De Ratel Januari 1985

6e JAARGANG, nr I , januari 1 985 Allereerst wenst het Bestuur van de Historische Kring Huizen alle leden en belangstellenden een zeer goed (in de annalen met recht als 'historisch t aan te merken) nieuw jaar toe! Vervolgens willen wij u meteen verwij zen naar de nadere informatie op pag. 2 over onze eerste ledenavond in 1985 op: dinsdag 22 januari a.s., verzorgd door de Historische Vereniging uit Bunschoten/ Spakenburg, en te houden in de Groen van Prinsterermavo, Bovenweg 3, om 20.00 uur. 1979 1984 HUIZEN BINNENSHUIS ANNO 1925 — een terugblik op onze lustrumtentoonstelling Een alleszins ges laagde manifestatie van de Historische Kring Huizen! Dat mag zeker worden gezegd van onze eerste lustrumtentoonstelling. En dat geldt dan zowel voor hetgeen er te zien was als ook voor de gebleken belangstelling, want die was groot en enthousiast. In de week dat de expositie open was, zijn er zo'n duizend bezoekers geweest. Daarbij komen nog een vier à vijf honderd schoolkinderen, die in groepjes op de tentoonstelling werden rondgeleid. Het centrale thema van de expositie was ' I Huizen Binnenshuis" en dan zo 'n zestig jaar geleden, dus in de tijd van de grootouders of de overgrootouders. Zo waren de vertrekken ook ingericht. Bij de binnenkomst vanaf de Havens traat zag men links eerst een keuken, die met vaardige geest en hand zo was ingericht en betimmerd dat het er naar uitzag alsof er nog in werd geleefd. Trouwens, dat is ook het geval geweest! Aan de tegen het raam aan geschoven tafel zijn, in het zonnetje gezeten, door een echte Hui zer vrouw aard— appels geschild en er hebben Huizers in de oude dracht rondgelopen alsof ze er woonden. De gemaakte foto's kunnen het bewij zen. (zie verder pag. I I) nr. 1 Hebt u uw nieuwe agenda bij de hand? Dan hebben wij alvast twee data voor u om daarin te noteren: dinsdag 22 januari 1 985 om 2Cj 0 C)C) uur in de Groen van Prinsterer—mavo Bovenweg 3 komt een afvaardiging van de Historische Vereniging ' Bunscote t uit Bunschoten—Spakenburg een tegenbezoek aan onze kring brengen. Er zal een uiteenzetting van de Bunschoter en Spakenburgse kleder— dracht gegeven worden, e. e.a. aanschouwelijk gemaakt in een t show t e Verder worden dia ' s getoond en zal er een kleine overzichtstentoon— stelling worden ingericht van historische voorwerpen 0 Huizen en Bunschoten/ Spakenburg hebben altijd goede contacten onder— houden, wat vorig jaar mei nog eens onderstreept werd, toen de Kleder— drachtgroep van de Historische Kring Huizen werd uitgenodigd om de jaarvergadering van de Historische Vereniging Bunscote op te luisteren met een show van de Hui zer dracht, dia' s en toelichting. Nu komen de Bunschoters en de Spakenburg ers ons een kijkje gunnen achter de schermen van htln historie en gebruiken. En dat zij daar veel van zullen kunnen laten zien en vertellen weet iedereen die in de zomer van 1 983 de historische expositie in Bunschoten heeft bezocht! Wilt u voorts vast noteren dat op 27 maart 1 985 om 20eC)C) uur in de Boerderij, Hellingstraat, de jaarvergadering van de HistoriscfiÔ¯R7ing wordt gehouden? Zoals gebruikelijk zal deze jaarvergadering passend omlijst worden! Bericht van de penningmeester: bij dit Berichtenblad vindt u, evenals het vorige jaar, een acceptgiro. Z oudt u bij het voldoen van uw contri— butie voor 1 985 van deze acceptgiro gebruik willen maken? Het tegen— strookje is uw bewijs van lidmaatschap; op vertoon hiervan hebt u gratis toegang tot de ledenavonden. nr, -3Uit de Notulen van de vergadering van de Gemeenteraad van de gemeente Huizen van woensdag 25 oktober 1 922 ( r des vo m o I C) voor u punt 4 gelicht: ll \/oorstel van Burgemeester het qeven van namen aan straten en weqen 't . No. 223/ Aan Onderwerp: Namen voor straten en wegen. UUr t ! ) hebben wij en Wethouders tot den Raad. Huizen, October 19220 Reeds geruimen tijd deed zich de wenschelijkheid gevoelen om alle wegen en straten in deze gemeente namen te geven. Voor de aanduiding toch van iemands woning levert het ontbreken van straatnamen groot ongerief op, zoowel voor den vreemdeling die een adres in deze gemeente zoekt, als voor den inwoner. Het was niet gemakkelijk om in een zoo eigenaardig gebouwd dorp als het onze dit werk tot stand te brengen. Wij gelooven nochtans hierin vrij goed te zijn geslaagde Allereerst overwogen becij , of hierbij al dan niet een bepaald systeem diende te worden gevolgd. Wij kwamen echter tot de overtuiging dat een bepaald systeem in het oude gedeelte van het dorp zoo niet onmogelijk, dan toch op ernstige bezwaren stuit, en vonden het daarom maar beter de namen naar bevind van zaken te geven. Het ligt niet in onze bedoeling om hier een uiteenzetting te geven van de motieven waardoor wij het kiezen der verschillende namen werden geleid. Hierop willen wij echter eene uitzondering maken voor een tweetal wegen in wijk E. Van algemeene bekendheid is het dat wijlen de heer Wijgert Kooij aan de uitbreiding van ons dorp veel heeft bijgedragen door den bijbouw van tal van woningen in genoemde wijk, welke wijk door den volksmond "Kooij—buurt ft wordt genoemd. Uit erkenning voor hetgeen hij daardoor in het belang der gemeente deed stellen wij IJ voor aan den weg loop ende vanaf de Lindelaan langs de C06peratie bakkerij en de woning van den heer Koebrugge voorts langs de bakkerij van T. de Boer tot aan den na te noemen Bloemenweg den naam te geven van "IIJIJGERT KOOTJLAAN tt ( 1 ) en aan den weg, loop ende vanaf den Eemnesserweg langs de woning van den heer Roodhuizen in Oostelijke richting tot aan de bakkerij van den heer Te de Boer, alwaar zij aansluit aan de Wijgert Kooij laan, dien van ' t ALIDALAAN tt ( 2) alzoo genoemd naar den voornaam van de echtgenoot e van wijlen Wijgert Kooij. Voorts stellen wij u voor aan de hierna genoemde wegen de daar— achter vermelde namen te geven. ( 3) Den weg loopende langs de woning van Lambert Kriek Joost zn in Oostelijke richting bij Pieter van der Hulst in Zuidelijke richting den hoek om en voorts tot aan de Wijgert Kooij laan "DE SMALLE LAAN" ( 4) Den hoofdweg door de t 'Haardstede tt loop ende vanaf den Koedijk in aansluiting op den achten de Kooijbuurt langs geprojecteerden weg aansluitend aan den Blaricummerstraatweg "HAARDSTEDE LAAN t? e ( 5) Den weg loopende vanaf de Haardstede laan langs de bestaande huizen van de tf Haardstede 't Zuidzijde naar li t Morgenhek "TIJL P— STRAAT" nr 1 , ( 6) Den weg aan de Zuid—C)ost buitenzijde van de tt l-laardstede 't vanaf de Tul pst raat tot de Haardstede laan tt CRDCLJSSTRAAT tt 0 ( 7 ) Den weg tegenover de Crocusstraat uit de Haardstede laan loop ende in Noordelijke richting tot aan het einde van het terrein van de "Haardstede" "ROZENSTRAAT" • ( 8) Den weg teg%over de Tulp straat uit de Haardstede Laan loop ende, die het einde van de Wijgert Kooij laan snijdt tot aan het terrein bestemd voor de bouw van een bewaarschool ( g) Het pleintje bestemd voor den bC)L111J van genoemde bewaarschool "WILHELMINA PLEIN" . ( 1 0) Den b.Jeg vanaf het Wilhelmina plein, langs Gerbert Kos, Hendrik Bunschoten C z n, Klaas Doorn, de Wilhelminaschool, Jan Schram G z n, H. v . cj. Born en Excelsior (Oostzijde) tot aan den Meentweg "IIJTLHELIYITNASTRAAT". ( 1 1 ) Den weg vanaf het li]ilhelminaplein langs het zeg. tT Roode Dorp Jan Hartog P z n, langs de Westzijde van het huis van Piet Spilt, Lambert Schram CZ n, Jacob Moll Jaczn in aansluiting aan de bestaande Langestraat "L ANGE STRAAT t ' . ( 1 2 ) Den weg vanaf het Wilhelminaplein, langs Joost Boor, Aalt Slokl«.r, langs de (Westzijde) T zaak Veerman L z n, de rook er ij van Willem Weerman (Illestzijde) tot aan de na te noemen Vinken— straat . ( 1 3) Den weg uit de Lindelaan langs de Sigarenfabriek van llan der Berg tot de Breede Eng laan (Halte GOS, ) 't l-lALTEWEG tt . ( 1 4) Den weg uit de Lindelaan langs de electrische bakkerij van Ge Teeuwissen, de Melkfabriek tot aan de Breede Eng laan "BEURS111EG tt e ( 1 5) Den weg uit de Lindelaan langs Lambert de Oude en Jan Boer hout A zn tot de Breede Eng laan ft ENG11JEG tt e ( 1 6) Den weg uit de Lindelaan langs de Noordzijde van het huis van de Wed 0 Jacob Vos Hz n, Joost Boor Jansz n, die de Wilhelminastraat snijdt bij 1-1 0 vod. Born Ge J zn langs Ce \los Dzn, Hein Doorn, Hein Teeuwissen D z n, Willem Schaap C zn en de Vijfhoek Zuidzijde tot aan de Oostermeent "PLAVEENSCHE WEG". ( 1 7 ) Den weg die bij de Wed. Evert Visser uit de Plaveensche weg loopt langs Evert Wiesenekker (Noordzijde) Gijsbert Meijer, Dirk Z war (Noordzijde) tot Gerrit Amsing t'\/INK ENSTRAAT tt . ( 1 8 ) Den weg uit de Lindelaan tegenover Dr. Schaberg langs Excelsior Zuidzijde Gerrit Schaap Illzn , Evert Boerhout, die de Langestraat snijdt bij Gerrit Jan Boerhout, langs Elbert Veerman, Jan Lustig Zuidzijde, Jacob Vos Elbzn, Noordzijde, Rook er ij \/eerman Noord— zijde, tot aan de Oostermeent tt WEIDESTRAAT tt e ( 1 9) Den weg uit de Lindelaan, langs de Wed. Teunis Honing, Jan Schaap Kzn, langs de huizen van 1-1 0 Vos Jansz n tot aan de Breede Eng laan "TUINSTRAAT". ( 20) Den weg vanaf het Postkantoor, langs de Keucheniusschool, achter de perceel en van Jacob en Hendrik Teeuwissen C zn e.a. tot aan de schuur van den Boerenbond "K EUCHENIUSSTRAAT t'0 ( 21 ) Den weg, die bij Le Bout E zn uit de Meentweg loopt langs Hendrik Gooijer Hz n langs het huis van L o van As llJzn (Oostzijde) tot Jacob Schram G zn "ELLEBOOGSTRAAT tt en den weg vanaf de Kerkstraat langs het Raadhuis (Oostzijde) Hendrik van Amstel Hzn tot Hendrik klos Janszn "BURGEMEESTER MIJNNIKHUIZENSTRAAT". nro , -5- ( 22) Den weg, die bij de Wed. Jan Slokker Hzn uit de Langestraat loopt, langs de timmermanswerkplaats van Ce Brasser D z n, de boerderij van Jakob Plu Ider B zn (Oostzijde) de Leeszaal, T. de Vos Jans zn (Oostzijde) Harmen Zeeman (Oostzijde) Gijsbert Baas Kzn, Jan Boerhout G. J zn tot de slagerij van J . N o Visser (23) Den weg vanaf het z.g. tolhuisje langs Klaas Vos 1<2n, de Rook er ij van Gebr. Boor (Noordzijde) Hendrik de Oude, tot de Oostermeent ft MELKWEG ( 24) Den weg vanaf de Havenstraat bij Klaas langs de huizen aan den Koedijk, de wapenmakerij van Evert van Wessel, de Rook er ij van Boor (Zuidzijde) Dirl< Hogenbirk Jaczn, Willem van der Hulst, De Spijkerhang, Hendrik Schaap Jac11Jzn, de Illedo Jan Kos, Gerrit Wouda tot den Plaveenschenweg tl VALKENAARSTRAAT tt 0 ( 25) Den weg vanaf ' den Melk weg bij de Rook er ij van Gebr. Boor, loop ende langs de Wed. Piet Boor, Dirk Brasser 11Jzn , Aart \/os Jansz n de smid, (Noordzijde) over de Havenstraat, langs Jan Rebel d e bakker, (Noordzijde) Lambert de Groot, de Wede H O Barmentlo (Noordzijde) tot de Achterbaan "TAANDERS STRAAT". ( 26) Den weg vanaf Willem Boor K zn langs Willem Kei jer L z n, den voormaligen IV101enberg , Wijgert Jongerden Cosenzn tot de na te noemen Wethouder Hendrik K ruimer straat ti fYlOLENBERG lt ( 27) Den weg, die bij Jan Gal et uit de Voorbaan loopt langs de Wed. Jacob Visser F zn tot L o A. Barmentlo "WETHOUDER C. C. REBEL STRAAT". ( 28) Den weg, die bij Lambert Veerman Czn uit de Voor baan loopt langs de boerderij van Jacob Rebel A zn tot de achter baan bij Cornelis Gooijer Hzn "WETHOUDER HENDRIK SCHAAP STRAAT". ( 29) Den weg vanaf Harmen Moll, langs de schilderswerkplaats van Tijmen Vlo II , de boerderij van Jan Rebel Jansz n Zuidzijde, Gerrit Brasser DZ n, Willem Schaap Jansz n, Ho Kos L zn (Noordzijde) Lucas' Kruimer, de Oostermeent, tot de Havens traat tt WETHOLJDER HENDRIK STRAAT". ( 30) Den weg beginnende aan de Havens traat bij Klaas Keijer, loopende langs den Oostkant van den voormalig en Molenberg, Ho Kos L z n, Dirk Kos DZ n, C06peratieve Mandenmakerij, boerderij van Jan \/os L zn (Oostzijde) Gerrit Snel C z n, Barend Mulder, (Zuidzijde) Gerrit IYlagrijn ( Zuidzijde) Jan Speet s tot aan den Zeeweg ( 2e Woningbouw) "VTSSCHERSSTRAAT"O ( 31 ) Den weg vanaf de Wethouder Hendrik K ruimer straat beginnende bij Jan Rebel Jansz n loop ende langs Hendrik Rebel, de bakker, Pieter Vervat, Hendrik Veerman AZ n, Wed, Gerrit Spilt, Jacob Jongerden, Hendrik Schram Gerrit z n, tot aan den Noorderweg bij de Wede Dirk Kos "SCHIPPERSSTRAAT". ( 32) Den weg loop ende vanaf den Zeeweg, bij Klaas Brasser D zn langs Reijer Jongerden, de Wed 0 Lambert Molenaar, over den Noorderweg langs Cornelis Rebel Jaczn (Zuidzijde) Rook er ij Veerman Westland over de Oostermeent naar de Havens traat "BOTTERS TRAAT tt ( 33 ) Den weg loopende vanaf Reijer Jongerden, langs Dirk Kos Hz n (Oostzijde) de Eng in, aansluitende aan d en Patriottenweg onder Naarden "MAGDALEENIIJEG" O ( 34) Den weg vanaf den Magdaleenweg langs Klaas Brands (Noordzijde) , het einde van den Noorderweg, Dirl< Honing D z n, huis van Gijsbert Veerman A zn tot den Koedijk "PIET PRINS STRAAT t' e nr e 1 , —6— ( 35) Het pad loop ende vanaf den Koedijk langs de grens van de gemeente Naarden over het einde van den Magdaleenweg tot aan den Zeeweg ( 36) Den weg beginnende bij den Zeeweg langs de grens van de gemeente Naarden aan de Westzijde van de Julianaschool, Westzijde, 1 en Woningbouw het Wijk huis, Toevluchtsoord, Klaas Honing Jaczn tot aan het café van Gerrit Zwart "JULIANASTRAAT It . ( 37) Den weg beginnende aan den Zeeweg bi • Klaas Brasser D zn ( Zuidzijde) langs den 2 en woningbouw (Noordzijde Julianaschool naar de Eng in aansluiting aan den bes taanden Drift weg t 'DRIFTl-AAf\l tf ( 38) Den weg loopende vanaf den Zeeweg beginnende bi • G. van \/uure langs de Wede Adrianus Lustig, Klaas Rebel Hz n Zuidzijde) naar de Drift laan tt VEl-DllJEG tt e ( 39) Den weg loop ende uit den Veldweg achter Klaas Rebel, langs de Zuidzijde van de Julianaschool, door den 2 en woningbouw naar den Zeeweg "GRAVENSTRAAT tt . ( 40) Den weg vanaf den veldweg bij de Wed. Adrianus Lustig, langs de boerderij van G,J e Rebel (Oostzijde) de schilderswerkplaats van Mijndert Rebel tot de na te noemen Schoolstraat 'I B EEIYISTERBO ER— STR . ( 41 ) Den weg loopende uit den Veldweg bij Cornelis Spilt, langs de Oostzijde van d en 1. en woningbouw tot de na te noemen Doolhof straat "EERSTE WONINGBOUWSTRAAT t' e ( 42) Den weg beginnende bij de Julianastraat bij Harmen van As, langs de boerderij van Ge J o Rebel ( Zuidzijde) tot den Zeeweg bij de Wed. Jacob Schaap "DOOL HOFSTRAAT", (43) Den weg loop ende vanaf de Julianastraat bij de Wed. H 0 J o Rebel, langs de Openbare School tot de Oranjeweeshuisstraat bij Jan Rebel Gzn "SCHOOLSTRAAT". ( 44) De Ceintuurbaan van het Kerkhof langs de Cobperatieve file lk fabriek naar den Blaricummerstraatweg "BREEDE ENGE AAN 't e ( 45) Den Zwartenweg vanaf A. Ee Dudol< van Heel tot het kantoor van F. Kuipers "OUD VALKEVEENSCHEIIJEG". (46) De laan, die tusschen de villa t s van den heer Van Dorp en den heer Van Buuren uit de Oud Valkeveensche Laan loopt in Oostelijke richting "IYIESSCHAERTLAAN". ( 47) De laan uit den Oud Bussemmerweg langs 11] , Ho de Wette, Mevr. Holst naar den Sijdjesberg "PATRIJSLAAN tr o Burgemeester en Wethouders van Huizen, De secretaris. De Notulen van de betreffende Raadsvergadering luiden als volgt: II 4e Voorstel van Burg. en Wetho tot het geven van namen en wegen. De heer VEERMAN zou nog veel meer willen wijzigen, Aangezien er behalve de wethouders naar wie B. en 111 0 voorstellen straten te noemen er nog meer wethouders zijn geweest, is het beter helemaal geen namen van wethouders te nemen, Dan voorkomt men t t begaan van een onrecht— vaardigheid tegenover de families die hier nog wonen. nr 0 Wordt er op dit voorstel ingegaan dan wil spreker voorstellen inplaats van C. C, Rebelst raat te lezen Waterstraat; inplaats van Hendrik Schaapstraat Boerensteeg en inplaats van Hendr. K ruimer straat Hellingstraato De heer TEEUWTSSEN is er ook voor die familiekwesties van de baan te doen. Hij steunt daarom het en wil bovendien den naam van Vinkenstraat veranderen in dien van Plaveendwarsstraato De heer v.d. WAL acht de door den heer Veerman naar voren gebrachte argumenten juiste Laat ons die wethouders laten rusten. Inplaats van Vinkenstraat wil spr. echter lezen Kronenburgerstraat, Iedereen weet in Huizen waar Kronenburg gelegen is e Met inachtneming van een door de heer en Veerman en v,de Illa I voor— gestelde wijziging wordt het voorstel goedgekeurd 0 n Tijdens bovengenoemde vergadering van de Gemeenteraad waren aanwezig: als voorzitter de Burgemeester. Voorts: He Teeuwissen, C. v.d. Born, P. Veerman, H. Mag rijn, A, v, de Wal, Je Rebel, J 0 Je v. Capelle, J , Vreeswijk, G. 1- 0 Niermeijer en J . Schaap KZ n, terwijl J . Kos L zn tijdens de behandeling van punt 4 ter vergadering komt. Zoals op de huidige straatl<aarten van Huizen te zien is, zijn er van de op 25 oktober 1 922 vastgestelde straatnamen maar weinig sindsdien weer gewijzigde Uit oude kranten eed. zijn soms leuke dingen te leren: uit de Gooi— en Eemlander van het jaar 1902 valt te lezen dat in oktober 1902 onder leiding van G o J. Vos uit Bussum, een bouwkundige, in lokaal van de openbare lagere school te Huizen een tekencursus begonnen is ten gerieve van vele aankomende ambachtslieden. T n de Raadsstukken van de vergadering van den Raad op woensdag 25 October 1 g 22 wordt een verzoek genoemd Ivan de Ambachtsteekenschool om den gemeente— architect te mogen benoemen tot lee raar aan die inrichting t ! En wie weet iets meer over de Sigarenfabriek van Van der Berg die in 1 922 kennelijl< in Huizen gevestigd was? (Zie straatnaam nr. 1 3. ) In het boekje t De Gooi sche Dorpen' door 11] . J . Rust (uitgegeven in de Heemschutserie in 1 943 door Aller t de Lange in Amsterdam) wordt melding gemaakt van een t nieuw bedrijf, namelijk de zijdeteelt' die zich t sinds de laatste tien jaren te Huizen f zou ontwikkelen. Wie kan ons hierover meer vertellen??? Huizen half augustus 1923. Waarde nicht Jannet jen, T n de eerste plaes kom ik je hartelijk bedanken vur de brief dee we van je ontvungen hemmen. Dankbaar hemmen we kannen lezen hoo ut too qaet in Ermelo. Janne, kijnd, je binnen je bestemming mis êleupen want 't was vuur eer een book dan een brief. Mar we hemmen d'r wel van geneuten. Echt! ! 't Wijs ik zat te braien het Oôme de brief vur ê lezen. Je kennen dat wel: Samen op de bank, een kommetjen koffie mot een antjen bollekook ter bij , ik een braiwerkie en Oôme lezen . Zie je 't ôke' Mar stakkerd, je hemmen al weer heêl wat mie êmaakt. Gelukkig dat je d I r teugen ôppewussen binnen. Dat is je altoôs tot vurdeêl, dat zal je wel ongerveunden hemmen. Toch is 't nog een heêle rompslomp, zo'n dag, Vijn je nijt? Je binnen an de are kangt nijt vuul êwent en dan is alles mooi. Eerlijk êzait hemmen we de brief . wel dree keer over ê Iezen vur dat te me deurhadden hoo alles in mekaar zat. Zo'n femie1je2 ! Bel heerokken2 D 'r is gien deurkommen an, mar neejen, Jannet jen doôt nèt of 't de gewoonste zaak van de weêreld is. We binnen trots op je, kijnd! Werkelijk waar! Oôme Lammert maakt 't weer goôd. Dat blaâuw bij z 'n oôq is heêlegaar weggetrukken en je zienen d'r niks meer van. Ja, as je heêl goôd kijken dan Vijn je nog wel wat mar dat is nijt om over naer huis too te schrijven. Och ja, Janne, weet je, as ter mar gien edele deêlen êraakt binnen dan komt t t meestal wel weer op z 'n poôtj ies terecht. Mar t t is waar, t t had ôk aarst kannen ofloôpen. Daer hem je gelijk an. In de tweede pleas nog effen over wat aarst. Je hadden 't namelijk over rn t n diensie vrooqer, bij de Torenlaan in Blarecum. Moeder had ter nijt zoô over motten uitwaâien, mar nou je d 'r zoô t t eên en t t aâr overweten, zal ik 't effen uit de dooken doôn. Je zouwen d'r aarst verkeerd over denken en dat is heêl nijt nodig. An dat diensie bin ik êkommen deur een maid van Aib van Dit jen van de flaauwe bocht. Dee het me d t r too an êhulpen en ik bin d 'r gewoôn op de bonne fooi op ovvegaen . Ze had wèl êzait da l k zou kommen, da t s waar. In allegevallen wier ik meteênen anneneumen. Moeder veun 't nijt zoo leuk want hij was tofelemoon en zij deé d 'r nijt vuul an. Tenminste, ik het t l r nooit vuul van êmurken. Mar ja, hoo oud was ik toô.' Zeuvetien jaar. ' t Kwam hoofdzakelijk deur die kerkezeemiester dee bij ons thuis over huis kwam. Dee had moeder bange êmaakt mar ik het 't uit ter hoofd kannen praten . En. . . da l s ôk waar, 't wazzen paddestoeleêters. Mot een deftig woord neum je dat vegetariers of zoô2 Vur mijn wazzen ze arg goôd! Ik had ter m'n draei wel. Dat ik mager was is echt nijt deur die minsen êkommen want ik kon altijd al deur eên lampeglas. Die minsen konnen daer niks an doôn. Je Ioôven • 't nijt as ik je zou vertellen wat ik daer allemôl êhad het. Dus daer lag 't nijt an. Ut kwam deur wat aar st. D 'r kwam een neef uit Indië logeren. 't Was eên joôn van mevrouw d t r breur. Effen ouwer as ik too in die dagen. Tot overmaat van ramp had ik ansloes. Meteênen! .v Hij was nog mar amper in huis bij mevrouw of hij had eên oôqie op me. Dat gaf me een consternasie, dat snap je wel. Was een groôte, wat schonkeqe . joôn mar ik veun um heêl, heêl aardig. En hij veun mijn aardig.' We wisten allebai dat ' t niks zou wurren mar we wazzen zoô doôf as een hoorn. Je weten wel hoo of dat qaet! Daerbij mot je wèl bedenken datte we nog kijer wazzen. T k zeuvetien en hij bijna negetien. Zeg nou zelf! Te k Iain vur tafellaken en te groôt vur sèrevet. Daer is too wel wat over te doôn êweest want d l r was ter eên dee dat zoô noôdiq thuis mos overbrieven. Dan maken ze 't meestal nog arger dan 't al is. Da l s altijd zoô2 Moeder het nooit wullen vertellen weêl dat êweest is mar ik het ter zoô m l n ai gen gedachten over. Afijn, om veder te gaen, waar was ik ôk weer êbleven. O ja, we veunden mekaar leuk, mar echt hoor Jannet jen, d 'r zat niks achter. Of en too Ieup tie eên antjen mot me mie, dat was alles. Tot an 't Blarcummerhoôgt.l Veder n ij t. En weet je dat ik dàt nog 't mooiste êveunden het. Weet je waarom? Halverwege 't hoôgie was ter eên hongd en dee hond zat me elke dag an te hasten. Elke daq weer an. From en tom.' Soms kon ik gewoôn nijt hennenweg of denneweg, mar ja, je motten d 'r toch langest. En. . . of de duvel d t r mie speûlde, as hij d'r bij was, was ter gien hongd te zien. T n gien velden of wegen. Dat is iets wat me altoôs is bij êbleven. Want je weten wel da l k vandaag an de dag nog bange bin vur hongden. En 't lijkt wel of ze 't altijd op mijn êmunt hemmen, want ik bin altijd en eeuwig de pieneut. Daer.' Mar om kort te gaen: Later is tie weggegaen naer Delft. Hij gong too studeren vur in—gejeur geloôf ik. Een jaar of wat later hem ik toô Oôme Lammert Ieren kennen. Nou kijnd, dat was nèt Nepôlion. Hij kwam. . . hij zag. . . en overwun. Zoô is 't eerlijk êgaen. 'k Het ter nooit spijt van êhad da l k vur Oôme êkeuzen het want we passen goôd bij mekaar. Thuis hemmen ze me nog welderies êplaegd mot die neef van mevrouw, mar moeder was ter altijd as de kippen bij . "Hou je bek jelui, za i ze dan, die maid het al genoq êlieën t ' Moeder was een risseluit wijf en hield nijt van naekouwen . Dat dee ze altijd kort of. Deur de bank ê neumen het ik ter eên hoôp mie ê leerd, dat weet ik wel. As je d I r nog meer over wullen weten dan vraag je d 'r mar naer as je hier binnen, mar nijt as Oôme d i r bij is. D i r wurd altijd weer zoô vuul mie opperakelt en dat fijn ik snobbig vur hum. In de darde plaes wou ik nog effen wat aarst uit de doôken doôn. We hemmen besleuten om een paar dagen bij je op bezeuk te kommen. Oôme za it de 1e Dijnsdag in October, as je dat schikt. nre Vur ons wel, want aarst kommen we weer in de knoei. Daernae motten we nog andijvie inmaken en de leste aerepels van I t langd ofhaalen. Schrijf dan effen vrom of 't je schikt Teugen die tijd hoop ik mar dat m t n paatj iesschij ter weg is want ik het ter knap last van. Sedert een dag of wat zit dat ding op m'n oôg en vural s naks hem ik heêle scheuten deur rn'n hoofd. Dan leg je mar te mierkanussen in bedde want s t naks is alles ar reger dan overdag. Waar of nijt? Marre Ik Ioôp ter nijt over te krimmeneêlen want dat helpt toch nijt. 't Zal wel overgaen vur da t k een joôntjen wur: ! Nou Janne, dat was 't dan weer vur dee ra is. Schrijf nog effen een brief ie vrom of je ons hemmen kannen. Oôme het nae êvreugen hoo we raizen motten dus daer hoof je nijt over in te zitten. Om jouw brief an jullie maiden te laeten lezen daer is nog niks van êkommen. Ei gelijk het ik nog liever dat je ze zelf een lettertje schrijven. Uiteindelijk schrijf ik dingen dee vertrouwelijk binnen en daer Ioôp je nijt graeg mie te koôp. Weet je watte me doôn.t .t We hemmen ut d 'r nog wel de ries over. Goôd?? O ja, nog wat. A t ket goôd êhoort het leert jullies Tijmetjen fietsen. Et kannen ôk praatj ies wezen want ik het in de winkel van Eef wat oppevungen. Je hoôren d 'r nog wel van, want aarst vraag ik t er zelf wel, vandaag of marregen . Nou Janne, ik stop, want Oôme wul op bedde an. Hij wul altijd da 'k 't eerste gae want aar st mot tie over m I n heêne klimmen. Die tobber t! ! Veder wachten we 't dan mar of! De groeten van Oôme Lammert . en een poes van Meutjen Aart jen. P.S. Nee jen hoor , Oôme wurd gien Jan Henne. Dat is tie nijt en dat zal die nooit wurren ôk. Hij loôpt echt nijt an t t Iaizeêl, daer hoof je nijt bange vur te wezen. gedag hoor . eigen spelling van de auteur) j nr. I , januari 1985 - l l - Op zaterdag 8 december 1984 vond in het Cultureel Centrum "De Vaart" te Hilversum de herdenking plaats van het 50—jarig bestaan van het Gooi sch Museum, dat momenteel ook in De Vaart gevestigd is. Officiële vertegenwoordigers van alle Gooi se gemeenten waren aanwezig om via toespraken van de burgemeester van Hilversum en, uiteraard, Prof . Dr. A. J. de Vrankrijker de (eveneens aanwezige inmiddels 91—jarige heer C. J. Rust als initiatiefnemer en stuwende kracht in het zonnetje te zetten. Men had voor een passende omlijsting gezorgd in de vorm van een tentoon— stelling van his tori sche Gooi se voorwerpen en een expositie van aquarellen en tekeningen van hedendaagse Gooi se schilders met als onderwerp de Gooi se dorpen en het Gooi se landschap (nog tot eind deze maand te bezichtigen) . Het levende element bestond uit klederdrachtgroepen uit Laren, Huizen en Naarden. Iedere groep gaf een korte explicatie van de betreffende dracht. Dit werd voor Huizen weer voor— treffelijk gedaan door Mevrouw van Geenen, die samen met haar man en het echtpaar H(aindruk) Rebel ons dorp vertegenwoordige met de enige dracht van de drie die nog dagelijks gedragen wordt! Laren kwam met een groep van 7 personen, terwijl Naarden zich presenteerde met een poortersfamilie plus een marketentster. Prachtig voer voor fotografen! A1 met al een gebeurtenis waaraan wij ons gelukkig prijzen te hebben mogen medewerken. Vervolg van pag. I In de grote slaapkamer heerste als het ware weer de stille rust van vroeger tijden. Mede door het statige kabinet en de stemmige aankleding was men er in geslaagd een warme sfeer op te roepen. Ook de woonkamer, met de tikkende klok, de zwarte spiegel, de oude prenten aan de wand, ademde een behaaglijke sfeer. Man en vrouw zaten in alle rust aan tafel. Je zou er zo even binnenlopen voor een bezoek. Dat deze inrichting zo goed gelukt is, komt ook door de aandacht, die is gegeven aan het detail. Achteloos neergelegd handwerk, een paar sloffen op de grond, een pijpenrek aan de wand, het olies tel Ietje op tafel, te veel om op te noemen. Een bijzonderheid was ook dat er de echte vloerbedekking uit de twintiger jaren lag, rieten mat, koedek en balatum (van een echte rol oud Balatum, door het bekende plaatselijke bedrijf ter beschikking gesteld) . Het is geen wonder dat vele bezoekers zeiden: wat jammer dat het allemaal voor een week gedaan is, je zou er voor terug moeten kunnen komen In een andere ruimte waren documenten en andere oude voorwerpen te zien, zoals het oorspronkelijke grote tol bord van de Naarder tol uit 1840, de oude deur van de uurwerkkast uit de toren van de Oude Kerk, met daarop een scheepsafbeelding uit 1772. (Het oude uurwerk zelf, door Dirk de Graaff in 1738 vervaardigd, is overigens —wel wat gehavend— nog in de toren bewaard gebleven.) In een aantal vitrines lag een keur van stukken, afkoms tig uit het gemeentelijk archief en verder spontaan door bezoekers ter beschikking gesteld. Ook deze docu— menten kregen veel aandacht. Om er enkele te noemen: intekenlijst brand 1904, redding schipbreuk 1845, beschrijving boedelverdeling 1770, registratie spieturen 1904, ongeluk molenaar 1872. Op de achterkant van een document was de volgende beeldende zegswijze opgeschreven: Mijn matje kan door dit geutgatje, maar jouw moer heeft een toer In andere vitrines stonden poppen in de vroegere dracht opgesteld, waren oude kaarten te zien, lagen er brandij zers voor het merken van vee op "de gemene weide van Gooylant lt , etc. Erg interessant was ook de expositie van de Hui zer dracht compleet met mutsen, onderkleding en accessoires. Het kost wat tijd en moeite om zo iets bij elkaar te krijgen! Vele bezoekers kwamen in deze afdeling niet alleen een kijkje nemen, maar kregen er ook deskundig antwoord op hun vele vragen. Maar wat maakte deze tentoonstelling tot zo 'n levend succes? Wel, dat waren nog andere zaken die er plaatsvonden. Dat waren de verschillende activiteiten in de zaal ruimte, varierende van dia— en filmvertoningen tot een samenspraak ("Hoe Haindruk en Jannetje getrouwd zijn en hoe zij aan hun boeltje kwamen") en andere nr. I , januari 1985 voordrachten in de Hui zer taal. Zo was er vele avonden wat te doen. En wat daarbij de gezelligheid en levendigheid in hoge mate bevorderde, dat was de geanimeerde koffie—schenkerij (met speculaas ! ) , verzorgd door een groep Huizer dames, waarvan vele in dracht. Het voormalige gebouw van de bibliotheek, ons zeer bereidwillig door de gemeente voor dit doel ter beschikking gesteld, was zonder meer geknipt voor deze lustrum— viering, Wat heeft het welslagen van deze tentoonstelling nu duidelijk gemaakt? Dan komen de volgende punten naar voren: l) er is in Huizen een grote belangstelling voor het kennen en het herkennen van het eigene, van hetgeen voor de Huizer gemeenschap karakteristiek is; 2) er is een grote bereidheid om hieraan mede te werken, omdat men er genoegen aan beleeft en onnodig verlies van het oude, vertrouwde betreurt; 3) de slagzin ' t trots op ons dorp" kan meer inhoud en ges tal te krijgen door zowel het vroeger vertrouwde als het nieuwe te profileren en te accentueren; 4) het is een goede zaak wanneer de gemeentelijke overheid binnen het haar door de gemeenschap beschikbaar gestelde budget oog heeft en dienovereenkoms tig ruimte schept — voor de zorg voor en het behoud van datgene, dat uitdrukking geeft aan het eigen plaatselijk karakter en de herkenbaarheid van de Hui zer gemeenschap als e6n geheel. C. J. Lindhout, voorzitter