De Ratel september 1980

KRING BERICHTEN 1980 nr e 3
Ter inleiding
In deze derde aflevering van ons berichten blad volgen eerst enkele mededelingen van het Bestuur, ondermeer over de in oktober en november te houden ledenavondeno Verder wordt U medegedeeld hoe U in het bezit kunt komen van de Huizer—kalender voor het jaar 19810 ook thans zijn weer enkele  opgenomen, dankzij de inzending van enkele leden. Wij houden ons aanbevolen 
Ledenavonden
De eerstvolgende avond voor onze leden en door hen gein troduceerde belancstellenden wordt gehouden op dinsdau• 7 oktober a es. in de Boerderij, aanvang 20e OO uur.
Op deze avond zal de Heer Do Visser uit Huizen zijn kol lek tie dia t s vertonen, die gemaakt zijn naar oude foto 's , rnet geluidsband en in— gesproken tekst; Ile t is zeker de moeite waard 0111 deze mooie beelden van het oude Huizen te kornen bekijken
De tweede helft van de avond is er een vrij programmao Zoals wij reeds een keer eerder in de Bun hebben gehad kunt U door onderling kennismaken, met elkaar over Uw belangstellingen spreken en ook aardige dingen van vroeger, die worden meegenomen, Iat,en zien.
Op dinsdag 25 november a.s. is er weer een grote ledenavond in de Willem Wiegersschool aan de Gemeenlandslaan, aanvang eveneens 20. OO uur.
Deze avond zullen een tweetal films uit de dertiger jaren worden vertoond over het leven op en rond de Zuiderzee. De eerste film Iaat de kuilvisserij zien, de tweede diverse soorten visserij die beoefend werden vanuit Enkhuizen, met uitgebreide beelden van het havenleveno Deze films, met grootbeeld projektie, worden ingeleid en vertoond door de Heer Gai t L 0 Berk uit Kampen. Dit is zeker een avond voor al onze leden orn te komen, maar ook om nieuwe leden (voor het jaar 1981) mee te nemen. Voor degenen die zich op deze avond als nieuw lid op— geven is er vrije toegang
Het bestuur van onze Kring zal voor deze avond verschillende bekende Iluizers, die het visserijbedrijf nog zelf hebben uitgeoefend, gaarne uitnodigen.
Onze werkgroepen
Zoals bekend kunnen leden, die zich speciaal voor een bepaald onder— werp interesseren, met elkaar kontakt opnemen. Met de aktiviteiten van deze werkgroepen kan de vereniging ze.lf ook weer zijn voordeel doen, zowel voor de ledenavonden als ook voor ons berichtenblado Dit hebt U reeds -kunnen constateren op de avond in de Boerderij van 5 juni jl. , waar Mevro Kruijning—Teeuwissen onder grote aandacht enkele verhalen in het Huizers vertelde.
- 2 -
Op de avond in de Boerderij op 7 oktober a.so hebt U de gelegenheid om daarvoor ellçaar op te zoeken. De leden, die daarbij als kontakt— persoon optreden, zullen wij hier vermelden:
 Hui zer Verhalen, kontaktpersoon Flevro À. Kruijning, Driftweg 151, telefo 5 1F776
 Archeologie/Geologie, kontaktpersoon Mevr. C. Brouwer, Want 37, telefo 56151
 Flora en fauna, kontakt,persoon Flevro G • Marmels tein, Biggekruid 2 1}, 58131}
 Prenten, Icaarten enz. , kontaktpersoon Hre Me P. Rooth, Punter 13 telefo overdag 035-89/+637
 Visserij en haven nog open — oude ambachten nog open  andere onderwerpen— nog open
Reeds meer dan honderd leden
Op de eerder genoemde avond in de Boerderij van 5 juni hebben wij ons honderdste lid ingeschreven. Dat was Ivlevr. van Werven. Als attentie werd l'slevr . van lt•Jerven door het Bestuur een origineel in Huizen gekochte bokkes aanceboden.
Van de werkgroep Flora en fauna
De werkgroep is bezig met een wandeling door Huizen en inventariseert de flora op historische plekjes langs de route. Men zoekt iemand die de werkc;roep wil assisteren met historische inforrnatie van de diverse boerderijen en andere gebouwen langs de route 0 Wil degene die dat leuk werk zou vinden kontakt opnemen met Vlevr. Marmels tein, telefo 5813 11 ?
x    Namen van planten en dieren in het Hui zer dia lekt
Wie kan ons helpen aan een lijstje van planten— en dierennamen in het Huizers ? Zo kermen we woorden als: bookët (bokund ? ) voor boekweit aurniel voor garnaal dopes voor zeepokken kasselemaai voor meikever
         Maar er zijn er ongetwijfeld veel meer. Zijn er geen eigen woorden voor paardebloement- madeliefjes, uien, eksters, fazanten (om maar wat x te noemen) geweest ?
x    x    Tal, talhout
Plet veel woorden die in onze spreektaal worden gebruikt gaat het net zo als met de c;eldstukken, de munten, waarmee wordt betaald: ze ver — slij ten, worden uit de omloop genomen en daarna door nieuwe munten vervangen. Of ze raken weg i ÌI een donker hoekje en zijn (hn verdwenen. Later komt dam wel eens de vraag, als zo'n oud woord wordt terugge— vonden en even de aandacht krijgt: wat betekende dat nu ook weer Sorns wordt de herinnering aan zo t n woord levend gehouden door er een 8e bouw naar te noemen, zoals het sportcentrum De Bun. IJlaar hoeveel jonŒeren die daar komen zullen nog weten wat een bun is
Zo is er ook het woordje 'l tal n . Vroeger werd gesproken van een tal t 'haeringl' of 1 f bokkestj. Of van een tal houte Dat was de aanduiding voor een vaste hoeveelheid, een aantal. Een tal haring was I 'twee hongderd stuks iri een manukien (mandje t ). Bij eieren was het anders: een tal eieren telde er 10 11 (eigenlijk 100, rnaar erbij voor het kneuzen).
     Talhout was hout dat ( in knuppels) bij zekere hoeveelheid (meestal 100) werd verkocht. Dat zullen dan bepaald geen dikke takken zijn p;eweest, cetuige de uitdrukking: hij is zo mager als een talhout. Vroeger bestond ook nog de uitdrukking t t op het tal staan". Dit werd cebruikt voor iemand die met anderen als tweetal of drietal     op de voordracht voor een benoeming waren geplaatste
Historische Kring Laren
Ook in het naburige Laren is thans een historische kring in oprichting. Op 7 oktober zal daartoe de eerste bijeenkomst worden cehouden in het Sincerrnuseum.
x    x    Hoenc;deslager
lvii j n opa was hoengdeslager in de kerke
         Hond    hoengt, was vroeger niet het huisdier van thans. De zwerf — dieren zochten beschutting in de (katholieke) kerken 0 \J66r de aan. vang der erediensten dienden deze zwervers—bewoners te worden ver— wij derde De hoengden wurden durruittesleugen door een daartoe aan— gestelde man. Ile t bijbaantje is llater vergroeid tot oppasser in de protestantwe kerken, maar behield de naam tl hoencdeslager ll (de jeugd x    x    diende zich netjes te gedragen tijdens de kerkdiensten I l ).
x    x    Straa tnarnen
Spillekankersch ewee;
Blijkens kadastrale kaarten uit 182 1E wordt hierop de Spille Kankers— weg reeds aancedllido T n TC) 35 (januari) acht raadslid Veerman de klacht over de naam Spillekankerschewec [gemotiveerd. li l)e voorzitter vindt het een prachtnaatflo Van burg. en wetho is geen voorstel tot verandering van die naam te verwachten. Viet belangstelling ziet spreker echter    eventuele voorstellen tegetfloet, lt aldus een citaat uit de raadsnotulen.
I)e onwelluidende naam is in november 1937 vervallen en vervangen door de benartlines 'l Van Ilogendorplaan tl .
Misschien is U de betekenis van de Estrikweg• niet bekend (1963).
In deze orntseving had men vroeger veel bijenstallen. Dat waren vier— kante kleine open stukjes in het bos waarvan het hout verwijderd was e 11 waarop men dan de bijenkorven plaatste.
Iden estrik is een vloertegel; nu is het verrïloeden, dat men die vier — kante kleine open stukjes grond toen "estrikken ll noernde in deze bos— rijke omgeving.
Kent U het g•ebied llnxenhoogje
Dit is het,  waar bijenstallen gehouden werden, zodat men het daarom nogal angstiC' vond er heen te gaan.
In tal van transportakten vindt men die naam van Anxenhoogje terug.
         De Anxenhoogjeweg heeft gelopen vanaf Ceintuurbaan naar hoek Van xIlogendorplaano De naarn is ingevoerd door de raad op 5 juni 1923e
Loeke n nieu
Verkrijgbaar bij t 'De Vaart' t , Hilversurn:
Gebonden artikel: I 'Enkele Ledervondsten uit een Fliddeleeuwse put bij Oud llaarden l ! geschreven door Addink—Samp10nius, Vlo Groenman— van INJaaterince en L. H. van Vlijngaarden—Bakkero Prijs: f. 1,
17 t s tellend boekje t t lloe oud is het ? 'l een uiteen.ze L t over de wijze waarop de ouderdom van voorwerpen wordt gevonde n Kosten f. 1 050.
Cursussen
De Stich t i YI{" Volksuniversiteit Laren—lòlaricum organiseert een cursus: I•lederlandse woonsteden der Oranjes tij dens IA'ept1 bliek en  (3 avonden met dia's) 0
De avonden (van 20—22.00 uur) worden gehouden op:
donderdao• 9 oktober . Haagse huizen der Oranjes 1580—1980 donderdag IG oktober Paleis Il e t Loo donderdag 30 oktober Waar leefden en leven de Orqnjes '? Kosten voor de cehele cursus: leden f0 18, niet—leden: f. 22, De cursus wordt Œegeven in het Gemeentehuis van Blaricum, Toren— laan 50, Blaricum, 
Inlichtingen bij het Sekretariaat: B. J. Albers, Veldweg 30, Laren 1x111 , telefo 02153—82692 (bij voorkeur bellen op werkdagen tussen 11 en 13 uur en tussen 17030 en I Û 030 uur).
Le zinve n
De nr chaeo]-ocische Werlcu•eraeenschap voor Reder land, afdeling Idaer— dincklant heeft de volgende lezincen op haar programma, waarbij ook niet—leden van harte welkom zijn:
12 novertlber 20,00 in De Vaart, Ililversurflo De Ileer van der Lee: Een historische benaderine; van het oud— en rttidden paleolitisch onderzoek
10 december 20.00 in De Vaart, Hilversum. De Heer H. Schoorl: lircheologie en Dijken. De typische gevolgen van dijken in vroege tijden.
HET BESTUUR.