De Ratel Januari 1985

H U I Z E R K R I N G B E R I C H T E N 9e jaargang nr. 1 , februari 1988 Aan de leden, Het doet ons genoegen u hierbij de datum en het programma te kunnen melden van de eerstkomende avond en in dit geval tevens de jaarvergadering: maandag 21 maart om 20.00 uur In de Boerderij, Hellingstraat 9. Na de gebruikelijke afhandeling van de jaarvergadering van de vereniging 'De Historische Kring Huizen q (waarvoor de leden de agenda en overige stukken apart krijgen toegezonden), zullen di a 's worden vertoond over het "nieuwe Hulzen" vanaf de eerste paal die op de Meent de grond in ging. Nu de nieuwbouw op de meent gronden vrijwel voltooid is, is het leuk om de geschiedenis van de nieuwe wijken eens onder de loep te nemen! Zoals u zult zien, Is het een hele historie.. .. Met vriendelijke groeten, Het Bestuur Q) Wij overdrijven zeker niet, wanneer wit) o zeggen, dat wethvuder A. Vos G.Jzn. een der verdienstelijkste Huizer ingezetenen is. meds als jonge man heeft Antonie Vos, zooa19 hij in de wandeling wordt genoemd, zich voor de publieke zaak van Huizen en de Huizers geïnteresseerd en was hij een pionier op het gebied van organisatie. De leuze: „eendracht maakt macht" ig door OO 'hem niet alleen aangeheven, muar ook in P) aktijk gebracht. Er wag voor ong dan ook alle reden voor, nu de heer A. Vos heden 70 jaar is gev, orden, hem te verzoeken voor het .,Nieuwsblad voor Huizen" eens een en an• der te vertellen uit zion lang en werkzaam leven: Uit ervaring wisten we, dat wethouder VOS het, 'beste tc „vangen" is op het kantcor van de Boerenleenbank. de Instelling. die hij Inet de volle toewijding van zijn l:ersoon heeft groot gemaakt. • I)aar troffen we. hem dan ook voor een paar grocte en dikke boeken met cijfers om van te duizelen. Maar den heer Vos duizelt het niet zoo spoedig en hij is even Meentopzicllter op de gelneene weiden en helden van Stad en Lande van Gooiland. — Zoo. k0111 je weer eens buurten? vroeg de wethouder, zich houdende of hü niet dadelijk legioep dat wij het op zijn aan: steunden 70en verjaardag gemunt hadden. — Ja, U begrijpt, met het oog op uw kroonjaar — Ik begrijp niks! • U •hoc•lfi toch dezer (lagen 7() jaar tc xvorden? — Daur weet ik niks van! Zeventig jaar is cen leelijke leeftijd. Veel te oud. l)un g s.t je of takelen. — ()ud worden on jong blijven, dat is 'n U eigenlijk 70? Heden 70 Jaar. Zie je: nu gaat ie me vveer uithoo-• ren t. Nou. ik zal het je dan maar zeggen, als je er niet te veel drukte •vnrt in de cc,t rant maakt: Woensdag. Juist. Wilt U nu iets uw. langeleven in Huizen vertellen? Antonie Voe hadden we nu op z'n praatstoel. En hij vertelde van de gebeurtenis. gers van vroeger .'aôô, dut hij in het her•• beleven in den geest van alles wat hij mee- en doorgemaakt had, zelf plezier eqheen te krijge(h Ter' eere den 7ben• verjaardag van dezen gewenrdeerden Huizer ingezetene zij hiervan een bcknopt relaag gegeven: Zoo men weet, zijn de Vossen oude Huia : zer menschen en ze vormden Einds vele; tientallen jaren de bekende. landbouwergfemilie's. Tot zijn 16e jaar was Antonie. v03 dan GOIc werkzaam op do boerderij varr7 z.ün vader, zoodat hij door en door bekend werd met het 'boe:enbedriJf. Z'n landbou-• wershart heeft den boerenstand dan ook nooit verloochend; integendeel. Hij wag de man in Huizen, die de boeren heeft georganiseerd met als prachtige resultaten:A de C05peratieve Boerenbond, de Boeren: leenbank, de C03p. Melkfabriek. Toch had de jonge Antonie Vog niet den waren zin in de praktijk van het ' landbouwersbedrijf. „Ik had een hekel aan den Engh!" zegt hij zelf, zoodbt ik een ander vak heb gekozen. Op verschillende plilLtsen werd hij bakkersleerliug• • on • alg" kok heeft hij ge verkt zo,csxel in de stu(lenten-sociëteit tc Utrecht als bij ,.Jan Tubak" in Bussum. In 1887 dus 46 jaar ge}eden ig de heer Vog in z'n geboortepli.btg Huizen z'n bakkerij begonnen • acri de Voorbaan, hetzelfde huis waar thaA8 de Boetenleenbank ig gevestigd. Geen on•ingewijde zou vermoeden, dat diii een Boel eoleenbank Was gevestigd, want het huig onderscheidt zich in niets •van 'do omringende bebouwing. Voor bankrooverg cen zeer ongewenechte mimiorie. Zoo vestigde Antonio Voe iâ Huizon dO eerste brood-, koek- en banketbakkerij en wag hier de eergte bxkkcr, die dagelijks versch brood voor z'n klanten had. Als banketbakker wag hij toen bepaald een nieuwigheid voor Huizen. Hij heeft de Huizerg boterletters leeren eten, ondanks dat ze zijn eergie producten van verstoordheid over het onbekende dat „niet lustten" een keer door de ruiten van z'n bakkorij hebben geslingerd. Deze l,etuiging van antipa t.llie hceft Antonie Vos evenwel r.iet ontmcedigd•s veeleer beschouwde hij baar als een bevestiging van het spreekwoord: wat dc. boer niet kent. eet hij niet. Het duurde niet lang of Antonio Vos v.'8G in Huizen ingeburgerd. Hij werd de oprichter van de Gooische Bakkersvereeniging en in zijn kwaliteit van hoofdbQ. 8t.uur81id werd hij lid van de jtiry van de grcote bakkerijtentoonstelling. gehouden in wijlen het Paleis voor Volkgv)ijt te Amgterdam. 9e jaargang nr. 1 , februari 1988 -3- En daarbij is hij toch weer een beetje bcer geworden ook. Zondagsavonds, alg hü met bakken moest beginnen, kon hij n.l. geen melk meer krijgen, toen zijn vilde l' met de boerderij was opgehor.den. Toen ig Antonie Vos, radicaal als hij ig in, hot nemen van afdoende maatregelen, zelf een aantal koeien gama houden. ten behoeve van zijns bakkerij. Want hij bakte alleen brood met volle melk. Hij wag ook nog zoo'n beetje veearts. Heel wat keeren i8 hij uit zijn 'bakkerij gehaald, om in den tijd van de tongblaar, alg koeien z.g. „aan de -melk lagen" met de melkspuit te helpen. heeft hij vele dieren voor den dood bewaard. In dien tijd viel ook de oprichting der verschillende waa•r do hear Vog de ,.Uerhebe€' van Dat begon met de door den hear Vos ingezette actie têgen het „plok" bij ;het verhuren van hooiland door -den notaris. Het resultaat was, dat na harden 8trijd werd gewonnen, 661? met behulp van een paar manden fijne Huizer bokkingen, die in Ee\nnëg eens 'n geheel verkooplokaal leeg haalden. Dat was een Van de eerste daden van den Huizer Boerenbond. Toen werd het Vee fonds opgericht. Daarna exploiteerde •de heer Vos een dorschmachine. die later v:erd ondergebracht in de C05peratieve aankoopvereeniging voor dorschmachines en op I April 1005 had do voor Huizen zeer belangrijke gebeurtenis plaats: de oprichting van de Boerenleenbank. met de heer A. Vos als voorzitter-directeur. Als bakker had de heer r. Vos meerdere malen ondervonden, hoe vele boeren er bij .hun geldséhieters „onder zaten". Ik heb wel eens geld gegeven voor rogge Nioor m'n bakkerij. die nog gezaaid moest worden. Het betalen van de pacht was voor vele boeren een steeds wederkeerend probleem. Het ooôperatief inkoopen door den Huizer Boerenbond was een van de eerste verbeteringen en de Boerenleenbank bleek daarna in een groote behoefte te kunnen voorzien. We begonnen in met ü) 16 den en een omzet van April tot Decerneer van f 5000.—. In wae Ae omzet: 1 millioen gulden en er stond f op de Centrale to Utrecht. o-ngeacht het effectenbèit vAn de Bank. De Spaarbank is een floreerende aparte afdeeling geworden met ongeveer 1200 gpaarders. Sedert August,ug de heer A. Vos kassier' van de Boerenleenbank. Men Kan hem er (le3 morgeng vinden van 9—12 uur en des Vrydagavondg van half zeven te. half tien. Met h lrt en Liel is hij bij deze, z:.tik-, die hij heeft opgericht met C. C. Ile. bel, den oud-wethou&r van Huizen. E. Vos Jzn. en L. den Oude. Tien jaar geleden wag de heer A Vos de man, die het initiatief nam tot oï)richting van de Coyperatieve Melkfabriek, die zich onder de bekwame en energieke leiding van den heer Vroeger eveneens tot een bloeiend bedrijf ontwikkelde. Beh.alve dit heeft de heer A. Vos zich voor de gemeensdhap van Huizen ook zeer sordiengtelijk• gemaakt alg raadslid, wethouder en locoburgemeegter. Niet als afgevaardigde van een bepaalde politieke richting, doch als pefrsoon werd de heer Vog in 1910 gekozen tot ïfd van den gemeenteraad. Het duurde niet lang of hij was wethouder. welke functie hij tot op den huidigen dag met veel ambitie bekleedt. Er was sléchtg één Onderbreking nllmelij!lë van 1919—1923, 'toen• bij de evenredige vertegenwoordiging de heer Vog ge. wipt werd. Dat duurde eohter maar één verkiezingsperiode, want bij de volgende stemming werd 'hij weer foT •lid van den raad gekozen en in 1923 werd hij al dadelijk na het 'overlijden .van den heor Jan Baas waarnemend wethouder. In werd hij voorzittòr vah de hliuroommiiBie•, th'ans ig hij wethouder van• de fichtbedrij- ven. De heer 'A.%Vog• wag de man die mot'&lle 'energie gewerkt heeft om Huizen eigen gasfabriek te bezofgen, iets waarvoor do toenmalige burgemeester do hoor 4 Van Munnikhuizen niets gevoelde. Die was op het gebied van gemeentelijke bedrijven zeer coneervatief. Toon (Ie'/,e even wel 'heen ging, kreeg de heer A. Vos 011(lor het burgemeesterschap van den heer 'l'en Rao, do gasfabriek' „er door". Tot op dezen dug heeft Huizen daar veel profij& van en zelfs Blaricum profiteert thans xan de leveranties van gas door de fabriek van Iluizen. Zeer heeft wethouder Vos ook geijverd voor het in gabrulk stellen bij do bedrijven van paarden en wagens en de iiuizet• llaveu heeft altijd zeer z'n aandaaht ge s had. Als voorzitter van de h•uvencommig. Bie werkte hij er zeer toe mede de wandelpier aan te leggen en tot het maken vun de oorste groote gdhoeiïng. Ook de motorboot. is onder zijn leiding aungesohuft, als(lo uitbreiding van dc litiven en de werf. w Ilt de wegverbetering in het dorp betreft l.otoondQ do heer Vos zich steeds een voorst41 nder vun breedc verkeerswegen en t rot toi rs. Voorts was de heer A. Vos in de periode dat hij geen rundslid was brandmeester en nu heeft hij het op z'n î0en verjtvn rdng Illogen hele ven. dat II uizen een modernen tuotorbrnnqlspuit heeft. Wat de heer A. Vos als loco-burgemeester voor Huizen is geweogt vôÔr het vaarden van het burgemeesters Lin door den heer J. Egberts en tijdens diens ernstige ziekte, ligt nog versch in 'het geliellgen. 'Zoo heeft de heer A. Vos de gelileen te k ti ll Ilen gediend en het spreekt dan ook va nzelf. dut zijn 70e verjaa rdag niet onopgeInerkt zul voorbijgetlll. oen fru•lli bloemstuk bezorgd. H nngel,oqlen door I}. XV. en het rie-personeel. ()ok van plaats zij wet houder A. Vos G. J zn. tgelulc gewenecht met zijn 70en verjaardag en Iaat ons hopen. (lat hen) nog vele vit n Ie ja ren w un rill hij zich 1 , -4- Vraagt u uw familie, vrienden en kennissen dit ook wel eens?? WIST U . . dat, de HTSTORTSCIW WRING HUIZEN: al ruim 8 jaar bestaat ; —probeert rnensen bij elkaar te brengen die geintereseerd zijn in de geschiedenis van HUTZEN en omgeving en die daar op aller— lei manieren samen mee bezig willen zijn; oude dokumenten, tijdschriften, boeken, kranten, brieven enzo enz . verzamelt, rangschikt en waar mogelijk wil tentoonstellen; oude foto' s, films, ansichtkaarten enz. enzo verzamelt, rangschikt en beheert en mogelijkheden zoekt deze zaken ter kennis te brengen van alle Hui zer ingezetenen; alles wat bij kan dragen tot een goede en boeiende presentatie van de Hui zer klederdracht interessant vindt ; alle mogelijke informatie over de oorlogsperiode in Huizen bijeen wil brengen en terzijnertijd een tentoonstelling wil inrichten over dit onderwerp; haar archief open denkt te stellen, zodat leden en belang. stellenden er voor hun studie gebruik van kunnen gaan maken ; nu al openstaat voor vragen; gemiddeld v ijf activiteiten per jaar organiseert voor leden en belangstellenden; wandelingen door het oude dorp organiseert onder deskundige begeleiding; Mw. A. Krùyning Driftweg 1 51 tel 519776 een eigen blad uitgeeft vijf maal per jaar; ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gemeentehuis in april 1 986 een boekje heeft uitgegeven over de t huizen van de gemeente' er zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar een herdruk van 6 oude ansichtkaarten heeft uitgegeven die te koop zijn bij boekhandel Flevo ; u graag op de hoogte brengt van de andere, hierboven niet genoemde activteiten! Inlichtingen bij de ledenadministratie: Mw. T. Rooth. Punter 1 3 ' I luizen. tel. 6/1 535 Deze kaart heeft de Historische Kring Huizen op 25 maart 1986 gekregen van de heer K. Wouda, die toen na onze jaarvergadering vertelde uit zijn herinneringen aan zijn werk bij de Gemeente Huizen. Naar aanleiding van onze publikatie over het scheepsongeluk met de HZ 52 van 5 maart 1 925 in ons vorige berichtenblad, reageerde een lid en leende ons een krantenartikel over die storm 0 Op de foto, de hal f gezonken botter in de haven; daar waar nu de gemeentewerf is e Hier was e erst scheepswerf Koko Nog een scheepsramp: een Muizer botter omgeslagent Twee slachtoffers weef bü dit ongeval. De ruwe voorjaarsstormen ei schen elk jaar van onze visschers be— vol king tragische offers 0 Niet alleen aan de Noordzeekusten zijn er ongelukken te betreuren geweest, ook aan de Zuiderzee heeft het jaargetij ZN n slachtoffers gemaakt: bij Huizen werd dezer da— gen de botter H 52 door den storm gegrepen en tot zinken gebracht: de beide opvarenden, schipper Isaac Veerman en zijn zoon Pieter, die pas gehuwd was 9 kwamen bij de storm om het leven! M. Po Rooth. 1 , Huizen , den 7e September 1924. Lieve Me ut jen , Bel , bel , wat was dàt een mooi daggie, v lede week. Ik veûlde me net de Keuning in too we mot de auto het versierde dar p inriejen. Zovuul bogen en vlaggen , dat zie je hier heêl nijt . Mar zeg nouêries eerlijk Meut , vur weêl hadden jelui de boog mot sparre greun nou op het hek kien ê zet . . . Vur jarige Willemien— t jen òf vur je nicht Jannet jen? Too Freek en ik d t r onger deur leupen, za i ik nog teugen Freek: Freek, taatjen, jij zou wen zoô vur de Prins deur kannen gaen ! Want eerlijk Me ut jen , het is dat ie z t n pet en z t n pak het thuis êlaeten, mar hij zou vur de Prins nijt onger doôn!i Nou ja , bij wijze van spreken dan . Je kannen wel merken dat ik het knap te pakken het . HOO ouwe r , hoo gekker , z allen we mar zeggen. Mar om nog effen op de dag zelf vrom te kommen ; je mozzen wel wennen an m t n buiten kleren. Ik kon het merken an je rare mongd dee je t rukken. Mat too ik eênmol begun te praten truk je weer een biet jen bij . Ja, het valt vur jou nijt mie , evegoôd . A1 dee verangeringen. Mar je slaenen je ai gen d t r knap deurheêne, zou ik zoô zeggen. En weet je waar ik ôk zoô blij mie bin? Dat Freek zoô biezonger OP je êsteld is . Mar dat kan 61€ gien aar st , want je binnen as een moeder vur m t n. Alleênig wat onze maiden betreft , mot ik effen m t n hart luchten. Dee binnen Freek en mijn teugenêvullen. Vurral onze Tijmetje. ZoÔ t n scharpezeêl ! Dee denkt dat ze alles kan zeggen èn vragen. Ik weet wel , ze is m t n ouwste zuster , mar dat neemt n ij t weg dat ik mot m t n negen—en—dartig jaar gien onnoôzel kijnd bin ! Weet je wat ze vreug? Hoovuul die op z 'n bookien het staen ! Nou , ik si neer den m t n ai gen echt hoor . Freek wist ôk nijt waar die kijken mos. Dat was nou zuiver nijuwsgierighaid van d t r . Ioôf t t r niks van dat ze d t r ai gen zorgen maakt of Freek wel een huishouwetjen kan ongerhouwen . -8- Trouwes , dat maken we zelf wel uit . t Zal de vraag wezen of t t r bij ons nog kijertjies za Ilen kommen . Zoa jong bin ik ôk gien meer . Nou ja , dat zal de tijd wel Ieren. Dat is een klaâuwertjen dee z t n ai gen ofklaâuwerd . Veder is het m t n oppevullen dat Meutjen Naad jen d 'r ai gen knap innehouwen het . Je hemmen d t r zeker een pinne op t T r neus êgeven ! Ze houwden d 'r mongd stijf dicht , too we effen een bak kien bij d t r gun gen drinken . Mar d t r oôgen scheuten vuur ! Nou, vurt mar. Ze motten allemol wennen dat Jannet jen op t t r ouwe dag ôk nog an een vrijer êkomrnen is. Mar hier in Ermelo is t t r éên dee arg mot onze trouwplannen in ne neumen is. Dat is meneer Van look eren. Ja , dat had je nijt êdocht ,hè? Hij het toch zoô f n schik kien en kan het mar nijt laeten om me d t r mie te plaegen. En dan mar lachen as ik t t r op ingae en een kleur as vuur krijg ! Parte keren krijg ik het t r benaâuwd van. 06h ja , en weet je weêl het nijt kan of wachten? Karel t jen! Je weten wel, dat lekkere joôntjen van meneer de dokter uit Apeldoorn . Hij mot Opa teugen meneer Van Lookeren zeggen . Een paar dagen vrom was tie mot z t n ouwers op bezeuk. En too hem ik het t um verteld . Eerst keek tie glad betuteld , mar later v eun die het prachtig ! En wat denk je wat ie vreug? Of tie mot de trouwerij bruid s— jonkertjen mog wezen . Dat had ie een keer bij de femielje mieêmaakt. Nou, dat hem ik mar meteênen uit z t n hoôfd uit ê praat . Want dat is niks vur ons soort min sen . t t Is wel snob big vur Karel t jen, mar dat ga et nou eênmol nijt. Hij krijten. Je weten hoo kijer binnen. Hij was toch al een biet jen in de warre deur m t n buitekleren. Ik het too m 'n mus van boven êhaald en op m t n Zuk lachen as tie too dee . Karel t jen was z t n verdriet hoôfd ê zet. In de keuken net uur lijk. f t Was ôk gien gezicht ! Mar goôd , vergeten en daer gun g het om . -9- En wat zou je denken van Coba? Dee is toch zoô blij dat Freek m'n ê vr eugen het ! Zoô druk as dat mins t 'r an is. Heêl onnoôzel ! Je zou wen haast denken dat zij de bruid mot wurren.Ze het al precies uitêmaakt waar ik m 'n linnengoôd mot kopen en wat vur potten en pannen ik noôdig het . En m t n bruidsjurk kan ze ôk al uit— tekeren . T k za i flussies nog teugen d t r: Ik zal nog uit motten kijken Coba, voort 106p jij mot Freek na er het raadhuis . Nou , ze mog wullen dat heur Klaas zoô t n flinke kerel is as mijn Freek. Daer kan ze nog een punt jen an zuigen . Ze zal nou nog wel meer gebrek zien , an dee lapzwanser . Daer zit ze mooi mie annehaald . En mot z t n Moeder ôkke . Dat binnen twee hangden op éên buik. Ja, ja , dat komt t r van as je motten trouwen. Ze het f t m 'n pas verteld , mar ik het 't altijd al êdocht . Mar Coba staet ze wel , de leste tijd. Ze bijt goôd van d t r of. Gelukkig hem ik van de palemetasie van Freek nijt vuul te duchten. Vur zoôveer ik weet het ie nog een paar ongetrouwde nichten er reges op de Veluwe en nog een ()ôme onger Nijkerk. Da t s alles . Dan valt er nijt vuul te st rijen ôkke, wat jou. Mar waar en wanneer de trouwerij êhouwen zal wurren, kan ik me nog nijt over uitlaeten. Wat dat betreft binnen Freek en ik het nog nijt eêns . Mar in éên ding wel : h et mot vur de Kursaâuwud beuren . Nee jen Meutjen, ik bin nijt teugen de lamp êleupen , mar op onze leeftijd mot je nijt zoô lang wachten. We weten wat we an mekaar hemmen en vur de centen hoven we het nijt te laeten. Dat gaet Tijmetje niks a n, mar dat kan ik teugen jou wel zeggen . Een woôninkie hemmen we ôk al. Mar d aer schrijf ik je de volgende rais wel over . Het wurdt nou hoôg tijd dat ik an het eten begin. l) 'r staet al een lekker aindjen gedoô op het peteroÔ1ieste1 te sudderen . Freek het nog net een maeltjen boÔntjies kannen plukken , mar het binnen wel de lesten . Nou Meut , de vrindelijke groeten an Oôme en jij van mijn een stijve poes ! Je nicht Jannetje . Oôh ja , d t r schiet me nog wat te binnen . Je hadden het t r over -10- dat mijn Huize re kleren bij jou in de kast kon nen hangen . Mar dat gaet nijt deur . T k het t r al een are bestemming v u r . T k wul ze onger onze maiden verdeêlen . Vurral Lijs kan wel wat gebruiken . Dan ziet ze d t r voort mot de trouwerij gelijk knap pies uit . Schiet t r mar vast over uit , as het zoô an de praat te pas komt . (eigen spelling van de auteur) De Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, Afdeling Naerdincklant organiseert dit voorjaar de volgende avonden. Op woensdag 9 maart spreekt hr. W.J. Hogestljn, provinciaal archeoloog van Flevoland, over de neolithische opgraving op Schokland, waarover hl j de leiding had. Op woensdag 13 april spreekt hr. H. Fokkens over opgravingen In Austerlitz van nederzettingen uit de prehistorische en de Franse tijd. Beide avonden beginnen om 20.00 uur en worden gehouden In het Centrum voor Fysiotherapie, Bremstraat 3, Bussum. Entree voor niet—leden f1. 2,— 9e jaargang nr. februari 1988