De Ratel oktober 1981

HISTORISCHE KRING HUIZEN
Bij het, begin van een nieuw jaar ( en al weer de vierde jaargang van ons Berichtenblad) wil het Bestuur van de Historische ring graag alle I eden een voorspoedig 1 go 3 toewensen. Hopelijl< wordt 001< di L jaar er een van bruisende t historische t activitei t!
Contributie
Van de penninçjmeester Is' om t Ine t verzoek orn de contributie voor hl E.' t j aül 1 903 te maken op:
    r eken ing nr o  van de     Huizen.
I let oi r onummer van de bank is 2!51 61 7 0
De contributies zijn ongewijzigd: c] . u] e z e leden f 1 5,—; echt,— paren f 2(L) , jeugcil eden I I C), Wilt u vermelden i con Lributie 1 983 t ?
Tevens bestaat cle moqelijkheic] om op de eerstvolgende ledenavond de contributie contant. te vo] doen tegen kwitantie 0
L eden avond in januari
Het. Bestuur nodigt u h ie Ib ij uit he L bezoe[<en van onze eerste bijeenkomst in I (AB 3, die als gebruikelijl< ook voor niet— leden toegankelijk is ( l eden gratis; niet-:l eden f 2, 50) :
 op donderdag 27 januari 1 983 in De Boerderij, Elel lingsLraat.,
aanvang: 2 (3 . (jCJ uur 0
    C)ndelbjerp:    Het dialect van     en gebruik.
Spreker: de heer J .B. Berns van het P.J. Meertens Instituut voor Dialectologie , Volkskunde en Naamkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in Amsterdam.
Er is gelegenheid voor discussie! Zie ook verder in dit Berichtenblad: de brief in het Huizers dialect van mevrouw A. Kruijning-Teeuwissen.
nr e
De leden van de werkgroep flora en fauna roepen Uw hulp in voor het verzamelen van gegevens. Ze zijn van plan in het voorjaar een wandeling uit te zetten op en om de Limit i sche heide, 'n maagdelijke heide, die altijd een heideveld is geweest.
Vroeger vormde deze één geheel met de Nieuwe Bussummerheide. De Naarder straat, nu een duidelijke scheidslijn vormend tussen de beide heidevelden, wordt al heel lang als verbindingsweg tussen Huizen en Naarden gebruikt.
Wat willen ze allemaal weten? Over de heide: van wie is het terrein? Hoe wordt het Wat staat in het bestemmingsplan? beheerd? de Naarder straat: wanneer zijn de huizen aan de Naarder straat gebouwd? Hoe ging het met de verkoop van de grond? Moest met de grond geleurd worden of percelen weg? vlogen de de kliniek de Limieten: Op de nieuwe kaart van 't Gooi staat Scholengem. Stad en Lande, maar op oudere kaarten staat vermeld: kliniek de Limieten. Waarom en wanneer begon die kliniek daar; waren er veel patiënten? Wat was er, v66rdat de kliniek begon? Hoe ging het met het gebied er omheen?
de zandafgraving: Wanneer is voor 't laatst zand afgegraven en weggevoerd per boot, of misschien later nog per auto. Wanneer zijn de huisjes bij de zandafgraving gebouwd ?
de zandverstuiving: wanneer is het denneveldje op de zandver— s tui ving voor de Flevoschool aangeplant en waarom? het tolhuis: Wanneer is hier voor 't eerst tol geheven, wanneer voor 't laatst? Kon iedereen die dat wilde tol wachter worden? Was de tol ook 's nachts open? het hele gebied: zijn er inventarisaties gedaan op het gebied van vogels, insekten, paddestoelen, planten, enz.
Al snuffelend komen vanzelf weer nieuwe vragen naar voren. Uit alle gegevens die ze bij elkaar krijgen, proberen ze een aardig geheel te maken. Dat geheel zal de basis vormen voor de wande 1 in m (waarbij ze U vooral attent zullen maken op dieren, vogels en planten die in dit gebied thuis horen) voor U, leden, en ook voor niet—leden
Uw bijdragen, opmerkingen, vragen en suggesties s.v.p. aan telefoon 58134, Huizen.

Vroeger werd er veel aan papierknipsels gedaan, u weet wel , die zwart-wit silhouetten. Onder de velen die deze kunst beoefenden waren o .a. enkele Urker vissers . Misschien deden de Hui zer vissers dat ook wel . Wie weet of er ook papierknipsels werden gemaakt in Huizen en door wie? Zo j a , heeft iemand deze in zijn of haar bezit? Graag uw reacties aan de redactie.
    Waande nicht ,    Huizen de 27e
Keincl , k eind, wat bin jij toch een a inde weg ê geano
Hè legaap in Ermelo bin je terecht ê kommen. Wul je Ioôven dat ik nijt 6èns weet wâap dat 1 ai t? Eppe ges op de vel luwe, zaiï aalt jen van evert teugen mijn. Lieve hapt, ik zouw je ne it mee n kannen veinden. Mar goôd, de post zal dat wel weten en dear• bin ik dan op offegean. In alle gevallen ;hoô geat ut mot jouw! Kan J e d' p nog een biet jen wennen zoô tussen al die vpeemde Illïnsen? Meno el ijk zeker! Dean kan ik inkornmen want leaten we eerlijk wezen , d ' p geat nxjt boven ai gen.
Fijn je ôk n i J t?
Ai gen fernielje , ai een oômes en meutj i es.
C)ôme Lammert za it alt Ijd teugen mijn "dat keind van jullies Janus zal ons ôk wel missen. Ze zit helemôl an de ape kangt van et Iangt. Je mos zen d t p mar pies een brief ie schrijven l ' 
Ik veun dat tie epoôt gelijk had. Eerst docht ik nog bij m t n ai gen tt doô dal clan zelf tl , Illap deap bin ik weer
van ov vestapt .
Want eerlijk is eerlijk , die man is ok de heêle dag druk. Dan is tie ween b i j ut hongdehok bezig, dan timmert tie weep een a int jen an et kippehok. En as dat a 11emô1 kleur is dan Iait•ter weer wenk te wachten in ons tuint jen. Want dat onkruid kan d t p     wat van. En je weten wel een huizepmins houd van knappies. Dat zal, je toch wel n ij t vergeten hemmen deap in cle vreemde? Nouw ja, ik bedoel clear onger die vreemde     n sen.
'k Zouw ok wel g peae wullen dat je onze naâlfl en faam hoog houwen, want een mins z t ri naam is gauw bedoezeld.

Ik 1100p Ilian dat je he I een b met jen Knappies houwen want je weten wel waar• ons gedoô van houd.
Op z t 11 tijd een lekker soppie over deur en ding kan heèl ei en kwaâcl . Marn Ok n ij t de sponningen vergeten en de lalllP . En ok op tijd een beundep deur de geut — stean, deap houwen wij van. Map ok op tijd een schoône hangdoôk aar•st wupd tie zoo prutterig. As ik dan een keertje bi. J je kom (asket noggepies beleven mag, za}k Illarn zeggen) , as ik dan bij je kom dat ik me d t p clan Ok thuis veûl! Misschien b 1 i J f ik dan wel een paap clagies . Dan kan ik ok kepies wat zien van de wêreld.
As e t dan a pg wee it bij jullie clôo ik et stiekie van m ' n hoed wel ongep kinne aapst zou die Ot weeien en dat ms zunde.
Hij is eigenlijk noe van me ut je Lam en een bietje te epoôt, mar• dal geeft n ij t. ' t Is tep nog eên van v up de vupr•ege oorlog geloof ik. Lammert lll' n man za it altijd dat tie me zoô mooi s teat.
t k Vijn et t pouwes zelf ôk. Mar goôd, "kwouw mar zeggen, dee zet ik dan wel op. Meutjen zou et nog leuk veinden ok as ze et wist .
O ja, wat ik nog woUw zee een; je motten nooit mot vreemde mannen mie eean. Dean kommen allemol rare dingen uit voort en dearn heli: je niks an. As je gewoôn doônen doe je as mins al eek ge nog. Enne , nog wat , je zwijgen as et graf over de femielje he?
Een Sar het t er niks mie te maken en achter je rugge wur je nog uit tel acht ôk . Dat za 11 en ze je thuis wel inneprent he mmerl .
D6e weten ôk wel wat t e r Ie koôp is in de wèpeld. En aapst bin ik ter•ôk nog. Ik bin wel nijt veder è kommen as Eelnenes, ma r ik weet In6è1 9h6èI veul en dat is ok wat weert.
Nouw maid, ik gea d t rn nouw een ai Ilde an maken, want lk heb noe wel êt eên en aar te doôn. As je mochten denken dat te we hiep in et zonnetje zitten dan hem je et hêlegaar' mxs.
lvi t rl f10ôfd Ioôpt om van al et werk. Tpouwes d I r• komt heêl wat kijken bij een huishouwen dat kan Ik je wel vertellen.
t l Is de hêle dag giepsen. As een mins ma p gezongd blijven mag zeg ik rnap zoô.
Védep hoôp ik VUY* je dat je cl t p een biet jen aarden kannen en aanst kom J e mar weer op dapp an. il'huïs is et Ok altijd nog et veiligst en dearbi] kennen de minsen mekaar, da l s ôk belangrijk. Dan hoôp ik Ok dat de post je ma p kan veinden en dat exen a pe minsen et op maken want dée begrijpen cl t p toch nmks van.
O ja, de complimenten van 60111e ( t k zouw et bijna vergeten) maro net uur I ijk ôk van mijn.
En een poes van Meutjen Aart jen.
A. Kruijning-Teeuwissen
Huizen, 27 oktober 1982 .

Mededeling over te verwachten ledenavonden:
rond half maart jaarvergadering Historische Kring 11u i zen laatste week april ledenavond over archeologie


    den    populier    eik    hazelaar    els
    es    berk    heemst    klein hoefblad paardebloem
    sleutelbloem    ll•aterlelie    heide    heksenkruid
Diverse soorten stuifmeelkorrels. (Z.O.Z.
    1 ,     —6-0
Archeologie en stuifmeelonderzoek (of pollenanalyse of palynologie) .
Een van de methoden om het verleden te dateren is het microscopisch onderzoek van stuifmeelkorrels ( = pollen) van bomen, struiken, kruidachtige planten en grassen. Stuifmeelkorrels bezitten een huidje dat heel moeilijk vergaat daar waar het niet blootgesteld is aan de inwerking van lucht. Vooral klei- en zure veenlagen, waarin alle stuifmeel bewaard is gebleven, zijn ideale bronnen voor het stuifmeelonderzoek. A1 in 1836 werden fossiele stuifmeelkorrels aangetoond in bruinkool lagen in Duitsland.
De plantengroei werd bepaald door de bodemgesteldheid en het klimaat. Veranderde het klimaat ook maar een weinig, werd het vochtiger of droger, werd het gemiddeld iets warmer of iets kouder, dan wijzigde zich daardoor het vegetatie-beeld. De palynoloog (degene die zich met het onderzoek van stuifmeelkorrels bezighoudt) kan het beeld van de plantengroei reconstrueren door het bestuderen van de verhoudingen van stuifmeelkorrels van diverse plantensoorten in de ondergrond. Planten strooiden door de eeuwen grote hoeveelheden stuifmeel (afmetingen circa 0.01 tot 0. I mm per korrel) uit over de landschappen. In het veen, zandpakketten of kleilagen bleven die korrels bewaard en bieden daarmee nu, na vaak duizenden jaren, nog de mogelijkheid om uit de samenstelling van het stuifmeel in zulke lagen conclusies te trekken over de samenstelling van het plantendek dat in de omgeving aanwezig was toen de laag werd gevormd.
Veranderingen in het plantendek kunnen o.a. het gevolg zijn van veranderingen in milieu en klimaat. Voor de studie van de jonge geologische afzettingen is de pollenanalyse vooral nuttig gebleken door de mogelijkheid vroegere klimaatsveranderingen, met name veranderingen in de gemiddelde juli -temperatuur, vrij nauwkeurig te bepalen. Doordat bepaalde veranderingen in het plantendek tij dgebonden waren (bijv. : uitsterven van soorten, tijdelijk verdwijnen van warmteminnende soorten in de ijstijden)    leent pollenanalyse zich ook goed voor relatieve ouderdomsbepalingen.


Zoals in het vorige Berichtenblad beloofd, volgt hieronder de oplossing van de drie vragen:
l . Bedoelde toegang met twee persoonsnamen vindt u bij de ingang van de Oude Kerk aan de Kerkstraat. Op deze toegang staat : Anno 1775, G . L. Ruijn en H . J . Vos.
2. Op de vierkante stenen paal op de hoek van de Middenweg en de Burgemeester Munnikhuizenstraat t CRAILOO t . *
3. U kunt het gemeentewapen van Huizen in een windvaan zien op het dak van het pand Melkweg 160
Dit laatste antwoord kunt u ook vinden in de door onze Kring uitgegeven 'Wandeling door het t 'Oude Dorp" ' , Op de avond van 27 januari a . s . kunt u deze wandeling kopen (à f 1 , -) . Ook van de informat ieve uitgave 'Een stukje geschiedenis van Huizen' samengesteld voor nieuwe inwoners van Huizen zijn dan exemplaren te verkrij gen (à f 3,50) .
Wie heeft een idee hoe deze paal met dat opschrift op die plek terechtgekomen i