De Ratel Mei 1985

Aan de leden, Op 30 maart j. 1. hield de Historische Kring Huizen haar algemene ledenvergadering, als gewoonlijk in De Boerderij. Van het programma dat leden van de Kring nà de zakelijke vergadering verzorgden vindt u in dit Berichtenblad diverse dingen opgenomen. De heer P. Wiersma van de Werkgroep Genealogie begon het programma met boeiende voorbeelden uit het onderzoek naar de voorouders van zijn vrouw (W. Bos) van de extra informatie die men kan vinden bij familie—onderzoek: kadastrale gegevens over bezittingen, functies en ambten, waarheen verre of naaste familieleden verhuisd waren enzovoorts. Dit leidt bij voorbeeld tot het kunnen invullen van kaartjes van Huizen als op pag. van dit blad met gegevens van bewoners van bepaalde panden in een bepaald jaar. Met de grenzen van bezittingen kan ook iets duidelijk worden van hoe wegen gelopen moeten hebben en welke bedrijven uitgeoefend werden. Vererving naar of van familie— leden die uit Huizen weggetrokken waren, geeft een indruk van hoe ondernemend men was honderd of tweehonderd jaar geleden. In de pauze was gelegenheid om een indruk te krijgen van hoe een familie—stamboom met behulp van een (heus niet zo erg ingewikkeld) computer—programma heel verschillende overzichten te zien geeft. Na de pauze lieten de heren A.G. Goos en J. Schaap een aantal dia's zien die de Werkgroep Fotografie van de Historische Kring recent maakte van de afbraak van de windmolens bij de piramide—woningen (nog maar kort geleden geplaatst en nu al weer historie). Vanaf de top van de windmolens werden nog unieke plaatjes van het nieuwe Huizen gemaakt — nu natuurlijk niet meer mogelijk. Verder was de afbraak en de nieuwbouw van het winkelcentrum in het hart van het oude dorp vanaf het begin gevolgd, evenals van het bejaardencentrum Voor Anker . De heer H. Rebel vervolgde de avond met het lezen van enkele van zijn verhalen over Huizen en besloot met het onderstaande gedicht. Het was een levendig en gevarieerd programma dat een goed beeld gaf van enkele van de vele activiteiten van de Historische Kring Huizen! Andere voorbeelden van activiteiten zijn de optredens van de Klederdracht— groep. In het jaarverslag hebt u daar een indrukwekkende lijst van gezien. Ook dit jaar treden zij met veel succes naar buiten. Een van de belang— rijkste manifestaties is wel de jaarlijkse Nationale Klederdrachtendag. U hebt daar regelmatig in het Berichtenblad iets over kunnen lezen. Dit jaar vindt deze dag plaats op 12 juni 1993 in het Openluchtmuseum te Arnhem. Voor de normale toegangsprijs kunt u het Openluchtmuseum en de kleder— drachtenshows bekijken. Zie ook pag. 4 en 5 van dit blad. Verder kijken wij nu al vooruit naar het najaar, en wel naar de Open Monumen— tendag/Huizer Dag op 1 1 september 1993. De Historische Kring doet daar als vanouds aan mee met diverse activiteiten. Noteert u deze datum vast in uw agenda? Voor een gedetailleerd programma verwijzen wij u graag naar de plaatselijke pers tegen die tijd. Graag tot ziens, Het Bestuur 2 , -2- Bestuur Historische Kring Huizen 1993 voorzitter: vacature waarnemend voorzitter: Mw. A. Kruijning—Teeuwissen Driftweg 151, 1272 AC Huizen, tel. 54776 vice—voorzitter : Ing. W.H.H. Groothoff Gooierserf 78, 1276 KP Huizen, tel. 51540 secretaris: L. Kruijmer Haardstede laan 32, 1271 NM Huizen, tel. 55151 penningmees ter : Drs. C. Kruijmer Botterstraat 7 a, 1271 XL Huizen, tel. 51713 bestuurslid Mw. T. Kruijmer—Vos Botterstraat 7 a, 1271 XL Huizen, tel. 51713 archivaris MOP. Rooth Punter 13, 1276 CX Huizen, tel. 64535 ledenadministratie Mw. T. Rooth—Piëst Punter 13, 1276 CX Huizen, tel. 64535 Klederdrachtgroep Mw. J. W. van Geenen—van den Berg Lijzij 109, 1276 GK Huizen, tel. 52807 Redactie Berichtenblad Mw. G. E.E. van Noppen Brede Eng laan 12, 1272 GS Huizen, tel. 53783 Geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen slechts toegestaan met uitdrukkelijke bronvermelding en na schriftelijke toestemming. SIN-SPREUCKEN EN EXEMPELEN. Met gedichten daerop passende door Jacob Cats' neef. In de twintiger jaren stond regelmatig in het Zondagsblad van ' 'De Gooi— en Eemlander tt (dat was een bijvoegsel van de zaterdag—editie) een groot gedicht in oud—H011andse stijl van Jan Boerhout uit Bussum. Hij ondertekende dit steeds met zijn pseudoniem: Jacob Cats' neef. Op zondag 26 november 1922 verscheen een gedicht over Huizen. Op de jaarvergadering van de Historische Kring op 30 maart j. 1. heb ik dit ten gehore gebracht in De Boerderij. Er werd toen gevraagd dit gedicht in ons blad te publiceren. Vandaar! Haijndruk HUYSEN Woegh iemant recht syn eygen schult, Hy sagh noyt op syns mackers bult. (Cats) Waer rust loos 't siltigh nat ons Goy—lant koomt beroeren Daer woont een stoer geslacht van visschers en van boeren Sy wonen bij het strant en aen een groene wey En tusschen sandigh velt en vruchtbaer landerye Sy wercken op het lant, sy swalcken op de baeren, Sy gaen de werelt in als koene handelaeren, Sysyn een krachtigh volck, gehart in weer en wint, En keestigh als in 't Goy men niet een tweede vint. Sy draegen baert noch hoet, gaen liefst in korte buysen, Geen steetsche pralerye en acht het volck van Huysen. Zes dagen van de weeck doen sy getrou hun werck, Sy rusten Sondaghs fel en gaen geducht ter kerck. Sy laeten t t geest lick liet soo wonder—plechtigh galmen, Sy kennen uyt het hooft al de berymde psalmen, In hun recht—sinnigheyt en stellen sy een eer, Sy syn van heel het Goy eht suyverst in de leer. 2, Hun vrouwen syn, als sy, gesond en sterck van leden, Arbeytsaem, huyselick en van gestrenghe seden. Haer kleet is sonderlingh maer wonder—net en fraay, Vol cier de blanke muts, vol swier de rocken—swaay. Hun dochtren syn het puyck van alle Goysche schoonen, Hoe wonder—saght het vel! Hoe wonder—frisch de koonen! Sy draegen langh de rock, haer hals is wel bedeckt; Geen steetsche blootigheyt die kriele s innen weckt; Haer deughtsaemheyt en magh sulck wuft gewaed niet lyen, Toch syn sy seer bequaem en naerstigh in het vr yen, En menigh steetsche maeght en kan op t t stuck der min, Nog wel ter schole gaen by soo een Huyserin. Ja, 't is een prachtigh ras, ofschoon het raeckt verbastert, Maer het is niet ge—eert, het wort veeleer belastert; Sy heeten ruw en woest, baldaedig sonder maet, Och, van het Huyser volck spreeckt graegh een ieder quaet. Ja, als in 't jongh gemoet dier visschers en dier boeren, De driften omme—gaen, de tochten omme—voeren, Dan, als aen t t sondigh vleys geen breydel wordt geleght, Syn s ' onbedaerlick raeu en doen sy oock wel slecht. Maer ick en vraegh het u, syn in beschaefde steden, De jonghe—luy soo deun en van soo sachte seden? En doen sy niet meer quaet al doen sy 't meer verhult? En treft den jonghen Huyser wel een grooter schult? Maer doen sy in hun jeught wel vele dwaese dinghen, Veel beter syn sy toch dan ghy, ghy stedelinghen! Ghy blyft meest Godde—loos uw hee 1e leven door, Terwijl de Huyser raekt heel ras op t t regte spoor, Hoe fel de driften gaen, in syne jonghe jaeren, Sy syn gauw uyt—geraest, en hij koomt tot bedaeren, Soodra hy als een man syn huys heeft opgebouwt , En met een Huyserin (soms haestigh) is ge trouwt, Dan is hy dadelick tot alle deughden vaerdigh, Dan wort hy vroom en streng, recht—sinnig en eer—waerdigh, Dan gaet hy trou ter kerck, wel drie—mael in de weeck, En noyt valt hy in slaep by een te langhe preeck. Hy druckt op syn bestaen een seer God—vreesent stempel, En is het steetsche volck voortdurend ten exempel. Ach, woegh het steetsche volck eerst recht syn eygen schult, Het sou soo groot niet Sien dan op des Huysers bult. Zondag 20 or 1922 emlanq B LAO Gooi- env ZONDAG; 27 ONDERWIJS OPVOEDING 2, Dit interview is naar aanleiding van het optreden van de klederdrachtgroep op 27 juni 1992 - de Nationale klederdrachtdag - in het Openluchtmuseum te Arnhem. M. P. Rooth. VIVIENNE OOMEN . Nieuwe stijl: oude dracht Jan Seuter en Gij ske- en Gertrude Rebel vinden het alledrie leuk te laten zien wat de mensen vroeger op de boerderij droegen. Dat klederdrachten stoffig en duf zijn, vinden ze onzin. Statig en gracieus zijn betere woorden. Het is een originele hobby: weinig leeftijdgenoten zijn zo met het verleden bezig. Van moderne schoudervullingen willen ze niets weten. Met in de kop van de mouwen de Hui zer Courant vier keer dubbel geslagen staan ze voor me: Gij ske (16) en Gertrude (18) Rebel. Meiden zo gek als een deur die het prachtig vinden om rond te lopen in kleding voor de 12 tot 18-jarigen van omstreeks 1900. Net als hun broertjes en moeder zitten ze bij de Klederdrachtgroep van Huizen en laten ze zich een paar keer per jaar bewonderen door buitenstaanders . Het kost hen een uur om zich zo uit te dossen. Drie, vier rokken aan, een jak met allemaal priegel haakjes waar de bovenste rok aan moet, haren in een kaarsrechte scheiding naar opzij met daaroverheen een pikmuts met "dubbele staart Je moet er wat voor over hebben: pijn lijden als de muts net gesteven is, "want dan zit ie super strak en de touwtjes zijn net scheermesjes" . Met een hoop gel, haarlak en schuifjes krijgen ze de blonde haarbos in bedwang . "Een heel gevecht" , verzekert Gijske me. "Vroeger deden ze er melk in om het zo keurig te laten zitten. Maar dat werd vast zuur, bèh l' lacht Gertrude. Hun haar zit normaal in een andere coupe. "Alsjeblieft zeg, geen gezicht die rare scheiding schateren ze. Gertrude loopt al twee weken met een te lange pony zodat de klus voor vandaag makkelijker werd geklaard. "Maar vanavond gaat de schaar erin, daar kun je van op aan. 'Klederdracht duf? Nee, juist gracieus' EXTRA LANGE OUTFITS. Om aan kledingstukken te komen is moeilijk. De meeste worden geschonken, maar hun maat zat er nooit bij. Daarom is moeder Rebel op zoek gegaan naar goede stoffen, achter de naaimachine gekropen en heeft voor hen twee extra lange outfits gemaakt. Dat was zes jaar geleden en inmiddels begint het hier en daar wat te bollen en te trekken. Gijske: t' Ik krijg de knoopjes van mijn jak nauwelijks dichtl Hier zit een beetje te vee 1 tl , zegt ze al wijzend naar haar buik. "Voor een show lopen ontvangt ieder soms een tientje. Dat geld gaat in een potje en daar koopt mijn moeder spullen van als er iets kapot gaat. Of we krijgen iets nieuws" , verteld Gijske. Ze wijst naar hun schoenen die ze vandaag voor het eerst aan hebben. 'I Die zijn echt oud en verbazend genoeg passen we er met onze schoenmaat 42 nog in ook. Waarschijnlijk hadden ze vroeger zulke grote schoenen, zodat er nog ruimte was voor dikke kousen. 2 , -5- Gertrude (links ) en Gij ske in gesprek met Vivienne Oomen. WEL INTERESSANT . Bij de Klederdrachtgroep zijn jongeren tussen de 15 en 23 jaar veruit in de minderheid. Daar hebben de zusjes geen verklaring voor, ook al zien ze hun vriendinnen niet snel in deze kleren rondlopen. 'I Maar ze vinden het wèl interessant. Misschien stoffig? Gertrude: l' Stoffig heb ik het nooit gevonden. In klederdracht zit juist gratie. T k vind het zelfs mooier dan de kleding van nu. Meer stijl . Tegenwoordig een shirt en een broek en het is klaar. Vroeger werd er veel meer zorg aan besteed. "We hebben er wel eens over gedacht om er een keer mee naar school te gaan" , haakt haar zus daar gekscherend op in. "Maar dan val je echt op. En stel dat je de trein dreigt te missen, dan moet je rennen en dat is natuurlijk niet zo handig met die lange rok. " Gertrude haalt uit haar authentieke spoormandje een oude onderbroek van haar oma, waar zij tijdens de show heel wat gefluit mee oogstte . Dat was leuk, maar nog liever had ik 'm aangetrokken en laten zien. Dat mocht niet. Ik heb namelijk niet precies de goede onderrokken aan en alleen maar pantykousjes. En dat is natuurlijk geen gezicht. Nou ja jammer. Een dag als vandaag in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem hebben Gertrude en Gij ske een paar keer per jaar. In tegenstelling tot Jan Seuter (27) , die bij de Sallandse Folkloregroep zit, 70 tot 80 keer per jaar treedt de Raaltenaar op. Hij gaat zelfs met de groep naar het buiten land. Trots laat hij speldjes op zijn vest zien die hij heeft geruild met Salland se exemplaren tijdens een bezoek van de groep aan Denemarken, Zweden en Tjechoslowakije. "Goh, ik zou wel willen dat onze groep ook danste, maar dat werd vroeger niet gedaan" , meent Gijske. Bewonderend: l' En dan die buitenlandse reizen, dat is ook leuk. l' Jan zit er al meer dan tien jaar bij . "We hebben altijd schik en ik vind dansen ontzettend leuk. Dat dat in klederdracht gaat, geeft iets extra's aan het geheel. " Zijn collegavrachtwagenchauffeurs lachen er wel om als hij verteld van zijn hobby. t'Maar daar trek ik me weinig van aan! BRONNEN . Met toestemming overgenomen uit: Boerderij , nr . 43 (21 juli 1992) . De originele foto konden wij helaas niet plaatsen. Foto: mw. G. J. Rebel -Mulder. 2, -6- Op de pagina's 6, 7 en 8 vindt u enkele gegevens uit het familie—onderzoek van mw. W. Wiersma—Bos. Let u b.v. eens op de beroepen van de v66rouders, ook van de vrouwen. De kaarten geven een goed idee van hoe stukje bij beetje een beeld kan ontstaan van de plattegrond van het dorp in een bepaalde periode. mrt 1993: Genealogie van Willem (Jacob) Bos. blad: 1 I Uillea (Jacob) Bos zoon van Willem Jansz Bos (Visventer) en Geertje Jacobs Lustig (Spinster) , gevonden Huizen (NH) 10. i. 1819 Vissers .necht, verdronken Ekiizen (in de Zuiderzee) 29.5.1880. Hij is getrouwd Huizen 0&1) 7.9.1845 met Jannetje Baas, dochter van Lammert baas (Visser, aldaar Vischk 31.10.%2.er en Vischventer) en Magteltje Molenaar (Naaister en Spinster), geboren Huizen (Nl) 15.3.1826, overleden Uit dit huwelijk: i Geertje Bos, qeboren Huizen (MO 9. i i. 1847, overleden aldaar 12.6.1909. Zij was ehuwd met Tijmen de Groot. 2 Machteld?je bos, eborert HJizen (Nd) i . 10.1849. 3 Willenpje Bos, gegoren l•kfizen (NH) 27.10.1852, overleden aldaar [5.40 1859. 4 Willen Bos, geboren Eilizen (H) 30.4.1860. Hij is getrouwd Huizen (NH) 15.5.1886 net Aaltje Spilt, dochter van Gerrit Spilt en Trijntje Honing, geboren ±1854, Winkelierster. (Zij Nas eerder gehuwd met Cornelis Si jl. ) 5 Lijsje Bos, geboren Huizen (NH) i864, overleden aldaar 27.12.1865. 6 Bos, volgt onder II. II La±ert Bos, zoon van Willem (Jacob) Bos (I) en Jannetje Baas, geboren Huizen 0&1) 17.4.1867, Vissersknecht, wonende Huizen (NH), overleden aldaar 1922. Hij is getrouud Huizen (H) 6.5. 1893 met Nelletje van eastel, dochter van Joost van Amstel (Vissersknecht) en Lijsje Bos, flit eboren dit Huizen (NH) 13.8. 1866, overleden aldaar 27.3.1950. 1 Jannetje Lamberts Bos, geboren Huizen (NH) 26.12.1893, overleden Amerongen ±i933. Zij is getrouwd vl%0 net Klaas Klein, overleden i7.4Li9B2t (Hij is later etrouwd f11960 met Hasje Lamberts bos, dochter van Lambert Bos (II) en Nelletje van Amstel eboren Huizen (H) 7.2. 190% overleden 28. i. F/9i, begraven fünerongen (Oude Aigem.begraafplaats) 2 Lijsje Lamberts Bos, geboren Emzen (NR) 2.3.2.1895, overleden aldaar li. 7. f905. 3 Teuntje Laùerts Bos, geboren Huizen (NH) l . i . 1897. Zij Nas gehuwd met Jan 4 Hasje l.d)erts Bos, geboren ruizen (NM) 22. i . iB99, overleden aldaar i4.8.i899, 5 Hasje tu)erts Bos, 6 Jakob Bos, volgt onder I I I. 7 Joost Begraafplaats) Lamberts bosx ?992.eboren Huizen (NH) 2.5. 1907, overleden aldaar 16.2.1992, begraven Huizen (Algemene Hij is getrouwd Huizen (NH) 4.7.1931 (l) met Johanna Hiruald, dochter van Johann Mirwald (Electriciën) en Maria Seiml, geboren ueenen 1911, wonende aldaar, Hij is getrouwd i . i94i (2) met Everdina Galet, geboren tL915, overleden Etnzen (Mi) 23.11.1990, begraven Huizen (àigemene Beqraafplaats) 27. i i . 1990. 8 Cornelis LaMerts bos, geboren Huizen 01-1) 10.1908, Hij was gehuwd met Pieternella van der lillst, geboren 1910, overleden Huizen (NH) 27. i . 1980, begraven Huizen (Algemene Begraafplaats) 31. l. 1980. Ili Jakob bos, zoon van Lambert bos (li) en Nel Ietje van Amstel, geboren Huizen (NH) 10.9. [903, Machinaal houtbewerker te Blaricum en Huizen en Ouderling te Huizen, wonende Huizen , overleden aldaar 26.5.1988, begraven Huizen (Algelllene Begraafplaats) is in ondertrouw 30.5.1988.gegaan Huizen CNH) 4.10. 1929 et-t getrouwd aldaar 23, met Gijsbertje Schaap, dochter van Oirl:: Schaap (Koopman) en Willempje Brands, eboren Huizen 30,7.19051 tmende aldaar, overleden aldaar 19.9.1991, begraven Huizen (Algemene Begraafplaats) 24. q, Uit dit huwelijk: 1 Hij is in Bos, ondertrouw geboren gegaan Huizen ik@sterdaffl (NH) 20. 5.6. 1906 i. i93i Leraar en getrouwd netaalbeuerking,aldaar getrouwd aldaar 22.6. 1936 voor de kerk. net Janna Faber, geboren Amsterdam 30.12.1932, 2 Willy Zij IS Bos getrouwd geboren Huizen Huizen (NH) (NH) 27.3.1957, 25,5, getrouwd gedoopt aldaar aldaar 27.3.1957 6,5, 19.34, voor Typiste de kerk te Hilversum, met Pieter wonende Wiersna, Hilversum.zoon van Marten Pieters Wiersma (Arbeider in Holwerd en 's Graveland en Helkbezorger in Hilversutn) en Hauk.je Ates Kooistra, geboren Hilversum 17.7.19.30, Constructeur FMT te Hilversum en Huizen, wonende Hilversum. 3 Jannie Bost eboren Huizen (NH) 28.4. 19.36. Zij is in gegaan Huizen (NH) 14. 1959 en getrouwd aldaar 28. 10. 1959, getrouwd aldaar 28. 10.1959 voor de kerk. met Gerrit Zeeaan, geboren H-!izen (NH) 14.12.19.32. 4 Dirk Bos, geboren Eh.lizen (H) 15.7. 1938. Hij is in ondertrouw gegaan (H) iO..3, (Pin) 1965 en Bakk%r etrouwd aldaar 31.3.1965, getrouwd aldaar 31.3. 1965 voor de kerk met Grietje Bakker, dochter van Willem en Hanna Dekker, geboren HJizen (NH) 18.9.1941. 5 Nelly Bos, geboren Huizen (H) 15.9.19.39 overleden Hilversum 4. i i. 19.39. 6 Jacc» Bos, geboren lklizen (NO 22.10.1941). Hij is in cndertrouw geqaan 'filizen (VI) 2.12.1966 i. en 194?.etrouwd aldaar 21.12.1966, getrouwd aldaar 21.12.1966 voor de kerk net Aartje Westland I eboren Huizen (H) 7. 7 Jan Bos, geboren (NH) 21.10.1944, gedoopt aldaar 3. 12. 1944, overleden aldaar 3. 1.1955. 2, 2 , mei/ juni -10- UIT OUDE ARCHIEVEN Voorschriften en regels voor de nachtwacht Orn "booswigten en kwaadaardige menschen" af te schrikken en buiten het dorp te houden, werd er op 16 October 1726 een keur opgesteld waarin de nachtwacht werd geregeld. Hiertoe moesten, gereekend om de 67ste nagt l ' , van 's avonds elf tot 's morgens vijf uur vier man van de burgers en ingezetenen door het dorp lopen met een ratel en moest er regelmatig worden gerateld en geroepen. De bewapening bestond uit een kodde (knuppel) . Bij verhindering kon men zijn zoon of' knecht de wacht laten waarnemen, of een van gemeentewege aangewezen persoon. Degene, die nalatig was, zijn wacht niet goed vervulde of dronken aan de wacht kwam, kon rekenen op een boete. Voor hen die problemen hebben met het lezen van het handschrift volgt hier een transcriptie. In de kantlijn: Waarschouwinge van de Nagtwagt d. 16 Octob.1726. Gerenoveert d .13 Decemb.1732. Den Schout Buijermeesteren, en Scheepenen des Dorps Huijsen, in ervaringe zijnde gekomen, dat zeedert eenige tijd door Booswigten en kwaadaardige menschen, zoo binnen deeze Dorpe, als in de nabuurige districten ten platte Landen, veel ongereegeldheeden en overlast aan menschen Vee en Tuijnen is gepleegt, en dat men ook niet zonder reeden bekommering heeft van t t eeniger tijd door deze Iven brand en andere ongelukken te zullen ondergaan. Soo i s 't, dat wij om al hetze Iven alhier zoo veel mogelijk is te weeren en af te wenden, met kennisse goedvinden en approbatie van den Heer Francois Heshuijzen, Schout der Stad Naarden en Stedehouder van Gooijland, uijt den Naame van ende van wegens De Wel Edele Gestrengen Heere Pieter Anthonij de Hubert Heere van Cruijningen Rilland, etc: Drost van Muijden, Bailluw van Gooi j land, etc: etc: etc: goedgevonden en geresolveert hebben, dat voortaan binnen deezen Dorpe de Nagtwagt zal werden gehouden door de Burgers en Ingezetenen deezes Dorps, in maniere als volgt: Dat alle nagten van t s avond ten Elf tot t s morgens ten vijf uuren, vier man te gelijk den voors(eijde) wagt zullen moeten houden, zijnde gereekend om de 67 ste nagt voor ieder huijs welke gehouden zullen weezen, om eer en alvorens zij s morgens van de wagt gaan, de klok te luijden, en in de voorschreeve tusschen tijd, van 's avonds ten Elf tot 's morgens ten vijf uuren, zoo dikwils door het geheele Dorp te loopen, de raatel te laten hooren, en zodanig te roepen, als van ouds alhier gebruijkelijk is geweest. (Edoch zal een iegelijk gehouden zijn, den Ratel en Kodden aan zijn huijs na gedane wagt te brengen, daar hem de naast wakende des avonds zal moeten afhaalen, en in goede staat weeder overgeeven, op de boete van 6 St (uiver)s voor ieder reijs te verbeuren, die daar nalaat ig in is). In de kantlijn staat: NB. het geen hier tussen 2 haakjes staat, scheijnt een ampliatie te zijn, van 13 Dec. 1732, was ende met andere Inkt, en op rand bij geschreven. Het zal een ieder bij ziekte hooge ouderdom of andersints vrij staan, zijn zoon of knegt in zijn plaats de voors(eijde) wagt te laten waarneemen, mits dat dezelve ten minsten den ouderdom van 20 jaaren zal hebben bereijkt, en in gevalle iemand bui j ten zoon of knegt, zijn wagt door een ander wilde laten waarneemen, zal hij daar toe geen andere mogen gebruijken als een van de volgende Persoonen bij ons daar toe zijnde aangesteld, aan wien hij zijn wagt , zal kunnen en vermogen te besteeden, als namentlijk: Ebbert Cornelisz, Rut Doorn, Hendrik Gerritsz, Yzaak Volkertsz, Barend Dekker en Luijkas Loogen, of die Hun Ed(ele) Achtb(are) in 't vervolg komen aan te stellen. nr. 2, mei/ juni -13- En indien iemand nalaat ig mogt zijn bevonden in het waarneemen van zijn wagt, zal diesweegen voor de eerste maal verbeuren een boete van Zes Guldens, de tweede maal zulks doende een boete van twaalf Guldens, en voor de derde reyze een boete van Vijftig Guldens boven en behalve zodanige andere straf, als na exigentie van zaaken bevonden zal werden te behooren. Zullen ook een boete van Een Gulden tien Stuijvers verbeuren, al die dronken op de wagt komt, niet behoorlijk roept of ratelt, of in plaats van door het Dorp te loopen, in het een of ander huijs zig begeeft, welke boetens geappliceerd zullen werden 1/3 voor den Officier 1/3 voor den aanbrenger en 1/3 voor de Armen. En opdat niemand hier van onweetenheyd preetendeere, zal deeze werden gepubliceert en Geaffigeert ter plaatsen van gewoonte. Ac tum Huijsen den 16 October 1726 In kennisse van mij (w.g.) Hendrik Thierens 1726. P. Wiersma Ruim twee eeuwen later was oplettendheid in het dorp Huizen nog steeds geboden, gezien onderstaand krantenbericht! Uit: de Gooi— en Ommelander van 20 augustus 1953. Schofen bij halfe Erica Dolle jacht achter inbreker over heide bij Huizen Man smeet zalc met gestolen goed voor fietswiel van agent HUIZEN. — Het gehele politie- hij de man per flets achterna. Het Oorps Is vannacht op jacht geweest was pikdonker en moeilijk de- richnaar een Inbreker, die op de weg ting te bepalen waarin de man vervan Huizen naar Bussum een sur- dwenen was. velllerende agent ten val bracht door de zak met buit voor diens T6ch had hij aanvankelijk het goede fietswiel te werpen. De man heeft spoor, want hij kwam na een dolle rit echter kans gezien om in de duis- over de hei bij een kuil, waar de vluchternls op de helde te ontkomen. teling kennelijk pardoes ingereden wag en fiets had laten liggen. Omstreeks half twee kwam een sur- Na eerst tevergeefs getracht Le hebveillerende agent op de Nieuw Bussum- ben assistentie te van een D. merweg nabij de Oud-Bussummerweg 'n U. aan W.-opzichter het Sijsjesbergplan, bij de werkzaamhedenbelandde de man tegen, die op zijn fiets een zak van de agent te.J1slotte bij de woning vervoerde. heer B. aan de Korte Langewijnseweg en De agent informeerde naar de in- alarmeerde daar het polit\ebureau. Alle houd van de zak, waarop de fietser manschappen van het Huizer corps trokhem vertelde, dat er snoep in zat. Hij ken er op uit en ook de omliggende zou de zaak gevonden hebben bij de plaatsen werden gewaarschuwd. kiosk aan de Bollelaan en was juist De nasporingen bleven echter zonder op weg naar het politiebureau om hem enig resultaat. daar te deponeren Zak ook verdwenen „Ik zover dan met U mee", was het verstandige besluit van de agent Merkwaardig genoeg, bleek later, bÜ en gezamenlijk reden zij de weg af in terugkomst op het uitgangspunt aan de de richting van het dorp Huizen.ook de zak verdwenen. Mogelijk is deze gevonden om t.z.t. nog BU het buswaohthulsje aan do als gevonden voorwerp te worden gedeEricaweg gekomen smeet de man poneerd: in misschieû het geding.ook is er een -handlanger onvorwachts de zaak voor het voor- De agent heeft een ontmoeting .gehad ,wlel van do agent en verdween als met de- mail,- 'die -even -tevoren ingebro* -een PUI ult de boog een zijpad In de ken had in een kiosk op de hoek va.h de heide op. Do. agent maakte -een bui- Bollelaan en de Nieuw Bussummerweg. teilng, . doch herstelde zich snel De inbreker sneed daar een ruitje stuk en zond de vluchteling eerst een aanwezige en stopte de snoepgoed.zak vol met het in de ki€} aantal kogels achterna. Toen ging dcr Arrestcn. Namen , Voornamen, Ouderdom en Woonplaats Beroep oxostwinning da Veroordeelden. Signalement der Veroordealdcn. Aard en Omxandigheden , hetzy versva— rende ofrerlisande, der misdaden ; tyden en putsen waar begaan. Straffen en Veroordetlingea •Ly de Arrestm uitgesproken. Artikelen der Wet waarop de veroordeelingen gegrond zyn; S OcLober 1850. oud 25 Jaren Visscher , geboren wonende te oud Jaren Vischventer , geboren en wonende te Huizen. Lang El, 6 palm, e duim, rond voorhoofd , ovaal aangeziŒt , bruin haar en wenkbraaaren, bluure oogen , neus en kin , groot. mond , blozende kleur een op de regterrang en een kale op Lang El, 7 palm, 4 daim, breed voorhooE , mager aangezigt , bruin haar en wenkbraaaren blaauwe oogta , groote naas , ordinaire mond , spitse En , gezonde kleur en ea lidtcekm over het voorhoofd, opdat lin— ker duim den rester Tinscr. Moedwillige manslag, gepleegd in den nacht van 15 or 16 Juny 1850, te Huizen. Ieder : Tot dc straf ran hat swaayen met het het .hooZ, uit te voeren op ea Schavot binnen de Stad Zmctcrdcm , voorts tot eau Co$ncmcN ia een or Tvczzvu, voor dea tyd vaa 7yftünJaren, met veroordeeling in de kostm van het RegLs— geding, ieder in solidum ea ordonnantie tot dr&en unpl&en van Extract van het Arrest te ta Huizcz. Art. 504 NO. en Art. 295 van het Wetboek Strafrcgt, en Art. 7 der Pubücctic December 2813. PROVINCIAAL GEREGTSHOF VAN NOORD-HOLLAND. EXTRACT-ARRFSTEN, gewezen in de Maanden Octoben, November en December 1850. ons Procurcur-GeneraaI by hct Provinciaal Voor Extract confòrm , GcrcglshnC van Noord-Holland. Dc Griffer by het Provinciaal Gercgtshofvan Noord-Holland. UYTWERF STERLING. C. ZOUTMAAT FARRET. 14e jaargang nr. 2, mei/ j uni 1993 - -15- pevtqzc:e Gereproduceerd met dank aan de heren H. en D . dit Botboer Opmerkelijk is de Franse tekst.