De Ratel oktober 1981

HISTORISCHE KRING HUIZEN
HUIZER KRING BERICHTEN
3e jaargang nr. 1 , januari 1982

Dit nieuwe nummer van ons Berichtenblad willen wij graag beginnen met al onze leden een voorspoedig 1982 toe te wensen. Hopelijk wordt het, een in de goede zin van het woord ' 'historisch" jaar met, vele activiteiten.
Om meteen maar even de zakelijke kant, af t.e handelen: zoudt u de contributie voor het, jaar 1982 over willen maken op rekening nr. 32.99.60.369 van de RABO—bank te Hui zen, ten name van de Penningmeester van de Historische Kring? Het postgironummer van de bank is 251617. De contributies zijn ongewij zigd:
leden f 15 echtparen f 20 , — ; jeugdleden f 109 . Graag vermelden 'I cont,ributie 1982". Mocht, u dat liever doen, dan kunt u ook op 26 januari a.s. de contributie contant betalen; U krijgt dan een kwitantie. Diegenen, die op 5 november 1981 lid zijn geworden en de contributie betaald hebben, behoeven dit niet, opnieuw te doen: het lidmaatschap geldt voor 1982.
Uitnodiging voor dinsdag 26 januari
Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bezoeken van onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar. Deze wordt wederom gehouden in de Groen van Prinsterer Mavo aan de Bovenweg no. 3, om 8 uur 's avonds. Dan zal mevrouw Constance Nieuwhof f uit Amsterdam vertellen over de nog in ons land levende streekdrachten. Deze zullen daarbij niet alleen met behulp van dia 's worden zichtbaar gemaakt, maar ook door middel van een eigen collectie kledingstukken in natura.
Na de zo geslaagde avond over onze eigen plaats is het zeker interes— sant te zien wat er ook in andere plaatsen nog van de historische dracht over is gebleven. De eigen streek wordt daarbij zeker niet vergeten.
Oproep :
Zijn er onder u misschien mensen die oude nummers bewaard hebben van de Omrooper en deze af zouden willen staan voor het archief van onze Historische Kring? Om de jaargangen compleet te maken ontbreken nog de volgende nummers :
Ie jaargang: 1973/ 197)1 de nummers 3, h, 5 en 6.
2e j aargang : 197)1/1975 de nummers 1 , 3, 8, 9. 2e jaargang: 1975/1976 de nummers I , 2, 6, T, 8, 9.
Ile jaargang: 1976/ 19 TT de nummers 2, h, 5,
Mocht u een of meer van de genoemde nummers hebben en af willen staan, wilt, u dan contact, opnemen met: M. Rooth, Punter 13, Hui zen (tel. overdag 035—89 11637) ; Bij voorbaat dank !
-2-
Werkgroep Flora en Fauna
Het plan is om dit jaar 2 excursies te organiseren voor onze leden en wel:
op en om de Woensberg eind april/begin mei ; op en 0111 het landgoed Oud—Bussem (datum nog niet vastgesteld) .
Iedereen, die iets weet over of van deze gebieden, verzoeken wij : zet de gegevens op een papiertje en stuur 't ons toe! Bij voorbeeld:
 anekdotes  verhalen over vechtpartijen  illegale stortplaatsen  stroperijen
— bijzonderheden voor, tijdens en na de bouw of aanleg van de daar nu staande hui zen/ boerderijen/kerkhof  namen van lanen waar een verhaaltje aan vastzit,  misschien verhitte debatten in de gemeenteraad  enzovoorts, enzovoorts , enzovoorts .
Als het kan een en ander graag met bronvermelding.
Iedereen die mee wil helpen met, het zoeken naar gegevens, zoals snuffelen in boeken, archieven, en lat,er sorteren, is welkom. Geef u op bij de Werkgroep Flora en Fauna, p/ a Biggekruid 2 11, 1273 XC Huizen.
De leden van de Werkgroep die de vorige werkvergadering niet bezocht,en wordt verzocht, naam en adres even op een kaartje te zetten en aan bovenstaand adres op     sturen. Graag ook telefoonnummer. In de toekomst, kunnen wij dan rechtstreeks contact, met u opnemen.
Nadere berichten over de juist,e datum en tijd van de wandeling (en) vindt u in het volgende Beri cht,enblad.
Oorkonde restauratie Schelp kalkovens
Een kort gebeuren, dat plaats vond op de avond over de Huizen Kleder— dracht, gehouden op 5 november 1981 , dient zeker in ons berichtenblad te worden geboekstaafd. Op die avond heett het bestuur namelijk een oorkonde aangeboden aan de heren J. Vos en S.M. Vos van het bedrijf aan de Havens t raat, om daarmede uitdrukking te geven aan zijn waardering voor het feit dat de schoorstenen van de vroegere schelpkalkbranderij door hen werden gerestaureerd. Dat is in de zomer van 1981 gebeurd. Daarmede is het verval voorkomen van een industrieel monument, dat aan de kop van de haven zo'n markant gezicht geeft. De oorkonde zelf is een prachtig uitgevoerd werkstuk dat in wooh-d en beeld dit gedenkwaardige gebeuren heeft vastgelegd.
Rui Ibeurs
Eind maart a.s. zal de Historische Kring Hui zen weer haar jaarvergadering houden. Het Bestuur heeft het idee opgevat om op deze avond, na afhandeling van het zakelijke gedeelte van de jaarvergadering, verzamelaars Van Hui zer zaken met, elkaar in contact te treden, onderling ervaringen uit te wisselen en eventueel dingen te ruilen: foto's, verhalen, onderdelen van de kleder— dracht (patronen?) , enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts .
-3-
SpoorzoekersG. L. de Boer Sr.
Het nageslacht van Pieter de Boer.
Omstreeks 1 8113 verhuisde mijn betovergrootvader Hendrik de Boer met, zijn gezin van het eiland Urk naar het Gooi se dorp Hui zen. Zijn gezin best,ond toen nog uit vrouw en één kind. Dat ene kind was Pieter, geboren op Urk 31 augustus 1 8)11 .
Pieter trouwde in 1862 met, Gijsje Schaap uit Huizen. Vader Hendrik ging dat jaar samen met, zijn vrouw weer terug naar Urk .
Het gezin van Pieter heeft, zich flink uitgebreid. Velen met de naam De Boer stammen van deze Pieter af. I\lu zou ik zo graag ALLE afstammelingen van    Pieter de Boer te boek willen stellen en dan zo, dat onze kinderen en kleinkinderen het kunnen voortzetten, dus met, tussenruimtes voor wat nog komen gaat. En om er dan geen droge koek van te maken door alle namen op een rijtje te zetten zou ik ook alle verhalen die bekend zijn uit, en over de familie De Boer er door willen weven, zodat het een prettig te lezen verhaal gaat worden, dat, historisch en genealogisch verantwoord is .
Daarom wil ik u vragen mij te helpen aan gegevens over de familie De Boer , foto's en/ of ander materiaal in bruikleen af te willen staan en mocht u De Boer heten s.v.p. met mij contact op t.e nemen.
Bij voorbaat, hartelijk dank .
C.L. de Boer Sr.
Ericaweg 58
1251 wro Laren N.H. telefoon 02153— 1 5732
St,reekarchief
In het,  nummer van TVE, het blad van de stichting Tussen Vecht en Eem, wordt, in een artikel een overzicht gegeven van de gang van zaken rond het Gooi se streekarchief gedurende de afgelopen tien jaar dat er nu over gepraat wordt, (december nummer TVE, jaargang 11 , nr. 1981 •, blz. 225—237) . Als overkoepelende organisatie van de historis che verenigingen in de regio betreurt, de Stichting Tussen Vecht en Eem het bijzonder dat het, erop lijkt dat, er geen overeenst,emming bereikt wordt, over dit streekarchief, dat een ieder die zich bezig houdt met lokale en regionale geschiedbeoefening wel zeer ter harte moet, gaan. De Historische Kring Hui zen betreurt het bovendien nog dat ons college van B&W zich met Bussum opstelt als tegenstanders van het, streekarchief van Gooi en Vechtstreek en hoopt, dat de gemeenteraad (die zich duidelijk in principe v66r het, streekarchief uitsprak in 19 T9 ) hiervan terug zal komen. Mochten uiteindelijk enkele gemeenten toch niet mee Villen werken , dan zou het streekarchief zonder hen gestart moeten kunnen worden.
Jaardag 1982 van de Stichting Tussen Vecht, en Eem
Op 15 mei 1982 wordt, de open jaardag van de Stichting Tussen Vecht en Eern gehouden te Weesp. Aanleiding om deze dag in Weesp te houden is het. feit dat, de Historische Kring Weesp dan vijf jaar bestaat .
Historische gebouwen in Huizen
Als historische kring beschikken wij nog niet over een inventarisatie en documentatie van de gebouwen, huizen, boerderijen etc. die in onze gemeente historisch van belang zijn. Op de avond van 5 november is daarover ook iets gezegd.
Wij zouden graag een foto—documentatie opbouwen van de daarvoor in aan— merk ing komende panden. Ook over de geschiedenis en het gebruik van die panden moet daarbij navraag worden gedaan. Daarvoor vragen wij medewer— kers. Het zou fijn zijn als daarvoor een werkgroep tot stand kwam. Een begin is er al. Aanmelding bij het secretariaat of bestuursleden. Het verdient zeker vermelding dat voor de in onze gemeente gelegen boerderijen een zodanige documentatie reeds goeddeels gereed ligt door    de activiteit van de heer Rijk van Kooy. Wat daaraan nog ontbreekt is een beschrijving over de panden zelf, met bijzonderheden over bewoning en gebruik. Wie vindt het boeiend om daaraan mede te werken en deze documentatie daarmede af te ronden ? Gaarne vrijwilligers !

Wilt u tegels verzamelen? Let dan op de volgende punten :
Heeft. u ergens in een oud huis tegels ontdekt, dan kunt u deze het best,e laten zitten. Tegels horen in een oud huis. Alleen bij gevaar van vernietiging mogen ze worden verwi j derd.
Het losmaken van tegels moet uitermate voorzichtig geschieden. Nooit achter de tegel hakken, maar achter het mortel. Steeds een hele rij tegelijk bewerken om de zijkanten door het wringen niet te beschadigen.
Het schoonmaken van de tegel moet met geduld gebeuren. Heel voorzichtig de mortel van de achterzijde afkrassen.
De glazuurkant. nooit met, bijtende middelen afweken, ook al is deze bedekt, met verf, teer of cement. Niet afkrassen met hard (stalen) gereedschap. Dit, gereedschap moet, steeds zachter zijn dan het glazuur. Liefst met zachte zeep en water schoonmaken, desnoods met een hard boendertje .
Zet, geen tegels in een houten lijstje. Een enkel mooi stuk mag desnoods op een standaardje. Heeft men meer exemplaren die tezamen een figuur vormen, dan de tegels vastmaken op een plaatje •eternit. Voegjes instrijken met witte gips .
Verzamel niet, te veel of heeft men er veel: gun dan de tegel weer haar oude waardige plaats: maak er in een oud huis een wand van!
Kerst folklore
A1 is het, nieuwe jaar al begonnen, kijken we nog even terug naar een Kerst— bijgeloof (je) . Men onderscheidt hulst met en zonder stekels. Wist u dat men vroeger geloofde , dat als op de vooravond van Kerstmis de prikkel—hulst het eerste in huis gebracht werd, (IQ. man het gehele volgende jaar de baas in huis zou zijn? Werd echter de gladde hulst als eerste binnengebracht, dan zwaaide de vrouw de scepter!