De Ratel Mei 1985

H U I Z E R K R I N G B E R I C H T E N 10e jaargang nr. 4, november 1989 De Historische Kring Huizen bestaat 10 jaar! Geachte leden van de Kring, Het bestuur van onze vereniging hoopt op 21 november a.s. de vlag uit te steken, want dan bestaat onze organisatie 10 jaar. In die 10 jaar Is de Kring uitgegroeid tot een gezonde, levenslustige organisatie met ruim 300 leden. De vereniging groeit gelukkig nog steeds in ledental, maar — wat ook belangrijk is — de aard van de activiteiten groeit ook voortdurend, dank zij de enthousiaste inzet van bestuur en leden. Het Is misschien goed om die activiteiten nog eens op een rijtje te zetten bij een gelegenheid als deze. Het zijn: — het doen of laten doen van historisch onderzoek; — het verzorgen van historische publikatles, voortkomend uit bovengenoemd onderzoek; — het regelmatig samenstellen en verspreiden van een verenigingsblad met veel aandacht voor de Hui zer historie en cultuur; — het organiseren van ledenavonden, waarin gevarieerde historische onder— werpen worden behandeld; — het optreden bij tal van manifestaties van de eigen Klederdrachtgroep; — het op de twee hoogste klassen van het basisonderwijs uitdragen van kennis omtrent Hui zer cultuur en geschiedenis; — het verzorgen van een archief van documentatie met betrekking tot de Hui zer historie; — het houden van georganiseerde wandelingen door het oude Huizen. U ziet: heel wat, en we hopen de vaart er in te houden. Wel een reden ook om wat te vieren en dat willen we samen met u doen op: dinsdag 21 november 1989 om 20000 uur in de Boerderij (Hellingstraat 9). Het zal een echt Hui zer avond worden voor onze leden, met verrassingen die u zullen aanspreken. Graag zeg lk dan ook: leden van de Historische Kring tot ziens op 21 novem— ber a.s. In de Boerderij. Met vriendelijke groeten, Het Bestuur, G.J0 Knoop, voorzitter -2- Hoe het zo gekomen is oktober 1989 Precies tien jaar geleden (in de maand oktober 1979) kwam een groep mensen samen in Huizen (bij de familie Rooth) en werd besloten een vereniging op te richten rond de Hui zer historie en cultuur: de Historische Kring Huizen was geboren. Allang werden er in ons dorp door velerlei mensen activiteiten op historisch gebied ontplooid, maar in oktober 1979 werden die voor het eerst in de geschiedenis van Huizen gebundeld in één vereniging met een brede doelstelling. Het oprichten van een historische vereniging In Huizen was het gevolg van een initiatief dat de stichting Tussen Vecht en Eem eerder dat jaar had genomen. TVE was al enkele jaren (met veel succes) act lef bij het begelei— den van het oprichten van plaatselijke historische verenigingen en hoopte dat ook in Huizen een vereniging van de grond zou kunnen komen. Het gevoel van t nu doen, want er is nog tijd om de ouderen te raadplegen — ze zijn er nog, maar over tien jaar niet meer t speelde ongetwijfeld een grote rol. In juni 1979 zou door Tussen Vecht en Eem speciale aandacht besteed worden aan Huizen, omdat de jaarvergadering van de Stichting TVE daar werd georga— niseerd. Zoals te doen gebruikelijk zou de jaarvergadering omlijst worden door lokale activiteiten: onder meer met de mogelijkheid om (voor het eerst in jaren) de toren van de Oude Kerk te beklimmen, een fototentoonstelling in het oude gemeentehuis, enz. Ook zou het blad van TVE een speciaal nummer uitgeven over Huizen. Men had al eens eerder een jaarvergadering gehouden in Huizen: in 1973 en ook toen waren er diverse lokale activiteiten geweest en was er een speciaal nummer uitgekomen. Bij de voorbereidingen had het bestuur van TVE de leden/ donateurs ult Huizen uitgenodigd voor overleg over het programma. Men wilde graag op die dag zoveel mogelijk ideeën uit Huizen zelf verwezenlijken en men wilde proberen om de belangstelling te peilen voor een plaatselijke historische vereniging. Bij dat overleg was de opkomst niet groot: de heer en mevrouw J. Geldof (welbekend uit de eerste jaren van de Kring en helaas beiden nu overleden), mijn moeder en ikzelf. Ik weet niet meer precies wat er alle— maal besproken is, maar wel dat er een ambitieus programma was opgesteld door het bestuur van TVE waarover levendig van gedachten gewisseld is. De heer Geldof had veel van doen met de foto—exposltie In het oude gemeente— huis Begin juni is de TVE—dag gehouden: er is informatie verstrekt aan de bezoekers van de diverse activiteiten en er is gevraagd of diegenen die belangstelling hadden voor een historische kring In Huizen dat wilden opgeven. Ongeveer dertig van deze belangstellenden zijn vervolgens enkele weken later in de Boerderij bijeen gekomen en hebben onder leiding van bestuursleden van TVE gediscussieerd over de mogelijkheden. Tevens is gefn— ventariseerd of er mensen bereid waren in een eventueel bestuur te gaan zitten en/ of actief te zijn binnen een vereniging. Daarna heeft een groep van ± 15 mensen enkele malen van gedachten gewisseld over hoe de Hulzer kring er uit zou moeten zien, welke activiteiten al bestonden In Huizen (en welke rol een kring daar zou kunnen vervullen), welke activiteiten nog ontwikkeld zouden kunnen worden, wat het programma zou kunnen zijn voor ledenavonden enzo Levendige discussies met veel ideeën, herinner Ik me: haast te veel Ideeën om te vangen in haalbare activiteiten van een begin— nende kring ! 10e 4, -3- Uiteindelijk Is de knoop doorgehakt, werd een bestuur gevormd en Is de vereniging van start gegaan met een openbare avond in januari 1980. Vanaf het eerste begin Is gekozen voor geleidelijkheid: wij vonden toen dat het beter was om voorzichtig te beginnen en activiteiten te laten groeien, dan met veel enthousiasme tijd en energie te steken in enkele spectaculaire projekten, en vervolgens enkele jaren later te moeten constateren dat de vereniging uitgeblust en opgebrand was. Het Berichtenblad is een voorbeeld van die lijn: begonnen als een soort nieuwsbrief zonder veel pretenties is het nu uitgegroeid tot een echt tijdschrift (je) met artikelen. Ook de lijst van onderwerpen van ledena'vonden is gevariëerd, zowel onderwerpen van algemene aard als specifiek Hui zer onderwerpen zijn aan de orde geweest. De laatste categorie betrof dan vooral de recente geschiedenis tot +J jaar geleden. Van een heel klein begin met vier mensen rond een tafel in de Boerderij in 1979 is de Kring in 1989 uitgegroeid tot een organisatie met ongeveer 3()0 leden (en een veelvoud aan belangstellenden daaromheen) die nog steeds bijeen komt in de Boerderij. Terugkijkend kan ik zeggen dat het een voor— recht was om vanaf het begin bij de Historische Kring betrokken te zijn geweest en ik hoop dat nog vele goede jaren aan deze eerste tien zullen worden toegevoegd Wendy van Noppen BERICHTENBLADEN UIT VOORGAANDE JAREN Speciaal voor onze nieuwe leden: het is mogelijk om de berichtenbladen van voorgaande jaren alsnog in uw bezit te krijgen. De jaargangen variëren in aantal pagina's en daardoor ook in prijs. Ook daaraan kunt u een zekere groei zien! De prijzen zijn als volgt. Wilt u de jaargangen aanvragen bij mw. T. Rooth (adres op pag. 1)? 1e jaargang 1980 f1. 2e jaargang 1981 f1. c 3e jaargang 1982 f10 4e jaargang 1983 f1. 5e jaargang 1984 f1. 6e jaargang 1985 7e jaargang 1986 f10 8e jaargang 1987 f1. 9e jaargang 1988 f1. I II , Deinsdag,21 October 1924. Waarde nicht Jannet jen, Zoô maid, daer zit ik dan weer te zitten. En vur dat ik begon mot schrijven het Oôm Lammert je leste brief noggeries heêlemol vurêlezen. Kijnd, hij doôt niks liever as vurlezen. Of 't hou de krant is, of "de Vriend van Oud en Jong" of jouw brief, vaste prik lees tie hard t op vur. Heêl gedragen doôt tie dat. De man had best vurlezer kannen wezen in de kerk. Daer zou die gien slecht figuur slaen volgens mijn. Mar 't is tum nijt êgunt want aarst dan hadden ze d t urn d'r wel vur êvreugen. Nou ja, toe mar, Laet mar! Dan zal ik nou mar beginnen an je brief want aarst waâi ik weer te vuul uit over onbelangrijke zaken. Nee).en Jannet jen, je brief was nijt op tijd vur m'n verjaardag mar desalnietemin was ik ter arg blij mie. As je bedenken dat zoo t n brief heêlemol uit Ermelo mot kommen dan Vijn ik 't nog vlot gaen. Gae 't marries Ioôpen,dan piep je nog wel effen aarst.' Een paar dagen later kwam Jan Schaep (van Fijt za' k mar zeggen) de brief zelf effen brengen. Hij had 'um tussen de post êveunden en wist waar die naer too mos. Zoô as tie zelf zai: "bij Aartjen van Lammert". Krek, zai ik Mar die gladj anus wist netuurlijk dat ik jarig êweest was en docht bij z'n aigen.. . "d 'r zit nog wel wat onger de stop En hij had gelijk ôk. 'k Het 'm mar op een hassebassie êtrakteerd. Dat fijn ik nou een echte gooie kerel Janne.' Hij zal nog gien vlieg kwaad doôn. Daer mozzen we d g r meer van hemmen in 't langde' Trouwes, m I n verj aardag was arg gezellig. We hemmen mot mekaar van de boerejonges êpreufd en too wieren me toch lacherig! Heêl onnoôzel. Zelfs jullie' s Tijmetjen het miejedaen. 't Was mar een preufie hoor, eerlijk waar! Mar een schikkie dat te me êhad hermnen Bar: En echt gien rarepraat, want je weten wel dat ik daer heêl nijt van houw. Daerom was 't juist zoô leuk Maandaggenawud! Nou effen over de kippen. Dee binnen vanof vandaag vur jullie, mar de aâier dee ze nog leggen, eten Wij wel op. Bewaren het gien zin. D i r zit volgens Oôme gien breuse kip bij want daer hij je mar een pak an. Van de zoemer hemmen we wat beleefd mot zoo 'n breuse kip. Hier naest ane bij Evert van Aalt jen, hemmen ze ôk kippen êdaen. Mar Evert de man het ter gien snars verstangd van. Dat geeft ôk nijt zoo lang as alles goôd gaet. Ongertussen hadden ze wèl een breuse kip dee al 4 weken op een aai zat. Oôme Lammert had alderies êvreugen: "Evert taatjen, wat mot ut wurren. Eên oelifant?". Mar Evert was aigewijs en liet dat ding op 't aâi zitten. Daerbij was 't nog midden in de zoemer Ok 2 Nae 6 weken is dat aâi van z 'n aigen uitmekaar êklapt en dat was me eên toostangd.g Heêl vreselijk. Zoo 'n verrot aâi spat heêlemol uitmekaar en de rotzeu zat overal ane 't Was nijt om te harden, daer! De heêle buurt het 't êreuken en van arremeui hemmen we de vainsters êsleuten, want een mins zou zoô van z v n pinnetjen of gaen. We plaegen Evert d l r nog welderies mie. Mar zoô veer ik weet hermnen wij gien last van breuse kippen dus daer hoof je nijt over in te zitten. l()e —5— En dan nou nog effen over de huisraed dat naer Ermelo too mot. 't Kan mot Aert van Kees Lossie, dat klopt, mar 't kan ôk mot de platte karre van Hain Kos de Grutter. Je weten wel, die karre waar ze altijd mie naer de zending rijen. I) 'r gaen altijd een heêl zeutjen minsen op die karre, dus dan kannen jouw spulletjies d'r zeker op. Je motten dat zelf mar beslissen en gelukkig hem je nog effen de tijd want ik bin bij Hqin van Krelis te weten êkommen dat de Nijuwe Kerk in Januari 't aare jaar, zeker in gebruik zal wezen. Daer gaet hij wel van uit, zai die teugen Oôme,en mijne In alle gevallen rekenen we d t r op dat je bij ons uit trouwen en dat de bruiloft bij Dirkie êhouwen wurdt. Jullie maiden zallen Dirkie helpen zoô dat ze d'r nijt alleênig vur staet. Nou ja, 't is waar, ik bin d'r ôk nog: En Oôme! En vlak Geb van Dirkie ôk ni•jt uit! Da's toch mooi oppelost zoô . Nou wul ik gelijk van de gelegenhaid gebruik maken en je een gooie raed an de hangd doôn. Je schreven dat je vur je huizerklaeren centen wullen hemmen. Wees nou nijt zoô krenterig en geef okkeries wat weg. Je motten nijt altijd zoô op de centen zitten, dat staet 1u11ek. Zeker jullie Dirkie het 't hard noôdiq en ze zal je d'r dankbaar vur wezen. Vur mijn hoof je niks te bewaren want ik het klere zat. Bessie het ongerlesten een paar nijuwe mussen êmaakt en bij Peu hem ik mooi schulkegoôd op de kop êtikt. Van 't zoemer hemmen de maiden van Aalemeut nog een paar jakken êmaakt zoô dat ik vurloôpig teugen een stooitjen kan. Vur mijn hoof je dus niks te bewaren en r jullie maiden Ioôpen d 'r naer te zeveren. Zukke jonge huishouwes kosten wat, dat zal ik je vertellen! Over je trouwjurk wul ik ôk nog wat zeggen . Je vragen je aigen of of we nijt te veer. gaen om je die jurk te geven. Nee4en Jannet jen, neeéen en nogeries neeJen. Op je moeders sterfbedde hem ik beloofd goôd vur je te wezen. Dat hem ik op me êneumen en dat wul ik ôk volbrengen zoô lang 't in me vermogen 1 ai t. Dat houdt wel in: tot dat je êtrouwd binnen. Want daernae stae je vur je zelf. 't Mins had 't zelf ôk zoô êdaen, dat weet ik zeker. Ik hem altoos eên gooie bangde mot ter êhad en je moeder is n' mins êweest waar ik altijd dankbaar an vrom zal denken. 't Vul nijt mie, evengood, want je wazzen een prentebook bij tijd en wij 1e. Mar gelukkig hemmen we alles in gooie baanen kannen li jen en dat wul zeggen dat ik je de dingen dee êzait motten wurren Ok zeg. Ens, eik zeg 't je in liefde. Dat we je een trouwjurk geven fijn ik zelf ôk leuk. Eerlijk êzaid komt 't uit de kooker van Oôme. Zukke leuke dingen as dee man toch kan bedenken! Hoe komt toe d 'r op, zou je zeggen. En over jullie maiden hoof je nijt in te zitten want dee krij gen vandaag of marregen ôk een fooitjen van dum. Je merken wel dat ter nog wat in de ouwe kous zit en as ter nog wat nijuws êkocht mot wurren vur 't feest dan kannen ze dat daer mooi van doôn. Zoô zit dat in mekaar! nr O —6— We flassen echt op dat uitjen mot de automobiel en dan nog wel naer Amsterdam too ! Maid, weet je dat ik nog nooit in de stad êweest bin! Dat kan wat wurren. Gearmd naer de brangd.l 'k Het welderies êhoord dat de huizen daer heêl hoôg binnen. 't Zal mijn benijuwen. En dat mot z'n vijven op de stad an! Mot die breeje kongt van jouw wurd 't inschoeken mar dat zal wel lukken, dunkt me. Alleênig.. . alleênig, eên ding gemeente, eên ding. En dat is, dat Oôme nijt wul hemmen dat Freek mie gaet de winkel in. Hij zaìd, aâmar dat dat nijt hoord. Dat staet gek, zai tie. Dus Freek mot buiten blijven wachten, daer is niks an te doôn. Wat denk jij Jannet jen, zou Freek dat arg fijnden? Neejen hi? 'k Geloôf 't ôk nijt. Nou nenne 't is weer een lang epistel êwurren mar dat kan nij t aarst mot een bruiloft vur de deur. Ik hoop mar dat ik niks vergeten het en zoô ja, dan kom ik daer de aare keer wel op vrome Starkte mot de plannenmakerij, hou je doe en werk je aigen nijt overstuur. Alles komt vanzelf op z t n poô tj ies terecht mot je mar denken. Keûlen en Aaken binnen ôk nijt op eên dag êbouwd. Doô je de complementen an Meneer van Lokeren en an Freek? Van Oôme en mijn de hartelijke groeten en vur jouw as van ous een poes van Meutjen Aart jen. POS. Oôme Lammert komt nèt in huis en zait dat ter een kip, een mooie bruine leghorn, doôd in 't nachthok zate Jammer vul jullie mar ik weet nou al watte me marregen zal len eten! Nijt alleênig aerepels mot aerepels en bleeke roôje doôp mar marregen is ter ok een antjen kip bij. Dat wurdt smikkelen. Gedag hoor! Q—LA nr. 4, We schrijven de Franse tijd, 1804/1805 REGLEMENT V O O R H L T GEMEENTE-BESTUUR VAN HET DORP Art. 10 et Gemeente Beauur zal beftaan ult zeven Leden, te verkiezen volgens het Reglement, dat hieromtrend zal worden vastgelteldo Art. 2. De Leden van het Gemeente- Beftuur, moeten zijn nemgercchtigd 9' vijf. en. twintig jaaren oud , twee jaaren binnen deze Gemeente gewoond hebbende, moa gen geene posten aan deze Gemeente comptabel , bekleeden, noch elkanderen beftaan in den derden graad van bloedverwant. of zwagerfchap; egter zullen zij, die reeds daadeli)lc in het Bcftuur zitting hebben, bij opkomende zwagerfchap tot den tijd hunner aftreding zitting blijven behouden, Art, 3' De Leden van het Gemeente Beftuur mogen niet ta gelijk Leden zijn der 13urgerlijke Rechtbanke Art. 4, 's Jaarlijks zal een dcrde gedeelte der Leden aftreeden; de 'eer(te en tweede keer twee, en de derde keer drie Leden, op ,welkc wijze de aftreeding der Leden zal moeten voortduuren: doch zullen de aftredende Leden op nieuw verkiesbaar zijn. Art. 5. De Jaarlijkfche op en aftredingen zullen plaats heb. ben op den eerften woensdag in de maand Februarib en voor de eerfte keer op den eeraen woensdag in Fea bruarij des jaars 1805. de volgôrde, en jaaren van aftreding der eerstbenoemde Leden zullen, in hunne eert}e Zitting, bij lòoting wofden beflischt, Art. 60 De optredende Leden zullen naar de wijze, welke in het Kerkgenoodfchap, waar toe zij hehooren, geq bruikelijlç is, afleggen , de navolgende Eed, Ik bclooye en zweere dat ik als Lid yan het Gemeente Befluur yan het Dorp Huizen , achteryolgens de Staatsregeling, het Reglement 'Yoor het Departement Holland, mitsgaders het Reglement yan Delluur dezei Ge meente; de belangens yan dezelve Gemeente , met al mijn vermogen zal ,4elpen bcyorderen , en Inij oprechtelijk en naarfliglijk zal kwijten van alle plichten, mij in mijne betrekking opgelegd, zonder mij char immer te ten weerhouden, om lief (f leed, gunst of gunst , beloften of gcfchenkea , nog eenige andere zaken, dat ik voorts om mijne benoeming en yerkiezing te bekomen, niet belooft of ge• geven hebbe, Ilog belopen of gcyen zal, eenige gtften; gapen of gefchcnkcn, aan eenige Perfooncn direclcli)k of indirectelijk in eeniger manicre, en dat wanneer zulks builen lnipz weten. door iemand anders mogt zijn gefchicdD en helxelye ter mgjner kennis mogt komen, ik zulks terpond aan het Gemeenle- 13e/luur .zer plaatzc. openbaren, en dat ik almede tot het begeyen van eenige Amplen of Bedieningen , ofte om iets hoegenaamd, in voorz.. mijne betrekking te doen , yan niemand cenige bea loften of gefchenkcn zal aanneemen of ontyan• gen, directelijk of indirectelijk in eeniger tnanier,eo Arto 7' 'Tusfrhentijds openvallende plaatzen zullen, zoo de ontbrekende Leden nog een langerentijd dan drie maanden Zitting in het Beftuur zouden hebben gehad daadelijk volgens het kies. Reglement worden vervult, de alzoo verkozenen zullen alleenlijk geduurende dien ,iijd zitting hebben, welken hunne voorgangers nog zouden zijn aangebleevet), en bij hunne zittingneming nan den inhoud van het voorgaande 6de Artikel, voor zoo verre de Eed en de belofte betreft, in handen van den tijdelijken Prefident voldoen: plaatzen, binnen de drie laatfte maanden openvallende, zullen onvervuld worden gelaten, Arto 80 Het Gemeente- Be(tuur verkiest in deszelfs eerfta Zitting, en zoo 'sjaarlijks na elke aftreding, een Prœ• fident, die fungeeren zal tot dat de volgende jaarlijks frhe aftreding van een derde gedeelte der Leden zal hebben plaats gehad, een Lid, dat van de eene tot da andere jaarlijkfche aftreding als Prafl'dent gefungeerd heeft, zal voor het volgende jaar tot Prcefldent niet ver, kiesbaar zijn, Arto 90 Het Gemeentes Beftuur verkiest op en voor dezelfden tijd, als in het voorig Artikel gemeld is, eenen Vice Pr;éfident, die den Prtefident, door ziekte afweezigheid of anderzints zijn post niet kunnende waarneemen, daar in zal vervangen. Art, 100 De Prafident is bevoegd tot het ontvangen en opa. nen van alle brieven en nukken, die aan het Gemeenteo 13enuur zijn geïddresfeerdQ Art. 110 DC Prmfldent zal zorgen, zonder gehouden te zijn, om vooraf het Gemeente. Bcauur te doen vergaderen, dat alle Publicatien en Notificatien» door de hoogere Magtcn aan het Gemeente. Beauur toegezonden, door den Secretaris ten overftaan van twee Leden van het Gemeente. Beftuur ten fpoedigften worden afgeleezen , en door den Bode aangeplakt: hij zal gelijke zorgdra• gen omtrent Notificatiën door het gemeente- Beftuur vastgeneld, Art. 120 Het Gemeente. Be(tuur zal .éénmaal in elke maand op een zekeren door hetzelve te bepaalcn dag verga. deren. Voorts zal de Prmfidcnt zoo dikwijls hij zulks nodig oordeelen zal , vergadering beleggen, en zulks tijdig, en, zoo mogelijk, daags te vooren laaten aan. zeggen, zonder dezelve echter buiten noodzaakelijk• heid te zeer te vermenigvuldigen. Art. 130 Taen Lid, • eene buitengewoone vergadering begeerende, zal gehouden zijn, de zaak welke hij in die Atergadering wilde voordraagen, den Prœfident bekent te maken, en zal de Profident, zoo hij oordeelt, dat die zaalc eene buitengewoone vergadering vorderdD dezelve vergadering laaten beleggen doch anders niet. Twee, of meer Leden te zamen, eene buitengewoone, Vergadering van den Prafident begeerende, zal den Prœfident, na dat hij de zaak, in die buiten. nr. 4, -8- gewoone Vergadering voor te dragen van hun zal gehoord hebben, aan deze begeerte voldoen, en de vera gadering laaten beleggen. Art. 140 Alle de Leden zijn verpligtde maandelijkfche,en ana dere belegde .Vergaderingen bij te woonen, ten. ware zij door ziekte of andere wettige beletzelen daar in verhinderd wierden, waar van zij aan den Prœfident voor het houden der Vergadering zollen moeten laatcn kennisgeeven. Art. 15. Het Gemeente Beftuur, maakt binnen den tijd van zes weeken na deszelfs eerfte Zitting, een Reglement vun Orde voor deszelfs vergaderingen, Art. 16. Het Gemeente- Beftuur heeft de Provifioneele aan. nelling van een Secretaris, Bode, Vendumeester, en Dorpsdienaar, onder alle zulke voorwaarden, als.het meest nuttig zal oordeelen, gelijk. ook van een School. meester en eene Vroedvrouw op zodanige wijze, als overeenkomt. met de bepalingen, bij de hogere Mag. ten gemaakt, of nog te maken, het heeft insgelijks de provifiòneele begeeving van alle verdere nodige Ambten en Bedieningen, De perfoonen met de voor. noemde of verdere Ambten en Bedieningen begunftigd, bekleeden dezelve op daar toe gemaakte Reglementen en tot weder opzeggens toe. Art. 170 Het Gemeente. Beftuur is gehouden, de bcveelen en aanfbhrijvingen, door of van wegen het Staatsbem, wind • uitgevaardigd en aan het Gemeente. Beatiur toe•. gezonden, naauwkeurig uittevoeren, en is deswege verantwoordelijk aan het departementaal Beauur van Holland, in gevolge Art. van het Reglement voor het gemelde Departement, het is insgelijks op des. zelfs verantwoordelijkheid gehouden , de aanfchrijvingen en beveelen, door of van wegen het Departementaal Beftuur van Hollands of verdere binnen het Departement Holland wettig aange(telde Collegien of Perfoo• nen uitgevaardigd en aan het Gemeente -Be(tuur toegezonden (tiptelijk te volbrengen. Arto 18. Het Gemeente- Benuur heeft het toezigt over de bewaaring der goede Orde en Politie binnen deszelfs Gemeente,. als mede het Beftuur over dc plaatfelijke Finantiën , Eigendommen, gemeen,e weegen en voet• paden, egter zal de Prœfident, met betrekking tot het gemelde, in Idcine zaken en in zodanige die fpoed vereisfchcn kunnen beflisfen en de nodige orde nellen, zonder vooraf het Gemeente Be(tuur te doen vergaderen. Art. 19. Het Gemeente -Beftuur is verantwoordelijk wegens den ontvanÈst van de verpondingen en van wegeng den ontfangst en de uitgave der Dorpspenningen . doch {telt des goedvindende een algemeene Penningmeester aan op Conditiën en eene Instructie, die door hetzelve zullen worden bepaald. Art. no. Hct Gemeente-Beftuur draagt zorg voor alles, wat de welvaart en de goede zeden kan bevorderen, bij. zonderlijlc voor de ongeftoorde en regelmaatige oerening van den Godsdienst binnen de daar toe be(temde Kerkgebouwen, en weert alle wanorde, die daar aan hinderlijk zou kunnen zijn. Art. Het verleenen van Huwelijks- Geboden, en het f0. lemnifeeren der Huwelijken aan de zorg van het Ge. meente- Be(tuur aanbevolen zijnde, zoo verkiest het Gemeente. Beftuur 's Jaarlijks in deszelfs eerfte zitting na de jaarljjkfche aftreding, uit deszelfs midden eene Commisfie van twee perfoonen, die geduurende een jaar voorn. Huwelijkszaaken,en wat daar toe behoord, zullen doen volbrengen volgens de plaatshebbende Wetten en Ordonnantiën. Art. Het Gemeente- Befluur bevordert bet onderwijs •der• jeugd in de School, overëcnkom(lig zodanige Wetten• en fchikkingen, als door de hogere Magten zullen ges. maakt zijn, en moedigt de lust tot Iceren door alle ge.' paste middelen onder de jeugd aan. Art. n3. Zoo lang de algemeene wet wegens het Armbeftuur, niet in werking zal zijn gebragt; zorgt het Gemeente. nr 0 4, Beftuur, door de middelen die het daar toe thans bezit of in het toekomende bezitten zal voor hec onder. houd der gemeene of zogcnaanidc Pot- Armen dezes Dorps, en (telt ten dien einde zes Armbezorgers aan, en wel 's Jaarlijks in de eerfte Zitting naar de Jaarlijkfche aftreding drie perfoonen, die elk twee jaarcn als zodanig zullen fungecren•, welke Armbezorgers de voorn. Armen zo binnen als buiten het daar toe in het jaar 1796. alhier opgericht Wees en Armhuis zullen opvoeden en onderfteunen volgens het Reglement, voor het benuur van hetzelve Huis reeds gemaakt, en ver. der volgens gewoonte of nadere befchikkingen: en dat alles onder het oppertoezigt van het Departementaal Beftuur van Holland ingevolge Art. 52 en 54. van bet Reglement voor hetzelve Departement. Art. 24, Het Gemeente n Beauur verleent Actens 'van indemDiteit, en heeft het toezigt over den YIC van alle maaten, gewigten» enzo tot dat daar in nader zal zijn voorzien. Art. 05. Het Gemeente Bcftuur heeft, als van ouds zoo ver•• deze Gemeente betreft, het beltuur -en toezigc over de gemeene Heide en Weide, en heeft mede alle ontvangst en uitgaaf deswegens in en uit des Dorps Casfe, het Gemeente. Beauur fteld nogthans 's jaarlijks , 't zij buiten of binnen zich zelve, vier Perfoonen aan, mits de voorn. Weide met Beesten beflaande, die over dezelve Weide , het meer bijzonder toezigtzullen houden volgens een Reglement, door het Gemeente. Bc(tuur deswegens te vervaardigen. Arts 26. Het Gemeente- Beftuur ftelt als. van ouds Kademeesteren over de Gooijfche Kade, en Schaarmeesteren over de maatlanden, tot zoo lange hier omtrent geene nadere voorzieningzal gedaan zijn. Art. Het Gemeente . Beftuur is verplicht alles aantewen. den wat tot voorkoming van Brand zal kunnen dienen, heeft het oppertoezigt over de Brandfpuiten , zorgt voor het onderhoud van dezelve en de nodige geeerdfchape pen, en (teld als van ouds perfoonen aan 9. wien het Benuur, gebruik en de behandeling der Brandfpuiten en gereedfchappen zullen zijn toevertrouwd volgens een Reglement door het Gemeente. Beftuur deswes gens te vervaardigen. Art. Het Gemeente Beftuur het nodig oordeelende , ecnige nieuwe plaatfelijlce Belastingen op te leggen, overlegt zulks met Gecommitteerde uit de Gemeente, het neemt ten dien aanzien in acht, dat nog de door, voer, noch de uit- of invoer, na of van andere plaat. fen worden belast, noch ook de voortbrengfelen van den grond of nijverheid van andere plaatzen bezwaard boven die van deze plaats zelve, en zend de alzo met de Gecommitteerden overgelegde Belastingen ter goecL of afkeuring aan het l)epartementaal Befluur van HOL land, overeenkomftig Art. yan het Reglement voor het voorn. Departement. Art. 29. De Gecommitteerden uit de Gemeente, waar van in het voorig Artikel is gefproken, zullen geen blijvend Collcgie zijn, maar op begeerte en last van het Ge a meente- Be(tuur, telkens en op nieuw worden gekoozen volgens het daar toe te vervaardigen Reglement wanneer er eenig overleg omtrent nieuwe plaatfelijke Belastingen mo rrt worden vereischtb Art. 300 De voorno Gecommitteerden zullen beftaan uit even zo veele pcrroonen als het Gemeente -Beauur, en dug uit zeven Pelfooncn, en zullen dezelfde vereischten moeten bezitten, als bij Art. n. van dit Reglement omtrent de Leden van het Gemeente- Bcftuui is beo paaldo Art. De voorn. Gecommitteerden zullen met en benevens de Leden van het Gemeente. Benuur in vercenigde Zittingen over de nieuwe plaatCelijke belasting en de noodzakelijkheid derzelver raadpleegen, en bij meer. derheid van ftemmen befluiten ; de raadpleegingen zelve zullen binnen drie weeken na de eerfte voorne verëenigde Zitting moeten afloopene nr. 4 , -10- Art. 32. In alle gevallen, waar in bij het opneemen der ftem o zo bij het Gemeente- Beftuur zelve als in deszelfs vera eenigde Zittingen met Gecommitteerden uit de Gea meente, in het voorig Artikel vermeld, de ftemmen ficekende zal als dan de prafldent eene concludeeren• de ftcm hebben, Art. 33. Het Gemeente Be(tuur zorgt, dat in elk jaar op den dag der jaarlijkfèhe aftreding de Dorps Rekening van het- afgelopen benours jaar op eenc behoorlijlce wijze worde opgenoluen door vier Gecommitteerden uit de Gemeente dezelfde vereiscl)tens bezittende en op dc. zelfdc Wijze gekozen, als de Geconlmittecrden in Arto 28 tot 31. van dit Reglelnent vermeld. Als dezelve Cccnmnlitteerden eenige bedenkingen omtrent voor. noemde Rekening mogten maken dic in der minne niet mogjen worden vereffend, zullen de gefchillen, hier over ontftaandc% in gefchrifte gefteld, en door een brief ter hefhsfing van het Departementaal Beftuur van HOL Iana gebragt worden. Art. Voorts heeft het Gemeente - Bertuur de vrije befcl)ike king over dé huishoudelijke belangens en het Beftuur der Gemeente, mitsgaders het gezag, om daaromtrent alle vereischte plaatfelijke bepalingen te maken mits daar bij volgende en in acht nemende alle de Artikelen van dit Reglement, voorts de Acte van Staatsregeling voor het Bataaffche Volk D het Reglement voor het Departement Holland en inzonderheid het vastgeftclde bij Art. 1190 en 120 van het laatsgemelde Reglement of bij laatere Wetten en Verordeningen. Accordeert met het Orgineele Reglement bij het Departementaal Bertuur van Holland , op den 5den Maart 18040 Geïrrefteerdo In kennisfe van Mij J. Ho MOLLERUSO nr 0 4, VDRSCHDNDN. De behoefte aan scholing en begeleiding is groot bij lokale en regionale onderzoekers. In diverse provincies worden cur— sussen verzorgd over het opzetten van een historisch onder. zoek en vooral over oud—schrift. Hoofdzakelijk zijn al die cursussen gericht op de beginnende onderzoeker o Aan de bege— leiding van de gevorderde onderzoeker gebeurt nog vrij weinig, ten dele omdat een geschikt handboek ontbreekt. Om in deze lacune te voorzien is door de Werkgemeenschap voor Lokale en Regionale Geschiedenis van de Stichting voor Histo— risch Onderzoek het initiatief genomen om te komen tot uitga— ve van een reeks handleidingen die ook geschikt is voor de groep gevorderde onderzoekers Op 12 december 1988 zijn bij uitgeverij De Walburg Pers te Zut— phen twee delen verschenen in deze serie handleidingen: de reeksCahiers voor Lokale en Reglonale Geschiedenis. Het be— treft: Strafrecht en Criminaliteit van H.A. Diederiks, SoFaber en AeH0Huussen jr., 6 11 pag. voor f15, en Materiële cultuur: huisraad. kleding en bedrijfsgereedschap van Ho van Kool bergen 611 pago voor f15' • Verkrijgbaar bij de boekhandel of te be— stellen bij de Walburg Pers, Postbus 222, 7200 AD Zutphen o In de komende twee jaren verschijnen nog : Nederzettingsge— schiedenis van het platteland, Stadsgeschiedenis en Onder— wijsgeschiedeniso Verder zijn er vergevorderde plannen voor uitgave over belastingbronnen, demografie, volkskunde, n(jver— held, kerk en samenleving. 10e jaargang nr. 4, november 1989