De Ratel oktober 1981

HISTORISCHE KRING HUIZEN
3e jaargang nre 3, mei 1 902
In dit nummer van het Berichtenblad vindt u de aanl<ondiging van drie activiteiten van onze Historische IK ring in de maanden mei en juni, noteert u de data?
We beginnen op 1 4 mei a. s. met een wandeling voorbereid door en onder leiding van leden van de werl<qroep Flora en Fauna.
pag. 2 vindt u een uitgebreide( re) beschrijf ing. Tijd:     uur 0
Dan volgt op 25 mei om 2C)eDCj uur in de Groen van aan de Bovenujeg 3 de     in het. vorige Berichtenblad ook al aangekondigde lezing van de heer GOJ. I jzereef van de [Rijl<sdienst voor Cjudheidkundig Bodemonderzoel< over landbouw, veeteelt en visserij van de prehistorie tot nu toe. De heer Tjzereef zal ons iets vertellen over hoe ingenieus onze verre voorouders hebben moeten zijn om in onze streken in het leven te kunnen blijven. Het Gooi ligt dan wel hoog en droog vergelel<en met veel omringend land, rnaar het is 001< betrekkelijke arme zand— grond en het kan haaBtb niet anders of het leven hier moet moeite en veel inspanning gekost hebben !
Tenslotte is er op vrijdagavond 4 juni een rondleiding door de Heemtuin in Blaricum, waarvoor u zich op l<unt geven. Op page 3 vindt u meer informatie.
Zoals beloofd in het vorige Berichtenblad vindt u in dit nummer het eerste deel van de Verordening op het Havenen in en bij de Haven van Huizen van 1 854, zoals die afgekondigd is t 'waar het behoort, den 1 C)ctober 1 854 ft door Burgemeester c e 11] . Rebel en Secretaris     de Roeper. Zou Burgemeester Rebel zijn haven nog herl<ennen? Is er iemand die een tel<ening of foto van de haven in of rond 1     in zijn bezit heeft? In het volgende nummer van het Berichtenblad zal de rest van de Verordening ( arto 1 3 t/m 28) worden afgedrul<t.
Nog een zakelijke mededeling: de penningmeester verzoekt een ieder die zijn/ haar contributie voor 1 982 nog niet heeft over— gemaakt dit zo spoedig mogelijl< te doen op rel<ening nr 0 Rabobank
32.90.60. 369 ten name van de Penningmeester Historische Kring Huizen. Het postgironummer van de bank is 251 61 7. De con tributie is voor leden: f 1 5    echtparen f 20,—; jeugdleden f 10, Graag vermelden contributie 1 9B2 t    Misschien ten overvloede: bent u op de avond van 5 november 1 981 lid geworden en hebt u toen de contributie voldaan, dan hoeft u niet opnieuw te betalen: uw lidmaatschap geldt voor 1 982e
-2-
Wandeling op en om de Woensberg op 1 4 mei 19U2 om 1 9e OC) uur. Start en punt van samenkomst: de parkeerplaats van het kerl<hof aan de Woensbergweg net over de grens met Blaricum. De Illo ensbergxweg is de tweede zijstraat aan de linkerkant als men over de Blaricummerstraat van Huizen naar Blaricum gaat (op het Huizer— hoogt) .
Hebt u al eens in de omgeving van de Woensberg/11Jarande Rijsbergen rondgezworven? Al eens op de Coppenberg gestaan? Uitgel<eken over het land richting Gooi meer? Uw fantasie de , vrije loop gelaten? Tot  jaar g el eden?
Hevige zandstormen woedden in dit     van de wereld. De laatste ijstijd liep ten einde. Het ijs had toen niet, zoals in de ijstijd ervoor, ons land bereil<te De in en na die ijstijd (+  jaar geleden eindigend) gevormde stuwwallen, met gleuven en dalen die soms wel 60     diep waren, werden met zand bedekt en gevulde Een eindeloze woestenij. Dan wordt ' t warmer. Het zand komt tot rust (+  jaar geleden) . Het zaad van pioniersplanten begint te ontkiemen. De begroeiing van o e a. het Gooi begint.
Heden in t t gebied rondwandelend, zie je de gevolgen van de aan— wezigheid van de mens. Al<kers, weiden, niet meer gebruikte eil<e— hal<houtbosjes, oeverzwaluwen o . e Oeverzwaluwen? vraagt •u? Jazel<ere Deze vogels nestelen graag in steile zandhellingen. \/roeger maal<ten ze hun nesten meer in oeverwanden van rivieren en beken. Maar door het  van rivierlopen en het bekisten van de oevers werden er geen stul<ken oever meer weggeslagen en vond de vogel, als hij in het voorjaar uit Afrika naar ons land kwam, geen maagdelijk stuk oeverwande En dat was nu juist de plaats waar nieuwe nesten werden gebouwd.
Gelukkig hadden wij mensen (onbewust) voor uitwijkmogelijl<heden gezorgd. Wij breidden dorpen en steden uit. Legden wegen aan 0 Zand hadden we daarvoor nodig en dat groeven we af. CI e a e van onze stuwwallen, Zoals ook hier: en we ontdekten steeds meer plaatsen waar de oeverzwaluwen hun nesten in zandafgravingen maal<ten. Nu is de situatie zo, dat, willen we de oeverzwaluwen behouden, wij voor nestgelegenheid moeten zorg ene Dat gebeurt o.ae in de groeve Oostermeent waar dit jaar het Gooi s Natuur— reservaat ervoor gezorgd heeft, dat de vogels weer gelegenheid vinden voor het bouwen van hun nesten.
Wist u trouwens, dat het vroeger spookte op de Woensberg? De spoken zijn echter bang geworden. Ze hebben ontdekt, dat wij mensen ons onzichtbaar kunnen maken. 111e stoppen dan wat sporen van de wijfjesvaren in onze schoenen en wij kunnen niet meer gezien worden. De spol<en zijn nu naar veiliger oorden vertrokkene
Wandelt u vrijdag 1 4 mei 1982 om 1 ge OC) uur mee? T helpen bij de rondleidinge Wij vertellen u dan nog meer van dergelijke en aanverwante zaken, en als     iets l<unt vertellen over het gebied waar wij wandelen, dan luisteren we graag naar u!
ATTENTIE:
(hl ensen die slecht ter been (of niet meer ter been) zijn en toch graag willen wandelen: meldt u zich! ' n Kaartje met daarop uw naam en adres, hoe lang u kunt wandelen. 0f u altijd door iemand naar een startplaats gebracht en gehaald kunt worden. Voor de invaliden onder ons: deelt u mee of u een rolstoel hebt of niete C) f u altijd over een begeleider kunt beschik IK en? Voor allen: vermeld als het kan wanneer u nooit, of juist altijd kunt. Bij enige belangstelling proberen we iets te organiseren.
Het, adres van de werkgroep Flora en Fauna is: p/ a Biggekruid 24
1 273 XC Huizen

Tijdens de jaarvergadering op     maart 1 982 werd de I listorische
K ring I-luizen een nummer van de krant Het Gooiland van 1 6 augustus 1 854 geschonken, naast de  voor I luizen uit 1 g 21 e De gever wenste onbekend t.e blijven, maar wij zijn hem zeer erkentelijk voor beide zak en ! Hoewel de Elis tori sche Kring nog niet beschikt over een ruimte waar een en ander geraadpleegd en tentoongesteld kan worden, houden wij ons aanbevolen; wie weet, IK omt er in de toel<omst wel een mogelijkheid voor een archief van waaruit 001< tentoonstellingen verzorgd kunnen worden.

Natuur en Historie
Wist u, dat er di cht bij Huizen iets heel bijzonders in de natuur is, een soort [Yladurodam? Dat is de Heemtuin in Blaricum. Daar zijn de mooie stLll< j es natuur die hè t Gooi vroeger had weer op— gekweekt in alle vroegere glorie: een bloemenweide, wegberm, heide, bosrand, leemkuil helling, en ze alles in miniatuur.
Bij de Gooi se dorpen waren eng en: al<kers met boekweit, roqqe en haver, met veel wilde planten ertussen. Bij een korenveld l<on je bevo een veldboel<et plukken. (jok dat laat de Heemtuin ons weer zien, in miniatuur    maar erg mooi ! Een bezoel< in mei , juni of juli is heel verrassende
Gaat u met ons mee? Op vri • da avond 4 • uni 1 9Û2 wordt speciaal voor leden van de Histor 1 sc ne Kr x ng Hu 1 zen een rondleiding door de Heemtuin gegeven onder leiding van een natuurgidse
Graag telefonisch aanmelden bij: Marianne Lucassen, tele 56365 of Wendy van Noppen, tel. 53783 ( I s avonds) .
Plocht u op 4 juni niet kunnen, dan kunt u er ook op eigen gelegen— heid rondwandelen. De Heemtuin ligt achter het Gemeentehuis van Blaricum, Torenlaan 50, Blaricum en is vrij toegankelijke Aan de schuur tussen de broeikas en de groene deur hangt een l<istje met een gestencilde gids voor de tuin.

C)p zaterdag 1 5 mei 1 ga 2 houdt de Sti chting Tussen Vecht en Eem haar open jaardag in Weesp. Aanleiding om deze dag in Weesp te houden is het feit dat de Historische Kring Weesp 5 jaar bestaat. Vanaf 1 001 5 komt men samen in het Stadhuis van Weesp voor de jaarvergadering van de Stichting en een presentatie van ca. 1 5 Gooi se historische organisaties. Na de lunch volgt een historische wandeling door Weesp, een bezoek aan het plaatselijl<e museum en een lezing over Weesp. De dag wordt besloten met een concert in de middeleeuwse Laurenskerl<o Het mei —nummer van Tussen Vecht en Eern is geheel aan Weesp gewijde Daarin staan ook het definitieve programma. Belangstellenden zijn welkome

De Burgemeester en Wethouders van Huizen doen te weten, dat door den Raad dier Gemeente in zijne Vergadering 1854, is vastgesteld de volgende verordening. van 26 April                       DP HET HAVENEN TN EN BIJ DE HAVEN TE en instructie voor den havenmeester. HUIZEN, Artikel 1 .

De schippers en hunne onder hoor i gen, welke met hunne schepen de Haven te Huizen inkomen, daaruit vertrekken of daarin vertoeven; zijn verpligt, in alles wat de politie der haven betreft, zich te gedragen naar en zich te onderwerpen aan de bevelen van den Havenmeester.
Arte 2e
De Havenmeester is in het bijzonder belast met het opzigt over de Haven en Havenwerken. Hij zorgt zoo veel mogelijk voor de veiligheid dier werken en voor het voorl<omen van brand en onge— regeldheden op de schepen, in de haven liggende. Hij is tevens belast met de betrekking van Havenboomsluiter, en gehouden de    Haven te sluiten, zoo di k wijl s hij daartoe van het havenbestuur last ontvangt.
Arto 3.
De havenmeester zal toezien en dagelijks achtgeven op alle veranderingen, die in de haven mogten voorvallen.
Hij zal van alle beschadigingen door schippers of andere personen, aan de havenwerken veroorzaakt, dadelijk  opmaken, en aan het havenbestuur kennis geven.
Bij het ontdel<ken van gezonken of ingedreven wral<ken, verzandingen of verrotting van palen, zal hij dat bestuur insgelijl<s onverwijld verwittigen, en inmiddels zorgen, dat een kennelijl< teek en op de beschadigde plaats in de haven worde gesteld, ter waarschuwing voor de in— en uitgaande schepen.
Art. Zi e
De havenmeester zal verpligt zijn, de nood i ge orders te stellen, dat het vaarwater of de geul, niet dan bij de hoogste hei d, ingeval buitengewoon diep geladen schepen, op geene andere wijze zouden l<unnen passeren of lossen, bezet worden; en dat ieder schip, naarmate van zijnen diepgang, eene geschikte lig— plaats in de haven of aan de losplaats bek ome e
Hij zal in de haven ieder schip met den voor— en achtersteven aan de kade doen leggen, zoodat de schippers eenen gemakkelijk en toegang naar den wal behouden; doch daarbij zorgen, dat de op— of afgangen niet op de plankenpaden, noch op de klinkerpaden of wegen, maar buiten de stoot ribben, gelegd worden.
Hij zal tevens in het oog houden, dat nergens de passage langs de hoofden, planken en klinkerpaden of wegen, door overliggende touwen, IK etting en, sprieten of diergelijke belemmerd worde; dat de schepen, welke lossen of laden moeten, op de gemakkelijkste plaatsen worden gelegd, en dat zij op deze ligplaats niet langer vertoeven, dan tot het lossen of laden vereischt wordt,
Art. 5e
Onverminderd zijne verpligting tot het houden van zoodanige lijsten, als het havenbestuur hem zal voorschrijven, zal de havenmeester tell<en jare een legger opmaken, van alle de schepen, die te Huizen te huis behoor en, met vermelding van het nommer hetwelk elk schip ingevolge Arto 6 bekomt, en van den naam en voornaam van den
-5-
eigenaar en schipper; en voorts op dien legger telken rei ze, ten aanzien van elk schip, aanteel<enen, wanneer het in de haven is binnengeloopen, en wanneer het havengeld voldaan is geworden. Indien er verschil ontstaat over de vraag of een schip al dan niet op dien legger moet worden g eb ragt, zal dit verschil worden beslist op den voet en op de wijze als bij Arte 1 79 11) der Gemeente wet is bepaald.
Art. 6e
Elk schipper van een schip, dat te Huizen te huis behoort, zal zich met zijn schip en zijnen meetbrief, moeten bevinden, op een tel•ken jare door Burgemeester en Wethouders bij publicatie te bepalen tijd en plaats, en alsdan zijn schip, ten koste van het Havenbestuur, moeten laten voorzien van een merk, bestaande in de letter H met een [\jomrner o
De schipper zal dat merk niet mogen veranderen of vernietigen, en moeten zorgen, dat hetzelve, wanneer het schip zich in de haven bevindt, steeds zigtbaar voorhanden zij, op eene boete van een Gulden.
Arto 7e
Alle schippers zullen zorgen dat binnen da hand hunne     uiver— boomen en Jaaghouten ingehaald, hunne ankers naar binnen ç) ezet, en hunne zeilen gestrel<en zijn; alles op de boete van drie Gulden, voor elke overtreding van een dezer bepalingen.
Arte 8e
De schippers, de haven binnen IK omende, zullen alvorens een touw, kabel, ketting of diergelijke, te mogen vastmaken, den havenmeester, orn aanwijzing een er legplaats in de haven of bij de losplaatsen vragen op eene boete van drie Gulden.
Arte 9e
De schippers zullen hunne schepen op geene andere, dan de door den havenmeester aangewezen plaats, mogen vastleggen, noch eigen— dunk el ijk van legplaats veranderen, noch in het havenkanaal blijven liggen, of zich aldaar langer ophouden, dan volstrekt noodzakelijl< is, noch hunne touwen, IK abel s, kettingen en diergelijke, anders vastmaken, dan aan de daartoe bestemde meerpalen of ringern, alles op de boete van drie Gulden voor ell<e overtreding van eene dezer bepalingen.
Art. 10.
Niemand mag zonder last van den schipper of Havenmeester, een schip of een touw, ketting, kabel of diergelijk voorwerp, waaraan het schip vastligt, losmal<en, op de boete van drie Gulden.
Art. 1 1 .
Wanneer een schipper of zijn onderhoorige door den Havenmeester gelast zijnde, zijn schip te verleggen, aan dit bevel niet onmiddellijl< voldoet, zal de havenmeester bevoegd zijn, dat schip ten koste van den eigenaar of schipper te doen verleggen, onverminderd de straffen door den weigerachtige wegens overtreding van art: 1 beloop en.
Arte 1 2.
(Onverminderd het verhaal, hetzij van wege het Havenbestuur, hetzij van wege particulieren, uit hoofde van aangebragte schade, aan gebouwen, stijgers, hoofden of eenige andere voorwerpen, zal el 1< schipper die met zijn schip in de Haven, of aan de havenwerl<en, eenige schade veroorzaal<t, gestraft worden met eene geldboette van 10 tot 25 gulden.
( wordt vervolgd)
Graag vestigen ook wij uw aandacht op het pas verschenen boek "l let Gooi bel' el<en en besprol<en tf , uitgegeven onder auspiciën van de Vereniging Vrienden van het Gooi door Wan Holk erna en War endorf in Bussum. De redactie was in (de zeer deskundige) handen van Dr, A.C. Je de Vranl<rijker en F . Renoue De foto I s zijn van A O Bonebakl<ere Het is een prachtig kijk— en leesboek, dat een ieder die het Gooi ter harte gaat niet mag missen. Prijs f34, 9D.
De hoofdstul<ken hebben als titel:
Het behoud van waarden (Dr. C. Cup)
2 , Het Gooi in de archeologische perioden (Drs.
Het landschap van verleden tot heden (Dre A. Co Jo de Wrankrijl<er)
Het Gooi s Natuurreservaat (Drs. Je van Dis Hzn )
50    s—Graveland en haar buitenplaatsen' (Drs. 1-1 0 1Mi e J 0 Tromp)
6 . Verstening en ruimtelijke ordening ( Ir. He P o Loggere
7 0 Architectuur en stedebout1J in het Gooi ( R e lYl e H e [Ylagn€e
Bedrijfsleven in het Gooi ( C . N o ld e van Twisl< )
Het Gooi en de     van Beek)
I C). De Grote of     van Naarden ( H O Janse
1 1 e De oude kernen en omgevingen van Laren, Blaricum en [luizen (G O van der Pol)
1 2 . Nabeschouwing ( A. Bonebakker)