De Ratel Mei 1985

7e jaargang, nr e 4, september 1 986 MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR (Op 13 september a.s. werkt de Historische Kring Huizen mee aan de open dag in de twee Hui zer bibliotheken. Naast een tentoon— stelling van boeken, stukken, kleding, sieraden en gebruiks voor— werpen zal de Werkgroep Klederdracht in beide bibliotheken een show geven met explicatie van de getoonde dracht en de achter— gronden daarvan. Voorts is er een voordracht in Hui zer dialect (beide lokaties) twee films en diverse diaseries ( beide lokaties: en Kerl<straat) . Bij de diaseries wordt een monde— linge toelichting gegeven. De films en de diaseries in ( in het t nieuwe dorp t ) zijn gericht op het t oude dorp t en de dia t s in de Kerkstraat ( in het t oude dorp t ) op t het nieuwe dorp t . Het programma luidt: opening uur; sluiting 1 6 0 0C) uur e 3—in—1 Kerkstraat Tentoonstelling 1 0 .00 1 6 0 0 Tentoonstelling 1 0 c oo - 1 6.00 Diaseries 10 .30 Diaseries 1 0 .30 Klederdracht show 1 1 .30 Klederdracht show 14.30 Voordracht in dia— Voordracht in dia— lect ( Je Rebel/H. Rebel) 1 2e OC) lect ( 1-1 0 Rebel) 1 5. 00 Film t frlijn dorp t Diaseries 15 .30 Film t Huizen, waar eens de botters 1 4.00 binnenvoeren t (met medewerking van de Hui zer Smalfilmclub Filmvogels) Diaseries 15 .00 De diaseries behandelen o orne dé volgende onderwerpen: t Een wandeling door Huizen voor de jeugd t ; en t De visser Lj t — Kerkstraat: 'De verbindihgen van het nieuwe dorp met het oude Î ; ' Hui zer types t e In beide bibliotheken zal ook een informatiestand zijn van de Historische Kringe Daar zullen ook de laatste- exemplaren van het boekje over de gemeentehuizen van de Gemeente Huizen nog te koop zijne De Historische Kring is de Openbare Bibliotheek Huizen bijzonder erkentelijk voor de uitnodiging om op deze wijze mee te werken aan hun open dag en zo de historie onder de aandacht te kunnen brengen van oude en nieuwe Huizerso NeBo: de in het vorige Berichtenblad aangekondigde presentatie van activiteiten in (begin oktober) komt hiermee te vervallen! 7e nr. -2- Oude Kerl< 1 8 oktober 1 986 ( t s middaqs) Wij zijn verheugd u te kunnen uitnodigen om (evenals vorig jaar) op zaterdag 1 8 oktober a 0 so des namiddags de Oude Kerk te bezichtigen. De mogelijkheid bestaat om de toren te beklimmen, in de kerk zelf worden rondleidingen verzorgd en er is orgelspel. Daarna vindt een wandeling door het oude dorp plaats onder begeleiding van de Histo— rische Kring met als eindpunt de Boerderij aan de Hellingstraat, waar nagepraat kan worden en eventuele vragen beantwoord zullen worden. Voor de goede orde: consumpties in de Boerderij zijn voor eigen rekeninge wilt u voor de juiste slui.tingstijd (en met name voor de openingstijden van kerk en toren! ) de plaatselijke kranten raadplegen t.z. te? Deze zijn nlo op moment van schrijven nog niet precies bekende Wilt u voorts alvast de datum noteren van de volgende ledenavond: donderdaq 20 november, in de Boerderij (Hellingstraat) om 20000 uu Zoals reeds in het vorige Berichtenblad aangekondigd, zal het pro— gramma het karakter hebben van een t rui I beurs t van allerlei histo— rische zaken, informatie, enzo , waaraan u allen zult kunnen deel— nemen. Nadere informatie volgt. Tenslotte vragen wij u gaarne uw aandacht voor het volgende. In de plaatselijke (en regionale) pers is enige verwarring ontstaan over de relatie tussen de Historische Kring Huizen en de Stichting Hui zer Museum. Zoals velen van u bekend, is de Historische Kring 4 à 5 jaar geleden ook doende geweest om te komen tot een Hui zer oudheidskamer, waarbij betrekkelijk concrete plannen bij het gemeentebestuur op taf e! zijn gelegd. Helaas kon hier toen niet verder gestalte worden gegeven, onder meer door gebrek aan finan— ci ë Ie mogelijkheden en andere prioriteitsstelling bij de gemeenteo Daarv6nr waren ook al enkele malen (vergeefse) pogingen ondernomen: zie bijvoorbeeld het stuk uit de Laarder Courant De Bel van 1 953 hieronder! Vorig jaar is echter opnieuw een particulier initiatief ontwikkeld om te trachten niet alleen de vele particuliere collect e s die in Huizen aanwezig zijn onderdak te verschaffen in een oudheids— kamer, maar ook de collectie historische voorwerpen van de gemeente zelfe Dit initiatief is uitgemond in de Stichting Hui zer IYluseumo Het van de grond komen van de Stichting Hui zer Museum en de mogelijk— heid dat hierdoor de totstandkoming van een oudheidskamer wordt verwezenlijkt, waarin de vele waardevolle historische voorwerpen, kledingstukken, etc. kunnen worden tentoongesteld en geconserveerd, wordt door de Historische Kring toegejuicht. Sinds begin dit jaar is er regelmatig contact geweest tussen de Stichting erv het bestuur van de Historische Kring over de totstandkoming van bovengenoemde oudheidskamer en over de wijze van samenwerking tussen beide organi— saties, om te voorkomen dat er duplicering van taken plaatsvindt en onduidelijkheid ontstaat, Het is de bedoeling dat beide organisaties zich binnenkort vinden in een gezamenlijk (pers) communique aan het publiek, waarin de doelstellingen van beiden duidelijk wordt uiteen— gezet en waarin aangegeven wordt hoe de samenwerking in de komende tijd gestalte zal worden gegeven. Als leden van de Historische Kring zult u, zo gat-lW hierover meer te vertellen valt, nader worden inge— lichte Het Bestuur GOJ. Knoop, voorzitter 7e nr 0 4, 1 (386 -3Huizen, hoe het was en is Pleidooi voor een oudheidkamer HUIZEN. Alie heeft DO eigen tijd. In het verleden de Hulzers uit naar Duitsland, België en zelfs Frankrijk; kon men zo over do en Zuidgrens die Huizers mei hun blauwo kaassauen over de schoude, traobte1:Ao do smakelijke Hollandse aan do man te brengen. De Huizer is een goedleers mens, weet zich aan te passen, maar toch viel het niet mee om, geen woord van de landstaal kennende, in het buitenland zaken te doen. Geen wonder dus dat er stemmen opgingen de jongere generatie beter beslagen ten (is te doen komen, met als resultaat, dat de Handelsavondschool gesticht werd, waarvan meester Braber de leidende figuur werd. Oorlogen brachten verudering Maar twee wereldoorlogen kwamen er, oorlogen die bestaande toestanden radicaal veranderden, waarbij nog kwam dat ook de afsluiting van de Zuiderzee een feit werd. Na de eerste werd de kaashandel op het buitenland al niet meer wat hij voordien geweest was en de tweede wereldoorlog maakte de afbraak nog groter. Na 1045 zijn ze de grenzen weer overgetrokken, de kaashandelaars, maar 't. is niet meer geworden wat het eens was. Zie des Vrijdagsavonds maar eens: vroeger kwamen ze in grote getale huistoe en thans zijn het nog maar enkele personen die van het kaasventen In het buitenland terugkeren om het weekend in het gezin uit te rusten, om daarna opnieuw op pad te gaan: in Westphalen, zelfs In of in het Vlaamse land. de vi—eU. Zoals het met de kaashandel ging, was het ook met de visserij, die de nadelen ondervond van de afsluiting van de Zuiderzee. De grote Huizer vissersvloot, eenmaal de trots van het dorp, werd jaar op jaar kleiner, omdat er op het water geen brood meer te verdienen was. De oudere vissers cmtvingen een compensatie door de uitkering krachtens de Zuiderzeegteunwat de jongeren moesten zich omschakelen op een ander beroep. De gehele visgersvloot bestaat momenteel nog maar ult een paar botters. Pit omschakelen ging niet zonder horten en stoten. De gemeente ging industrie aantrekken en in die fabrieken zouden de Huizenge jongeren een bestaan kunnen vinden. Maar de nakomeling uit een geslacht, dat van ouder op ouder altijd de Zuiderzee oevaren heeft, bij nacht en ontij op het water heeft geleefd, vertrouwd is geraakt met de natuur en gewend is aan de ruimte tussen lucht en wata•, is niet zo gemakkelijk te wennen aan de engheid tussen vier fabrieksnuren. iUd helper. Maar de tijd was hier helper.. Sinds de afsluitdijk gereed kwam, de Zuiderzee IJsselmeer werd, groeide een nieuwe generatie op. Deze was niet op het water en bij de visvangst groot gebracht, voor deze was het niets ongewoong om aan de wal een bestaan te zoeken of een vak te leren, Laarder Courant De Bel, En daarvoor was gelegenheid volop. De industrialisatie, welke zich na de eerste wereldoorlog begon te voltrekken, ging na de tweede wereldoorlog met rasse schreden verder en Huizen werd van vissersdorp een industriegemeente. Andere eh*D. Het aantrekken van indygtrieën schiep voor de gemeente tevens weer andere eisen: het woningvraagstuk werd een zeer moeil(jlc probleem; daarnaast vroeg het onderwijs, met het stijgen van de bevolking, grotere aandacht. 'En zoals de Handelsavondàchool er kwam tœn daaraan wegens de. Huizense buitenlandse kaashandel, behoefte was, zo schiep men door de stichting van.-.een ambachtsschool gelegenheid• voor de Huizense jeugd om een vak te leren, teneinde straks een ebn.' der vele fabrieken in te nemen. Ook de meisjes werden niet vergeten. De Huishoudschool in aanbouw,. is daar om dat te bewijzen: Straks zullen daar de Hulzer jonge doeiters awrden opgeleid „voor hun toekomstige •.taak: een goed onderlegde huisvrouw. te zijn in het gezin, waarvan de man brood verdient in de fabriek. Op dezelfde plaats wellicht waar z'n grootvader z'n kaaspakhuis had; of z'n . '-waar de palingen de -Wkking Jul*o van de Industrie Hulzen is industriegemeento gaworden, doch is daarbij' tevens, dank zij haar buitenwijk, woongemeente gebleven. Van de industrie ondervindt het woongedeelte weinig hinder: zij is geconcentreerd rond de haven en de windrichting is meestal z6, dat eventuele rook naar de waterkant trekt. De gemeente hèett in haar wapen nog altijd het melkmeisje, als een herinnerlng aan de larAbouw en veeteelt welke er werd, was nog v66r de tijd dat de visserij er tot bloei kwam. Landbouw en veeteelt; ze. zijn in Huizen nog maar een schim van wat zij eerst waren, zoals ook de visserij thans van geen betekenis- meer is. De boer v*loor zijn land, de visser z'n Zuiderme. Voor Hulzen {8 thans de derde periode aangevan—: de industrie, als middel van bestaan . voor de bevolking. 'n Oudheidkamer? En daarom vragen we ons af, of het voor het • gemeentebestuur niet tijd wordt, de stichting van een oudheidkamer onder ogen te zien, opdat voor 't nageslacht bewaard blijve hoe en waardoor Huizen is gegroeid tot wat het nu is. Misschien zal men wijzen op het Goois Museum, waarin zaken van Huizen zijn te vinden. Desondanks geloven wo, dat er voor een gemeentelijke Oudheidkomer zeker plaats is. De bezienswaardigheden van Hulzen zouden er tevens ook met en door vermeerderd worden. 1 7 april 1 953 7e nr. Huizen de 25e juni 1924. Waarde nicht Jannet jen, We hemmen vandaag zuk merakel slecht weer dat ik de was mar een week ie het uittesteld. Dat eêne week ie kan d 'r ôk noq wel bij, dunkt me, daer zal 't nijt vuiler van wurren . En dan wurdt ut vuiler. Wat dan nog! Twee minsen bij mekaar , zeg nou zelf.' Op t t oôgenblik gaet 't weer een biet jen mar I t het de heêle mar regen êpist van de regen. De werf is eên modderpoel . A11es stung blank. Een mins kan nijt mot goôd fesoôn in huis kommen. Mar a 11 margen beter denk ik dan mar weer. Ongertussen grijp ik wel de gelegenhaid an om je een brief ie te schrijven, want ut is weer hoôgtijd, al zeg ik I t zelf! 't Was weer een lang epistel wat we van je êkregen hemmen enne . . .as ik mot de deur in huis mag vallen; we wazzen d t r blij mie. Oôme nèt zoô goôd as ik zelf. We hemmen esspres êtreuzeld mot vromschrijven want dat leek ons beter. In verbangd mot Freek, za 'k mar zeggen, want daer doel ik op. Ut leek ons beter dat je dee keer mar je ai gen mast overboord zailenr hoewel we je graeg mot raed en daed bij wullen staen2 Oôme en ik hemmen altijd al teugen mekaar êzait; voort krijgt ze nog ansloes. Bij gorzak za' k mar zeggen, nou is 't al zoô veêr .l Maid, Janne, denk je I t nou nog es goôd in! Op latere leeftijd nog an een man kommen Ia it nijt eênvoudig. En nou zou jij as ouwe jonge maid nog an een kerel kommen.' Wel lieve help, wael kan daer wat op teugen hemmen? Gien hongd toch? Enne. . .je hemmen gelijk een verzorgde ouwe dag (as een mins ut mag beleven zè Jannet jen, kijnd, as ik jou was zou ik ut mot twee hangden anpakken. . . tenzij. . . tenzij je wat aarst in je hoofd hemmen. Ik zie je d l r n ij t vuran om lichtvaardig een besluit te nemen. . . mar toch Informeer bij meneer van Lookeren uit wat vur nest tie komt, zoô. . . langs je neus weq. As je z I n achter— grongd weten kan je dat heê1 vuul narighaid besparen. En doô nou n ij t zoô ree teugen die man want voort dan schrikt tie vrom en weg is je kans. Wij zal Ien je in alle gevallen gien stroôbreed in de weg leggen daer kan je van op an. Hij kwam al meteênen op ons over as een' gezongde hollankse kerel. . . hoewel, da's ôk waar , een buitenlui er.' Toch nijt zo'n flemer as tie joôn van Stein van Matjen Plens. Dat je dee ovveschepeld hemmen sprak vanzelf. Die kan nou in Indië z 'n hart ophalen. Tussen twee haekies; ik hoorde ongerlesten bij Eef in de winkel dat tie vandaag of mar regen naer huis too komt. Stein, z'n moeder, vertelde juist dat ut um zoô goôd gong. 4, 1 Hij was heêl hoog oppek lummen za i ze nog. Hij was nou zoô iets as korperaal of generaal. Weet ik vuul' Mar ut raalde wel, dat hem lk goôd onthouwen want Ik bin nijt doôf' . Die minsen hemmen nog aldeur last van kouwekak. Nou, ik spuig ter op, daer! Mar om nog effen op Freek vrom te kommen. Denk goôd nae en as tie je vraagt n ij t meteênen 'ja' zeggen, want dat staet zoô raar . Altijd bedenktijd vragen. En stel nou hi. . . stel nou dat tie je vraagt en jij zeggen 'ja! Dan kan je netuurlijk n ij t onger eên dak blijven woônen zoô lang je nijt êtrouwd binnen. Dat past nijt. A1 dat soort zaken mot je wèl goôd in de gaten houwen. Ut is gien pongd suiker halen . Mar daer kom je vanzelf wèl achter. Oôme en ik vijnden u t heêl spannend en we wullen je nijt op heujen mar as je wat weten schrijf dan meteênen eên brief ie as dat meugelijk is. Jannet jen, lieve hart, we hemmen 't hier al uit en te nae bespreuken en onze qroôste wens is dat ut deur gaet en dat te me goôd kannen akkederen mot mekaar. Krek zoô as 't tot nog too altijd êweest is. Alleênig, 't is jammer da t k ut mot zeggen en ik teuf een biet jen om ut an te snijen, mar. . . ê. . . we rekenen d'r op dat tie gien tofelemoon is want dan kan d 'r niks van kommen, dat zal je zelf ôk wel in de smiezen hemmen. Dus . . . zeg n ij t op de bonnenfooi ja t mar zeuk eerst alles goôd uit. Ocheere, stakkerd, ik hoop mar vur je dat alles van een Iaajen dakkie zal gaen. Dat gun ik je echt. Nou nog effen wat aarst vur ik ut vergeet. Je binnen dus toch nog vur Willepiemeut in de rouwe êgaen. Wat mijn betreft had je 't kannen laeten mar dat je daer eên ai gen meêning over magqen hemmen t dat spreek vur z I n ai gen . De verdeêlinq van meutj ies erfenis was eên groôte anfluiting. De aare kangt het Ioôpen rauzen as gekken. Zukke hebbers! Droevig. D 'r was gien start of stiel meer over toô ik ter kwam. Ze hadden in schiemerdonker alles weggesluupt . Mar ze hemmen um qoôd uitterneten êkregen van Oôme Lammert, 't Was eên groôt schanqdaal en ze mozzen d 'r ai gen doôdschamen, daer.l Nee jen, wij hermen niks want Oôme is kwaad weggeleupen en ik bin um achternae êgaen . Vraag mar nijt waar die hongkies binnen want dee kommen vandaag of mar regen wel vur de dag en as je je oôgen nijt in je zak hemmen dan weet je meteênen wie de hebbers binnen. Parte minsen denken dat alles mar kan en toch is dat een vergissing, daer bin ik vast van overtuigd. Weet je wat ik vurstel? Zangd ter over . 't Ant jen zal z I n last wel dragen. Nog effen wat over jullies Tijmetjen. Ja hoor, ze fietst los. Rengel de man het z'n ai gen ut âpelezerus êleupen mar nou het ze ut onger de knije. 7e -6- Vraag nijt wat ter allemôl het ovvespeûld want dan kan ik nog wel een mar regen blijven schrijven. Toch wul ik je eên geval nijt onthouwen want iedereên sprak ter over. Too ze eênmol los kon rijen is ze op de fiets naer de noord êgaen, je weten wel naer Bes d 'r ouwe makker (mot dat groôte huishouwen) . Bes had de was al buiten hangen en Tijmetjen zou effen laeten zien wat ze kon. Die ouste van Bes geeft ter een zètjen en ze rijdt zoô in volle vaart mot fiets en al teugen de lijnde stok en teugen de was an. Schiet me daer de pinne ôk nog uit de muur mot alle gevolgen van dien. Alle wasgoôd over de grongd in de st i eg. Een zeutjen dat ut was.' Onvurste Ibaar Ze hemmen samen staen krijten want heêl de was zat onger de modder. Denk je dat ter ries effen in! Een mins zou op de Ioôp slaen, zo'n consternasie. Mar je weten hoe Tijmetjen is. Fiets teugen de muur en ze binnen samen an de slag êgaen om alles weer op tijd schoôn te krijgen. Ut zal je mar gebeuren. Veder rijdt ze as een keûningin deur t t darp, alleênig as ze een was lijnde mot was ziet, rijdt ze eerst een rongkie om. De schrik zit ter goôd in. Toch zie je mar Janne, dat die vreemde dingen ôk ongemakken mot zich mie brengen. Gevaarlijk blijft ut. Geef mijn mar de beênewagen dat gaet nijt harde, mar geeft ôk gien ongelukken. Nou maid, ik wul ut hier bij laeten, aarst mot ter nog een extra possegel op. Elke cent is ter eên denk ik mar zoô . Ongertussen het 't oppehouwen mot regenen en nou gae ik eerst effen bij Oôme Lammert kijken. Hij zait dat ter eên rot in t t kippehok zit en dee wil die nou gaen vangen. As tie nou mar een touwetjen om z 'n broek êdaen het want voort schiet ter nog eên rot z 'n broekspijp in en dan kan je wat beleven. Ik hou me mar op een of stangd want ratten vangen dat ik niks vur mijn. De kouwe griezels Ioôpen over m 'n rugge alleênig bij de gedachten al! Nou Jannet jen ik laet 't hier mar bij . Denk goôd nae over wat ik je anneraejen het en neem nijt te schielijk een besluit. Doô de groeten en complementen van ons an Meneer, Freek en an Stiena. Vur jouw as van ous de complementen van Oôme Lammert en een poes van Meutjen Aart jen. ( Eigen spelling van de auteur. ) nr e 4, In het eerste nurnmer van 1985 hebben wij u in ons Berichtenblad gemeld hoe in 1 922 de gemeente Huizen voor het eerst officieel namen gaf aan straten en wegen. T n de ruim een jaar later uitge— geven l 'Cids voor de Gemeente Huizen en Omstreken" van de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer Huizen wordt al gebruik gemaakt van de straatnamen. Bij de beschrijving van wandelingen, fietstochten en zelfs een autotocht door Huizen en omgeving worcbn echter ook veel aanwijzingen gegeven aan de hand van winkelpanden, enzovoorts. Niet za verwonderlijk meer als men de advertenties in het boekje bekijkt: alle adverteerders worden genoemde o e ee In de twintiger jaren was de duidelijk actief in Huizen en omgeving; er moeten dus nogal wat toeristen naar het Gooi gekomen zijn in die tijd. Weet iemand van onze lezers daar t:uit eigen ervaring iets meer over te vertellen? Aan het eind van de vakantie 1 986 nemen wij nog graag mee op een wandeling door Huizen anno 1 923. (Ylo cht u belangstelling hebben voor een wandeling door Huizen anno 1 986 met deskundige uitleg, neemt u dan eens deel aan een wandeling door het oude dorp met mevrouw A e Kruyning ( telefonische inlichtingen: 54776) . voor de kerk, omgeven door het typische muurtje, staat de statige boomgroep, bekend als tt Brinl< tt , Rechts hiervan ziet men de pastorie, waarnaast het Oranje Weeshuis met zijn bezienswaardig front gelegen iso Aan onze linkerhand zien we het voormalige Raadhuis met zijn Oud—Hollandschen gevel. Tegenwoordig is er rechts het Postl<antoor en links het Kassierskantoor der firma Van der Zoo de Jong & \/ an Ophoven gevestigd en tevens het Secretariaat der Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer, Het Secretariaat belast zich oea, met het verstrekken van adressen voor pensions. Staande met de rug naar het Postkantoor, tegenover de kerk, zien we iets ter linkerzijde de melksalon van A. \/eerman en daar schuin tegenover het café van Zwart, naast het woningbureau van Do Lustig 0 Loopen we nu langs den tuin der pastorie, gelegen tegenover de kerk, dan komen we langs het Oranje Weeshuis en slaan dan even verder rechtsom de Waterstraat in, aan het eind van welke straat men den comestibles— winkel van J e Gal et ziet. Nu slaan we links om en gaan langs den papierwinkel van PO Westland. Volgen wij dezen weg, Voorbaan geheeten, langs de zeilmakerij van Loosman, dan komen we op den Zeeweg, aan welks begin aan onze linkerhand een rijwielhandel is van Ge van \/uuree Even daarvoor volgen we rechts de Helling straato Verder aan onze rechterhand hebben wij den kapperswinkel van Goedhart en op den eersten hoek rechts, den schilderswinkel van T. (Ylollo Zouden we nog iets verder doorloop en, dan zagen we links den kruidenierswinkel van F. Schipper, doch onze wandeling voert ons terug naar den Noorderweg, dien we volgen tot het hek, dat ons toegang geeft tot de Meent. We zien nu voor ons liggen een aantal vischhangen, ook uJel haringrookerijen geheeten, waar de vi sch wordt gezouten, gespeet en gerookt; rechts hiervan de Gasfabriek en schuin links voor ons de haven en de zee. De haven hes taat sinds 1 854 en heeft aan ' t zuid—oostelijk gedeelte een scheepstimmerwerf. Om aan de haven te komen, gaan we dwars over de Meent en komen dan, links houdende, aan de haven, aan welker einde men den linkerdam ziet met het havenlicht 0 We wandelen nu dit havenhoofd zoover mogelijk af en genieten dan een prachtig vergezicht over zee. Aan de overzijde der haven zien wij de uitgestrekte Meent liggen, rechts de hooge kust van Gooi land, waardoor een dijk onnoodig is e Daardoor kunnen we de bosschen tot aan de zee zien Tei ken e Het panorama is dus vol afwisseling nml.: de zee met haar botters en pinken, de Meent met tallooze runderen, de heide, afgewisseld door bosschen en landhuizen 0 7e nr. 1 Van der Zoode Jong OVon Ophoven Amersfoort • B•.usum • Huilen Alle Bankzaken Kantoor te Huigen hei Postkantoor 15 Bezoekt te Huizen het Café i „Stafionskoffiehuis" Aangenaam zitje coruumpt Matige prozen J. GALET. VOORBAAN 166. HUIZEN TELUOON rat.RC. VLEESCII"APEN • JAUS VUNEN KRUIDENIEPSTAPEN PAN'A C.P. GRENADINE - ANANAS C WONINGBUREAU D. LUSTIG BEEEDtc,D MAKELAAR EN TAXATEUR BELAST ZICH MET KOOP EN VERKOOP VAN VILLA'S, BOUWTERREINEN. ENZ INLICHTINGEN GRATIS Tabak, Sigaren en Cigaretten • Schout bii N Behangselpapier, Ansichtkaarten Schrijfbehoeften Voorbnn - Huizen Voor Toeristen Zeilmakerij - Kampeertenten Nieuwe en Tweede hands Meubelen Ook uitstekende qtleqenbeid voorPension J. LOOSMAN. VOORBAAN 207. HUIZEN p. G. VAN VUURE RIJWIELHANDEL VERNIKKELEN EMAILLEEREN • VERHUREN ZEEWEO • HUIZEN F. SCHIPPER - HUIZEN ACHTEROAAN Be veelt zich beleefd Voor het Kruideniers- en Grutterswaren Boter, Kaas en Eieren en Electricitei.tsbedrljf der aerneente Hulzen Terugkomende van den havendam, loop en wij langs de kal en beton— fabriek van Gebrs. Vos, den vischafslag, langs de rook er ij van Krui mer & Boor en van Gebrse Schaap, bereiken nu den straatweg langs de Gasfabriek, gaan door het havenhek en terwijl we links de bakkerij van De Boer hout passeer en, gaan wij nu rechtsom de Taandersstraat in e Aan het einde dezer straat zien we recht voor ons liggen den rijwielhandel van J e Westland. Nu slaan we linl<saf de Achterbaan in langs den kramerij winkel van Lindeboom. T n de eerste straat rechts bevindt zich de hondenkennel van F. Visser. GEBR S S. & H. VOS HUIZEN IN I.ARF.N (N KALK- EN BETONFABRIEK ilAN1)F.t. ALLE BOUWMATERIALEN GEBR. SCHAAP, HUIZEN TELEFOON HANDEL IN ANSJOVIS Verpakt in en Heine flacons en fust GARNALEN IN HET ZUUR EN GELEI MOSSEI.EN EN PAI.ING IN GELEI Jacob Westland R wtelhandel en Speciatileil in ansichtkaarten Dorpsvezichlen Spee(voederen Çatanlerieén, Kmmeri/en, enz. C. — Oulzea Prima gladharige Dwergpinchers Kennel „Dotje" Eigenares: Mej. F. VISSER VAN BEEK WATEUSTBAAT HUIZEN (Gooi) VAN TOT HONDJES TE GEVEN TEN ALLEN TUDE TE BEZICHTIGEN D. DOERHOUT Hoex• en DanXetbaRRerU Opéerlcht 1000 BAVENSTPAAT 05 • nUIZEN Specialiteit In Prixna zuivere GOOISCHE HONINGKOEK aan den consument. Vet• paRt, doorgeheel Nederland 1.10. f LOO en r Poslcheque• en 01 rodlen•t 00511 nr 0 1 We loopen recht' door en komen dan spoedig aan de Havenstraato Recht voor ons zien we het P e Ee N o huisje; daarachter bevond zich eertijds het vermaanhuis, waar de eenmaal vrij talrijke Doopsgezinde Gemeente vergaderde. De achtergevel van dit huis is nog te zien en bovenin prijkt de gevelsteen met de woorden: Religioni Consecrata Aan onze linkerhand zien we op de aannemerszaal< van J e Barmentlo, waarachter gelegen is de drogistwinkel van J o van Amstel. Wij slaan echter rechtsaf de Havens traat in langs den winkel van huishoudelijke artikelen van [Yl o Wiesenel<ker tegenover Le Kos DZ. (motorbootdienst) o Op den hoek rechts ziet men een sigarenwinkel van H. Rebel. Nu gaan we links de Voorbaan in langs de Muziektente Tegenover de [Yluziektent zien we het Raadhuis, waarin tevens het politiebureau is gevestigde Tegenover het Raad— huis is de bazar van J . Hoogvorsto Loop en we recht door — bij het Raadhuis begint de Lindenlaan — dan zien we aan onze linker— hand den sigarenwinkel van He Zeeman, recht tegenover de bakkerij van A e Kooij, iets verder rechts den kruidenierswinkel van {Vl o Schaap, terwijl wij even verder aan onze linkerhand staan voor het t 'Promenade tt van BO Berke Terwijl we hier uitrusten onder de warande, zien wij aan de overzijde op den Beursweg links aan het eind de Eerste Gooische Cot5peratieve Me Ik— inrichting liggen, waaraan nagenoeg alle Hui zer boeren hun mell< afleveren en ongeveer op de helft rechts van dezen weg de Electrische Bakkerij vqn G e Teeuwissen & Zonen. nr 0 Terwijl bovengenoemde wandeling in hoofdzaak het oudere gedeelte van het dorp deed zien, moeten wij er nog eere wandeling aan toe— voegen, die door de nieuwere wijken voert. Komende uit H?) tel Promenade, gaan wij linksom de Lindenlaan af tot aan den derden weg links, Wijgert Kooylaan geheet ene Terwijl we rechts aan de overzijde zien liggen d e huizen der Bouwvereeniging gaan we de genoemde laan links in. 111e bevinden ons dan in een woningcomplex, • genaamd tt de huizen van 1<00 y 't , aldus genoemd naar wijlen den architect Kooyo We loop en deze laan ten einde, gaan daar even rechtsom den Bloemenweg op en zien dan linl<s voor ons liggen de huizen der Woningbouwvereeniging "De Haardstede n , waar— door een tram is geprojecteerd naar de haven, Nu gaan we weer terug langs den Bloemenweg over het Wilhelminaplein en, terwijl we de Wilhelminastraat aan onze linl<erhand hebben, gaan wij rechts de Langestraat in, zien rechts in de Kronenburgerstraat de bakkerij van G e Amsing en volgen de Langestraat, gaande langs de Boaz—Bank tot aan den loodgieterswinkel van 1-1 0 Vos e Nu gaan we linksom door de Kerkstraat, welke ons van zelf brengt bij de Kerk en het Postkantoor. Ook in het uit + 1 923 kwamen we in een voetnoot een enthousiaste beschrijving tegen van het landgoed en omgeving, van de hand van J e C r aandijk die met de tel<enaar P .A. Schipperus eind vorige eeuw het boek t 11Jandelingen door Nederland' uitgaf; 7 delen plus een atlas verschenen tussen 1875 en 18840 Kennelijk was er veel belangstelling voor deze boeken, want reeds in de jaren 1882 tot 1 888 verscheen de tweede druk in 8 delen met een supplement. Tenslotte zagen in 1 910 de ' Aan— vullingen en verbeteringen' het daglichto Jacobus Craandijk werd geboren in 1 834 en stief in 191 2; hij was Doopsgezind predikant en topograaf en hield zich voornamelijk bezig met de historische plaatsbeschrijving van Nederland. t ' Het fraaie landgoed Oud—Bussem is een proeve van hetgeen tijd en geld, met kennis en goeden smaak vereenigd, van dorren grond kunnen maken. De kern der plaats wordt gevormd door de overoude buur t— schap, met haar bosch en haren eng, maar voor f t grootste gedeelte is ft een "Zanderij T' . Waar het zand tot aan het water werd wegge— graven, ontstonden vijvers en sierlijk kronkelende waterpartijen, met steile kanten of langzaam glooiende boorden. Want de spade z60 diep niet doordrong, maar alleen den onvruchtbaren bovengrond wegnam, werden weiden en akkers ontgonnen en bosschen aangelegde De hoogten, die gespaard bleven, werden met voor den bodem geschikt hout bepoot. Jaar op jaar verhoogden de afgevallen bladeren en dennennaalden de laag teelaarde en bij doelmatige behandeling groeide het houtgewas er welig, leverden de uJeiden er overvloed van gras en droegen de bouwvelden rijke vruchten, terwijl het nro -1 1 - uitgestrekte landgoed daardoor een onophoudelijke en verrassende afwisseling van gezichten aanbiedt, Wanneer het spraakgebruik den ouden klassieken naam van Dud—Bussem door dien van "het bos ch van Bredius f ' vervangt, dan brengt het rechtmatige hulde aan de Amster— damsche Familie, die sinds jaren met dit werk der ontginning bezig is e De hoofdingang van het goed is een schoone beukenlaan, tusschen eikenhakhout en dennen, begroeide hoogten en boschrijke laagten, waar het oog, nu eens over de toppen van het l<reupelhout heen, de verder verwijderde boss chen ontwaart, dan weer op den rijk getint en ondergrond met dorre bladeren, veelkleurig mos of wilde struiken rusto (jp de b rug krijgen wij een gezicht op het huis recht voor ons en op het waterwerk, aan de eene zijde tusschen steile l<anten ingesloten en door hoog geboomte overschaduwd, aan de andere zijde door zachte hellingen, met verschillend opgaand en bloem-hout beplante Hier vinden wij ook den weg naar Valkeveen en naar de hoeve, die nabij t t verwoeste en verdwenen Oud—Naarden ligt, uit de vermakelijke geschiedenis van Ferdinand Huycl< den volke welbel<ende Om de buitenplaatsen langs dien weg, om de schoone en ruime uitzichten, om de nabijheid der zee en het zware hout der voormalige heérênhofstede \/alkeveen, wordt de toer derwaarts door vele bezoekers van het Gooi gedaan. Uit welke editie het aangehaalde stuk afkomstig is, wordt er niet bij vermeld, maar de lezer werd kennelijk verondersteld bekend te zijn- met 'De lotgevallen van Ferdinand Huycl< t (Jacob van Lennep t s best geslaagde roman in twee delen uit 1840) . Bovendien kujam het landgoed Oud—Bussem in 1825 in het bezit van de familie Bredius daarna in het bezit van de familie T indal en in 1 902 van JO van Woensel 1<00 y, die met Floris Vos de modelboerderij Hofstede Oud— Bussem begon e Het zand uit de t Zanderij t werd al in het begin van de 1 7e eeUW verkocht aan Amsterdam, dat toen zijn grachtengordel aan het aanleggen was en behoefte had aan oploogingszancje Het zand werd per schuit vervoerd langs de Mui der trekvaart, Aan het eind van de 1 7e eeuw werd de vesting Naarden in het belang van de lands— verdediging aangepakt: Naarden lag op een zwakke plek in de Waterlinie en moest de route langs de Zuiderzee naar Amsterdam afsluiten e Dit leidde tot de bouw van de vesting in -de vorm van een ster met zes punten en omwalling van de vestinggracht en de aanleg van nog weer een buitAgracht om de wallen heen. Ter verdere afsluiting werd (gestimuleerd door de Staten van Holland) de hoge grond aan de Gooi zijde van Naarden afgegraven. Zoals ook nu nog te zien, ging men toen niet verder dan goed was om bruikbaar weiland en tuindersgrond te krijgen! En wie in het grensgebied tussen Huizen, Bussum en Naarden wandelt of fietst zal het met 'de heer Craandijk eens zijn, dat het een schitterend, heel afwisselend stul<-j e Gooi is, waar je lyrisch van kunt worden e l]] 0 van Noppen