De Ratel Januari 1985

op het moment dat de laatste hand wordt gelegd aan dit nummer van het Berichtenblad is de eerste avond van 1986 net achter onso Gezien de grote belangstelling was het onderwerp t De visserij in Huizen t goed gekozen. De heer Harmen Petersen was dan wel geen Hui zer visser, maar als Harderwijker Zuiderzeevisser had hij de Hui zer vloot in laatste glorie en in de nadagen persoonlijk mee— gemaakte De unieke manier waarop hij ons deel liet hebben in zijn herinneringen vormde een bijzondere omlijsting van de film t En de zee was niet meer t van Bert Haanstra eveneens een uniek documente over de vroegere Zuiderzeehavens. Daarbij sloot de tentôonstelling van de werktuigen van de laatste nettenboeter van Hui zer wijlen de heer L, Wormsbecher, toegelicht door diens zoon, prachtig aan 0 Kortom, een t historische' avond waardoor ongetwijfeld bij vele aanwezigen eigen herinneringen werden opgeroepen en waarover nog lang valt na te praten, en misschien door onze Kring nog op kan worden voortgeborduurd. De eerstkomende avond zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering zijn en wel op dinsdaq 25 maart a es e om 20000 uur in de Boerderij, Helling straato Noteert u deze datum vast in uw agenda? De jaar— stukken zullen u apart worden toegestuurde Het is de bedoeling na de jaarvergadering een film te vertonen over de touwslagerij in Huizen, Nadere berichten hierover vindt u in het volgende Berichten— blado Het Bestuur jaargang nr e 1 g BB -2- DE TUREN LUDE KERK T n ons vorige Berichtenblad van november 1 985 stond onder boven -genoemde kopregel een stuk afgedrukt van de heer Heijder. Na het verschijnen van dat blad ontvingen wij nog een kleine toevoeging: t W er meldenswaard is overigens ook nog dat het fijne achtkantige spitsje op de toren terug te voeren is tot de aartsvader van alle torens, de vuurtoren van Alexandrië, gebouwd in 27 g voor Christus een der zeven wereldwonderen) , geconstrueerd op een vierkant onderstuk en een achtkantige bovenbouw. De heer Heijde r zond ons 001< de volgende reactie op het Berichten— blad nr. 4 van augustus 1 985: t Als een vervolg op de alleraardigste stukjes over de Gooi se zijde— cultuur, zou ik graag willen weten wie in de omgeving van Huizen moerbeibomen heeft of deze weet te staan om daarvan van t ijd tot tijd bladeren te kunnen plukken voor een jongen die een paar zijde— rupsen wil houden. Liefde voor de natuur kan kinderen niet jong genoeg worden bijgebrachte Gaarne œacties aan ondergetekende, telefoon 021 52—57236, waarvoor bij voorbaat dank. [Yl e Heij der t Overigens verheugt het de redactie u opnieuw enige krantenknipsels uit 1 935 over de zijdeteelt vereniging in Huizen te kunnen laten zien dank zij de heer [YlePe Rooth. ZIJDETEELTMEREENIGING. HUIZEN. Door den voorzitter van de Gooische Zijdeteeltvereeniging, burgemeester EEberts, is namens de vereeniging een schrijven gericht tot alle gemeentebesturen van ons land (1075), waarin gewezen wordt op het belang der zkjdefabricatie als nieuwe industrie hier te lande. Een aantal gemeenten is als bewijst van belangstelling als lid der vereeniging toegetreden, zoodat het ledenaantal tot ruim 100 is gestegen. Uit: de Laarder Courant tT De Bel t' van 6 augustus 1 9350 'l , 986 -3- Uit: de L aarde r Courant "De Be I 't van 1 oktober 1 g 35. Gooische Zijdeteeltvere DE EERSTE PER [OI)F, BEËINDIGD. 11UIZF.N. De eerste kweekperiode van cocons der zijderupsen is beëindigd; teellpjes, voederbak k el 1 en verder materiaal is opgeborgen. Iedere ilefhebber of ex- of kleiner aantal in huis. Het is jammer, dat ons land nog geen centrale bezit — gelijk in verschillende andere landen wèl het geval is — waar de coconproductie kan worden nfgeleverd, een centrale, die voeling houdt met de coconproducentcn, deze groep in het voorjaar weer van eitjes voorziet en de bij haar ingeleverde zonieroogst in een spinnerij verwerkt. De dit jaar in het Gooi uitgevoerde cultuur en cle claaraan in wijden kring gegeven bekendheid heeft naar de meening van het bestuur deze beteekenis: in verschillende deelen van Nederland gaat de idee doordringen, dat er op het gebied van werkverschaffing ,huisindustrie en wellicht later, fabrieage in grooter stijl iets te doen valt. Een 40 tal Ned. gemeenten zijn dan ook in kopten tijd als lid der Gooische Zijdeteeltvereeniging toegetreden. In het overzicht aan de leden toegezonden lezen we dat in het aan de gemeenten gegeven advies er op gewezen is, dat de aanleg van een klein terrein met een 1000 tal struiken beplant, slechts pl.m. f 60.— be- hoeft te kosten. Het geheele werk wordt bovendien op verzoek door de Ned. HeideMaatschappij verricht onder haar toezicht, welke instelling subsidie van het Rijk ontvangt. Grooter of kleiner aanplant van struiken kan in werkverschaffing geschieden. De aanplant dient dit najaar te geschieden, wil men volgende lente-zomer de teelt van zijderupsen en cocon beginnen. Het bestuur der Gooische vereeniging heeft contact in drie omringende landen en kan aan alle aanvragen om moerbeistruiken in Nederland voldoen. De interesse voor een Ned. Zijdecultuur is voorts aanmerkelijk gestegen door de conferenties van Gooische bestuursleden met autoriteiten elders. Zoo was op een bespreking in Noord-Bra>ant een geheele kring van gemeen tebesturen vertegenwoordigd, in Noord-Holland zijn verschillende kweekerijen ook als werkverschaffingsobject — in voorbereiding, de Prov. commissie voor werkverruiming in dit gewest sympathiseert met dezen arbeid en verleent steun. Kortenhoef liet een terrein in de omgeving door den tuinbouwconsulent onderzoeken, een economische commissie uit een Friesche gemeente bezocht met groote ingenomenheid de rupsen teelt in Huizen. Nog een gemeente in Friesland interesseert zich er voor; uit Zeeland, Zuid-Holland en Limburg kwamen aanvragen om volledige voorlichting. Een eerste behoefte is thans: een centraal bureau voor zijdecultuur. Graag willen wij u in dit Berichtenblad wijzen op het lezingen— programma van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, afdeling Naerdincklant. Alle lezingen worden gehouden in De Vaart, Vaartweg 1 63, Hilversum en beginnen om 20e OO uur. — 1 2 maart 1 986: Overzicht van de stuwwal archeologie in midden— Nederlande De heer Do Stapert ( archeoloog van het Biologisch Archeologisch Instituut te Groningen) zal mede naar aanleiding van vele vondsten van de laatste tijd vertellen over de stuwwal — aecheologie midden—Nederland en zal speciale aandacht besteden aan het Gooie 2 april 1 986: Opgravingen in Jeruzalem door mw. Ho Blok, lerares in Amsterdam, die gedurende jaar in Jeruzalem heeft gewoond en zal vertellen over opgravingen rondom de Tempel — berg i n Davidstad en d e oude Joodse Wijk. Voorts worden er excursies gehouden naar Schok land en het Archeo— logisch Scheepvaartmuseum in Ketel haven (29 maart 1 986) en is op 31 mei een velde x cursie onder leiding van de heer Go Vlaming s waarbij de stuwwallen centraal staan: bij goed weer zal een wandeling worden gemaakt langs verschillende interessante plaatsen op de Noorderheide te Blaricum. Het secretariaat van Naerdincklant verschaft u alle inlichtingen: Le van Duijn—Franken, [Ylaro Philips laan 1 6, 1 403 Bussum e jaarqanq, 1 , 986 Ermelo , den 5e Oanuari 1924 e Beste Meutjen Aart j en t Daer staet het dan boven an de brief ; negentien-hongderd en vier -en twij n tig ! VV'a t zal het n ij uwe je ar ons brenqen . . . Het is mar çoôd dat wij minsen daer niks vanof weten . We z allen het beste d O r mar van hopen en mekaar het volgende too— wensen : " Vuul Hail en Zegen in het n ij uwe jaar ! Hier is het n ij uwe jaar nog mar krek begunnen , of t a r is weer een hoôp êbeurd ! Mar vur dat ik daer over gae uitwaien , wul ik jelui eerst êries bedanken vur de mooie dagen dee ik in derp êhad het . Daer kan ik weer een heêl poôsien op teren ! En as ik nog an dat eten vrom denk . . . Meutjen, Meutjen, wat hij je je weer uittes 106f t ! Zoô 0 n kaeimaell as dàt was ! De zever loôpt nog uit m O n mongd uit as daer an denl< e 0e motten me toch êries vertellen hoo je dat knijntjen êbraeien hemmen . Want kijk zie je , dan kan ik ongerangd mot de Pasen 6k zoô' n lekker beesien klaermaken. Meneer Van Look eren mag op z 0 n tijd graeg kluiven en knijnen loôpen d O r hier zat e Dus daer zal het nij t an leggen . Mar nou de kunst nog om het klaer te maken . Misschien wul je het bij de volgende rais effen opschrijven . We za Ilen je dànkbaar wezen hoor ! Mar nou zal je wel benijuwd wezen naer alles wat hier weer êbeurd is e Nou , maal< je borst mar bloôt o In de eerste p laes bin ik van de week bij Coba êweest . Dee is mot de Kursaawud in de kraem êkom— men . Ze het een maisien êkregen e Een 1f ef kijntj en , spréked Coba ! O t Het al net z ukke felle oôgen in d O r hoôfd as t o r Moeder o Hoo bestaet het i Mar goôd , ik dus op t t r an , mot een paar aitjies en een pijnt jen melk . Ik had rn 0 n dook ommedaen , want de wijnd was knap schar p en ik mos het heêle ainde loôpen o Freek kon me nij t brengen , want dee het t t een biet jen vur z t n kriek e Hij mot van de dokter een paar degen binnen de pieren i v crt . zccdw.r•e . e 1 , 9B6 -5- Mar wat ik daer bij Coba annet ruffen het is mot gien penne te beschrijven . Bel heer 01< 14 en , zoô t n zeutj en ! Het begun al mot Oôtj en . Dat mins had een schulk vur d c r lij f dee stij f stung van de vettighaid ! En ik had kwanig de deur achter m c n dicht êdaen , of de pi s lucht sleug zoô op m c n l<eêl . Het was nij t te harden ! Mar ja r wat wul je? Mot dat zesde kij ndj en hemmen ze d O r nou vast dree in de luiers . En dat mot de wij nterdag , e e Droôaen doôt het ni:i t , due OO t j en zal wel edoch t hemmen : Dan mar zoô om de kachel . . l Mar ze zal het wel an m t n rare mongd êzien hemmem , dee ik t ruk 0 Want ze brocht me omslàg na er de slaepkamer waar Coba in de bestie lag . Tenminsten , dat dòcht i k o Omdat ik zot) van buiten of — kwam , mozzen m c n oôgen effen an het schiemerdornker wennen in de slaepkamer e Op lest dat ik nou effen bol an doo en eerst êries om me heêne Ok ijk, nee jen , heetgebakerd as ik bin deuk ik gelijk mot • m o n hoôfd de. bestie• Coba een poes te geven. Nou , daer zat ik mooi naest l Laet ik nou toch dee kérel van d 0 r te pakken hemmen e Ik docht zoô dat m o n hart stille bleef staen van de schrik , Daer had ik nou nooit oppereked ; een kerel in het kraem— bedde van z 0 n mins ! En too pas ontwaarden ik Coba teugen het achter schot van de best ie. Nou , je kannen begrijpen dat ik tekeer êgaen bin . En ik het ze êvreugen weêl d c r nou feitelijk in de kraem lag ; hf50f z f i . Too za i Coba nog heêl onnozel : I k' ke net uurlijl< e e e " Waarop i weer zei : ' En wat doôt Klaas dan op klaerlichte dag bij jou in bedde . Het ie soms ôk een pik van de ooievaar Het was mer goôd dat het ouwste maisien net de kamer inkwam mot een bakl<ien thee , want aar st was de boôt goôd anneweest ! Mar zot) C n kij nd weet nog van niks en dan mot een mins op z' n woorden passen . Mar 1<Laas veulden z t n ai gen wel annèspreul<en , want hij mé61den de bestie uit . Hij starnerden nog wat over pij nde z' n hoôfd en vleug t t r as een haas vandeur . Op z a n Moeder an o Nou , dee zal d a r ôk wel een pak an hemmen. an zoô' n joôn ! En Coba , dee stel<kerd , lag zachies te krij ten van schaamte en akelighaid . Ik kreeg zoô C n beklag mot O r dat ik m 0 n monad mar dichtêhouvçen het . De kleine lieverd in het wiegetj en begun ôk al te l<rij ten . En dee hem ik too mar effen er: e rei!tt . Het v.ureen tii d vur de borst . e ge 6 Mar och heden , wat d6er uitkvcafiì was al net zoô arremetierig ènl<elt water ! Daer kan Qien kij nt:i en ven greuien o Ik nam m t n ai gen gelijk vur om Freek , zoô gauw dee oppeknapt is , alle dagen een pijnt j en melk bij d e r te laeten brengen , Dan mot ie d t r wel op toozien dat "s d O r vanof blij ft ! Bij Coba bleven de traenen loôpen . Ze was stik 00 het lest kon i t t r c i en rneer teugen en heb òp mot dat gekrij t , ik zou haast denken dat ft e Nou , dat hulp e T het nog een biet j en ôjeklôje dool< êdaen en too auweseerden het weer . Daerne harde van deur êgaen , want het had lang genoot de eerste keer . Ongerweg naer huis—too , hem ik overstuur . ezeid : " lel< vx;azzer, op d t r z ad— bin ik t e r ê duurd vur loôpen den— IK en of t 0 r niks an te doôn is . lk bedoel , ieder jaar de ooievaar op bezeul<. Dat houdt gien peerd vol en Coba Ok nij t ! Nou bin ik van plan , dat as meneer de dokter uit Apeldoorn weer deries bij z 0 n Vader i s , aan hum zal vragen of hij daer gien raed op weet . Ziezoô e dat was Coba . En nou hem ik nòg een nijuwtjen e De anschaf van een automobiel gaet deur! Meneer praat de heêle dag over niks aar st en mot Freek is het al net zoô e Ze maken d O r knap haast mie ôkke , want ze gaenen are week al naer de Amsterdamse Rij tuig Maatschappij . Mot z 0 n dreejen , want de notaris gaet ôk mie . Dee het ver stangd van auto' s . Freek gaet dan gelijk neer een kleremal<er , om een pak en te meten . Daer l<omt een pet bij mot een gladde klep . Een Duise kruier is t g t niks bij ! En dan verwachten we de auto in het vurjaar hier . As ze mar weten dat ze mijn d c r nij t in krij gen ! zie m ' n ai gen al zitten mot m c n Hui zere kleren . Mar as het an Freel< 1 ai t , neemt ie me zoô mie op dar p an e En dat is gien smoes hoor Meutjen ! Hij het t t ' r amar over om van de zoemer mot mijn een daggie te gaen rijen . In één dag vrom en torn naer dar p e Denk je dat êries in ; wat zal dat een toostangd geven in de femielje : Ik zie nou die mongd van onze Tijmetje al ! 3a , da t s wel effen wat aar st dan fietsen deur dar p . Hè , ik krijg nou al de kouwe griezels as t t r an denk . Gelukkig is het nog nij t zoôveer . merken het wel Meutj en , je nichien verveêlt r aioen n i i t . En -i i -i rv,Q t mi.-i n bri even op z t n tij d nij t , 0 0e binnen nou weer mot alles op de hoôgte o T bin blij dat de schrijverij d t r haast op zit , want ITI e n hangden binnen stij f van de kouwe o T zal voorde i mie de kachel oppol<en , de blommem binnen hier nog nij t van de glazen êweest . Ts het bij jelui ôk zoô haerig? 0e zal len wel gauw deur j e brangd heêne wezen as het wij n ter j en zoô anhoudt o Zoô hoor , nou w;eteênen een keert na er onze Di r kie sturen , vvant dee is are week een Donderdag jarig e 0e zal len wel op verjaarsvisite geen , denk ik zot) . l<an je meteênen de femielj e van mij n de complementen over brengen , En dan mar weer vur jouw een poes van je nicht Oannetjen e P es . Niks over de automobiel zeggen hoor ! Ze merken e tv van de zoemer wel . DE KLOMPENMAKERIJ VAN HUIZEN opgericht 10 januari 1912 opgeheven 7 maart 1916 Dat een notulenboek lezenswaardige episoden bevat, blijkt uit het notulen— boek dat de Historische Kring onlangs in bruikleen heeft gekregen van onze wethouder en lid van de Kring, de heer Frij link. Na een inventarislijst van de klompenmakerij begint het notulenboek als volgt: De Winter in Huizen De winter in Huizen, wat dit beteekend? Wel op zich zelfs niets anders dan, als overal elders, de koude dringt ook hier de woningen binnen. Maar wat misschien niet overal en elders gepaard gaat met deze strenge heer Vriezeman is, de, alle jaren weer terug keerende armoede, dat zulk voor menigen huisvader, en moeder benevens aan zoo vele ouden van dagen alsmede de jeugd en de vele hulp behoevende kinderen een benauwd en kommervol leven geeft. De bron van inkomsten die toch voor velen al niet te groot was, staat alsdan geheel stil. En waar geen inkomsten zijn, soms klein zijn, wordt het benauwder, en doet dan ook enkelen de deur uitvluchten om, ja waarheen? , gelukkig niet om te stelen, maar te vragen om leniging in de noden. En noch gelukkig voor hen die dit durven, want wie zal ze tellen die dit niet durven, en zich alle armoe met hun gezin, soms hoe zwaar alleen te dragen. Wie vindt het geen treurig verschijnsel als men soms een Vader of Moeder in de kracht van hun leven door onwillige armoede, door werkeloosheid tot bedelen is genoopt? Ja zal menigeen zeggen, en dat is ook reeds door velen v66r ons als zoovelen met ons gezegd, en zij , lieten het er bij . Maar Godlof niet allen. Neen er waren noch onder de gegoeden die hoe vaak zij ook voor velen milde weldoeners zijn geweest, dit treurige van de weder keerende armoede wilden zien te doen verminderen. 7e j aar gang, -8- En hiertoe hebben de Weledele Heeren J. Bienfait en G. W. van Bladeren het initiatief genomen om tot een edeldoel te komen dat, wat industrie of werk kan geven. Genoemde heeren hebben om dat doel werkelijkheid te doen worden een bij eenkomst op geroepen en wel met Hooggeboren Mevrou van Woensel —Kooi, Mevr. Bienafe, Mefr. Van Bladeren, Den Weledel en Heer P. Langerhuizen, Den Edelachtbare heer Burgemeester Munnikhuizen, allen heeren Joh. Schaap Weth. H. Kos Lzn. , A. Vos G. J zn. en D. Boerhout; raadsleden alsmede de heeren J. Bout Gijsb . zn. , H. Veerman Azn. en D. Kos Dzn. , resp. oud voorz. voorz. en sec r. van de Visscher ijvereeniging 'Ons Belang' alhier. Deze eerste vergadering had plaats op Woensdag 10 Januari 1912, op het Gemeentehuis des 's avond om half acht uur, tegenwoordig allen genoemden. Op verzoek van den Heer Benafai wil mijnheer Langerhuizen deze vergadering presenderen. De Voorzitter heet de dames hartelijk welkom en is zeer verblijd dat ook Mevr. Van Woensel —Kooi haar medewerking wil geven, en trots dit koude weder Haar belangstelling toont hier hedenavond tegenwoordig te zijn, heet alle heeren welkom en geeft een inleidend woord wat o.m. in vorenstaand is weergegeven, en vraagt de aanwezige heeren om met wij sheid en voorzichtig— heid een voorgenomen plan te helpen ontvouwen. Ja wat zal het moeten worden, een mattenmaker ij , een mande of stoelenmaker ij , de heer Bienfait voelt hier veel voor, brengt even onder de aandacht wat te lezen stond in 'Eigen Haard t hoe de gemeente tot grooter bloei door deze industrie was gekomen, 't was een mooi voorbeeld, maar voor eerst wel wat bezwarend . De heer Kos bracht in 't midden, een klompenmakerij ; nu na even gepraat en toegelicht te hebben vondt dit voorstel algemeenere bijval. Maar om dit op te richten en uit te voeren zou een bekwaam leermeester nodig zijn en een geschikte werkplaats. Voor het eerste zouden de heeren Benafe en M.H. Van Bladeren zorgen, terwijl op verzoek van de Voorzitter de heeren Schaap, Kos en Boerhout naar een werkplaats zouden uitzien terwijl de Voorzitter het een en ander wat tot de uitvoering behoort verzocht aan laatstgenoemde vijf personen welke zich allen daartoe bereid verklaren. Nadat de heer Benafe dank bragt aan de Wel Ed. Heer Langerhuizen dat deze zoo welwillend en zoo met takt deze vergadering heeft geleid sluit de Voorzitter onder dank aan allen, met tevens een woord van goede verwachting, deze eerste bij eenkomst. Na een achttal blanko bladzijden gaat het boek verder met: Vergadering 30 April 1912 Tegenwoordig de hh: Jc Schaap, voorz. , Kos, penn. , Brasser en Boerhout. De heer Jc. Vos is met kennisgeving afwezig. De Voorzitter opent de vergadering. Ingekomen een brief van de Meester klompenmaker den heer P.J. Wijm waarin hij te kennen geeft dat zijn ongeschiktheid van zijn duim van dien aard is dat hij voor éérst nog lange tijd niet zal kunnen werken, doch waarschijnlijk een goede plaatsvervanger zou kunnen krij gen. Het bestuur meende hier voorlopig genoegen mee te moeten nemen en te zien wat voor een persoon zal komen. De sec r. deelt mede dat naar aanleiding van het ongeval met de leerling Joh. Bout de inspecteur van de ongevallenwet met hem een onderhoud heeft gehad ten einde deelde genoemde inspecteur mede, dat hij de vereeniging een schrijven zou zenden, of de vereeniging wel of niet, verplicht is in deze wet te worden opgenomen. Voorts wordt besloten de administratie aan Leod. Barmentlo (voor zoo ver betreft de verkoop van klompen) op te dragen, ook zou de penningmeester de loonen van de leerlingen en van Barmentlo verhoogen. 7e jaargang nr. 1 , Noch wordt besproken wat te doen met het hout dat van de firma Bout uit Arnsterdam is gekocht, dat hoe langer hoe meer, klacht oplevert, het is totaal ongebru ikbaar . De heer Kos en Brasser zullen trachten dit zoo voordelig mogen lijk op te ruimen of in te ruilen, bij de leverancier. Terwijl Brasser inmiddels zou zorgen dat er zoo spoedig mogen lijk geschikt hout zal zijn, en kiest hier voor het adres van Dijk te Laren. Niets meer aan de orde sluit de Voorzitter deze vergadering. De Voorzitter Jce Schaap L zn. De Secretaris D. Boerhout In mei wordt bericht dat de Meester klompenmaker vooreerst nog niet in dienst kan komen t 'daar de genezing van zijn duim langzaam wint". Het bestuur twij fel t of deze meesterklompenmaker wel de rechte man op de rechte plaats is en men besluit een advertentie te plaatsen in "De Vriend van Oud en Jong Veel klachten komen binnen over de slechte kwaliteit van de klompen. Men kan ze echter omruilen voor nieuwe. Gelukkig kan men het slechte hout "terug— verkopen" . Juni 1912: op de advertentie komt de heer Hul scher uit Alphen a/d Rijn af en deze krijgt een kosthuis bij C.C. Rebel à f 1 ,30 per dag, t 'wel duur, maar kan niet anders' t . Een reiskaart krijgt de heer Hul scher niet omdat men dit ' 'niet in het belang achtte voor de vereeniging en nog minder voor het onderwij s' t De vergadering werd afgebroken, want ' 'daar het begon te onwederen verlangde ieder na huis 18 Juli j 1912: De salarissen komen aan de orde. De meesterklompenmaker krijgt f 2,50 per dag (omdat Wijnsz dit ook kreeg) . Bij de leerlingen begint t 'de moed te zakken" en ook zij krijgen salaris: No. 1 Lo Barmentlo f 6,50 2 L. Schaap f 5,— 3 Joh. Bout f 1 ,50 4 Piet de Boer f 0,75 5 G. J. vos f 0,75 alles per week! In de notulen van augustus wordt vermeld dat de heren van de raad van beheer ontstemd waren over het feit "dat de leerlingen al loon, ja zelfs wat hoog loon werd betaald". De voorzitter van het dagelijks bestuur, de heer Schaap, komt in de verdediging en oppert dat de leerlingen dan als t 'leergeld f (),25 aan schoolgeld per week zouden moeten opbrengen" De heer Hul scher krijgt een premie van f 25,— als hij zo snel mogelijk de leerling L. Schaap "k laar krijgt" zodat hij voor eigen rekening en risico kan gaan beginnen. Ook de leerlingen worden aangespoord op te schieten want het doel is: t 'opdat zo spoedig mogen lijks de industrie in de gemeente komt, wat mogelijk reclame geeft, het alles ten goede gedaan voor Huizen" In augustus 1912 biedt A. Vlaanderen zijn schuur aan voor de berging van de gekochte bomen voor f 1 ,— per week + 2 paar nieuwe klompen. Dat het met de financiën niet zo ruim gesteld was, blijkt uit het voorstel om voor de verlichting 's avonds (er werd tot 8 uur gewerkt) aan de burge— meester te vragen of hij nog wat oude lampen kon missen. Maar later dan ' t half acht uur t ' wil de heer Hul scher niet werken en hij krijgt dan ook prompt zijn ontslag, te meer daar hij zelfs meer salaris Wi. 1. Op de volgende verga— der ing krijgt het bestuur er van de raad van beheer danig van langs dat zij de heer Hul scher ontslagen hebben. Na deze ' t onverkwikkelijke kwestie" wordt opnieuw een advertentie geplaatst. De verdiensten zullen zelfs maximaal f 15, per week kunnen worden maar de kandidaat heeft zulke slecht afgewerkte klompen bij zich dat ' 'mooi model Of nette afwerking geheel iets anders is en deze klompen in Huizen geen afnemers zullen vinden" . 7e jaargang nr. 1 , Op 8 december 1912 worden de werktijden aangepast: jongens (13 jaar) uur; ouderen van 7 tot 7 uur namiddag gedurende het winterseizoen. Omdat Loo Barmentlo de zaken waarneemt, krijgt hij loonsverhoging (f 12,50 per week) , terwijl L. Schaap geen verhoging krijgt, Joh. Bout f4,— en Piet de Boer f 1 , 50. Ondanks alle advertenties kan men geen goede opvolger vinden en reeds op 10 Juli j 1913 staat vermeld dat men de zaak maar stop wil zetten en de restanten publiek verkopen. Er wordt gedacht aan een mattenmaker ij maar daar t 'heeft niemand verstand van" Dat de kwaliteit van onze klompen wel eens wat te wensen overliet, blijkt uit de notulen van september 1913, waarin een koper (de heer Scholten) zijn beklag doet over de door hem gekochte partij . Hij krijgt hiervoor een schade— vergoed ing. Aan Loo Barmentlo wordt gevraagd of hij de klompenmakerij wil overnemen, maar deze had er blijkbaar niet zoveel zin in. Zodoende wordt besloten de klompenmakerij op te doeken. De werkplaats zou toch al door het overlijden van de heer A. Vlaanderen worden verkocht. Op de laatste vergadering (van 7 maart 1916) werd gesproken "om aan het doel van de vereeniging enigszins gevolg te geven, om het klompenmaken inheemsch te kunnen houden, aan Joh. Bout, leerling vanaf de oprichting tot nu toe aan de klompenmakerij gebleven, eenig klein gereedschap ten geschenke te geven, opdat deze vlij ti ge, knappe maar arme jongen op of voor zijn eigen indien nood ig zou kunnen werken" Het batig eindsaldo van de vereeniging bedroeg bij de opheffing f 323,27 en wordt aan de heer Van Bladeren afgedragen. Of dit geld nog ten goede is gekomen aan de behoeftige, arme mensen vermeldt de geschiedenis niet. Wellicht zijn er bij het lezen hiervan bij u herinneringen tevoorschijn gekomen, waardoor we nog meer te weten kunnen komen over deze korte periode van klompenmakers in Huizen. Weet u nog iets hierover te vermelden, òf heeft u andere gegevens. aarzel niet en neem even contact met mij op: Tiny Kruijmer