De Ratel februari 1980

HUIZER KRING BERICHTEN
Berichten blad van de Huize r Historische K ring 1980 no. 1
    Februari 1 980    Sekretariaat : Want 37
1276HC Huizen N.H.
TER INLEIDTNG
In dit eerste nummer van onze berichten heten wij allereerst onze nieuwe leden welkom. Daartoe bestaat alle reden : de leden van het eerste uur zijn immers historische leden
Met deze berichten wil het Bestuur U op de hoogte brengen en houden van het wel en wee van de Historische Kring Huizen. Daarbij is het bepaald niet de bedoeling dat dit berichten blad alleen gevuld zal worden door het Bestuur, integendeel . Wij vertrouwen erop dat het zal gelukken orn bijdragen uit de ledenkring te verkrijgen over onderwerpen die ook de belangstelling van andere leden kunnen hebben.
Daarvan zal het ook afhangen of deze berichten met een zekere regel — maat kunnen verschijnen . Voorlopig denkt het Bestuur aan een bericht in de voorzomer en êên in de herfst.
De aanduiding die boven ons blad staat is een voorlopige naamgeving. Wie een goede gedachte heeft voor een naam met een eigen karakter, mogelijk zelfs van het eigen Hui zer erf, vragen wij gaarne om ons dat even (schriftelijk) te laten weten.
En bierrnede is de eerste pennestreek gezet voor deze berichtgeving.
C . J . Lindhout, Voorzitter.
x—x
x—x Het Wilhelmus kost f. 60 .000 , —
Op onze openingsavond maakte de Heer Wouda in zijn inleiding meldi.ng van een historische gebeurtenis , die in de jaren van de Duitse be— zetting in Huizen heeft plaatsgevonden . In de oude hervormde kerk werd het Wilhelmus gezongen , ondanks het verbod . Dat heeft de kerk e— lijke gemeente een boete opgeleverd van f. 60 .000 ,          De openingsavond van woensdag 6 februari jl .
Op deze bijeenkomst , die gehouden werd in de aula van de Willem
Wieger s school aan de Gemeen land slaan, trad de Historische Kring Huizen voor het eerst in de openbaarheid. Daarbij bleek wel duidelijk dat er voor de aktiviteiten van een historische kring voldoende belang— stelling is : er waren ruim 160 bezoekers ! Daaronder waren ook ver— tegenwoordigers van het Gemeentebestuur, van de Stichting Tussen Vecht en Eern (T.V .E . ) en van andere Gooi se kringen.
De avond was zo opgezet , dat in het gedeelte v6Ôr de pauze in een reeks vijf —minuten toespraken , aandacht werd gevraagd voor een aantal onderwerpen waarop vanuit de Historische Kring aktiviteiten kunnen worden gericht . Op deze onderwerpen werd ook aan een aantal tafeltjes vÔ6r in de zaal de aandacht gevestigd.
Na een korte inleiding door de Voorzitter, vertelde Mevr. Kruijning over haar zorg dat gaandeweg allerlei bijzonderheden van de leefwijze en van het gebeuren in de tijd van ouders en grootouders verloren dreigen te gaan . Daarom heeft zij het plan opgevat om oudere mensen te vragen over vroeger te vertellen en die verhalen op de band op te nemen . Daarbij zal natuurlijk ook in dia lekt kunnen worden gesproken . Mevr. Kruijning deed een beroep op de "echte" Huizers hun medewerking te geven, hetzij door zelf mee te doen hetzij door het tot stand
-2-
brengen van een kon takt .
Daarna hield de Heer Kooyman als amateur-archeoloog een korte inleiding over het onderzoek in de bodem naar sporen en restanten van oude bewoning, in het bijzonder aan de hand van zijn ervaringen bij het onderzoek bij Dorestad, het oude Wijk bij Duurstede . Vond— sten als vuistbijlen, oud aardewerk e .d. werden getoond. Omdat bij dergelijk onderzoek een deskundige aanpak en begeleiding geboden is en pionieren op eigen houtje onnodig veel verloren doet gaan, geschiedt bodemonderzoek in samenwerking met de Archeologische Werk— gemeenschap voor Nederland (A .W. N. ) .
Zoals bekend , zijn er ook in het Gooi mogelijkheden voor dergelijk onderzoek. In het museum De Vaart in Hilversum is een verzameling van Gooi se vondsten te zien .
De Heer H. Vos vroeg vervolgens de aandacht voor het bewaren en ver — zamelen van historische afbeeldingen en oude dokumenten, zoals oude foto's en prenten, maar ook papieren van erfenissen, beschrijvingen van zakelijke overdrachten. Hij riep op om dergelijke stukken de nodige zorg te geven . Bij de historische kring is een werkgroep ir oprichting die er zich op wil toeleggen interessant materiaal te heren en te registreren . Daartoe zijn zowel originele stukken als    fotokopieën welkom.
Tenslotte vertelde Mevr. Marmels tein over de flora en fauna rondom Huizen , met zijn zo verschillende milieus van weiland, -duinkuststrook en bos- en heidegebied. T n het bijzonder de kuststrook is interessant door de historische verandering van zout naar zoet water. Ondank s dat weten nog altijd plantensoorten uit het zilte milieu zich te handhaven.
In de pauze bestond gelegenheid tot koffiedrinken, tafeltje kijken, kennismaken en praatje maken . Daarvan werd een druk gebruik gemaakt .
De tweede helft van de avond heeft , zoals ook was aangekondigd, de Heer K. Wouda verteld over het oude Huizen, zoals dat er in de eerste helft van deze eeuw uitzag. Hij ging daarbij uit van de kerk— toren, als oudste monument van Huizen, en stond stil bij .hetgeen aan de voet van die toren en daaromheen zoal veranderd is : de geschie— den is van het raadhuis , van de zendmasten, van de visserij en de hangen. De Heer Wouda liet daarvan ook een aantal lichtbeelden zien (waaronder ook een opname van een begrafenis , waarbij vrouwen en mannen nog gescheiden volgden ) , die "in de zaal" duidelijk met grote aandacht werden gevolgd , getuige ook het verzoek om nog even door te gaan met een laatste serie plaatjes .
Op deze avond bestond gelegenheid zich aan te melden voor het lidmaatschap van de Kring. Daarvan werd door een vijftigtal aanwezigen gebruik gemaakt. Opgaven voor deelneming aan werkgroepaktiviteiten kwamen nog slechts in beperkte mate binnen.
x-x    Huize Ruijsdael
      In vroeger eeuwen heeft er in het naburige Blaricum een aanzienlijke hofstede gestaan, bekend als Ruijsdaal of lt Het Hoge Slot" . In de jaren 1974 tot 1977 zijn daar opgravingen uitgevoerd, waarbij een uitgebreide verzameling oude gebruiksvoorwerpen voor de dag is ge— komen . Daarnaast is een historisch archiefonderzoek verricht. De historische afdeling van ft De Vaar t t' in Hilversum, Vaartweg 163 houdt van de uitkomsten van deze onderzoekingen een tentoonstelling van 23 februari tot 28 april a.s .
-3-
Doelstelling van de Historische K ring Huizen
De Historische Kring Huizen is een vereniging, die ten doel heeft het bevorderen van :
 de belangstelling voor de geschiedenis en kult uur van Huizen en omstreken  het behoud en het onderzoek van monumenten en dok urnen ten van ge— schieden is , kunst en kult uur van de oude Hui zer gemeenschap
Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van bijeenkomsten , het oprichten en stimuleren van werkgroepen , het uitgeven van een berichten blad , ook door samenwerking met andere organisaties etc .
Horewoest
Dit woord komt nog voor in het Huize r dia lekt . In de woordenlijst

van de uitgave van de Hui zer Dia lekt Werkgroep van 1977 : Huizen, hoo t t vroger was (Visser Drukkers-Boekverkopers ) wordt als betekenis gegeven : e r g kwaad .
Opmerkelijk is dat bijna hetzelfde woord reeds in het Middelneder— lands voorkomt . Zo is er een gedicht van de dichteres Hadewijch uit de 13e eeuw met de titel Orewoet , ook geschreven als orewoede en horewoet . De betekenis daarvan wordt in dit kader weergegeven als geestelijke vurigheid , drift .
      Zou dit oude woord , dat overal verdwenen is , in Huizen nog gebruikt worden ? De genoemde uitgave geeft er in de daarin opgenomen verhalen geen enkel voorbeeld van .
Samenstelling van het Bestuur en Adressen

Speciaal Huizen Nummer T . V . E . juni 1979
Ter gelegenheid van de op 9 juni 1979 in Huizen gehouden historische dag, georganiseerd d oor de Stichting Tussen Vecht en Eem en het Ge— meent e bestuur van Huizen , werd een speciaal nummer uitgegeven van het Historisch Tijdschrift, dat geheel gewijd is aan Huizen . T n dit nummer is ook een literatuurlijst van Huizen opgenornen .
      Dit Huizen nummer is weer herdrukt en in de Huizer—boekhandel ver. krijg baar ( Prijs f. 6 , — ) 
Huize r scherven
Zoals U ziet zijn er tussen de berichten door telkens met x -x ge— merkte korte informatieve mededelingen opgenomen over historische zaken . Het zijn kleine vondsten die met enige aandacht kunnen worden opgemerkt , je moet ze alleen oprapen en even vasthouden . Vandaar ook de naam : Hui zer scherven . Als U , als lid of lezer , ook eens wilt opletten , aan iets denkt of iets ziet , Iaat het ons dan weten . Het opnemen Van de Hui zer scherfjes in onze berichten is helemaal afhan— k el ijk van de vondsten die worden gedaan envan de aanmelding
ervan .
Wij hopen op een goede voorraad Hui zer scherven 
Activiteiten en werkgroepen
Zoals uit, het hiervoor opgenomen verslag van de avond in de Willem Wieger s school reeds blijkt , bestaat de mogelijkheid mee te werken aan werkgroepen, die zich op een speciaal terrein gaan richten . Op deze avond is bij de toespraak van Mevrouw Kruijning duidelijk gebleken, dat, er niet, alleen belangstelling bestaat voor het, verzamelen en bewaren van verhalen over gebeurtenissen van vroeger, maar ook voor de Huizer klederdrachten. Hetzelfde geldt voor de door de heer Vos gedane oproep om aandacht t, e geven aan voorwerpen en stukken die historische waarde hebben.
Wanneer u een bijdrage kunt, leveren, iets aardigs weet , of zelf wilt meedoen, wilt u zich dan bij mevrouw Kruijning of de heer Vos opgeven? Voor adressen: zie hierboven.
In verband met de door Mevrouw Marmels tein gehouden inleiding over de nat, uur rondom Huizen bestaat, wellicht de mogelijkheid tot het, organiseren van een wandeling voor een kleinere groep.
Op een contactavond van de Stichting Tussen Vecht, en Eem werd ook de mogelijkheid geopperd om in verschillende kringen in het Gooi in dezelfde periode een gelijksoortig onderwerp als obj ect, van studie en onderzoek aan te pakken. Als voorbeelden: de bouw— geschiedenis van de plaatselijke toren of het plaatselijke kerk — gebouw, de inventarisatie van nog bestaande gebouwen met historische waarde , het, opstellen van een bibliografie van Huizen (waarin dus alle boeken, brochures e. d. staan vermeld die over Huizen zijn geschreven , of daarop betrekking hebben) .
Zoals u ziet er zijn mogelijkheden genoeg. Voor zover ons bekend is er op twee terreinen reeds stelselmatig onderzoek verricht : wat betreft, het Huize r dialect , zoals het, gesproken werd ( de Huize r Dialect Werkgroep bestaat al jaren) , alsmede een inventarisatie van de boerderijen die in en om Huizen staan.
Wat, zijn echt, Huize r familienamen? Wanneer u nu in het telefoonboek kijkt , komen andere namen naar voren dan vroeger. T n de onlangs verschenen studie van ons bestuurslid Mevrouw J. M. I . Koster—van Di.ik ' 'Gooilanders voor de Grote Raad van Mechelen" in de jaren 1 h T     5 r, vindt u heel andere namen van Huizers vermel•d. En wat zou er blijken uit een namenlijst, van de grafzerken uit de Oude Kerk van Huizen?
Een Huizer Oudheidskamer?
T n onze bestuursvergadering is het pleit gevoerd voor het tot, stand komen van een Huize r Oudheidskamer. Daarbij werd spontaan een echte Huize r Kijert,onne aangeboden.    Maar niet alleen het b i 4 elkaar brengen, maar ook het op verantwoorde wij ze onderbrengen van een dergelijke verzameling stelt wel een aantal eisen , waaraan niet z6 maar is te voldoen. Toch is de gedachte erg aardig, vandaar dat er hier aantekening van wordt gemaakt . Wie weet .
De muur van de oude begraafplaats
      Wie kan ons zeggen hoe oud de muur van de oude begraafplaats aan de Naarder straat/ Ceintuurbaan is ?
—5—
Uitnodiging ledenontmoeting op 17 maart a .s . in De Bun
De leden worden uitgenodigd om met elkaar en het Bestuur kennis te maken op een daartoe belegde informele ontmoetingsavond .
Deze avond wordt gehouden op maandag 17 maart 1 980 in het Restau— rant van De Bun , aanvang 20 .00 uur .
Het Bestuur hoopt op deze avond vele leden te mogen begroeten bij een kopje koffie of een glas wijn .
Kruidig van smaak:
Hui zer scherven ! De nieuwe specialiteit van Huizen : een stevig koekje , liefst van volkoren meel , driehoekig van vorm , maar toch wat onregelmatig. Niet te zoet , niet te plat , niet te wit . Kortom : een vondst !
Wie bakt ze , de eerste Huizer scherven ?
HET BESTUUR