De Ratel Januari 1985

H U I Z E R K R I N G B E R I C H T E N 8e jaargang nr. 1, januari 1987 Aan de leden, Allereerst wenst het Bestuur van de Historische Kring Huizen alle leden een voorspoedig 1987 toe. Hopelijk zullen vele activiteiten dit jaar tot een gedenkwaardig jaar maken! Bij dit Berichtenblad ontvangt u, zoals gebruikelijk, een acceptgiro voor de contributie over het jaar 1987. Diegenen, die reeds betaald hebben en toch een formulier ontvangen, wordt verzocht dit als niet gezonden te beschouwen. Voorts verzoeken wij u vriendelijk om adreswijzigingen en dergelijke vooral wel door te willen geven aan de ledenadministratie (zie boven). Het komt helaas maar al te vaak voor dat dit vergeten wordt, met alle gevolgen van dien. Een telefoontje of brief (kaart) je bespaart ons veel tijd en moeite. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Tenslotte doet het ons groot genoegen u de eerste ledenavond van het nieuwe jaar aan te kondigen: DONDERDAG 22 JANUARI 1987 om 20 000 uur in de Groen van Prinsterermavo, Bovenweg 3, Huizen. De heer G. J. Berk uit Kampen vertelt dan uit zijn boek "DOOR STORM EN STILTE, memoires van een oude visser" en illustreert zijn verhaal met dia's. Zoals u misschien (nog) weet van de avond die hij 7 jaar geleden voor ons verzorgde, heeft de heer Berk grote belangstelling voor de visserij, met name die op de Zuiderzee, en kan hij zeer boeiend vertellen. De toegangsprijs voor deze avond is gratis voor leden en f1. 5,— voor niet—leden. Graag tot ziens op 22 januari! Het Bestuur 1 , -2- Een krantenknipsel uit, de oude d00Be De eerste 3 KOM, loop door Huizen. EEN GROOT SUCCES VOOR DE 11UIZER WANDELSPORTVEREENIGING. 9 112 De deelnemers aan den start. HUIZEN. Ofschoon de weersgesteldheid aanvankelijk 's middags weinig goeds beloofde, klaarde later de lucht aardig op, zoodat de wedstrijd zelve normaal kon verloopen, De achterzaal van hotel Bos was geheel ingericht als startbureau en keurig versierd, waar reeds te half vijf in tenue gekleed leden van de „Gooische Boys" aan een flinke tafel hadden plaats genomen voor het bijhouden der administratie (dezen middag gaven zich nog een tiental deelnemers op). De radio liet vroolijke muziek hooren. De collectie prijzen en medailles maakten een uitstekenden indruk. In zaal en veranda heerschte een gezellige drukte. Geleidelijk verschenen de deelnemers in het startbureau, meestal in eigen tenue gekleed, ontvingen hun nummer, zoodat toen 31 loopers aanwezig bleken, waarvan 15 uit Huizen en 16 van buiten. De voorzitter van de „Gooische Boys", de heer Marinus, begroette daarna alle aanwezigen, allereerst de deelnemers aan dezen 3 K.M. wedstrijd, de eerste loop die in onze gemeente wordt gehouden en die blijkbaar reeds veel belangstelling heeft getrokken. Bij de oprichting der veereniging aldus de heer M., hebben we ons afgevraagd, waarom ook hier in Huizen zoo goed als elders een dergelijke wedloop niet mogelijk zou zijn en nu na veel moeite en veIerlei hulp (ook van financieelen aard) is het tijdstip daar! Wethouder Vos, hoewel reeds 'in de zeventig, heeft zich wegens verhindering van bu-r gemeester Egberts bereid verklaard, het startschot te lossen en toont hierin ook weer zijn medeleven rnet de Huizer vereenigingen (applaus). Laat er voor gezorgd worden dat de andere deelnemers nu een goeFoto Den Oude. den indruk van Huizen krijgen, Weest sportief, houdt vol, traint U ijverig, want ook Huizen heeft goed materiaal. Het startschot valt. Thans werd wethouder Vos verzocht het startschot te lossen, hetgeen onder groote belangstelling voor de garage De Lange geschiedde; tusschen breede rijen publiek vond deze start plaats. Langs de reeds gemelde route sloegen ve1e toeschouwers den wedloop gade; N.J.V. leden en de Gooische Boys regelden vlot de afzetting. Halverwege had no. 26 reeds een duidelijke voorsprong dien hij tot het einde behield, daarachter kwamen respectievelijk no. 5, no. 21, no. 9, no.3, no. 28 enz. met onderlinge kleine verschillen. Van de achterhoede nam de volgauto in totaal zes uitvalIers op. De motorrijders waren eveneens op hun post en gezien dat door de dorpskom voor het eerst een dergelijke loop plaats had, I hebben de getroffen regelingen behoorlijk voldaan. Voor de finish tegenover hotel Bos was enorme belangstelling. No. 26 (des heer H. Lems) passeerde als eerste de eindstreep in een tijd van 9 min. 46 sec. Hem werden bloemen aangeboden, welwillend beschikbaar gesteld door den bloemist Jurriëns. Toen alle loopers binnen waren, verzamelde men zich weder in de hotelzaal, waar allereerst voorzitter Marinus 't woord voerde, er op wijzende dat deze 3 R.M. tocht alleszins geslaagd mocht heeten. Jong en oud was op de been en typisch was de uitroep van een oude van dagen tegen een jongen looper „Hou vast, taatje". In verband met het goede verloop, bracht hij achtereenvolgens hulde aan wethouder Vos, die op dezen leeftijd nog met de jongens meeleeft, aan de heeren Bruyns, Roos, Mulder en Ilaafkcns, voor hun serieuze tijdopname, aan de heeren Baas en Visser voor hunne medewerking, aan de onderneming Volharding, aan hotelhouder Bos en aan de firma Hoogvorst voor hun fraaie voorwerpen en aan een vijftal vereenigingen voor de geschonken medailles. Nog werd medegedeeld dat wethouder Vos en de heer Mulder ook nog een prijs hadden beschikbaar gesteld. Met een krachtige opwekking tot steun aan de wandelsport, opdat Huizen straks ook elders zal kunnen uitkomen, besloot spr. zijn geestige speech, herhaaldelijk door applaus onderbroken. Wethouder Vos even het woord nemende, zegt hedenmiddag om half vier te zijn opgebeld, om den burgemeester te vervangen. Hoewel hij staat voor afscheid uit zijn officieele functies had hij gaarne aan het verzoek voldaan om het startschot te lossen en de prijzen uit te deelen. Vereenigingsleven, dat hij op alIerlei gebied zag opbloeien, werd door hem steeds gaarne gesteund. Op zijn verzoek belastte de heer Roos zich echter met de prijsuitdeeling. De heer Roos zegt het buitengewoon aangenaam te hebben gevonden, hier te mogen medewerken; hij brengt namens de jury aan den leider voor den pluim op den hoed der jury dank, maar als tijdopnemers hebben wij het zeer gemakkelijk gehad. Wederkeerig dient de vereeniging gehuldigd te 1 , j -3- worden voor den omvangrijken arbeid door haar verricht bij het ontwerpen en uitvoeren van dezen eersten loop door Huizen. Met een toepasselijk woord reikte de heer Roos hierop de beschikbaar gestelde voorwerpen aan de prijswinnaars uit, en wel: No. 1 H. Lems, tijd 9 min. 46 sec., prijzen: groote wisselbeker (door de Gooische Boys aangeboden) met bij behoorende medaille, voorts een zilveren beker (van de onderneming Volharding) als eerstaankomende ingezetene van Huizen. No. 2 F. Vos (Blaricum) tijd 10 min. 8 sec., prijs looper op voetstuk (aangeboden door hotel Bos). No. 3 E. van Oosten (Hilversum) tijd 10 min. 19 sec., medaille. No. 4 K. Moll, tijd 10 min. 21 sec., medailIe en prijs wethouder Vog als eerstaankomende geboren Huizer. No. 5 P. Rolvink (lid der Gooische Boys) tijd 10 min. 23 sec., medaille. No. 6 D. v. d. Kamp (Laren) tijd 10 min. 33 sec. prijs zilveren sigarettenkoker (aangeboden door de firma Hoogvorst). Tenslotte werd de heer H, Veenendaal verzocht op het podium te komen. Aan hem werd als oudsten deelnemer een medaille uitgereikt. artikel stond in de Laarder Courant van Na afloop marcheerden de Gooigche Boys met vaandel voorop, onder leiding van den heer Marinus door de dorpskom. Resultaat Züderups.coconbedrijf HUIZEN..Vrijdpg en Zaterdag hier de laatste "hand gelegd aan .het proefbedrijf op• groote .schaal tot verkrijging van -eocons door m'iddel van zijderupgteelt. De bedoe- 'ling dezer teelt, die den geheelen zomer den zuidvleugei van het oude Raadhuis in beslag heeft *genomen, was door een behoorlijk Ingericht bedrijf de mogelijkheid •te onderzoeken, tienduizenden goede cocons te verkrijgen. Zoowel de Ned. Heidemaatsdhappij alg de' Ned. Zijdeteeltvbreeniging hadden medewerking en steun toegezegd. De proef ig niet geheel gelukt; doordat voor het oorspronkel(jk aangenomen aantal zijderupsen... geen voedsel genoeg aanwezig was. Het zou mogelijk geweest zijn een paar honderdduizend rupsen in de teeltramen te fokken, alg de tweede moerbeituin — de grootste en aangelegd op het beste terrein, n.l. bezuiden het •Tramstation —- nog intact was gebleven. Gelijk bekend deze door den raadhuigbouw Opgeruimd worden. Door de. droogte en verdere ongunstige •eersomatandigheden kwam de bladstand aan de struiken in de k%Veek-Blaricummerptraat veel te laat en dan• nog onvolledig tot ontwikkeling. Pas •in Juni kon geplukt wors den in plaats van met Mei. Voor de voorgenomen teelt zou minsteng [50 K.G. bladgroen dagelijks en voor een flinke periode bg}chikbaar moeten zijn, terwijl de moerbei•kwdek hier slechts 45 K.G. kon leveren als september 1941 . maximum en dan ,nog niet gedurende den vere18dhten• Van zeer va•schillende zijden ia nog eetracht, bladvoeding te verkrij,geii, 'doch dit mOcht niet gelukken. Ook de rqoerbeikwçek op. te Hilversum liet • de' exploitanten hier in den steek, doordat de sfruiken daar goeddeels verdroogd bleken. Door een en ander kon medio Augustus geen nieuwe serie rupsen in de teelt worden opgenomen. De periode daarna is gebruikt voor het doen drogen, ontvlokken ,dat stuk vtcor stuk als handwerk moet geschieden) en sorteeren der cocons. De proef is uitstekend geslaagd, wat gezondheid der rupsen betreft en de kwaliteit der cocons; ziekte kwam nagenoeg niet voor. was voor dit proefbedrijf groote belangstelling, niet alleen van den kant der 'Ned. Heidemaatschappij, maar ook o.a. van de zijde van 't Rijksvezel-l:nstituut te Delft. Ook officiëele lieten zich niet onbetuigd. leden van de Gooische Zijdeteeltvereeniging hebben geregeld hulp verleend en het administratieve gedeelte is goeddeels verzorgd door mej. G. van Ede te Naarden, secretaresse der Nederl. en Gooische Zijdeteeltvereeniging. Dè sproductie heeft ruim 45 K.G. occons, overwegend witte, bedragen; elk kilo gewicht . bevat pl.m. 1200 cocons, zoodat minstens• 54.000 rupgen door de handen zijn gegaan. 1 KG. brèngt plan. f 6.— op; cqc»a -levert. zijde- 1 -4- DE BEELDENSTORM EN HUIZEN M. Heij der, oktober 1986 Zes musea en het gemeente—archief van Amsterdam organiseerden dit najaar tentoonstellingen over de beeldenstorm in 1566 en van hetgeen zich daarvoor en daarna afspeelde. De zestiende eeuw was het begin van een fascinerend tijdperk waarin, tussen de stagnerende late middeleeuwen en de achteruit— gang in de achttiende eeuw, veel veranderde zoals de bekende Franse histo— ricus Braudel heeft opgemerkt. De bevolking verveelvoudigde zich, de prijzen stegen en het economisch centrum verschoof naar de kusten van de Atlantische Oceaan en de Noordzeeo Het was de eeuw van de ontdekkingsreizen naar onbekende streken en niet In mindere mate in het gebied van de geest, hetgeen ook weer zijn weerslag vond in de kunst zoals het Rijksmuseum in Amsterdam met topstukken liet zien. De beeldenstorm was geen op zichzelf staande gebeurtenis. A1 omstreeks 1500 hadden hervormers kritiek op de Rooms—Kath01ieke kerk en haar rijkdommen, waarvan het Rijksmuseum onder andere kostbare liturgische gewaden toonde. Toch vorderden de hervormingen maar traag, enerzijds door de praktische onmogelijkheid voor de gewone man om te reizen en anderzijds omdat de massa niet kon lezen wat van de drukpersen kwam. Zonder die allerbelangrijkste uitvinding van de boekdrukkunst (In het midden van de vijftiende eeuw) zou de gehele reformatie maar een relletje zijn geweest in plaats van een door— braak op geestelijk gebied. In 1517 dorst Luther, die geweldenaar, het gezag van keizer en paus te trotseren, met in zijn voetsporen Zwingli en Calvijn. In Amsterdam was een eerste optreden tegen het kerkelijk gezag het Vrouwen— oproer van 1531 waarbij driehonderd vrouwen de fundamenten van het naast de kapel van de Heilige Stede in de Kalverstraat in aanbouw zijnde Stadswol— huis dichtgooiden, omdat zij van mening waren dat dat gebouw op gewijde grond van hun kapel werd neergezet. De aanvoersters, vier "overwijven" werden voor vier jaren uit de stad verbannen of konden hun straf met de hoge boet van f1. 50, afkopen. Een tweede opstand tegen het gezag veroor— zaakten dwepers als de wederdopers (voorlopers van de doopsgezinden), die in 1535 naakt over de straten liepen en onder andere het stadsbestuur van Amsterdam wilden afzetten. De tijd daarvoor was echter nog niet rijp en vele wederdopers hebben hun daden met de dood moeten bekopen. Een derde uiting van onvrede tegen het tot dan gepredikte geloof, de rijk— dom van de kerk en de sociale omstandigheden was de beeldenstorm in 1566. Begonnen in Vlaanderen, bereikte de vernielzucht Middelburg, Lelden, Breda , Den Bosch, Den Haag en Amsterdam. Binnen de stadsmuren van Amsterdam was voor de snel groeiende bevolking (100000 in 1500 en 500000 in 1600!) geen plekje over om te kunnen bouwen, terwijl door de slechte oogsten In 1548 nog tienduizend mensen van honger omkwamen. In 1566 was de nood weer zo groot, dat het stadsbestuur van Amsterdam een verbod tot uitvoer van graan afkondigde. In deze "benauwde veste" , om met Vondel te spreken, waren echter niet minder dan zestien vrouwenkloosters, vijf mannenkloosters en één begijnhof, waarin de kloosterlingen royaal konden leven en.•ulm voor— zien waren van spijs en drank. Dit en hetgeen elders gebeurde werd voor het gepeupel aanleiding om beelden en schilderingen in kloosters en kerken te gaan vernielen met als inzet het bijbels gebod: "Ge zult u geen gesneden beelden maken 0 e. . Deze vernielzucht duurde echter maar kort, hoofdzakelijk in de maand augustus 1566, en ebde even snel weer weg als ze was opgekomen, maar bij het bezien van de resten van vernielde kunst kunnen wij dit alle— maal diep betreuren. I , -5- We schrijven eerst 1578, eenenzestig jaar na Luther, wanneer in Amsterdam op zeer vreedzame wijze (een t fluwelen revolutie') het katholieke stads— bestuur werd afgezet en vervangen door een protestants bestuur van de stad, waarin kort daarna katholieken, doopsgezinden, lutheranen, joden, remon— stranten en gereformeerden konden samenleven. Met deze alteratie, waarbij Amsterdam de zijde van de opstandelingen tegen het Spaanse gezag koos, nam het statische een einde, brak een dynamische periode aan die de grondslag vormde voor de erop volgende Gouden Eeuw. Huizen Op de expositie in het Amsterdamse gemeente—archief trof ons een originele kaart van Amstelland en Rijnland uit 1525, samengesteld door Corne Croock in verband met een waterstaatkundig conflict tussen Utrecht en Amsterdam, dat de aanleiding werd tot de instelling van het Hoogheemraadschap van Amstelland in dat jaar. Op deze kaart staat het dorp Huizen getekend met een kerkje, terwijl Bussum nog geheel ontbreekt (zie pijl op de kaart op p. 6 ) . De wijze waarop grotere plaatsen op de kaart zijn getekend geeft zekerheid dat de bebouwing van Huizen nog weinig of niets voorstelde, maar de Oude Kerk was er al met de reeds in 1409 voltooide toren en is op de kaart ingetekend Problemen als in Amsterdam zullen bij de reformatie in Huizen geen rol hebben gespeeld en het duurde nog tot 1580 (vijf jaar na Amsterdam) dat de toenmalige pastoor "om ging". Daarbij zal de Amsterdamse alteratie stellig van invloed zijn geweest, omdat de Huizers hun produkten vanouds in Amsterdam sleten, waardoor er een bepaalde relatie ontstond en men kennis nam van elkaars problemen. Om ons de situatie in Huizen anno 1525 te realiseren, moeten we eens nagaan wat er zoal in en om dat jaar gebeurde. Regerend vorst was Karel V, vijfentwintig jaar oud, die het bestuur over onze landen (dat waren Holland, Zeeland en Brabant) overliet aan zijn tante, Margaretha van Oostenrijk. Gelderland, dat een eigen landsheer had, moest nog gedwongen worden om eveneens onder het keizerlijk gezag te komen en in Friesland en Groningen heerste chaos. De godsdienst was Katholiek, alhoewel Luther al vler jaar voordien terecht had gestaan voor zijn "opruiende taal en geschriften". De grote humanist en geleerde, Desiderius Erasmus (1466—1536) leefde In die tijd. Van 1522 tot 1523 regeerde de enige Nederlandse paus die er ooit geweest is, Adrianus IV, met als beheerder van de pauselijke kunstverzamelingen de Nederlandse kanunnik Jan van Scorel (1495—1562) , opvolger van de niet minder beroemde Raphael. Na de terugkeer van Van Scorel uit Italië in 1524, introduceerde hij de Italiaanse renaissance in de schilderkunst in ons land, gevolgd door zijn leerling Maarten van Heemskerck (1498—1574) en het wonderkind, een reus onder de schilders, Lucas van Leyden (1494—1533). De beeldhouwkunst is in de noordelijke Nederlanden eigenlijk nimmer tot grote bloei gekomen, zoals in de zuidelijke Nederlanden, alhoewel gemeente—archief en het Rijksmuseum te Amsterdam ons bescheiden beelhouwwerken toonden waarop de sporen van de beeldenstorm duidelijk zijn te onderkennen. Van wat er in de t grote t wereld zich in de eerste decennia van de zestiende eeuw aan belangrijke ontwikkelingen afspeelde en van welke grote figuren er toen leefden en werkten, zal de eenvoudige Hui zer man en vrouw wel geen weet hebben gehad. Maar bij de t memorie der eeuw van humanisten, dwepers en rebellen zoals professor De Ia Fontaine Verwey deze noemt, is het aardig te bedenken dat er in 1525 al zoveel mensen in Huizen woonden en werkten, dat een aantekening op een waterstaatkundige kaart gerechtvaardigd geacht werd. Jammer dat we niets weten van hoe die mensen hun "woelige tijden" ervoeren. VERVOLG VAN DE BRIEF IN HET NOVEMBERNIJMMER 1986: Over een h06fd as een biet, êsprœkenoeo dee had ik 6k een paar weken êliejene Wat, me too ig oveçkommen, 06h Meutjen, z06 on06ze100t Je weten dat, ik nogal drastisch bin mot, werken. Ik kan nijt t,eugen een zeutjen en alles wat vur m'n hangden komt, ruim ik oppe. Z06 was ik bezig in de studeerkamer van meneer, Daer st,ung, op een plank naest een h06p booken, een vaag. Ja, een gew06ne vaas mbt zangd, Tenminste, dat, dbcht ik 0 Ik had dat, ding al verschaiene keren ovvestoft en t,oo dee marregen had ik zin om cl t urn in een lekker goppie te d06no Dus ik naer buit,en om het, zangd 1 d v r uit te gooien. Ik veun het, wel raar dat, het z06 steuf! Mar veder had ik nerreges arg ino In de keuken hem ik de vaag ovvewugsen en daer knapte die mooi van opo Hij glum BB een spiegel! En z06 dat, ik d O r nae l Bt,ae te kijken, komt, meneer mot, een alderagie in de keuken. Begint, ie me daer schreeuwen waar of de vaas êbleven wage Nou, jé begrijpen dat, ik heêlemol van m e n apperdepo of wag, want, het, ig altijd een bolle mano Ik bin dat, geschreeuw heêl nijt, êwend. Mar ik zag wel dat de b06t an was en daerom t,eufden ik wel t,oo ik zais Kalm mar an, de vaag is hier, ik het, O um nbt, effen g06d sch06nêmaa.kte Wat, denk ie Meut, wat, er too beurden? Hij leup mot, gang op m g n of en griBten de vaag uit m'n hangden uit en too loerden 'd'lé. mot, z e n eene 06g heêlemol t,ot, op de b06jemo Bn z06 dat, ie dat, dee, zag ik t, t um wit, om z o n neug weg— trekken. Ik docht, nog bij m'n algen: Och heerokken, dee gaet van z t n pinnetje 0 U Mar neejen, dat, vullmiee Hij hapten wel naer asurn en too begun die weer te banderen: Waar iB de in de vaag gebleven? Ik snapten d q r niks van, .dua zai t,aeieraed: Asgeooo, zàngd zal meneer bedoeleng Zhngd schreeuwde die t.,oo op z 0 n Huizerg vrom, Heb jij nooit, van cremeren gehoord, Jannetje? 't' Ik kon enkel t, nog mar mot, m'n h06fd schudden; daer had ik nog nooit, van êhoordo Too reup tie weer: Heb jij dan niet, in de gaten dat, mijn Grootmoeder in die vaag zat! Hij kréét bijna too die dat, zaio Bn too was het, mijn beurt, om van m e n pinnet,jen t,e gaeno Ik docht, z06 dat, ik deur de grongd zou zakken, daer qo Ik wurden heêlemol raar vur m 'n 06gen. Want, ineênen had ik het, deuro Ze hemmen dat, mins degt,ijdB verbrangd too ze êBt,urven wûg en d t r agge hemrnen ze in dee vaag êdaen, OB andenkeno Bn dat, had ik nou weggegooid. Dat, ik daer nou toch nijt, annedocht, had 0 Z06 akelig! Too krijten, gien gebrek. We wazzen samen glbd overgt,uure Het, mar g06d dat, Freek weer derieB de keuken in kwam 106ppn, dee kon too maat,regelen nemen. De vaag het, ie gauw weer op z q n plakkien 6zet in de Bt,udeerkamer en vur meneer het, ie een brangdewijntje mot suiker klaerêmaakt,. Daer knapte de man harde van opo Mijn gaf tie 6k nog een triggeltjen vur de schriko Mar wat hem ik m e n aigen êgchaamd, dat kan ik je nijt zeggen. Ik durfden 1 -8- meneer de eerste dagen vur gien d06dslaen an te kijken 0 Mar gelukkig ig nou alles weer vergeten en vergeven. We zal len mar heêl t,oopagselijk zeggen: zbngd erover! Bel kijer, ondanks dat, ik er z06 luchtig bijzit, 106pt, het, water van men lijf of. Bn dat, komt, nijt, enkelt deur de hitte, het, angstzweet breekt, me nbg alle kangten uit, ag ik over dee vaag begin. Ik zal voordijmie eerst, mar effen men mongd ofwagsen, want, z06 kan ik nijt an het, eten beginnen. Nou Meut, je binnen weer heêlemol op de h06gt,e van alle toost,angden hier en ik hoop dat ik van jou Ok weer een briefien mag krijgen. Wel de brief vur je aigen houwen hoor! Gien woord over Freek en de vaag an onze maideno Denk t, 'r ome Wat, zouwen ze een schik hemmen as ze dat, wisten. Het, eênige wat, je kannen d06n ig de complement,en overbrengen. Dhg Meut,jen, de vrindelijke groeten vur jou en Oome Lammert, van je nicht, Jannetje. Berichten van andere organisaties: Voorlopig worden in 1987 nog in Expositieruimte "Ter Schuure" (Brinklaan 146b, Bussum) gebruiksvoorwerpen en kleding van rond 1900 tentoongesteld, waaronder bevo een collectie toneelkleding en attributen. Geopend: donderdag en zaterdag van 10.00 tot 16000 uur. In het Streek/ gemeente—archief te Hilversum (Oude Enghweg 23, tel. 292646) zijn diverse nieuwe polderarchieven te raadplegen. Voorts worden onder "aanwinsten" genoemd de archieven van de Hervormde kerken te Ankeveen, Blaricum, Kortenhoef en Hilversum; de collectie van de heer EoW0 de Lange uit Hilversum; de gemeentelijke archieven van Nederhorst ten Berg. Op 28 januari 1987 organiseert de Volksuniversiteit Naarden/ Bussum (Brinklaan 177, tel. 30539) een lezing met dia's over "Schilders rondom Hamdorf" door Prof. Jo van Wessem. 1, BESTUURSMEDEDELING AAN DE LEDEN december 1986 Naar aanleiding van het artikel in het Nieuwsblad voor Huizen van half november jol. over een alternatief voorstel voor een Hui zer museum, hetgeen uit zou gaan van de Historische Kring Huizen en dwars zou staan op de reeds vrij ver uitgewerkte plannen van de Stichting Hui zer Museum waarmee de Historische Kring goede relaties onderhoudt, is aan het Bestuur van de Stichting Hui zer Museum een brief geschreven met de volgende strekking. Het Bestuur van de Historische Kring is zeer onaangenaam getroffen door de strekking van bovenbedoeld artikel van de journalist Ed Brouwer in het Nieuwsblad voor Huizen. Volgens afspraak met hem zou een artikel verschijnen, waarin de doelstellingen van onze Kring aan de orde zouden komen teneinde informatie daarover te verschaffen aan met name de Hui zer bevolking en eventueel zo nieuwe leden te werven. Deze afspraak bestond al enige maanden. Aan ons verzoek het artikel v66r verschijnen te mogen lezen werd geen gehoor gegeven. Di rekt na verschijnen van het artikel is contact opgenomen met de heer Brouwer, afkeuring uitgesproken over de inhoud ervan en hem gevraagd wat hem bewogen had af te wijken van de afspraak. Zijn letterlijke antwoord was: "Ik wilde de discussie op gang brengen in het dorp " Er is voorts in de brief aan het bestuur van de Stichting Hui zer Museum nadrukkelijk op gewezen dat het alternatieve voorstel voor een Hui zer museum te vestigen in de bakkerswinkel aan de Schipperstraat een bij uitstek persoonlijke actie is geweest van mw. AO Kruijning—Teeuwissen. ()ver het bestuurlijk overnemen en dragen van dit voorstel was, op het moment dat dit in bovengenoemd artikel onevenredig belicht naar buiten werd gebracht, in het bestuur van de Historische Kring nog niet gesproken (en ligt niet in de bedoeling). Het Bestuur van de Historische Kring Huizen betreurt deze gang van zaken zeer, te meer daar reeds enkele maanden in nauw overleg met het bestuur van de Stichting Hui zer Museum gewerkt wordt aan een samenwerkingsformule waarbinnen recht wordt gedaan aan de doelstellingen van beide organisaties. Wij verwachten e.e.a. begin 1987 in een gezamenlijke vergadering van de voltallige besturen van beide organisaties af te ronden en in een gezamenlijk communiqué voor te kunnen leggen aan onze leden. Wij zijn er van overtuigd dat samenwerking noodzakelijk is en dat slechts daardoor de plaatselijke geschiedenis de aandacht kan krijgen die hij verdient. Het Bestuur G 0 Jo Knoop, voorzitter