De Ratel Mei 1985

HUIZER KRING BERICHTEN 20e jaargang nr. 1, maart 1999 Aan de leden, UITNODIGING VOOR EEN LEDENAVOND op 30 MAART 1999 Plaats: de Boerderij, Hellingstraat 9, Huizen. Tijd: 20.00 uur. Op deze avond zal mevrouw P.H. Kahmann uit Amstelveen een lezing met dia's houden over TEGEL FRAGMENTEN en allerlei wetenswaardigheden de revue laten passeren over afbeeldingen op tegels en wat die aan geschiedenis hebben te vertellen. Hierbij zullen ook tegels uit Huizen aan de orde komen! Verder is het de bedoeling dat u tegelijk met dit Berichtenblad de stukken voor de jaarvergadering van onze vereniging ontvangt. Op het moment dat dit blad ter perse moest gaan, was de datum hiervoor echter nog niet definitief vastgesteld. Namens het bestuur graag tot ziens, D. Brugge, secretaris Inhoudsopgave: Blz. 2 Reacties op het artikeltje "Van huis naar school en van school naar huis" van de heer G.L. de Boer, Huizer Kring Berichten december 1998. Blz. 3 Verslagen van de Klederdrachtgroep. Blz. 4 Wie herkent de personen op deze foto? Foto uit de nalatenschap van Jakob Bos en Gijsbertje Schaap, genomen op 28 augustus 1923 op het Oranjefeest in Huizen ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. Blz. 6 Kwartierstaten van Jakob Lambertszoon Bos en Gijsbertje Dirks Schaap met informatie over de genoemde personen. Blz. 15 Foto's van een bruidspaar en gasten, februari 1927. Wie herkent de personen op de foto's? ISSN 1384-8437 1, -2- Bestuur Historische Kring Huizen voorzitter: vacant vice-voorzitter: Ing. W.H.H. Groothoff Gooierserf 204, 1276 KZ Huizen, tel. 52 51540 secretaris: D. Brugge Havenstraat 42, 1271 AG Huizen, tel. 52 44003 penningmeester: A. Vos Zeisweg 3, 1276 XX Huizen, tel. 52 57233 archivaris: M.P. Rooth Punter 13, 1276 CX Huizen, tel. 52 64535 lid: Mw. T. Rooth-Piëst Punter 13, 1276 CX Huizen, tel. 52 64535 Klederdrachtgroep : Mw. J.W. van Geenen-van den Berg Lijzij 109, 1276 GK Huizen, tel. 52 52807 Redactie Berichtenblad: Mw. G.E.E. van Noppen Brede Englaan 12, 1272 GS Huizen, tel. 52 53783 ARCHIEF: Achterbaan 82, 1271 TZ Huizen, tel. (035) 52 50223 Geopend van september t/m juni iederv maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur, behalve de tweede maandag van de maand. Voor andere tijden in overleg met de secretaris. Geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen slechts toegestaan met uitdrukkelijke bronvermelding en na schriftelijke toestemming. Reacties op "VAN HUIS NAAR SCHOOL EN VAN SCHOOL NAAR HUIS" geschreven door GOL. de Boer, Huizer Kring Berichten december 1998 Op mijn artikel in het decembernummer van 1998 zijn toch wel wat reacties gekomen. Allereerst moet ik een vergissing rechtzetten: ik dacht dat het overleden dochtertje van de familie Kooy Niesje was. Het was echter dochter Bertha die was overleden. Mijn excuses voor die vergissing. Het is ook al ongeveer 50 jaar geleden en dan zijn sommige gebeurtenissen wat vaag. Niesje leeft nog heb ik vernomen en zij heeft inmiddels al 10 kleinkinderen. Haar moeder, mevrouw Kooy, leeft ook nog. Zij is al 90 jaar en woont in "Voor Anker" aan het Oranje Nassauplein. De Rotterdammer die in de Visschersstraat woonde heette Schnitker en de jongen die iets verderop woonde was Rinus Provoost. Iets verder dan Henk Honing zijn tante woonde op de hoek nog een meisje dat bij ons op school zat en dat was Rijkje van As. De naam Willie schreef ik verkeerd, dat moet zijn Willy. Dan kwamen we bij de boerderij van Brasser. Er werd me verteld dat de moeder van Teuntje en Gijs nog leeft en ook nog in de boerderij woont. Na schooltijd liepen we de Visschersstraat in. Vooraan, na een groentenzaak, was een slijperij waar ik zo graag stond te kijken. Die slijper was Gijs van Wessel. Door de verschillende reacties kwamen bij mij ook weer allerlei herinneringen boven en zo vallen dan alle stukjes van de puzzel op de juiste plaats. Hartelijk dank voor uw reacties en opmerkingen. Bep (G.L.) de Boer Ericaweg 58 1251 WN Laren -3- VERSLAG VAN DE KLEDERDRACHTGROEP Zaterdag 29 augustus 1998 APELDOORN Vandaag is er een grootse klederdracht-manifestatie omdat 100 jaar geleden Koningin Wilhelmina als Staatshoofd werd ingehuldigd en Apeldoorn ("Het Loo t') haar woonplaats was. De dag begint licht bewolkt maar droog, gelukkig maar want de hele week heeft het geregend! Vandaag gaan we allemaal feestelijk gekleed, er zijn maar liefst vier zondagse oorijzermutsen present: lx in de rouw, lx met prachtig geborduurde ondermuts, muts in 't mandje, en 2x uit de rouw, dat is dus met een mooie kant. Eén van deze twee draagt zelfs de oranje band met strik op t t schort, omdat het Koninginnedag is (eigenlijk 31 augustus, hè) en dan schonk men op de scholen "Ranja" uit een kan in de meegebrachte bekers, kopjes en kroezen. En dan droegen de vrouwen de zondagse kap met een oranje band en strik op 't schort. Tijdens de presentatie en het flaneren door de stad waren de oh t s en ah's niet van de lucht en werd er veel gefotografeerd. Na de lunch waren we vrij tot kwart voor drie en toen woonden we een speciale samenzangdienst bij in de Grote Kerk, waar ook Koningin Wilhelmina kerkte. Er is nog een speciale bank en zetel met baldakijn, alles in mosgroen fluweel. We hebben allemaal vaderlandse liedjes gezongen, o.a. In naam van Oranje, De zilvervloot, enz. 'n Enig gezicht al die mensen in klederdracht en een enig gehÔÔr die vaderlandse en Oranje-liederen. Daarna weer terug naar Schouwburg Orpheus waar we een verfrissing kregen en ons opstelden voor de grote optocht van zo'n 700 mensen in klederdracht, waaronder 6Ôk groepen uit Suriname, China (met zo'n dansende draak), Portugal, voormalig Joegoslavië en nog veel meer. De zon brak door en zo gingen we in een lange stoet over de Loolaan naar paleis Het Loo. Aan weerskanten stonden de mensen 5 rijen dik naar ons te kijken, enthousiast te klappen en te fotograferen. We mochten over het middenpad van de tuin, wat heel bijzonder was, deze wordt nl. alleen bij speciale gelegenheden gebruikt. Degenen die niet zo goed ter been waren en kleine kinderen werden gereden in oude koetsen en Jan Pleziers. We kregen weer een verfrissing aangeboden en een prachtige oorkonde en konden ook nog de tentoonstelling van Wilhelmina t s kleding bezoeken en/of de tuinen in. Om 6 uur zijn we terug gereden in oude autobussen naar Schouwburg Orpheus en namen we afscheid van elkaar, tot een volgende keer! We reden moe maar zeer tevreden naar huis, nadat ik de zondagse muts voorzichtig had afgezet en de pikmuts opzette voor in de auto. Zaterdag 5 september 1998 RIJSSEN Deze keer hebben we pech, het is zwaar bewolkt weer, maar de ontvangst ten stadhuize is als altijd allerhartelijkst. 't Begroeten van oude bekenden en 't bewonderen van nieuwe kostuums, het hoort er allemaal bij! Maarr..., wat we al vreesden gebeurt ook: het giet! Eén grijs gordijn. We doen dan ook de presentatie onder de luifel van het Stadhuis, er wordt nu ook een presentatie gegeven in de verschilende bejaardentehuizen van Rijssen, en er zijn 66k de Nederlandse Kampioenschappen Stads- en Dorpsomroepen met zo'n tien deelnemers. De presentatie in een bejaardentehuis doen wij na de lunch; we worden door een oude autobus naar "ons" huis gereden (in plaats van met koetsen, vanwege het slechte weer) met nog twee andere groepen. Het zaaltje zit bomvol en 't is er erg warm, daar word je slaperig van hè! De mensen zijn zeer geïnteresseerd en vinden het echt leuk onze kostuums van zo dichtbij te zien. Weer terug naar 't centrum en, niet te geloven, het weer klaart op en de zon breekt door, zodat we nog even over de Braderie/markt kunnen lopen en nog wat winkelen. Nog wat drinken in 't Stadhuis, je mag zelfs nog een broodje of krentebol nemen, en dan gauw op huûs an! Henny l, Collectie: P. Wiersma. -5- Wie herkent de personen op deze foto? De bi jgaande foto, afkomstig uit de nalatenschap van mi jn schoonouders Jakob Bos en Gi jsbertje Schaap, is genomen op 28-08—1923 op het Oranjefeest te Huizen, ter gelegenheid van het 25 jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. Er werd toen een stuk opgevoerd, genaamd "De inneming van Den Briel Omdat ik mi j al jaren bezighoud met famil ie-onderzoek in Huizen en daarbi j altijd op zoek ben naar achtergrondinformatie zoals fami l ieverhalen, foto's, advertenties, oude famil iepapieren e.d. zou ik graag wat meer wi l len weten van deze foto. Er zijn bij mi j slechts drie personen bekend, n.l . in het midden staat de "Geuzenaanvoerder l ' Jakob Bos (1903-1988) , l inks naast hem staat zijn latere echtgenote Gi jsbertje Schaap (1905—1991) en geheel l inks staat , tegen de wand geleund, Harmen Schaap een broer van Gi jsbertje. Zi jn er misschien lezers die meer informatie kunnen verschaffen over de overige personen en de plaats in Huizen waar de foto werd gemaakt ? Uw reacties graag naar de redactie van dit berichtenblad of naar P. Wiersma, Kloosterlaan 220, 1216 NW Hilversum. Als bi jlagen volgen hier de twee korte kwartierstaten van Jakob Bos en van Gi jsbertje Schaap. Beide bestaan uit een kwartierblad met 15 kwartieren en een geschreven kwartier staat waarbi j bij de personen enige achtergrondinformatie is opgenomen. De in de kwartierstaat van Jakob Lambertsz Bos voorkomende Wil lem Jansz Bos (kwartier nr. 8) en Jacob Cornel isz Bosch (kwartier nr. 14) zijn achterneven . In de kwartierstaat van Gi jsbertje Di rks Schaap, is Harmen Gi jsberts Schaap (kwartier nr. 8) een broer van Zwaantje Gi jsberts Schaap (kwartier nr. 15) in de kwartierstaat van Jakob Lambertsz Bos. Bij de bronvermeldingen in de tekst komen een aantal afkortingen voor met de volgende betekenis: B. S.= Burgerl i jke Stand. MvS - Memorie van successie. NNA — Nieuw Notarieëlarchief . RAH Ri jksarchief Haarlem, het daarachter volgende nummer is het inventarisnummer waarin het betreffende stuk te vinden is. Op de kwartier bladen zijn de volgende symbolen gebruikt : = Geboren x = Gehuwd Opmerking: In de tekst is opgegeven, het Naarden. — Gedoopt. 4. Overl eden. bi j het NNA nog de oude bewaarplaats Ri jksarchief Haarlem NNA is echter overgebracht naar het stadsarchief in 8 Willem Jansz Bos 10 Lambert Aartsz Baas 12 Krijn van Amstel 14 Jacob Cornel isz Bosch 29. 07 . 1 787 Huizen + 19 . 03 . 1872 Hui zen * 08. 10. 1 797 Huysen 30. 10. 1860 Huizen * 02. 09. 1815 Huizen 22. 08. 1886 Huizen * 02 .05 . 1805 Hui zen + 09 . 10 . 1847 Hui zen 9 Geertje Jacobs Lustig 1 1 Magteltje Teunis Mol enaar 13 Nel Ietje Vos 15 Zwaant je Gi jsberts Schaap 10. 09. 1780 Hui zen + 22 .03 . 1855 Huizen x 22. 12. 1811 Huizen (NH) * 21 .06. 1 795 Huysen 01 . 1 0 . 1863 Huizen x 21 .05. 1820 Huizen (NH) Jannetje Baas 5 * 14.03. 1 826 Huizen 31 . 1 0 . 1892 Hui zen Huizen (NFI) * 04. 02 . 181 7 Huizen 05. 07 . 1847 Hui zen x 02 . 10. 1836 Huizen (NH) 6 Joost van Amstel * 01 .02 . 1844 Huizen 06.04. 1934 Edam x 15. 10. 1865 * 27 .05 . 1807 Hui zen + 1 2 . 02 . 1881 Hui zen x 30.04. 1830 Huizen (NH) 4 Willem Willemsz Bos 7 Li jsje Jacobs Bos * 10.01 . 1819 Hui zen + 29 .05 . 1880 x 07.09. 1845 * 13.06. 1843 Huizen + 14. I Huizen Huizen (NH) 2 Lambert Wil lemsz Bos 3 Nel Ietje van Amstel * 17.04.1867 Huizen + 19.01 . 1922 Huizen x 06.05. 1893 * 13.08. 1866 Huizen + 27.03. 1950 Huizen Huizen (NH) 1 Jakob Lambertsz Bos * 10.09. 1903 Huizen + 26.05. 1988 Huizen GEN 1 1 1 nov 1998: Kwartierstaat van Jakob Lambertsz Bos. - 1 - 1 JAKOB LAMBERTSZ BOS ook genaamd "Jaap Does" , machinaal houtbewerker te Blaricum en Huizen en ouderl ing, geboren Huizen (NH) 10.09. 1903 (herv. geref. grondslag) , wonende aldaar, overleden aldaar 26.05. 1988 in "Voor Anker" , begraven aldaar 30.05. 1988 op de Alg. Begraafplaats aan de Naarder straat . Jakob heeft op 16-05—1926 te Huizen bel i jdenis gedaan. Jakob is in ondertrouw gegaan Huizen (NH) 04. 10. 1929 en getrouwd aldaar 25. 10. 1929 (afkond.05-10-1929 Huizen) met GIJSBERTJE SCHAAP, geboren Huizen (NH) 30.07. 1905 (herv. geref . grondslag) , wonende aldaar, overleden aldaar 19.09. 1991 in "Voor Anker" , begraven aldaar 24.09. 1991 op de Alg. Begraafplaats aan de Naarderstraat, dochter van DIRK JANSZ SCHAAP (koopman en visser) en WILLEMPJE KLAAS BRANDS. 11 (ouders) 2 LAMBERT WILLEMSZ BOS, vissersknecht en visser, geboren Huizen (NH) 17.04. 1867 ()ndereinde nr. 102, wonende aldaar en aldaar, overleden aldaar 19.01 . 1922. Signalement van Lambert volgens mil itai r paspoort dd. 5 Mei 1888. Lang 1 .687 meter, Aangezicht ovaal , Voorhoofd laag, Oogen blauw, Neus gewoon, Mond gewoon, Kin rond, Haar bruin, Wenkbrauwen bruin, Merkbare teekenen pokdal ig, Stamboeknummer 77445. Lambert is getrouwd Huizen (NH) 06.05. 1893 met 3 NELLETJE VAN AMSTEL, geboren Huizen (NH) 13.08. 1866 Koedi jk nr. 131 . , wonende aldaar, overleden aldaar 27.03. 1950. 111 (grootouders) 4 WILLEM WILLEMSZ BOS ook genaamd "Jacob Bos" , vissersknecht , geboren Huizen (NH) 10.01 . 1819, wonende aldaar, verdronken 29.05. 1880 's morgens om 5.00 uur op de Zuiderzee overboord geslagen. — Wi l lem Bos noemde zichzel f alti jd Jacob Bos. Willem Bos woonde in 1839 in huis nr. 219. Wil lem is getrouwd Huizen (NH) 07.09. 1845 met 5 JANNETJE BAAS, geboren Huizen (NH) 14.03. 1826 in huis nr. 108, wonende aldaar, overleden aldaar 31 . 10. 1892 in wi jk A nr. 79. Jannetje woonde in 1829 in huis nr. 97 en in 1839 in huis nr. 70. 6 JOOST VAN AMSTEL, vissersknecht , geboren Huizen (NH) 01 . 02. 1844 Koedi jk nr. 147, overleden Edam (NH) 06.04. 1934. Joost is later getrouwd Huizen (NH) 20. 12. 1874 met TEUNTJE JACOBS LUSTIG, geboren Huizen (NH) 15.03. 1843 op het Valkenaar nr. 153, overleden aldaar 26.07. 1901 in wi jk A nr. 93, dochter van JACOB LUSTIG (visventer) en JAAPJE SCHAAP (visventster) . Zij had van een onbekende man één zoon. Joost is getrouwd Huizen (NH) 15. 10. 1865 (1 ) met 7 L IJSJE JACOBS BOS, huishoudster, geboren Huizen (NH) 13.06. 1843 op de Hul le nr. 22, overleden aldaar 14.01 . 1874 Ondereinde nr. 100. — Li jsje Bos was huishoudster bi j haar oom Harmen Gi jsbertsz Schaap. (overgrootouders) 8 WILLEM JANSZ BOS, visventer en visser, gedoopt Huizen (NH) 29.07. 1787 (geref. ) , wonende aldaar, overleden aldaar 19.03. 1872 Straatweg nr. 69. Willem is eerder getrouwd Huizen (NH) 16.09. 1810 met OOTJE JANS LUSTIG, (ook genoemd als Oetje Lustig) , gedoopt Huizen (NH) 18.06. 1786 (geref. ) , overleden aldaar 06.03. 181 1 in huis nr. 79 II in' t kinderbed" , dochter van JAN ANDRIESZ LUSTIG en HENDRIKJE JANS BOUT (spinster) . Wil lem is getrouwd Huizen (NH) 22. 12. 181 1 (2) met 11 nov 1998: Kwartierstaat van Jakob Lambertsz Bos. -8- 9 GEERTJE JACOBS LUSTIG, spinster, gedoopt Hui zen (NH) 10.09. 1780 (geref . ) , wonende aldaar, overleden aldaar 22.03. 1855 Huizereinde nr.248. - Geertje had toen zij trouwde met Wil lem, twee buitenechtel i jke ( Il onechte tl ) kinderen: 1 . Teunis geboren te Hui zen 30-1 1-1805 en gedoopt aldaar 22-12—1805. 2. Lubber t geboren te Hui zen 14-11—1808 en gedoopt aldaar 18—11—1808. - Geertje was een nicht van Willem's eerste vrouw Ootje. Wil lem en Geertje woonden in 1829 in nr.241 in Huizen, met de kinderen Jacob (doopnaam Willem) en Jan, en Lubber t Lust ig (de 'I onechte l ' zoon van Geertje) . - In 1839 wonen zij met Jan en Jacob in nr.219. Vol kstel l ingen 1829 en 1839. Zij had van een onbekende man 2 zonen. 10 LAMBERT AARTSZ BAAS, visser, viskoper en visventer, geboren Huysen (NH) 08. 10. 1797, gedoopt aldaar 15. 10. 1797, wonende Hui zen (NH) , overleden aldaar 30. 10. 1860 Ondereinde nr.284. — Lambert woonde in 1829 in huis nr.97 en in 1839 in huis nr.281 . Lambert is getrouwd Hui zen (NH) 21 .05. 1820 met 1 1 MAGTELTJE TEUNIS MOLENAAR, werkster, geboren Huygen (NH) 21 .06. 1795, gedoopt aldaar 28.06. 1795, wonende Hui zen (NH) , overleden aldaar 01 . 10. 1863 Huizereinde nr.221 . Magteltje woonde in 1829 in huis nr.97 en in 1839 in huis nr.281 . 12 KRIJN VAN AMSTEL, visser en vissersknecht, geboren Hui zen (NH) 02.09. 1815, wonende aldaar, overleden aldaar 22.08. 1886 in wi jk A nr.92. -s Kri jn woonde in 1829 in huis nr. 194 en in 1839 in huis nr. 191 . Kri jn is later getrouwd Hui zen (NH) 01 . 10. 1848 met KLAASJE WESTLAND, geboren Hui zen (NH) 06. 10. 1819, wonende aldaar , overleden 17. 1 1 . 1871 Ondereinde nr. 100, dochter van JOOST JACOBSZ WESTLAND (visser) en JANNETJE KLAASSEN KOS. Klaasje is eerder getrouwd Hui zen (NH) 12.05. 1844 met DIRK VAN DER ROEST, visser, geboren Hui zen (NH) 22.01 . 1820, wonende aldaar, overleden op de Zuiderzee 19.08. 1845, zoon van EVERT VAN DER ROEST (wever, werkman en dagloner) en AALTJE VAN DER SLUIJS (dienstbaar) . Kri jn is getrouwd Hui zen (NH) 02. 10. 1836 (1 ) met 13 NELLETJE VOS, geboren Huizen (NH) 04.02. 1817, gedoopt aldaar 09.02. 1817, wonende aldaar, overleden aldaar 05.07. 1847 Koedijk nr.146. Nel letje wooonde in 1829 in huis nr. 161 en in 1839 in huis nr. 191 . 14 JACOB CORNELISZ BOSCH, daglooner, daghuurder en werkman, geboren Hui zen (NH) 02.05. 1805, gedoopt aldaar 05.05. 1805, wonende aldaar, over] eden aldaar 09. 10. 1847 op het I-lul letje nr.21 . • Jacob woonde in 1829 in huis nr.94. • Jacob en Zwaantje woonden in 1839 met hun kinderen Cornel is, Gi jsbert en Gi jsbertje in nr.95 (volkstel l ing 1839) . — Zij woonden in 1843 in nr.22, hier woonde 00k een Harmen Schaap (waarschi jnlijk een broer van Zwaantje) . — In de memorie van successie van de rnaand October 1847 staat op de verzarnelstaat, dat Jacob Bos daghuurder wonende te Hui zen in nr.21 , oud 42 jaar, op 09-10—1847 is overleden en dat hij geen roerende of onroerende goederen heeft nagelaten. Mvs. Weesp RAH 2345. Jacob is getrouwd Hui zen (NH) 30.04. 1830 met 15 ZWAANTJE GIJSBERTS SCHAAP, werkster en spinster, geboren Huizen (NH) 27.05. 1807, gedoopt aldaar 07.06. 1807, wonende aldaar, overleden aldaar 12.02. 1881 in wi jk A nr. 136. - Zwaantje wooonde in 1829 in huis nr.157 en in 1839 in huis nr.95. P. Wiersma, Hi Iversum. 8 Harmen Gi jsbertsz Schaap 10 Dirk Hendriksz Kerkmeester 12 Pieter Wi lems Brands Jan Corsz Sijbrands de Groot * 23. 10. 1819 Huizen + 04.01 . 1899 Huizen * 14.09. 1827 Huizen 07 . 10. 1905 Huizen * 19.04. 1783 op Urk 10.09. 1865 op Urk * 26. 10. 1799 Huysen + 03.03 . 1848 Huizen 9 Bei jtje Gi jsberts Bout 1 1 Pietertje Aarts Vos 13 Jacobje Jacobs Bakker 15 Gi jsbertje Lamberts Bout * 1 1 .05 . 1819 Huizen + 26.06. 1858 Huizen x 14.05. 1843 Huizen (NH) * 18.09 . 1827 Huizen 14.07 . 1914 Hui zen x 05.01 . 1851 Huizen (NH) * 1 1 .09 . 1794 op Urk 04.05 . 1865 op Urk x 25. 12. 1817 op Urk * 02 .02 . 1800 Hui zen + 06. 05 . 1860 Huizen x 03.07. 1824 Huizen (NH) 4 Jan Harmensz Schaap 5 Hendrikje Di rks Kerkmeester 6 Klaas Pieters Brands 7 Grietje de Groot * 26.09. 1850 Huizen + 03 .07 . 1919 Hui zen x 19.07.1874 * 04.07 . 1852 Huizen 02. 12. 1924 Huizen * 13.07 . 1831 op Urk 06.01 . 1927 Huizen x 30.06. 1861 * 26.09 . 1835 Hui zen + 09 . 06. 1921 Huizen Huizen (NH) 2 Di rk Jansz Schaap 3 Willempje Klaas Brands * 13.08. 1877 Huizen + 26.09. 1948 Huizen x 19.02. 1898 * 17. 12. 1875 Huizen + 17. 10. 1961 Huizen Huizen (NFI) 1 Gi jsbertje Di rks Schaap * 30.07. 1905 Huizen + 19.09. 1991 Huizen GEN 1 - 1 1 GIJSBERTJE DIRKS SCHAAP, geboren Huizen (NH) 30.07. 1905 (herv.geref .grondslag) , wonende aldaar, overleden aldaar 19.09. 1991 in "Voor Anker" begraven aldaar 24.09. 1991 op de Al g . Begraafplaats aan de Naarder straat . -- Gi jsbert je heeft op 14-03-1948 te Huizen bel i jdenis gedaan. Gi jsbertje is in ondertrouw gegaan Huizen (NH) 04. 10. 1929 en getrouwd aldaar 25. 10. 1929 (afkond.05-10-1929 Huizen) met JAKOB LAMBERTSZ BOS, machinaal houtbewerker te Blaricum en Huizen en ouderl ing, geboren Huizen (NH) 10.09. 19()3 (herv. geref. grondslag) , wonende aldaar, overleden aldaar 26.05. 1988 in "Voor Anke r 'l begraven aldaar 30.05. 1988 op de Alg. Begraafplaats aan de Naarder straat , zoon van LAMBERT WILLEMSZ BOS (vissersknecht en visser) en NEL LETJE VAN AMSTEL. - 11 (ouders) 2 DIRK JANSZ SCHAAP ook genaamd "Di rk Fret" , koopman en visser , geboren Huizen (NH) 13.08. 1877 op de Hul le nr . 13, wonende aldaar , overleden aldaar 26.09. 1948 Keucheniusstraat 4. Di rk is getrouwd Huizen (NH) 19.02. 1898 met 3 WILLEMPJE KLAAS BRANDS, geboren Huizen (NH) 17. 12. 1875 Ondereinde nr . 134, wonende aldaar, overleden aldaar 17. 10. 1961 in de El leboogstraat, begraven aldaar 21 . 10. 1961 op de Algemene Begraafpl aats. - 111 (grootouders) 4 JAN HARMENSZ SCHAAP, koopman en visser , geboren Huizen (NH) 26.09. 1850 ()ndereinde nr . 105, wonende aldaar, overleden aldaar 03.07. 1919. — Mi l . dienst l ichting 1870. Bi j loting nr. 10. Ingel i jfd 03-05-1870. Ui t mi l . dienst ontslagen 03-05-1874. Jan wordt genoemd in de inventaris van de boedel en nalatenschap van zi jn grootmoeder van moederszi jde, Jannetje Hendriks Veerman en in de verkoping van een botschuit met toebehoren n. a.v. het overl i jden van Jannetje Hendriks Veerman. De opbrengst van de botschuit was Fl . 1254.07 1/2 . Inventaris nr . 135 dd. 12-08-1871 , verk.nr. 143 dd. 28-08-1871 NNA Naarden RAH 69. Zie voor de boedelscheiding van Jannetje Hendriks Veerman, scheiding nr -54 dd. 16-03-1872 NNA Naarden RAH 70. — Hendrik Maasz Zeernan visscher te Huizen verkoopt aan Jan Harmensz Schaap visscher te Huizen, een huis en erf te Huizen aan den Koedi jk, sectie C nr . 1395, groot 2 aren en 30 centiaren, voor Fl . 1600. te voldoen i n 32 jaarl i jkse termi jnen van Fl .50.— tegen 5% rente per jaar. Koopcontract nr . 168 dd.06-08—1881 NNA Naarden RAH 91 . -s Jan Harmensz Schaap, koopman te Huizen verklaart schuldig te zi jn aan Mej . Wil lempje Zwart, wed. van Hendrik Maasz Zeeman, zonder beroep en KI aas Jansz Boor, vischhandelaar te Huizen, ieder voor de hel ft, een som van Fl . 2400. tegen 4 1/ 2% rente per jaar. Onderpand i s : 1 . Een huis met schuur en erf te Huizen, aan den Koedi jk, sectie C nr . 2476, groot 2 are en 45 centiare. Hierin is Klaas Teunisz Molenaar mede eigenaar voor 15 centiare. 2. Een huis met schuur en erf te Huizen, op het Hui zere inde, sectie C nr . 2793, groot 3 are en 50 centiare. Hypotheek nr . 136 dd.08-08-1898 NNA Naarden RAH 121 . — Jan Harmensz Schaap, visscher te Huizen, verklaart wegens geleend geld schuldig te zi jn aan Klaas Jansz Boor, vischhandelaar te Huizen, de sorn van Fl . 880.- tegen 5% rente. Onderpand i s een huis met daarin twee woningen met grond en erf, l iggende tussen drie wegen aan den Koedi jk in de Gem. Huizen, belend ten zuiden door het eigendom van den schuldenaar, Kwartierstaat sectie C nr . 2475 groot 5 are en 15 centiare benevens 15 centiare van sectie C nr . 2476 voor zover die afkomstig zi jn van nr . 1394 dezer sectie. Hypotheek nr . 128 dd. 27-09-1902 NNA Naarden RAH 125. Jan is getrouwd 19.07. 1874 met 5 HENDRIKJE DIRKS KERKMEESTER, geboren Huizen (NFI) 04.07. 1852 Huizereinde nr -205, zi j werd in de B. S. eerst als Hendrik ingeschreven, wonende aldaar, overleden aldaar 02. 12. 1924. 6 KLAAS PIETERS BRANDS ook genaamd "Urker Klaas" , vissersknecht en visser , geboren op Urk 13.07. 1831 , overleden Huizen (NH) 06.01 . 1927. — Klaas Brands visscher te Huizen, verklaarde schuldig te zi jn aan den Heer Frederik Jan Christiaan ten Dam Ham te Naarden eene som van F I . 800 . — ieder hal f jaar moest rente worden betaald, tegen 5% per jaar . Onderpand is een huis en erf te Huizen op het ondereinde, belend ten oosten en noorden den weg ten zuiden Aart Jacobsz Veerman en kinderen en ten westen Pieter Prins, sectie C nr . 35, groot 5 aren en 10 centiaren. Klaas Brands verklaart dat "het genoernde perceel niet met hypotheken i s bezwaard en aan hem is opgekomen bi j een bestaande en l aatste ti tel van eigendom en overschri jving van hetzelve in eene acte van transport dato 19 Aug. 1876 te Naarden onder de hand getekend" . Hypotheek nr . 210 dd. 16-09-1876 NNA Naarden RAH 79. Klaas is getrouwd Huizen (NH) 30.06. 1861 met 7 GRIETJE DE GROOT, geboren Huizen (NH) 26.09. 1835 in huis nr . 175, wonende aldaar, overleden aldaar 09.06. 1921 . Grietje woonde in 1839 in huis nr . 132. — Klaas Brands visscher te Huizen en Grietje de Groot zi jn huisvrouw, benoemen el kaar tot algehele erfgenaam, tevens benoemen zi j el kaar tot executeur van hun testament, beredder van boedel en sterfhuis en bezorger van hun begrafenis. Z i j geven el kaar hiertoe al le l ast , macht en gezag tot dadel i jke in bezitneming van de nalatenschap. Testamenten nrs. 194 en 195 NNA Naarden RAH 1 18. (overgrootouders) 8 HARMEN GIJSBERTSZ SCHAAP, visser en vissersknecht, geboren Huizen (NH) 23. 10. 1819, wonende aldaar, overleden aldaar 04.01 . 1899 in wi jk B nr . 142a. Harmen wooonde in 1829 in huis nr . 157 en in 1839 in nr . 123 in Huizen, bi j Di rk Bakker en Jannetje Baas (vol kstel l i ng 1839) . In 1843 woont hi j in nr . 22, hier woonden ook Zwaantje Schaap en Jacob Bos. — Harmen Gi jsbertsz Schaap en Bei j tje Gi jsberts Bout lenen van Hendri k Magri jn Mr. Broodbakker te Huizen Fl . 200. Obl igatie nr . 116, dd. 30-05-1857 NNA Naarden RAH 42. — Na het overl i jden van Zwaantje Teeuwissen wordt ter rekwisi tie van Harmen Gi jsbertsz Schaap de inventaris opgemaakt t.b.v. de kinderen van Zwaantje Teeuwissen die zi j had bi j Cornel is Zwart , Jan Di rksz Smit en Harmen Gi jsbertsz Schaap. Inventaris nr . 192 dd. 10—12—1862 NNA Naarden RAH 53. - De erfgenarnen van Zwaantje Teeuwissen laten op 12-12-1868 op een verkoping een huis en erf verkopen, staande en gelegen te Huizen, belend ten zuiden Gerrit Hendri ksz Schaap en ten noorden den weg, sectie C nr . 402, groot 4 roeden en 50 el l en. Het huis wordt verkocht voor F 1 . 620.- aan Gerri t Hendri ksz Schaap koopman te Huizen. Een deel was verhuurt aan Wil Iern Schaap voor Fl . 0.75 per week en een deel was verhuurt aan Harmen Gi jsbertsz Schaap voor Fl .0.75 per week. Ver k. vastgoed nr . 189 NNA Naarden RAH 64. - Harmen Schaap en Zwaantje Teeuwissen worden genoemd in de inventaris nr .96 dd. 20-1 1-1879, NNA Naarden RAH 87. — Harmen Gi jsbertsz Schaap visscher te Huizen huurt van Dries Lindeboom scheepstimmerman te Huizen, een bottervischschui t op de werf van van Lindeboom gebouwd, groot 28 ton, met toebehoren, varende onder de letter HZ nr . 25, voor de ti jd van 1 1 achtereenvolgende jaren ingaande heden en eindigend den 30-06-1897 voor Fl . 1430.— In deze acte verder nog een aantal bepal ingen betreffende afbetal i ng, reparatie en overige kosten. De huurder of zi jn erven zul len na betal ing het recht hebben om de boot in eigendom te kri jgen zonder meer betal ing. Huurcontract nr . 24 dd. 18—02—1886 NNA Naarden RAH 100. Harmen i s later getrouwd Huizen (NH) 04.03. 1860 met ZWAANTJE TEWISZEN, geboren Huizen (NH) 12.08. 1816, wonende aldaar, overleden aldaar 17. 10. 1862 Huizereinde nr . 196, dochter van GERBERT WILLEMSZ TEEUWISSEN, mocht zi jn reeds in gebrui k zi jnde famil ienaam i n 1813 op verzoek behouden (landbouwer) en WILLEMIJNTJE AARTS VOS (winkel ierster) . Zwaantje is eerder getrouwd Huizen (NH) 12.05. 1844 met CORNELIS HENDRIKSZ ZWART, visser , geboren Huizen (NH) 29. 10. 1816, wonende aldaar, overleden aldaar 30.09. 1849 op het Valkenaar nr . 196, zoon van HENDRIK JANSZ ZWART (vishandelaar en visventer) en CORNELIA CORNELIS VAN DER WAL. Zwaantje is eerder getrouwd Huizen (NH) 21 . 12. 1851 met JAN DIRKSZ SMIT, visser en visventer, geboren Huizen (NH) 19.05. 1821 , wonende aldaar, overleden aldaar 25. 1 1 . 1858 Huizereinde nr. 196, zoon van DIRK JANSZ SMIT (viskoper, karreman, visventer en ansjoviszouter) en HENDRIKJE DIRKS PROSPER (naaister) . Jan is eerder getrouwd Huizen (NH) 10.05. 1846 met JANSJE KOS, geboren Huizen (NH) 04.07. 1826 in huis nr . 145, wonende aldaar, overleden aldaar 24.06. 1849 Koedi jk nr . 186, dochter van HENDRIK KLAASZ KOS (visser) en JANNETJE HENDRIKS SCHAAP. Jan i s eerder getrouwd Huizen (NH) 04.08. 1850 met GEERTJE BAAS, dienstbode, geboren Huizen (NH) 01 . 04. 1824, wonende aldaar, overleden aldaar 30.01 . 1851 op het Valkenaar nr . 186, dochter van KLAAS JANSZ BAAS (viskoper, visser en visventer) en GEERTJE CORNELIS DE JONG (naaister) . Harmen i s l ater getrouwd Huizen (NH) 14.05. 1871 met MIJNSJE BOUT, geboren Huizen (NH) 23. 12. 1825 in huis nr . 180, wonende aldaar, overleden aldaar 24. 12. 1909 in wi jk E nr . 2, dochter van KLAAS MARTENSZ BOUT (viskoper en winkel ier) en AALTJE JANS B()OR (dienstbode en winkel ierster) . Mi jns je is eerder getrouwd Huizen (NH) 04.02. 1849 met LAMMERT JANSZ MOLENAAR, visser, geboren Huizen (NFI) 25.07. 1824, wonende aldaar, overleden aldaar 31 . 08. 1858 Ondereinde nr . 129, zoon van JAN TEUNISZ MOLENAAR (visser) en JANNETJE EPPEN VEERMAN. Harmen i s getrouwd Huizen (NH) 14.05. 1843 (1 ) met 9 BEIJTJE GIJSBERTS BOUT, geboren Huizen (NH) 11 . 05. 1819, wonende aldaar, overleden aldaar 26.06. 1858 Ondereinde nr . 95. — Bei jtje woonde in 1829 en 1839 in huis nr . 1 14. — Bei j tje Gi jsberts Bout en Harmen Schaap worden genoemd in de inventaris en boedelscheiding van Gi jsbert Jansz Bout. Inventaris nr . 35 dd. 07-02—1857 en scheiding nr . 91 dd. 06-05-1857 NNA Naarden RAH 42. 10 DIRK HENDRIKSZ KERKMEESTER, vischventer, geboren Huizen (NH) 14.09. 1827 in huis nr . 57, wonende aldaar, overleden aldaar 07. 10. 1905 in wi jk B nr . 45. Di rk woonde in 1829 i n huis nr.95 en in 1839 in huis nr . 94. Di rk was vri jgestel d van mi l itai re dienst wegens broederdienst . — Di rk Kerkmeester wordt (voor 1/96 part - Fl .46.48) als erfgenaarn genoemd in de boedel en nalatenschap van Isaac Di rksz Kooi j . Zie de volgende notarieële acten: = Inventaris nr. 34 dd. 15-01-1852. - Procuratie nr. 35 dd. 26-01-1852. Ver k. roerende goederen, nr . 41 dd. 31-01—1852. Verk.onroer.goed. , nr . 61 dd. 06-03-1852, NNA Naarden RAH 28. - Kwitantie nr . 101 dd. 26-04-1852. - Scheiding nr . 1 13 dd. 10-05—1852, NNA Naarden RAH 29. - Jan Jacobsz van Amstel visscher, Gerrit Jacobsz van Amstel visscher en Johannes Jacobsz van Amstel visscher, al l en wonende te Huizen hebben verkocht aan Di rk Kerkmeester vischkooper te Huizen een huis en erve, staande en gelegen te Huizen op de Hul , belend Wil lem Klaasz Visser ten oosten, de weduwe Jan Magri jn ten zuiden en de weduwe en erven Jan Bos ten westen, sectie C nrs.698 en 699, groot 6 roeden en 10 el len met schuurtje, erve en boomgaard, voor de somma van Fl .350.—. Koopcontract nr. 184 NNA Naarden RAH 32. 1 1 nov 1998: Kwartier staat van Gi jsbertje Di rks Schaap. Di rk Kerkrneester benoemt zi jn vrouw Pietertje Vos tot enige en algehele erfgenaam al s hi j zonder kinderen of afkomel ingen komt te overl i jden. Als er wel kinderen of af kornel ingen zi jn vermaakt hi j aan Pietertje al het gene waarover de wet vri je beschikking toestaat . Hi j benoemt haar tot executrice van di t testament en tot beredster van zi jn boedel en sterfhuis en tot bezorgster van zi jn begrafenis. Pietertje l aat eenzelfde testament opstel len t .g .v. haar man Di rk Kerkmeester. Testam. nr s . 142 en 143 dd. 26-09-1864 NNA Naarden RAH 56. — Di rk Kerkmeester l aat op 18-04—1865 ten overstaan van notaris Jacobus Phi l ippus de Roeper te Naarden in Huizen pub] iek verkopen i n het huis bekend onder sectie C nr.405a, een paard, meubelen en andere roerende goederen. Verkoping nr . 79 NNA Naarden RAH 57. In een verkoping van vastgoed wordt het huis en erf staande en gelegen te Huizen belend Aal t van der Wal ten zuiden en Gerrit Jan Boer hout ten noorden, sectie C nr.405a verkocht aan Gerrit Hendriksz Schaap winkel i er te Huizen, voor Fl . 1000. Het achterste gedeel te van di t perceel is onverhuurd en dadel i jk te aanvaarden het voorste gedeel te rnet den tuin is i n huur bi j Gerrit van Amstel voor Fl . 0.60 per week tot Mei 1866. Di rk Kerkmeester koopt op deze verkoping: Een stuk bouwland aan de Driftweg onder Huizen genaamd "Kees de Grutter" belend Wi l lem Schaap ten westen en Jan Smit ten oosten, sectie B nr s . 192 en 193, groot 67 roeden en 20 el l en , voor Fl . 410. Di t land i s in huur bi j Lambert Lustig voor Fl . 24.- s jaars tot kerstti jd 1867, na dien ti jd te aanvaarden. = Een stuk bouwland aan de Bierweg bi j de bi jens tal onder Huizen, belend den weg ten westen en de Heer van Maanen ten oosten, sectie B nr . 188, groot 60 roeden en 60 el l en, voor Fl . 320. Di t land i s in huur bi j Gerrit Jan van den Born voor F 1 . 18. s jaars tot kerstti jd 1867, na dien ti jd te aanvaarden. Ver k. vastgoed nr . 86 dd. 22—04—1865 NNA Naarden RAH 57. — Di rk Kerkmeester vischkooper te Huizen verkoopt aan Klaas Hendriksz Kos visscher te Huizen, een stuk bouwl and aan den Driftweg genaarnd "Kees de Grutter" belend Wi I lem Schram ten westen en Jan Smit ten oosten, sectie B nr s. 192 en 193, groot 27 roeden en 70 el l en, voor Fl . 300. Koopcontract nr . 19 dd. 18-()1—1869,NNA Naarden RAH 65. — Gerrit Jan van den Born landbouwer te Huizen verkoopt aan Di rk Kerkmeester vischventer te Huizen, een huis , erf en tuin staande en l iggende te Huizen op den Hul , belend Barend Vrernan ten noorden en de algemeenenweg ten zuiden, sectie C nr s . 702, 703 en 704, groot 17 aren en 34 centiaren, voor Fl . 800. Koopcontract nr. 41 dd. 15—03-1870 NNA Naarden RAH 67. - Di rk Kerkmeester vischkooper te Huizen verkoopt aan Klaas Lamb. Bunschoten vischventer te Huizen, een huis , schuur en erf te Huizen op de Hul , belend Zacharias Kei jer en Gerbert Rebel ten oosten, de wed. Jan Magri jn ten zuiden en den verkooper ten westen, sectie C nr s . 698 en 699, groot 6 are en 10 centiare, voor Fl .600.- Koopcontract nr. 178 dd. 28-10-1871 NNA Naarden RAH 69. Di rk Kerkmeester verkoopt aan Gi jsbertje Zeernan wed. van Klaas Hendriksz Kos veehouderi j uitoefenende te Huizen, een stuk bouwl and onder Huizen aan de Bierweg bi j den bi jenstal , belend den weg ten westen en van Maanen van ouds ten oosten, sectie B nr. 188, groot 60 aren en 60 centiaren, voor Fl . 400. Koopcontract nr. 171 dd. 12-09-1874 NNA Naarden RAH 75. - Gerrit Hendriksz Bout, visscher en Di rk Kerkmeester, vischkooper beiden te Huizen, verkopen een stuk grond ter grootte van 6 are i n Huizen, belend ten zuiden den weg en ten noorden van ouds Klaas Bunschoten, sectie C nr . 2270 met de in en op den grond aanwezige overbl i jfsel en van het daar op gestaan hebbende en onlangs afgebrande huis , aan Bernardus Bouw, logementhouder en Gerri t Wouda, winkel ier , beide te Huizen, voor 11 nov 1998: van Gi jsbertje Di rks Schaap. . 550.- Verkoping nr . 142 dd.06-06-1885 NNA Naarden RAH 99. — Ui t de nalatenschap van Cornel is Hendr. Rebel gewoond hebbende te Huizen (overleden op 31-05-1885) koopt Di rk Kerkmeester, vischventer te Huizen, een perceel bouwland in Tames onder Huizen, belend Johannes Knoppers ten westen en de erven Jan Kroeskarnp ten oosten, sectie B nr s . 83 en 1298, groot 98 are en 90 centiare, voor Fl . 170.—. Verkoping nr -5 dd. 16-01-1886 NNA Naarden RAH 100. Di rk Kerkmeester koopt op een verkoping: Voor . 250.- een stuk bouwland onder Huizen aan de Blaricummerstraatweg, belend Hendrik Ti jmensz Visser ten westen en Lambert Raven ten oosten, sectie B nrs.928 en 929, groot 73 are en 90 centiare. Di t land i s in huur bi j Adrianus Beugel aar voor Fl .6.— per jaar tot kerstti jd 1892. Voor . 55.-- gekocht van Jan Aart Vos Gerri t Janzoon, een vrouwenzitplaats in de Herv. Kerk van Huizen, in het westen nr . 169. Deze zi tpl aats is voor Fl .4.— verhuurt tot 1 Januari aanstaande. Verkoping nr .95 dd. 20-04-1889 NNA Naarden RAH 106. -- Di rk Kerkmeester, vischventer te Huizen, verklaart schuldig te zi jn aan Gerrit Beuker, brugwachter te Vreeland, een sorn van F ] . 1000.- tegen 4 1/ 2% rente per jaar . Onderpand i s een huis , erf en tuin te Hui zen op de Hul , sectie C nr s. 702, 703 en 1902, groot 17 are en 24 centiare. Hypotheek nr . 123 dd. 15-06-1891 NNA Naarden RAH 1 1 1 . Di rk Kerkmeester koopt uit de nalatenschap van Johannes Kroeskarnp een stuk bouwland in Tames onder Huizen, belend de wed. Klaas Vos ten oosten en Di rk Kerkmeester ten westen, sectie B nr . 84, groot 36 are, voor . 40. Di t perceel i s tot 31—10—1897 verhuurt aan Hendrik Gerri tsz Mulder voor Fl . 1 .25 per jaar. Grondlasten ca. Fl .0.39. Verkoping nr . 1 18 dd.04-06-1892 NNA Naarden RAH 1 13. Di rk is getrouwd Huizen (NH) 05.01 . 1851 met 1 1 PIETERTJE AARTS VOS, werkster , geboren Huizen (NH) 18.09. 1827 in huis nr . 199, wonende aldaar , overleden aldaar 14.07. 1914. — Pietertje woonde in 1829 en 1839 in huis nr . 199. — Pietje Vos en Di rk Kerkmeester worden genoemd i n de boedelscheiding van Aart Anthonie Vos en Hendrikje Peters Kooi j , dd. 11—02-1858 en in een verkoping van vastgoed dd. 20—03—1858. Scheiding nr . 36 en verkopi ng NNA Naarden RAH 44. 12 PIETER WILLEMS BRANDS, kleermaker, vi sser en daglooner, geboren op Urk 19.04. 1783, gedoopt aldaar 21 .04. 1783 (ned.duits herv. ) , overleden aldaar 10.09. 1865. Op 21-05—1807 heeft Pieter Wil lems Brands op Urk bel i jdenis gedaan. Pieter is getrouwd op Urk 25. 12. 1817 met 13 JACOBJE JACOBS BAKKER, ook genoemd Jacobien, geboren op Urk 1 1 . 09. 1794, gedoopt aldaar 14.09. 1794, overleden aldaar 04.05. 1865. — Pieter Willems Brands en Jacob je Jacobs Bakker, echtel ieden, zi jn met attestatie van Urk in Huizen binnen gekomen op 02-07-1846. 14 JAN CORSZ SIJBRANDS DE GROOT, visser , geboren Huysen (NH) 26. 10. 1799, gedoopt aldaar 27 . 10. 1799, wonende Huizen (NH) , overleden aldaar 03.03. 1848 op het Valkenaar nr . 176. — Jan woonde in 1829 i n huis nr . 175 en in 1839 in huis nr . 132. Jan is getrouwd Huizen (NH) 03.07. 1824 met 15 GIJSBERTJE LAMBERTS BOUT, spinster en visscheri j uitoefenende, geboren Huizen (NH) 02.02. 1800, gedoopt aldaar 09.02. 1800, overleden aldaar 06.05. 1860 Ondereinde nr . 128. Gi jsbert je woonde in 1839 in huis nr . 132. P. Wiersma, Hi lversum. UIT DE OUDE DOOS: Foto's uit de Katholieke Illustratie, februari 1927 [Collectie Historische Kring Huizen, geschenk van G.L. de Boer, Laren] Wie herkent het bruidspaar op de foto en hun gasten (en weet wanneer het huwelijk plaatsvond)? 20e jaargang nr. maart 1999