De Ratel Mei 1985

H U 1 Z E R K R I N G B E R I C H T E N 12e jaargang nr. l , februari 1991 Aan de leden van de Historische Kring Huizen, februari 1991 Terugblik op de activiteiten van de Historische Kring Huizen in 1990, zomede een vooruitblik op de plannen voor 1991 . De Historische Kring heeft een druk jaar achter de rug, waarbij over een breed front activiteiten konden worden ontplooid. De belangrijkste daarvan zijn: -- Wij konden onze leden en belangstellenden een aantal (zeer goed bezochte) avonden aanbieden over kennelijk gewaardeerde historische onderwerpen van zeer uiteenlopende aard. Uit reacties bleek, dat de kwaliteit van de inleiders, zo ook van de films en dia's die werden vertoond, in de smaak van de bezoekers van onze avonden vielen. — De wandelingen met gezelschappen door het oude dorp, met een bezoek aan het Bakkerijmuseum vonden veelvuldig plaats en openden de ogen van mensen uit het hele land voor het cultureel bezit uit het verleden dat ons in Huizen gelukkig nog rest. — De Klederdrachtgroep trad zowel in het dorp als ook veelvuldig daarbuiten met succes op, waarbij deze hechte groep op waardige wijze de naam van ons dorp bekendheid gaf en veel Nederlanders deed ontdekken dat Huizen nog altijd beschikt over prachtige klederdracht die terecht met trots gedragen wordt. -- In het voorjaar mocht de Kring de beide Kerkepaddagen van de N.C. R. V. opluisteren met een rondleiding in de Oude Kerk, zomede met de beklimming van de kerktoren. Honderden N.C. R. V. —leden en belangstellenden hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om Huizens oudste monument te bezoeken. — In het najaar gaf de Kring medewerking aan de Monumentendag met optredens van de Klederdrachtgroep, rondleidingen in de Oude Kerk en beklimming van de toren. — De werkgroep ' 'De Hui zer Molen" heeft met het samenstellen van een boek over de Hui zer Molen (met foto's) zeer goede vorderingen gemaakt, zodanig zelfs dat verwacht wordt dat het boek in de loop van 1991 naar buiten kan worden gebracht. Het historisch feitenmateriaal is kritisch verzameld en geordend, zodat een verantwoord I produkt' kan worden gepresenteerd. — De werkgroep "Hui zer Historie voor de Schooljeugd" heeft zich bezig gehouden met het uitdragen van kennis over Huizen aan de hoogste klassen van het basis— onderwijs door middel van o.a. voordrachten, dia—vertoningen, wandelingen, klederdracht shows, enz. Daarnaast is deze werkgroep intensief bezig met een handzaam boekje over de Hui zer historie voor de Hui zer schooljeugd. J l , — Het in stand houden van een historisch archief, dat door dokumenten, publikaties, knipsels, boeken, enz. , een mogelijkheid verschaft om naslag te plegen of onderzoek te doen naar de Hui zer geschiedenis. Spoedig hoopt de Kring het archiefmateriaal voor geïnteresseerden ter inzage te stellen. — Het bestuur van de Kring voerde langdurig overleg met de Stichting Hui zer Museum en de Stichting Klederdrachtcollectie Gerrie Otten over het samen gebruiken van een historisch pand, het ' 'Schoutenhuis l ' aan de Achter baan. In september bereikten de organisaties — mede door garanties van de gemeente — overeenstemming, waarbij de identiteit van elke organisatie is gewaarborgd. Daarnaast is er duidelijkheid over de afbakening der taken. Nu is sinds november de aandacht van de 3 organisaties gericht op het van de grond brengen van een sponsoractie om de nodige financiële middelen te verkrijgen (ong. f1. 250.000,—) om het Schoutenhuis te verbouwen tot een verantwoord onderkomen voor de Hui zer stichtingen resp. vereniging, die de Hui zer historie in het vaandel voeren. Binnenkort hopen wij een plan gereed te hebben om de sponsoractie te kunnen starten en daarmede via de media naar buiten te treden. Voor deze sponsoractie doen wij ook een beroep op onze leden om zo mogelijk hand— en spandiensten te verrichten: ook u vragen wij u als vrijwilliger bij het bestuur aan te me Iden ! Plannen voor de toekomst: naast bovenstaande zaken, die alle ook in het komende jaar aandacht zullen krijgen, zijn er voor 1991 ook enkele nieuwe doelen: — Als eerste punt dient veel aandacht te worden besteed aan de bevordering van historisch onderzoek over een zo breed mogelijk tijdsbestek. Hieraan is nog te weinig gedaan, maar het is een belangrijk taakgebied voor elke historische vereniging, die goed wil functioneren. Als aanvullende taak vloeit hieruit voort dat er over historische onderzoekingen publikaties zullen (moeten) worden samengesteld. Uit het overzicht van 1990 hebt u gezien dat wij daar in ieder geval mee begonnen zijn. — Als tweede punt zullen wij trachten in het kader van ledenwerving, die ook dit jaar onze bijzondere belangstelling heeft, vastere voet te krijgen in het nieuwe Huizen' en onze nieuwe plaatsgenoten kennis te laten maken met de (zeer oude) geschiedenis van de plek waar zij zijn komen wonen. Als wij deze punten naast de bestaande activiteiten gaan ontwikkelen, dan wacht het bestuur een druk jaar. Maar wij zullen dat graag enthousiast en energiek ter hand nemen, geholpen door uw aller steun. Met vriendelijke groeten, namens het bestuur, G. J. Knoop, voorzitter Als u dit onder ogen krijgt, is de eerste ledenavond van dit seizoen al achter de rug. In het volgende nummer van ons Berichtenblad zullen wij terugkomen op het onderwerp van die avond: De Gooi sche Stoomtram. l , EEN MERKWAARDIG GEVAL VAN "CENSURA MORUM t ' TE HUIZEN IN 1645 medegedeeld door Dr. A. Eekhof Uit: Neder landsch Archief voor Kerkgeschiedenis, nieuwe serie twaalfde deel , uitgegeven te 's—Gravenhage, 1916 (blz. 286—287) . Op den 31sten Juli 1645 verscheen Ds. J. van Sanen, predikant te Huizen, in de vergadering van de classis van Amsterdam en stelde daar aan de broederen voor, hoe in zijn dorp ' t seker schepen, wesende lidmaet der kercke, neffens de andere schepenen vonnis (had) gegeven over seker paert, dat de worm in de voet (had) (1) , dat hetselve van de Mient sal moeten afgehouden werden, totdat het door belesinge daervan genesen sy ll De predikant nu wist niet, hoe hij ten aanzien van dezen van tooverij verdachten overheidsperoon moest handelen en vroeg daarom het oordeel van de Amsterdamsche classis, dat hem in de volgende bewoordingen gegeven werd: "De classis oordeelt, dat dye persoon hyerover sal aengesproken werden, ende indien bevonden wert, dat hy in dit vonnis sal hebben geconsenteert, dat hy daervan ernst ich sal bestraft ende voor dye tij t van het Avondmaal des Heeren afgehouden worden (2) . Uit het medegedeelde blijkt : Ie. Dat men reeds in het jaar 1645 een paard van de meent te Huizen verwijderde, omdat het gevaar voor besmetting van andere paarden, die op deze zelfrde algemeene weideplaats graasden, opleverde; 2e. Dat het college van schepenen te Huizen, in zijn geheel genomen, aan tt belesinge tt niet alleen geloof hechtte, maar ook dit middel als den aangewezen weg ter genezing, bij openbaar vonnis, voorschreef; 3e. Dat een mede—schepen, die in tegenstelling met de andere, tot de aanhangers der gereformeerde religie behoorde, ernstig moest worden bestraft, indien namelijk bleek, dat hij in zoodanig vonnis bewilligd had en alzoo daartegen geen stem van protest had doen hooren. Volgens het formulier des H. Avondmaal s , behoorde hij , als zijnde "een toovenaar en waarzegger, die vee of menschen, mitsgaders andere dingen zegent, en die aan zulke zegeningen geloof geeft" , zich van de tafel des Heeren te onthouden. Noten: (1) Pieter Almanus van Cour, Toevlucht ofte hey 1 same remedien voor alderhande siektens en accidenten, die de paarden souden konnen overkomen. Bijeenvergadert in den tijd van 40 jaren. Zesde druk. Amst. 1731, blz. 79: t 'De worm is een besmettelijke siekte, komt somtijdts uyt kwaat vergalt bloed, het spruyt en beklijft ook over aan andere paarden, of van eenige besmette stallen, of ongesont voeder gegeten"; A. Numan, Handboek der genees— en verloskunde van het vee, vierde druk, Leeuw. en Gron. 1845, blz. 177: 'I De uitwendige worm, ook wel bij ons de Vaarnen geheten, schijnt zijn naam daarvan ontleend te hebben, dewijl men eertijds geloofde, dat deze ziekte van wormen ontstond, die onder de huid nestelen en eindelijk builen en verzweringen veroorzaken. Thans weet men, dat dezelve bestaat in een ziekelijke gesteldheid der klieren en opslorpende vaten, en van eene, daarmede gepaard gaande, slechte geaardheid der weivochten. Zij heeft dus met de kwaden dores de grootste overeenkomst" . (2) Acta Clasis Amstelodemensis, IV, fol. 354. 1 , Ermelo , 31 November 1924. Beste Me ut jen ! As ik jou toch nijt had . . dan zou cl ' r van de trouwerij niks terecht kommen ! Dat ik me nou toch zoô kon vergissen in de datums . Mar ja , wat wu je? T k Ioôp hier zoô te ha is teren dat ik van vurren nijt weet of ik van achteren leef ! Mar éên ding is zeker ; we weten nou waar we an too binnen en kannen vaste afspraken maken mot mekaar . Om te beginnen hemmen Freek en ik een briefien n aer Domenee Voorthuizen êschreven . Wat wazzen we op pel ucht too we in je brief lazzen hoo we dat mozzen doôn . Daer hemmen wij min sen gien kaes van ê ge ten , zeg nou zelf . Ik schrijf enkelt na er jou en onze maiden en veder nijt . Nee jen , d aer hemmen Hain en jij heêl verstangdig annedaen . En nou mar of wachten wat de Domenee d 'r van vijndt . T n elk geval kan Domenee Timmer , dee hier staet , het z ' n ai gen goôd indenken dat ik in dar p wul trouwen . Dus dat is gien punt . Ok de Gemeênte hemmen we anneschreven , zoô goôd en zoô kwaad as dat gun g . Want , we motten eerst antekeren en dàn trouwen , n ij? Dat antekeren gebeurt op dar tien Januari om dree uur . Dat valt op een Woensdag . s t Aauwus geven we een mooi bruiloffien . We vragen de heêle femielje en kennesies en kaatjies . Het is wel snob big vur Freek , mar van hum komt t r gien min s ! Z t n ()ôme en twee ongetrouwde nichten , dee op de Veluwe woÔnen hemmen heêl gien soegen êgeven . Nou , dan mar nijt . Coba komt net uur lijk ok na er dar p t 00 . Klaas is t t r wel op teugen want hij wul nijt hemmen dat ze snak s wegblijft . Hij je d t um deur? Nou , Coba aar st ok wel hoor . Daerom ga et ze gewoôn . Ze het mot meneer de dokter ê praat en dat het êhullepen . D t r is nog niks mot t r an de hang d . De wiege het ze op zolder ê zet . Het jongste kijnd is nou haast een jaar . Coba wul ok mot de ai gelijke trouwdag kommen en meneer Van Lookeren okke ! Jazeker , dee is weer heêlemol oppekalefaterd na e z t n operasie. Hij wul cl ' r mot alle geweld bij wezen , het ie ê za id . Hij leeft zoô mot ons mie . As je zien en hoo die ons woÔninkie het op laeten knappen , dan zou je d t r verlegen van wurren . Enkelt de buit e boel ziet t r nog rappekollig uit . Mar dat la it nijt an meneer . 1 , Je kannen nijt mot de wijnterdag buiten loôpen schilderen . Dat zal wel vurjaar wurren . êkregen . Hij jij nog an onze Lijs kan blijven? Hij zal het wel mooi ê vr eugen of tie snaks bij heur vijnden tussen al dee kijer van Ik het nog an meneer laeten weten dat wij in dar p z ukke goÔie schilders hemmen . Denk mar cl t ries an Hain van Gijs en z ' n jonge s . Mar d aer wou die toch niks van weten . Hij wurden een biet jen giftig , too ik dat za i . T k mos nijt denken dat ze bij ons in dar p à 11 es goôd kannen . Nou ja , ik za i het mar zoô . Het was m t n mongd uit vur dat ik cl t r arg in had . Mar om nog effen op onze bruiloft vrom te kommen , Karel t jen komt ok ! Dat kijnd is zoô blij as blik . Het ie toch z ' n zin Lijs . Het is een heêl vrijmoedig kereltjen . Och heden , as ik zoô over Karel t jen schrijf , mot ik amar denken of Freek en ik nog een huishouwetjen za 11 en krijgen . Want nijt om t t êen of t t are , as ik Karel t jen wel cl t ries op m t n schoôt heb , denk ik altijd : je z allen mar zoÔ t n lekker joôntjen van je ai gen hemmen . Freek zat ok al zoô na er me te kijken , too ik zoô mot dat kijnd zat . Mar och , wat haal ik in m t n hoôfd . We wachten het mar rustig of en zal Ien ons mar nijt blij maken mot een dooie mors . Alhoowel , we binnen alle bai gezongd en de boôm bleu it nog volop . Je kannen het nooit weten . . . Nou wul ik het ok nog effen over de meubeltjies hemmen , hoo dee van dar p n aer Ermelo kommen . We hadden ovv espreuken dat onze Tij met je d aer vur zou zorgen . Ze zal ongertussen wel bij je êweest hemmen om d aer over te praten . Het is de bedoeling ze op maandag de vijftiende bij jou weg te halen , zoôdat ik ze in de 106p van de week hier kan hemmen . Dan kan ik ze neer zetten , want het huis is dan schoôn . Tijmetje en Dirkie kommen dee week daervur een paar dagen schoônmaken . Bel kijer , wat bin, ik d aer mie in m t n schik ! ik het nog gien slàg kannen doôn . Alles Ia it nog net zoô as de werkminsen het achter ê laeten hemmen . Coba en Stien t jen zou wen ok kommem helpen, dan binnen we mot z t n vijven . As het dan nog nijt schoôn is weet ik het gien meer . Waar ik ok zoô mie in m t n schik bin , dat jelui de elfde December mie n aer Amsterdam gaenen , om m t n trouwjurk te k 06 pen . We kommen dee dag vr oog op dar p an en zetten Tijmetje en Dirkie gelijk of . As jij nou vur een lekker bak kien zorgen, dan ga enen 1 , —6— we gelijk deur op de stad a n. Je weten dat Coba ok mie gaet . We za Ilen s t aauwus wel bek—of wezen ! Zuk heên en weer ra i zen . We hemmen êdocht om s t aauwus de kippen mie te nemen. Dee kannen dan bij Coba achter in. Dat ga et mooi in éên meute deur. Een mins mot ok overal an denken. En dan mar hopen dat t r niks tussen komt van ziekte of zoô. Hoo is het aar st mot jou , Meut? Bin je nog ver kou wen? T k snap nijt dat Oôme zoô mot de krant zit te waeien. Hij lijkt wel een kijnd . Klee je mar goôd a n, as je mot de auto miegaenen. Het tocht altijd in zoÔ t n ding . Je dook om en een ongerok cl t r bij kan gien kwaad . Hè—hè , z uk schrijven, ik krijg t t r een lamme hangd van . Mar ja , een mins wul wel een woordje kwijt , n ij? Nou wul ik het nog effen over de trouwdag zelf hemmen . Dee valt , as we gezongd mag gen blijven , op Zaeterdag éên—en—dartig Januari . Precies om twaaf uur in het Raadhuis. Daernae wullen we nog een k Iain bruiloffien geven bij Dirkie thuis. Dat het ze annebeuien. Zond as overtrouwen in de kerk doônen we nijt, want Freek wul alles op éên dag ofdoôn. Daer is tie nijt v anof te brengen. Mar ik het um wel deur hoor , hij wul s t aauwus op huis a n. Nou ja, d aer kan ik wel in kommen. Want teugen je ê z aid Me ut jen, mos je d t ries weten hoo die elke aauwud zit te lijn—trekken as tie op huis an mot . Hij is nijt weg te bràngden ! Ik het t r zuiver een pak a n . I) t r mot niks meer bij kommen, want dat houdt ie nijt uit . Jij zal Ien dat wel begrijpen, want as ik me nijt vergis is ()ôme Lammert ok nog knap tierig . Dee kerels binnen allemol hetzelfde n ij? Zoô hemmen we dan toch nog alle za kies vur de Kursaauwud ê regel d . En dat mot ok wel , want ik krijg het druk mot dee dagen. Meneer krijgt volk over . Z 'n dochter Mina, de schoôljuffrouw komt logeren en meneer de student okke . Je weten wel , dee ouwe scheuk, dee nog leert . Dus zàt te doôn. Daerom bin ik zoô blij dat te we zoô deur jan en alleman êhulpen wurren en jij zoô mot ons miedenken. Nou Me ut jen , dan mos ik het hier mar bij laeten. Freek is onger— tussen binnen êkommen en begint ongedurig te wurren. Dag hoor ! Vur jou een stijve poes en vur Oome de complementen van alle bekenden hier . Je nicht Jannetje . (Eigen spelling van de auteur.) l , De Sint—Janskerk in Gouda en haar glazen Het navolgende is een samenvatting van de informatie bij de dia—serie t 'de Goudse Glazen" vertoond door de heer N. Metselaar koster/ rondleider van de St. Janskerk te Gouda op 22 november 1990 in de Boerderij te Huizen. Het kerkgebouw De monumentale St. Janskerk ligt in het centrum van Gouda, dicht bij het Marktplein met het mooie laat—gotische stadhuis. De kerk werd in de Middeleeuwen genoemd naar St. Jan Baptist, of wel Johannes de Doper. Het tegenwoordige kerkgebouw is niet de eerste kerk die op deze plaats werd gebouwd: de eerste kerk uit het midden van de 13e eeuw ging verloren bij een grote brand in 1 361 . Ook de tweede kerk uit 1410 ging in vlammen op bij de tweede grote brand in Gouda in 1438. Ook later bleef de kerk niet gespaard voor rampen: in 1552 sloeg de bliksem in de toren met als gevolg dat de kerk grotendeels verwoest werd, op het koor na. De restauratie duurde enkele jaren. De kerk was toen nog een 'hallenkerk' , d.w.z. het schip bestond uit vijf beuken, die alle even hoog waren en zadeldaken hadden. De zijbeuken hadden (en hebben nog) dwarsdaken. Bij een laatste grote verbouwing in 1590—1593 kreeg de St. Janskerk het karakter van een basiliek. Dit is een kerkgebouw dat een kruisvorm bezit, terwijl de middenbeuk en de dwarsbeuk (transept) boven de zijbeuken uitsteken. Hierdoor kwam aan beide kanten ruimte voor vensters : de ramen met het wapen van Gouda. Het koor was al eerder op basiliek—hoogte gebracht; daar vindt men de dertien zgn. apostel ramen voorstellende Christus met zijn twaalf apostelen. De Goudse St. Janskerk behoort tot de grootste van Europa en bezit, behalve de gebrandschilderde ramen, vele interessante bezienswaardigheden, zoals bij voorbeeld een fraaie preekstoel (19e eeuw) , een marmeren koorhek met koperen stij len (18e eeuw) , het orgel (eerste helft 18e eeuw) en het carillon (gedeeltelijk) van Petrus Hemony. De gebrandschilderde glazen De afmetingen en de opbouw van de derde St. Janskerk schiepen de mogelijkheid tot het aanbrengen van veel (grote) ramen in de gevels van de kerk, waardoor het zonlicht diep in de kerk kan doordringen. Daardoor ontstond een gunstige situatie voor gebrandschilderde Glazen. Aanvankelijk was de beglazing blank, maar waarschijnlijk waren er reeds in het begin van de 16e eeuw al enkele gebrandschilderde Glazen van Lucas van Leyden aanwezig. Deze glazen zouden bij de brand van 1552 verloren zijn gegaan. De gevel vensters werden tussen 1555 en 1603 geleidelijk ingevuld met gebrandschilderd glas. De in veler ogen mooiste Glazen stammen uit de jaren 1555—1571 , toen de St. Janskerk nog een rooms— katholieke kerk was. De tweede belangrijke periode was van 1593—1603 en ook later werden nog Glazen toegevoegd, zelfs tot in onze eeuw (b.v. het Bevrijdingsglas) . -8- Voorstellingen De Glazen uit de rooms—katholieke periode stellen bij belse onderwerpen voor, vooral het leven van Johannes de Doper. Uit de protestantse periode dateert een aantal Glazen gewijd aan voorvallen uit de vaderlandse geschiedenis, zoals het ontzet van Leiden. De zogenaamde mozaiekramen werden samengesteld uit glas— scherven die overbleven bij oude restauraties. De hoogste Glazen zijn bijna 20 meter hoog en 5 meter breed en werden geschonken door Filips IT en Margaretha van Parma. Aan het ontwerpen en uitvoeren van de gebrandschilderde Glazen hebben vele beroemde glazeniers gewerkt. De bekendste onder hen waren de gebroeders Dirck en Wouter Crabeth uit Gouda. Het maken van een Glas was ook vroeger een kostbare aangelegenheid, maar gelukkig waren er vaak hooggeplaatste personen die het een eer vonden om zo'n Glas te mogen schenken aan de kerk. Na de reformatie volgden Hollandse steden hun voorbeeld, evenals de Staten van Holland en het Hoogheem— raadschap van Rijnland (waarin Gouda is gelegen) . Schenkers van een (16e eeuws) Glas zijn vaak met hun beschermheilige of ook wel met familieleden in het onderste deel van het Glas afgebeeld. Zo zijn er onder meer portretten te zien van koning Filips IT met zijn vrouw Mary Tudor van Engeland en van landvoogdes Margaretha van Parma in door hen geschonken Glazen. Het portret van Willem van Oranje ontbreekt echter in het door hem geschonken Glas, maar is wel te vinden in het Glas geschonken door de Prinsenstad Delft (nl. dat van het ontzet van Leiden) . De beeldenstorm van 1566 heeft in Gouda in het algemeen, en wat de St. Janskerk betreft in het bijzonder, een vrij rustig verloop gehad. Dit was te danken aan het stadsbestuur dat de kerk dag en nacht liet bewaken door de schutterij. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren alle Glazen tijdig uit de vensters verwijderd en vervangen door blank glas. Begin 1947 waren zij alle weer op hun plaats terug. Bij het ontwerpen van de Glazen werden door de glazeniers werktekeningen op ware grootte gemaakt. Deze 'cartons' zijn — en dat is uniek in de geschiedenis van de glasschilderkunst — van de Goudse glazen nagenoeg allemaal bewaard gebleven. Onder meer bij de vele restauraties van de Glazen en voor studiedoeleinden worden de cartons ook thans nog geregeld geraadpleegd. De Stichting Fonds Goudse Glazen is opgericht in 1938 en heeft als doel de St. Janskerk met haar 'konstryke t Glazen in de blijvende aandacht te houden, niet alleen voor kunstkenners en wetenschappelijke onderzoekers, maar voor allen die deze kunstvorm hebben leren waarderen en liefhebben. De kerk is dagelijks (behalve zondag) te bezichtigen van 9 tot 17 uur; van half november tot half maart van 10 tot 16 uur. Het adres van het Fonds is: Achter de Kerk 2, 2801 JW Gouda. Het Fonds kent donateurs (minimum donatie f1. 15,— per jaar) en geeft gidsen uit met gedetailleerde beschrijvingen van de Glazen, naast prentbrief— kaarten e.d. 12e Fragment van raam nr . 25: Pr ins Willem van Oranje met de burgemeesters van Leiden en Delft. TUSSEN VECHT EN EEM De jaarlijkse Open Dag van de Stichting Tussen Vecht en Eem zal dit jaar op 25 mei plaatsvinden en wel in Weesp. De dag is toegankelijk voor begunstigers van TVE, leden van de Vereniging Vrienden van het Gooi en alle overige belangstellenden. Aan het bijwonen van de ochtendbijeenkomsten zijn geen kosten verbonden . Het (voorlopige) programma luidt : 9.30 uter: Ontvangst in het kerkgebouw van de Nederlandse Protestantenbond (NPB) . 10.00 uur: Opening (door de burgemeester van Weesp) gevolgd door een openbare vergadering van TVE. 10.30 uur: Inleidingen over — de geschiedenis van het kerkgebouw van de NPB — Weesp, een middeleeuwse stad? Weesp en de Vecht. s Middags zijn er naar keuze de volgende excursies: — rondleiding door het Stadhuis en bezichtiging van het museum -- rondleiding door oud Weesp met bezoek aan de synagoge — bezoek aan het fort aan de Ossenmarkt en de molen 'De Vriendschap' beklimming van de toren van de Nederlands Hervormde kerk en een carillonconcert — excursie per sleepboot naar de begraafplaats t Lanscroon' De dag wordt van 15.30 tot 16.00 uur afgesloten met een concert in de Nederlands Hervormde Kerk . Hieronder opnieuw een gedicht van Gijs Vos, vroeger wonende aan het Grenspad 56 in Huizen. Hij publiceerde regelmatig gedichten in de Hui zer Courant. DE VIJFTIENDUIZENDSTE Ja, vrolijk beierden de klokken, De VIJFTIENDUIZENDSTE was daar. En iedereen kwam in beweging, Van wie zou 't zijn? Een hem of haar? De brandweer loeide door de straten De vlag hing van de toren uit, En winkels mochten 's avonds open, ter ere van deez t kleine spruit. De VIJFTIENDUIZENDSTE, een meisje, Bracht met haar komst veel vreugde aan. Een mij lpaal voor Huizens bevolking, Werd door deze kleine vol gedaan. Wij wensen 't nieuwe burgeres je, Gods allerbeste zegen toe. Want daarin is toch volgens 't Woord, De rijkdom in gelegen. Gijs Vos, Huizen, 16 februari 1957 12e -1 1 - STREEKARCHTEF VOOR HET GOOI EN DE VECHTSTREEK Hieronder geven wij u een kort en niet volledig overzicht van archieven welke zich in het Streekarchief bevinden. Mocht u nadere inlichtingen willen hebben over de collectie, kunt u contact opnemen met het Streekarchief (archivaris mevrouw C. M. Abrahamse) . Adres: Postbus 10053, 1201 DB Hilversum. Bezoekadres: Oude Enghweg 23, Hilversum. Telefoon: 035 — 292646 of 292560. Op werkdagen geopend van 13 17 uur ; s ochtends vanaf 9.30 uur na voorafgaande telefonische afspraak. N.B. : het Streekarchief betreft de gemeenten Blaricum, s—Grave1and, Hilversum, Laren, Loosdrecht, Nederhorst den Berg en de voormalige gemeenten Ankeveen en Kortenhoef. Voor Huizen moet u op het gemeentehuis aldaar zijn. Gemeente—archieven Blaricum 1699-1926 (met bevolkingsboekhouding 1850—1939) Hilversum 1766-1939 (met bevolkingsboekhouding 1850—1862) Laren 1699-1924 Loosdrecht 1592-1945 (met bevolkingsboekhouding 1860—1939) Nederhorst den Berg 1625—1936 Registers burgerlijke stand van bovengenoemde gemeenten: -s van geboorten ca. 100 jaar en ouder — van huwelijken ca. 75 jaar en ouder van akten van overlijden ca. 50 jaar en ouder Rijksarchieven behorend bij bovengenoemde gemeenten (behalve Loosdrecht) Doop— trouw— en begraafboeken van voor 1811 Oud—rechter lijke archieven van voor 181] Gaarder archieven van voor 18.1 1 Notariële archieven tot en met 1905 Kerkelijke archieven van de Nederlands Hervormde gemeenten in: Ankeveen 1643-1955 Blaricum 1664—1956 s—Grave land 1658-1944 Hilversum 1746-1951 Kortenhoef 1680-1946 Laren 1844—1980 Nederhorst den Berg 1625—1954 Voorts het archief van de classis Hilversum der Gereformeerde Kerken in Nederland 1932—1984 Kranten leggers Gooi en Eembode 1924, 1927-1938 Gooi— en Eemlander 1902-1912, 1918-heden Gooi sche Klanken 1945-1949 Gooi sche Post (RK) 1918-1937 In het streekarchief bevinden zich verder archieven van families (b.v. van de verveners—familie Van Blarcum uit de 18e en 19e eeuw) , bedrijven (b.v. van Bouvy Zout in Muiden, 1838—1981) , en verenigingen (b.v. van de Commissie tot Beheer van de Grindweg van Hilversum op Laren (1853—1930) . De redactie van het Berichtenblad van de Historische Kring Huizen zou graag ervaringen met speurtochten in dergelijke archieven van u horen en eventueel publiceren. Wij houden ons aanbevolen. 2e jaargang nr. februari 1991 -2-