De Ratel Maart 1985UITNODIGING Jaarvergadering en ledenavond Het Bestuur nodigt gaarne alle leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse leden— vergadering in de Boerderij aan de Hellingstraat op W O E N S D A G 27 maart 1985 om 20.00 uur Op deze avond worden allereerst besproken het jaarverslag van onze secretaris, mevrouw A. Corduwener, en het financieel jaarverslag van onze penningmeester, de heer Joho Rebel. Verder bespreken we graag met u het wel en het wee van onze vereniging en wat de plannen voor de toekomst zijn. Na de pauze zal, volgens goed gebruik, het Huizen van I 'vroger t ' weer worden opgeroepen. Het is de bedoeling dat verschillende Hui zer inwoners vertellen over herinneringen aan vroeger en daarmee weer een stukje voorbije geschiedenis even tot leven brengen. Wij rekenen op uw komst. Belangstellenden zijn altijd welkom! (De toegang is gratis.) Het Bestuur Noteert u alvast de volgende activiteit van onze werkgroep Flora en Fauna? Op zaterdag 27 april a.s. wordt in samenwerking met de Vogelbbscherming, afd. Gooi en Omstreken een fietsexcursie georganiseerd door de Eempolder. Vertrek om 07 030 uur vanaf het fietspad bij de Randweg/ hoek Blaricummerstraat. Eventuele nadere inlichtingen kunt u krij gen bij het secretariaat. TUSSEN VECHT EN EEM: de jaardag van TVE wordt dit jaar gehouden in Blaricum en wel op zaterdag 18 mei a.s. Naast de gebruikelijke jaarvergadering wordt een uitgebreid programma gepresenteerd, waaronder een 'dorpstoer in huifkar' 2, -2De geschiedenis van Huizen Het staat wel vast dat u van de geschiedenis van Huizen méér te vertellen moet zijn dan wat er tot dusver in een zeer beperkt aantal boekjes en artikelen te vinden is. Het wordt in toenemende mate door velen, in en buiten onze vereniging, als een gemis (als een tekort) gevoeld. Dat is bij onze tentoonstelling van afgelopen december ook weer duidelijk gebleken. De Historische Kring Huizen zoekt naar wegen en middelen om hierin verbetering te brengen. Het moet mogelijk zijn om meer uit en over het verleden van Huizen boven water te brengen. Hierbij gaat het vooral om het bevorderen van historisch verantwoord onderzoek, niet om het overschrijven van wat al hier en daar werd gepubliceerd. Het zou een goed begin zijn indien er enkele specifieke onderwerpen worden aangepakt, als losse hoofdstukken uit de Hui zer geschiedenis, de lokale historie. Daarbij valt te denken aan onderwerpen als : de ontwikkeling van het oude dorp (aantallen woningen en bewoners, middelen van bestaan) ; de bewoningsgeschiedenis van een oude boerderij of een oud woonhuis in het dorp ; — de bouwgeschiedenis van de Oude Kerk; de opkomst en verdwijning van in Huizen beoefende ambachten; de ontwikkeling van het Bestuur over en van Huizen. U ziet, er zijn onderwerpen te kust en te keur, Wij willen eens onderzoeken op welke wijze het uitvoerbaar is het onderzoek van dergelijke onderwerpen aan te pakken. Gaarne zullen wij u daarvan op de hoogte houden. En natuurlijk zullen wij ook gaarne suggesties van uw kant ontvangen! Het Bestuur Een monument in de Vissersbuurt Huizen is een monument waard, vindt u dat ook niet? Een plaats die zo sterk is gegroeid, in korte tijd zo'n omvangrijke nieuwbouw heeft opgezet, is inderdaad een historisch monument waard ! Deze zomer wordt de verwerkelijking van het grote nieuwbouwprojekt aan de AanloopW en gevierd, met de opening van de bijna twee kilometer lange waterweg die door de Hui zer nieuwbouw aldaar loopt. Een nieuw raadhuis en gemeentekantoor is in aanbouw, centraal gelegen tussen oud en nieuw Huizen. Het is zonneklaar dat Huizen groeit en bloeit, maar ook dat het zichzelf, de eigen komaf, daarbij niet mag vergeten door oud historisch bezit, dat steeds schaarser wordt, te verwaarlozen. Onlangs is in het december/ januari —nummer van het tijdschrift op de bladzijden 15 t/m 18 een artikel gewijd aan het oude woonhuis Visserstraat 40—42. De daarbij opgenomen foto's geven een duidelijk beeld van de waarde, maar ook van het verval van dit kleine monument. De schrijver van dit artikel, de heer co de Jong van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen, is bij uitstek deskundig om de waarde van dit pand te beoordelen. Naar zijn mening zou dit huis in drie maanden tijd kunnen worden ge— restaureerde Niet alleen in architectonisch opzicht is het behoud van dit pand zo belangrijk. Het laat ook zien hoe er vroeger werd gewoond, met welke bescheiden middelen een huis werd opgetrokken en hoe oud het desondanks kan worden. Wij raden u aan dit tijd— schrift bij onze bibliotheken aan de Kerkstraat en in Drie—in—Eén eens in te zien. Huizen is een monument waard, in de Vissersbuurt! Lindhout 2 , De tentoonstelling ter gelegenheid van het 5—jarig bestaan van de Historische Kring Huizen heeft op allerlei gebied reacties opgeleverd. Een paar daarvan willen wij u niet onthouden: het betreft twee verslagjes van bezoeken aan de tentoon— stelling van respectievelijk de Flevoschool en de Keucheniusschool. histomsche 1<121nG hulzen Op di Asdag 11 en woensdac 12 december war c 11 de k1 as— seri 1 t/ lii 6 op bezock bij de Historicche IQ -ring Iluizer) Er werd door de kinderen een iluizer keuken, huiskamer en slaapkamer bekeken. Dit a. 11 es in de stijl van de twintiger jaren. Bij de dokument.atie k-rceË vooral het oude tol bord, eeris behorend bij het tolhuis e.an de erstraat, veel aandacht a Verder werd de fluizer klederdracht, zowel boven— a xs onderkleding, e.orondi n• bekekene Vooral baby Kees stond in het middelpunt van de bela12g stelling. Zijn was voorzien van toilet en veruar!fting! Tot c Lot was er nog een diaserie over Oud—lluizen, waarir. kinderen de hoofdrol speelden. Eij het afscheid kroeg iedereen een Lekkere If Kolr-kine l ' in de mond Gestopt, wat een gewoon stroopballetje bleek te zijn Itorto:vn, een leuk initiatief van de Historische Krirsc Huizen om de scholen bij deze expositie te betrekken. 2, De Keucheniusschool 2, Ingezonden bericht — februari 1 985 naar aanleiding van de avond met de Historische Vereninging uit Bunschoten/ Spakenburg. Hierbij wil ik u berichten over het bestaan van de Nederlandse Kostuumvereniging voor Mode en Streekdracht. De laatste jaren is de belangstelling voor kostuum— geschiedenis enorm toegenomen. Velen maken studie van mode of streekdracht; velen verzamelen kostuums of accessoires en steeds meer musea exposeren kleding. Er was echter heel weinig kontakt onderling en er bestond nauwelijks enige samenwerking of uitwisseling. Daarom is enige jaren geleden de Nederlandse Kostuumvereniging voor Mode en Streekdracht opgericht. De doelstelling van deze vereniging is het bevorderen van het kontakt tussen al diegenen die zich, beroepsmatig of uit belangstelling, bezig houden met mode en/ of streekdracht, met de bedoeling om tot een uitwisseling van kennis te komen. Activiteiten: de vereniging ziet als belangrijkste activiteiten: mogelijkheden bieden tot uitwisseling van informatie door middel van een tijdschrift (éénmaal per jaar) het uitgeven van een informatiebulletin (zesmaal per jaar) , het organiseren van bijeenkomsten, lezingen, excursies, mogelijk aangevuld met shows en tentoonstellingen. Lidmaatschap: de vereniging staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor het kostuum en kostuumgeschiedenis in de ruimste zin. Contributie: de contributie bedraagt minimaal f 45,— per jaar voor particulieren en f 75,— voor instellingen. Adres van de leden—administratie: Mw. E. Mel 1 —Vrijberghe Postbus 331 2040 AH Zandvoort tel. 02507-16924 Voor nadere inlichtingen ook eventueel: mw. J. W. van Geenen, Lijzij 109, Huizen tel. 02152-52807 Huidige zondagse dracht Bunschoten/ Spakenburg ondermuts kraplapboormouwen rode doekkraplapbanden beugeltas schort met stukje De ontwikkeling van de vrouwenmuts Er zijn in Bunschoten—Spakenburg twee typen mutsen gedragen: de karkasmuts en de neepjesmuts. De karkasmuts is een muts van het kornet type. Deze muts werd in de burgermode al in de 18e eeuw gedra— gen. In Bunschoten—Spakenburg is deze muts, voorname— lijk door rijke boerinnen, tot het midden van de vorige eeuw gedragen. De muts werd vervaardigd van dunne, geborduurde ba— ti st. De voor—en achterstrook waren van kloskant. De naam dankt zij aan de versteviging van dun, met blauw garen omwonden, ijzerdraad (het karkasdraad) van de voorstrook. Als ondermuts werd een zwarte satinet muts van hetzelfde model, echter zonder voor— en achterstrook, gedragen. Naast de karkasmuts werd de neepjesmuts gedragen. Deze muts van het hul type was minder kostbaar. Er hoefde minder kant in verwerkt te worden. Na het ver— dwijnen van de karkasmuts werd de neepjesmuts door alle vrouwen, zowel boerin als vissersvrouw, gedra— gen. De kleine plooitjes, die met een speciaal daartoe vervaardigd tangetje in de voorstrook werden aange— bracht, worden neepjes genoemd. Het plooi tangetje wordt "het neepje" genoemd. De plaatselijke benaming van de muts is dan ook "neepjesmuts" of kortweg "de muts . De manier waarop deze muts werd gedragen heeft ook een ontwikkeling ondergaan. In het midden van de 19e eeuw werden de uiteinden van de voorstrook nog loshangend gedragen. De voorstrook werd bij de oren in de loop der jaren steeds hoger omgeslagen. Onder de neepjesmuts werd eerst weer een zwarte on— dermuts gedragen. Dan een gebreide , later gehaakte, witte ondermuts. Met een zwart lint, het strijk lint, werd het haar naar achteren gewerkt. Aan de voorzijde was dit "s trieklint" zichtbaar v6ôr de ondermuts. Na het verdwijnen van de neepjesmuts droegen de vrouwen de gebreide/ gehaakte ondermuts als bovenmuts. Deze muts is in de loop der jaren steeds kleiner geworden. Er kwam steeds meer haar tevoorschijn. Tegenwoordig is de muts gehaakt, stijf gesteven, en wordt achter op het hoofd gespeld. kornetmuts (karkasmuts), voor- en zijaanzicht 2. hul (neepjesmuts) de "oortjes" worden nog los gedragen 3. neepjesmuts uit de rouw der "oortjes" zijn omgeslagen 4. neepjesmuts in de rouw, de "oortjes" zijn omgeslagen, de voorstrook is nu niet van kant 5. ondermuts met strijklint, voor- en achterkant 6. de ondermuts in 1984 Met toestemming overgenomen uit: Van een krap lap. . . impressies van de nog levende dracht in Bunschoten—Spakenburg en Eemdijk, door Anki van de Kamp, uitgegeven door de Historische Vereniging ' 'Bunscote 't , 1 984. (Geldt ook voor de i l lustratie op pag. 50 ) 5 Maak zelf een kostuum uit Bunschoten/ Spakenburg: Zoals ze al eerder deden met een kostuum uit Walcheren, heeft het Nederlands Openlucht Museum een uitvoerig kledingpakket ontwikkeld van de klederdracht in Bunschoten/ Spakenburg. Het is geschikt om kleding van te maken voor vrouwen, (ongeveer maat 40) , kinderen en poppen. Het kostuum stamt uit de periode 1945—1960. In het pakket vindt u een historisch overzicht, een beschrijving van de afzonder— lijke onderdelen van het kostuum, de bijbehorende sieraden, musea waar het kostuum te bekijken is, patronen en verkoopadressen van de stoffen. Het pakket is te bestellen bij : De Vereniging Vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum, Schelmseweg 89, 6816 SJ Arnhem. De prijs is f34,50 (incl. verzendkosten) , over te maken op giro nr. 881758 t.n.v. bovengenoemde vereniging, onder vermelding van kledingpakket Bunschoten/ Spakenburg. Ook het kledingpakket Walcheren is nog te bestellen à f34,75. 2 , ICe 192! Lieve Aart, jen Y-et is alweer een naanâ êliejen (È at, ik een brief van je kreeg e Nou, ik t, 'r weer heêl blij mie hoor, nog wel bedankt, 2 vret is toeh een uitkomst zoô q rl post, , vij je ok nijt,Q Vier i YI Emmelo is t, t r een nijuw êkomrnen, dus nou hooven we heêlemol nerreges meer over in te zitten. Onze maiden hem iIc mar een kaert, êstuurd; Groeten uit ?.rrrgelo stung d 'r opo Want je hemiœn wel gelijk, dat, de brieven dce ik jou stuur, ôk alleênig vur jou bestemd binnen, % ij 'schrijven mekaar vertrouwelijke dingen en dat, is an onze roaicìen nijt besteed. Je weten hoo ze binnen; ze gaenen heêlemol op in d'r lui huishouweso Mar wat, las ik op het, ainde van je brief? Leert, onze Tijmetje fietsen'? Waar is dàt, nou vur n06dig? Karl ze het, nijt, 106pende of'? Het, is mot, Tijmetje altijd al z06 êweest,; mot, alle dingen, haantjen de vurste! We neurnden cl 'r vrooger thuis al 't De winnaid. Kan je naegaen'. Ze Inos en zou boven ons uitsteken. Nou, laet ze mar uitkijken dat, .ze'*d t r nek nijt, breekt, •daer op de laan van Kooy. Ik blijf liever mot, m 'n twee beênen op de grongd. Zoô is dat, I wat ik zeggen wul, da t s waar ok, je schrijven dat jij en Côme Lammert een paar daagies wullen kommen. P.n â an op Deinsòag, viet Oktober. Komt, dàt, effen mooi uit! Ik bin mot, Coba en Stient,jen al een heêl ainde op dreef mot, klaeren. Z06d06ndè heb ik mooi m'n hangden vrij , teugen de tijd dat, jelui kommen. Meneer Van Lookeren is ok arg benij uwd naer m'n femieljee Denkelijk zal de ouwe baas jelui wel op een bakkien vragen. -8- ov Kir is deis tie nee] c•eaoor. en v ult 'r eest iT:ie teIk het, q r zelf cien neute liii e en noc nijt,e V eòer is het mooi ejeneurnen dat CCne naeêvreugen hef, hoe je motten raizen. Mar toch wul ik jelui wel waarschouwen, wat je mot ben d06n as je 'lii€r in È,rmeJ-o Zorg t, O r in de eerste plaes vur à at, je hier z06 rongd het, middaguur kannen wezen. dee tijd rijen Freek en ik mot, de koest, naer het spoore 'Al ant, ik kom jelui of halen. Freek is feitelijk de tuinman bij ons, mar zukke akkefiet,jies neemt, ie ok vur z 'n rekeringo Het, is een bèste kerel en d t r is t, 'urn niks t,e vuule nat, ik miegae, is meer op htun z, e n andringen. Hij zeurt al een heêl poôsien of ik een rit, jen mot, de koest wul maken. Mar ja Meutjen, ik Vijn het, z06 iezelig! Ik bin net, z06 bange vur paerden, as jij vur hongden, Tk heb' t, al mar van m q n of wet,en t.e schuiven, mar nou kon ik t, 'r gien meer ongeruit,e Gelukkig hem ik ongert,ussen wel êmurken dat Freek een bekwame koesier is, dus daer kannen we ons wel an too— vertrouwen. waar wazzen we ok alweer êbleven? 06h ja bij het, spoor. Z06dra dee stopt, in Brmelo, gaenen jelui d q r uit,2 Ilou je raismankien mar op je sch06t„ dan kan je dee nijt, vergeten. Dan blijven jij en 06me gewoôn op het perron st,aen en denk t, 'r om: nlbt, bij de rels kommen, want dat is Ièvesgevaarl ijk! Ben kruierc hoof je ok nijt te roopen, want, Freek draagt, al „j je spullet,jiese Dus nijt, zelf 106pen slupen, dat hoort, nijtA Je hooven je nijt, te sineren, want, het, Freek z 'n. werk. Hij is êwend minsen van het, spoor of tet halen, As het weertjen miezit„ hemmen we nog een mooi ritjen vur de boeg. V anof het, spoor, rijen we dwars deur Ermelo, langest de meÛ1en en de muziektent, en dan schuin over schoeks op de buitekangt van FÇrrne10 ano Daer staet, het, huis van meneer Van Lookeren. -9- Ja zal I en je aie•er;- stik -beduust kijken as je hier ankornr,ìen. Zoe t n weêlde.e. Ik bin d c r nou zoô zeut,jiesan wel anêwenc) marre, dàt, zie je bij ons ir: dar F Ja N'.eutjen, Cian kan je deries zien wat, je nichien allemol bij te houwen het, 0 t q T s gien klairlighaid t. Var nou tot slot noc effen wat, aarst, Tk wul je wat vragen. Zou jij vur mijn mussegoÔd wullen koôpen en bij Will epie van Lijzemeut, een isebee laet,en maken? As je êaer nou nijt, te lang mie wachten, dan kan dee nog net, vur me rnie nemen as je hier op an kornrrjerlo Mar denk t, g r om; nijt knieken ongerweg e. Want èan is het, mooie d c r weer vanof. N 'n oorijzermus zou je dan weer mie vrom kannen nemen, zoo op Wijmpie de mussewasser ano -t, C I s zunde, mar m 'n oorijzer 1 ai t, al vanof de Pijnst,erer. in de kaste.. Weet je waar ik de leste tijd an 106p t,e denken? Orn m e n Huizere kleren of tae d06n en buitekleren an te trekken. Ik heb al mar het geveul dat ik hier in Farmelo deur m'n dracht, een buitenbintjen blijf. Kan je dat, begrijpen? Tk kan het hier ok nijt ten volle dragen, dus waar d06n ik het ai gel ijk nog vur? Nou mot, je nijt, denken dat, t r voorâeimie een vreemd minsien mot, buitekleren op je st,aet te wachten, z06 harde 106p ik nijt van stapel. Dat, weet, je wel e Af fijn, vur106pig kijken we uit, naer de vierde Oktober. Ik het, al een mooi plannetjen bedocht,o Nou meut,jen, ik hou op mot, schrijven, want, ik merk dat, m 'n gaskousie opraakte Het wurdt, trouwes h06g tijd dat ik op bedde angae, want, marregen is het weer vroog dage Genacht, hoor, de complementen an 06me en de femielje en vur jou een stijve poes! Je nicht Jannetje. ( Vergeet nijt je knip mie te nemen, want zonger centen bin je nerreges! ) (Eigen spelling van de auteur. ) De BEURSWEG Hieronder volgt een aanvulling op het aardige artikel in het berichtenblad van januari j 01. betreffende het geven van namen aan straten en wegen in Huizen. Het verhaal gaat dat de Beursweg, een dwarsweg tussen de Ceintuurbaan en de Linden— laan, iets te maken zou hebben met de Amsterdamse koopmansbeurs. Een pretentieloos rij tje huizen in die straat, thans genummerd 4 tot en met 14, zou zijn gebouwd met stenen afkomstig van de gesloopte beurs in Amsterdam, waarom het straatje Beursweg zou zijn genoemd. Tot meer begrip diene dat in Amsterdam v66r de alom bekende beurs, gebouwd aan het Damrak door Dr, H. P. Ber lage, er twee beursgebouwen hebben gestaan. Het eerste was gebouwd over het Rokinwater (thans gedempt) vlak achter de Dam en heeft dienst gedaan van 161 1 tot 18360 Deze prachtige beurs, vele malen getekend en geschilderd, was gebouwd door de bouwmeester en beeldhouwer Hendrick de Keyser, tevens de beeldhouwer van het schitterende monument voor Willem van Oranje in de kerk te Gouda. Het tweede beursgebouw van Amsterdam heeft gestaan waar zich thans het warenhuis De Bijenkorf bevindt en was gebouwd door Jel). Zocher Jr. Laatst— bedoelde beurs werd in 1845 door koning Willem II met veel vertoon geopend en heeft dienst gedaan tot 28 mei 1903 op welke datum het tegenwoordige beursgebouw door de toen 22—jarige koningin Wilhelmina in gebruik werd gesteld. De door Zocher gebouwde beurs deed daarna geen dienst meer en omdat praktisch niemand voor dit gebouw een goed woord over had, besloot het gemeentebestuur tot spoedige amotie. Hoogste inschrijver was J. van der Vlugt Rz. te 's—Gravenhage, die op 9 juni 1903 voor de sloop aan de gemeente nog wel f 140400, toe wilde geven. In aanmerking nemende dat er voor dat grote gebouw in 1842 niet alleen veel natuursteen, hout, ijzer en niet minder dan drie miljoen metselstenen waren aan— gekocht, is het te begrijpen dat er nog stellig veel bruikbaars voor de aannemer ter beschikking kwam die dat zeker zo spoedig mogelijk van de hand zal hebben gedaan. Van Amsterdam terug naar Huizen. Op 7 september 1903 diende C. Rebel Coenraadz. een verzoekschrift in bij het dagelijks bestuur der gemeente Huizen om op het perceel gemeente Huizen, sectie C no. 3290, een huis met zes woningen onder één dak te mogen bouwen. Nog dezelfde dag (!*) namen burgemeester en wethouders een besluit waarbij aan C. Rebel Czn. vergunning werd verleend tot het bouwen van zulk een huis, maar zij wezen hem er wel op ' 'dat het aanbeveling verdient de woningen met betrekking tot de ei schen van gezondheid, zoodanig in te richten, dat bij het tot stand komen eener verordening als bedoeld in art. 1 der aangehaalde wet, (art. 5, alinea 1 der woningwet) zich geene moeilijkheden kunnen voordoen." Gelet op de hiervoor genoemde dat, de eenvoud der woningen, is het zeer wel mogelijk dat zij zijn gebouwd met stenen afkomstig van de gesloopte beurs van Zocher. Vandaag de dag zou geen bouwer er aan denken om oude stenen eerst schoon te laten bikken om ze nadien weer te kunnen gebruiken voor nieuwbouw, doch in 1903 waren stenen duur en arbeidskrachten goedkoop, zodat C. Rebel er waarschijnlijk iemand aangezet zal hebben de stenen voor hem schoon te maken. In het sloopbestek van de beurs in 1903 staan de lonen aangegeven die de aannemer aan zijn werkvolk moest betalen. Voor een ambachtsman 23 cent per uur, een hand— langer 18 cent per uur en voor jongens van 18 tot 2() jaar, van 16 tot 18 jaar en van 14 tot 16 jaar respectievelijk 15, 9 en 5 cent per uur. Langer dan elf ( !) uur per etmaal werken mocht van de gemeente Amsterdam niet. Deze bedragen en werktijd stonden onder controle van gemeente—opzichters, doch de vraag is hoe dat in een dorp als Huizen verliep. Nemen we aan, dat Rebel een jongen tussen de 16 en 18 jaar in dienst nam om stenen schoon te bikken en hem gemiddeld tien uur per dag liet werken en misschien zaterdags zes uur, dan betaalde hij aan loon ongeveer f 5, per week uit en misschien nog wel minder. Voor dit verhaal pleit ook dat de woningen zijn afgepleisterd, want ondanks het schoonbikken zal het buitenaanzien toch niet ogelijk genoemd kunnen worden en met de pleisterlaag erover toont het nog wel wat. Zekerheid zou slechts kunnen worden verkregen door de boeken van C. Rebel te raadplegen over de aankoop van de stenen maar die boekhouding zal wel de weg der vergankelijkheid zijn gegaan. 2 , Wat betreft de eisen van gezondheid vertelde enkele jaren geleden één der bewoonsters van die huizen mij , dat zij destijds nog waren voorzien van bedsteden maar door de tegenwoordiger bewoners daaruit zijn verwijderd. Alhoewel het vorenstaande geen waterdicht bewijs is voor de door burgemeester en wethouders van Huizen op 25 oktober 1922 officieel gegeven naam van Beursweg, komen de data toch wel aardig overeen en is, na een recent diepgravend onderzoek bij de landmeetkundige dienst van Huizen, komen vast te staan dat de door Rebel aangevraagde bouwvergunning bedoelde woningen aan de Beursweg betreffen. Helaas geeft het besluit van burgemeester en wethouders tot naamgeving geen motivering aan, evenmin als in het in de aanhef bedoelde artikel. Het verdient aanbeveling dat er nog eens een lijst wordt samengesteld met een verklaring van straatnamen in Huizen, voor zover deze niet vanzelfsprekend zijn, zoals namen van schepen, bloemen, planten, enz. M. Heij der februari 1 985 * ) Dat is in deze tijden wel anders: recent is een verzoekschrift van ondergetekende gericht aan B&W van Huizen bijna 3 jaar na indiening uiteindelijk afgewikkeld! De beurs van Amsterdam gebouwd door J.D. Zocher Jr. Verschillende generaties van de familie Zocher hebben meer naam gemaakt als tuinarchitekten dan als architecten.