De Ratel Mei 1985

H U I Z E R K R I N G B E R I C H T E N 7e jaargang, nr. 3, juni 1986 MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR In het vorige Berichtenblad is melding gemaakt van ons voornemen om in juni het seizoen af te sluiten met een excursie onder leiding van de werkgroep Flora en Fauna. Tot onze spijt zijn echter de benodigde afspraken hiervoor niet op tijd rondgekomen en is deze excursie tot nadere datum uitgesteld. Vooruitblikkend kunnen wij u nu al wel aankondigen dat het volgende seizoen geopend zal worden met een presentatie van de diverse activiteiten van de Historische Kring in theater 3—in—1 begin oktober a.s. Voorts ligt het in de bedoeling in de herfst, en wel v66rdat de Oude Kerk voor enige maanden restauratie—werkzaamheden zal ondergaan, deze kerk opnieuw met de Kring te bezoeken an centraal te stellen op een dag in en om het oude dorp. Gezien de grote belangstelling voor de bezichtiging van de Oude Kerk en de daarop aansluitende wandeling vorig jaar oktober hopen wij veel mensen hiermee een plezier te doen. Tenslotte zal de ledenavond van november a.s. het karakter krij gen van een praat—/ruilavond, waar (en dit is slechts één voorbeeld!) informatie over familie—onderzoek en stambomen uitgewisseld zou kunnen worden: veel stambomen overlappen elkaar en misschien heeft de ene onderzoeker net die informatie die de ander nog mist, en omgekeerd. Zoals gezegd, het is maar één voorbeeld van wat die avond zou kunnen gebeuren. Zodra de datum en andere gegevens over deze activiteiten definitief geworden zijn, zullen wij u daarover informeren. Het Bestuur Zoals u bekend, is onze eerste ' 'echte" publicatie bij de opening van het nieuwe gemeentehuis ten doop gehouden. Met name bij de informatiekraam op de Koninginnedagmarkt en bij de expositie tij dens de open dagen in het nieuwe gemeentehuis op 30 april en 1 mei stond ons boekje in het middelpunt van de belangstelling, zodat er op dit moment (begin juni) van de oplage van 1000 exemplaren al ruim 900 verkocht zijn! ! De reacties van het publiek waren bovendien z6 positief, dat de Historische Kring Huizen nu serieus kan (moet) gaan denken aan verdere publicaties. Ook dat zal in het komende seizoen aan de orde komen. Het Bestuur nr 3, -2- Bedeling in het .jaa-a 1765. door buurmeesters, schepenen en raden van Huysen dat "wanneer een gereformeerde mocht trouwen met een persoon van de tt lVlennoit,en religie (doopsgezinden) welke tot, een armoede mochten komen '1 te vervallen de bedeling als volgt zal plaatshebben. "Voor de helft voor de armmeester van het, clorp en voor de andere helft door "de mennoiten gemeenteo 'I Bij overlijden van de een voor rekening van de gemeente of mennoiten "gemeente naar gelang de overbijvende gereformeerd of Illennoit is. Aankoop van een brandspuit in het „jaar 1722 in Huizen. "26 november 1722 verlenen de Staen van Holland en West,friesland "op verzoek van de Burgemeesteren en geregten van Huysen octroij "tot, het heffen van een omslag over de gerneent,e voor de aankoop "van twee brandspuiten. "Het, verzoek was gegrond op de volgende overwegin.reno "De huizen in het dorp waren allemaal gedekt met riet, de nering "van het merendeel der ingezetenen was spinnen van werck en katoen de winters dagenlijks tot in de nacht met de kaars, erg brand— gevaarlijk; soms het huis verteert, omdat, er niets tegen te doen "was daar er geen spuit is. 50 November 1815 stelde Burgemeester en Raden van Huizen NH een verordening vast ter bevordering van het meest nuttig gebruik der brandspuiten met toenehoren. Daarin komt o .m. voor: Er zullen steeds 2 brandspuiten zijn die op kosten der gemeente onderhouden zullen worden. Bij elke spuit behoren: 5 brandmeesters en 5 opzieners te weten: 1 — voor de pomp of aanbrengers staande bij de huizen der particuliere ingezetenen 1 — over de waterschippers 1 — over de waterschappers 1 — over de pompen der brandspuit zelf 1 — over de pijphouders en slangevoerders I — over de lantaarndragers . Uit een bepaling in 1815 n ook weduwen en bejaarde dochters waren verplicht, mede te werken" tot het blussen van branden. Verzameld door de heer: F/5/4-'/M///R / GEEN RONDVRAAG MEER. HUIZEN. Naar wij vernemen, ligt het in Uit de Laarder Courant 'De Bel ' de bedoeling in den vervolge in den • ge- van 1—1 1-1 935 : rneen teraad van Huizen geen rondvraag meer te houden in de openbare vergadering, aangezien dit niet in het reglement van orde staat en dit ook in andere gemeenten van den omvang van Huizen niet geschiedt. nr. 3, -3- Brmelo, den 10e Lpril , 1924. Begte Meutjen, Och heden, wat, keek ik daer van 6ppe; Willepiemeut, uit, de tijdo Het, wag toch z06 0 n lief mingien, we zal len d 0 r nog missen. Ik kan me ag kijnd nog heugen, hoo we mot, de Kurgaauwud een mankie bij d e r moggen brengen. AB we dee dan later weer op gungen halen, zat, ie vol mot, Buikelaadbeest,en en Buiker— harten, Onze mongden wazzen dan miera van zeut,ighaid, want, je hadden gien rust, eer dat, alleg oppeget,en wago Ja, ze B106fden d v r algen arg uit vur ong en nou ig ze d e r mar z06 gien meer. Ik het wel effen een traentje motten laeten hoor, t,oo ik het, lage Mar je hemmen gelijk, het, IB een heęle t,r06Bt t,e weten dat, ze g06d ovvegt,urreven Willepie.meut was een verangerd ming en daer kannen wij een vurbe61d an nemen. Z06 zie je mar weer dat e r overal een ainda an komt. Ik bin omglag vur zeg weken in de rouwe ęgaeno Vur jouw zal dat, z06 q n dree maanden wezen, Meute Mot al dee ouwe Dingen in de femielje kom je kwanig uit, de rouwe uit, 0 Dan had 5e het 6k over een erfeniB.q1e. AB dat mar nijt, verkeerd of106pt,e Ik denk dat e r nog he61 wat te ver— deęlen valt, want, het, wazzen bij Willepie-meut een bietjen bur— germingeno Mar ik denk nijt, dat ik daer an -te zal kommen, ik bin weer een geglacht, veder. Mar Biel 9 dat e r •t6ch nog wai overgchiet„ je kannen nooit weten, zou dan vur de aardighaid derieg wullen kijken of t o r nog liefhebberB binnen vur de porgeIaina honkiea dee op het gebeugen kaBBie Btungen op Meut,jieg slaapkamer? Daer zou ik wel zinnighaid in hemmen. Mar dalk Vr ome 00 het, mot, wel van harte gaenp nijt leggen t,ik-taeijen om een paar Bt,eene honkiego Dbt, zou Willepie-meut nooit, ęwuld hemmen. Nou mot, ik je toch 6k nog effen vertellen wat, hier alle. mol gaende Het zal wel t,eugen je verwachtingen in wezen, mar het z06 veer; de automobiel Btaet op het erfl Ja, daer kijk je van oppe, hč? Jij achreven dat in DuiBIangd het, br06d en de botter nijt, meer te betalen ia, mar meneer Van Lookeren k06pt, een autog Tm dat woord inflagie waar je het over hadden, hem ik hier 6k verneurneno Meneer en de notaris houwen d q r heęla gesprek— nr. 3 ken overe Mar ik denk dat de ouwe baag zovuul cent,en het, , dat, ie over een auto—kopen heęl gien bekruiping hooft, te hemmen. Dug Meut, nou hemmen we zoô'n st,inkding op de buurto R06ken en te— keer geen, aargt, nijt,e Meneer z 'n pakken bnger het stof, ik kan wel an het gchuieren blijven. Want, kijk, het, dak van de aut,o kan naer beneden. Net, as een harm06nikao Dan kan meneer mooi om z, e n heęne kijken. Vurral nou het, weer z06 knap ia de legte tijd. Meneer ig trouweg net, een kijnd, z06 blij as blik IB tie mot, de auto. Bn Freek nijt mindere Hij d06t nijt, aargt, ag wrijven en poesen an da autoo t,'.lg heęl onn06zel, daer! Nou wurdt, er 6k nog een amparte gchuur vur ębouwde Dat, neumen ze een geruzie, 106f ik 0 Hij zou eergt, op het, plukkie van de koest, ękommen hemmen, mar dat gaet nijt deur. Dee wullen ze acht,erof toch nijt, wegd06n, want je schijnen nog welderieg arremeu mot, z06 q n auto te kannen krijgen. Nou, dat kannen we hier heęl nijt hemmen, da g g VUUB te I astig mot al dee mingen dee op bezeuk vullen kommen. Weet je dat ik d'r 6k al innezet,en het? Nou ja, q. hij Btung wel Bt,ille net,uurlijko Freek het m o n overęhaaldo Ik moe en zou effen achterin zitten, Mar too ik kwanig op het, plakkien van meneer zat; , bin ik m'n aigen d06dęschrukken! Freek zat, vurrin achter het, Bt,uur en zonger dat, ik t, 'r arg in had, kneep tie mot, gang in de toeter. Zuk tekeer gaen, m t n hart bbnkten in lijf! Bn hij de gr06Bt,e achik, want. ag tie me kan plaegen zal die het, nijt, laeten. Nou kan ik wel wat van d' urn hemmen hoor, daer nijt van. Je hemmen zelf 6k wel kannen merken dat., het, heęl gien kwaaie man is. En ik mot wel zeggen, dat, ie mot z t n nijuwe pak, zuiver een knappe kerel IB. Hij mag t, e r wel wezen. Alleęnig ig t, t r wel wat, raarg vuręvullen. kan het, teugen jouw wel zeggen, mar denk -t; 'r om, gien w66rd teugen onze maideno Ag dee het, horen ze d g r toch mar mie. Het kwam z06; too ik weer uit, de auto uit wou stappen; hulp Freek m e n effen. Want, je weten wel, mot, al dee rokken van ong valt, dat, nijt, mie. Ik weet nog nijt hoo het, in z e n werk gung, mar ineenen had ie nijt. enkelt m e n hangd vast, mar zat, ie 6k effen an m'n gat,o., Ik draei m t n aigen om en zeg t,eugen d c uma nr. 3, -5- t" Wat, mot, dat, t,aatjen, wul jij daer wel deriegyvan of blijven? Gien geflikflooi 000 z06 binnen we nijt, ętrouwdS Wat, dunk ie wat, ie too zal? Wag dat, mar waaro Nou Meut, ik wag heęlemol confuug, dat, kan je begrijpen. Bn ik mot o r almar an denken. Zou die dat, nou 6meęnd hemmen? Hoo binnen jouw gedachten daer— over? Ik weet nijt, g06d wat, ik t, 'r mie an rnot,o Zukke dingen bin ik van Freek nijt, Gwendo En wat, me 6k IB oppevullen, dat, ie vanof dee tijd een bietjen gchichtig d06t0 Het, ig 6k allemol het,-•. zelde mot die kerel go Mar je begrijpen zeker wel dat, ie miin vur— 106pig gien meer in de auto krijgt! Ik heel gien tijd vur 6kkeo Yle binnen weer druk mot, de gch06nrnaak bezig. Gigt,eren hemmen Coba en ik de dekeg 61 ucht en de bedden neer buiten ędreugeno Da t g welderieg n06dig nae al dat, gemoek B t wijnterg 0 Zuk Blupen ag we ędaen hemmen. Wat, bin ik blij dat, Coba weer op t" r post, Zuk werken ag dŕt, ming kano Alleęnig mot, dat, kijndjen van d e r IB het, tobben. Het, Bukkelt, mot een zeer buikien, de klaine lieverd, Neejen, dat, wul nog nijt, z06 argo Ze ziet, t r zelf Ok niJt aoô peut,er uit,e Je kannen wel zien dat, ze weer een rok het, ovvetrukkeno Daerom hem ik met" r 6praat„ hoo dat nou veder mot. Ag dat z06 deur gaet„ dat, Coba ieder jaar in de kraem mot, kommen, blijft, 'r niks van d 0 r overo Dat, houdt ze nijt, volo Nou het, ze me beloofd, dat, ag meneer de dokter uit, Apeldoorn hier een keertje IB, an hum zal vragen hoo ze de ooievaare op Daer mot, toch wel wat op vijnden wezen, denk je 6k nijt,? Ja, ze mot het, wel alleeęnig opknappen, want, an die kerel van d'r het, ze nikB0 Dee lalt, mot, z e n luie mieter de heęle dag in de best,ieo Nou, je zienen mar wat t r van komt,2 Ik heb zuiver beklag rnot, q ro Bn al achrijf je in je brief dat ik mijn d 'r nijt, mie mot, bemeujen, ik wul Coba hier deurheęne helpen. We gaenen ag makkerg mot, mekbar om en dan mot, Je op mekaar kannen rekerene Ziez06, ik kon ongert,ugaen al achrijvede een uurtjen uitrugteno Ik had fluBBieg geen fuut, meero Mar ik denk dat, ik nog effen een kaBBie in de _ wag gae zetten, vur dat ik de aerepňIB gaa overhangen. Nou Meut, dan aindig ik mot de groeten an de femielje en an 06meo Ok mog ik jelui van meneer en Preek de complementen over brengen. Toch mooi dat ze daer an denken, nij? Mar d q r IB t o r éGn waar je een poeg van krijgen... en dat, je nicht Jannetjes P. S. Schrijf bij de volgende rais hoo het mot Tijmetje gaet. Fiets ze al deur darp? 7e jaargang nr. 3, juni 1986 —6— Oude jaargangen van het Berichtenblad van de Historische Kring Huizen Zoals u in het jaarverslag van de secretaris over 1985 hebt kunnen lezen, bestaat de mogelijkheid om oude jaargangen van het Berichtenblad na te bestellen. Ook voor onze nieuwe leden is het wellicht interessant om b.v. de briefwisseling van Meutje Aartje en Nicht Jannetje van het begin af aan te kunnen lezen? De jaargangen zijn te kosten: bestellen bij de ledenadministratie (zie pag. 1) en 1 e j aargang, 1980 f 3,75 2e j aargang , 1 98 1 f 3,75 3e j aargang , 1982 f 3,75 4e j aargang , 1983 f 3,75 5e j aar gang, 1984 f 3,75 6e j aargang, 1985 7,50 N.B. : de 6e jaargang kost het dubbele van de voorgaande, omdat hij dubbel zo dik is! UIT 'DE GOOI EN EEMLANDER t VAN 1902: Begin 1902 begon de commissie voor buitengewone bedéling met enige onder— steun ing aan de meest behoeftigen. Door het buitengewone winterweer (in de krant staat een bericht over zware sneeuwstormen in Muiderberg) was er veel armoede, want de zee had al sedert weken niets van betekenis opgeleverd. Particuliere liefdadigheid moet daarom helpen. Het is te hopen dat de commissie dus veel giften ontvangt ! Voorts verzochten in 1902 de herbergiers aan de raad toestemming hun herbergen van april tot november geopend te hebben tot 's avonds elf uur. Dit verzoek werd afgewezen. In december 1902 is op initiatief van mejuffrouw A. F. Dudok van Heel en mevrouw H. W. Kuhn, onder leiding van burgemeester Munnikhuizen, actie onder— nomen om gelden in te zamelen ten behoeve van het ter hand nemen van de wijk— verpleging. GEURT BOUT t Uit de Laarder Courant 'De Bel' HUIZ[ůN. Op één na de oudste inwoner van 1—1 1—1935 : van onze gerncente Geurt: Bout is overleden. Op 17 Sept. was hij 90 jaap geworden. Zoowel in ons dorp als daarbuiten was Bout een bekende figuur, oorspronkel ij k Zuiderzeevisscher nam hij na het verlies van zijn botter het ventersbedrijf ter hand. Daardoor kwam hij ook in aanraking met schilders te BlaricunvLaren die hem vaak voor hun palet hebben gehad als „typisch Huizer figuur". Den laatsten tijd lieten zijn jaren het uitoefenen van den visch• handel niet meer toe. In den overledene is tevens een der oudste Erfgcoiers heengegaan. Op de algemeene vergaderingen van Stad en Lande ontbrak hij vrijwel nooit. 7e jaargang nr. 3, juni 1986 In ons vorige nummer hebben we gelezen hoe zwaar de taak van een koster wel kon wezen. De brave man kon dat dan ook lang niet meer aan, en dat werd dan ook eindelijk ingezien: men besloot in de koster zijn taak verbetering en verlichting van het dagelijks werk aan te brengen. Een reglement verscheen in september 1786 als volgt: Een regelement waar op Jan Lambertz. Vos door Schout, Buurmeesteren en gerechte des Dorps Huij sen den 4e September is aangesteld tot oppasser in de Kerk, voor een jaarlijks Traktement van 32 guldens, waartoe door Buurmeesteren zal worden betaald 13 guldens, en door de Kerkmeesteren 19 guldens. Dit ter verlichting des Coster s taak. De taak van de oppasser bestond uit het volgende: De achterste bank aan de Noordzijde van de Kerk zou vrijblijven voor de oppasser der Kerk. Zijn regelement werd later wat eenvoudiger omschreven. Hem werd het volgende toegedacht: Present zijn om 9 uur, de vier winter— maanden uur en bij de wekenlijksen avondgodsdienst tenminste zolang dat de godsdienste werkelijk een aanvang heeft genomen om toe te zien dat genene kaarsen nutteloos verbranden. Ten Noorder en Zuiderportaal te bewaken. Na het gezang sluit hij de deuren van het Oosterportaal en bewaard de sleutel zorgvuldig. Weer openen na de eindzang. Zorgdragen, dat de ingang, der gestoeltens voor de regeer ing en de kerkeraad onbelemmerd blij ven. Dat de oppasser in de wintermaanden in plaats van 9 uur om half 10 present moest zijn, was een gevolg van een besluit van de Schout. Men leze 22—1-1784. Schout, Buurmeesteren en Scheepenen en Raden van Huij sen hebben goed gevonden en geresolveert dat voortaan in de 4 Wintermaanden November, December, Januari en Februari e de Predikdiensten in de geref. Kerk Ned : Duitsche Kerk alhier in plaats van 9 uur om half 10 zal beginnen. De taak van de oppasser was, zoals de naam al zegt, oppassen. En dat was vroeger nog wel eens nodig. In de eerste plaats liepen de honden vrij door het dorp, waar zij hun eigen kostje moesten op zien te halen, en dan zo ook liepen zij de kerk in en uit. Wie herinnert zich nog de 'hondenslager l ? De man moest zorgen dat die beesten uit de kerk bleven. Dan was er van zelf de jeugd, die hem handen vol werk gaf en waar hij bepaald niet lief mee omging. Zelfs een huilend kind op moeders schoot zette hij bij tijden de kerk uit. Maar, zo kon de cos ter wat meer tijd aan zijn eigen taak wijden! W. A. Beekman Bim, bam, beieren, De koster lust geen eieren. Wat lust hij dan? Spek in de pan. O zo'n lekkere koster dan.