De Ratel Mei 1985

HUIZER KRING BERICHTEN 18e jaargang nr. 4, december 1997 Aan de leden, Van de voorzitter Het is goed u te kunnen melden dat ons nieuwe secretariaat is ingewerkt én geconfronteerd met de vele onderwerpen die tijdens onze bestuursvergaderingen de revue passeren. Zo heeft ook ons nieuwe adres zijn weg gevonden in de vele adresboeken. Dat naast dit alles de samenwerking als bestuur onderling goed moet zijn, ligt voor de hand. En dat is ook zo! Daarom zult u ook begrijpen dat we zeer geschokt waren nadat we hoorden van het ernstige ongeluk dat onze vice-voorzitter Wim Groothoff is overkomen. Fietsend tussen de Marke en het Gemeentehuis is hij met zijn hoofd tegen de stoeprand gevallen... Op het moment van schrijven zweven de zorgen nog tussen hoop en vrees. We leven intens met Wim en zeker ook met zijn vrouw en gezin mee en wensen hen veel sterkte toe. Intussen is de tentoonstelling van een deel van het werk van Gezina De Lange (haar fraaie handwerkstukjes vanaf 1900) beëindigd. De vele goede reacties hebben we in dank aanvaard. Als afsluiting van het geheel wil ik u nog wijzen op een reactie die we binnenkregen naar aanleiding van de foto van Gezina (en anderen) die wij plaatsten in ons Berichtenblad nr. 2 van mei 1997. Jan Veerman vertelt op bl. 4 en 5 wie de andere mensen op de foto zijn. Verder doet het ons genoegen u hierbij uit te nodigen voor de tweede ledenavond van dit seizoen en wel op dinsdag 13 januari 1998 wanneer de heer W. Wijnbelt uit Emmeloord een lezing met dia's zal houden over vaartuigen die vroeger o.m. als vissersboten op de Zuiderzee voeren en nu varende monumenten zijn. De titel van de lezing is: "Van bedrijfsvaartuig tot varend monument. " Plaats: De Boerderij, Hellingstraat 9. Aanvang 20.00 uur. Leden gratis toegang, niet-leden fl. 5,-. Tot slot wil ik u allen, mede namens bestuur en redactie, fijne en goede feestdagen toewensen, alsmede een rustige jaarwisseling. Graag tot ziens, Aartje Kruijning-Teeuwissen voorzitter ISSN 1384-8437 -2- Bestuur Historische Kring Huizen voorzitter: Mw. A. Kruijning-Teeuwissen Driftweg 151, 1272 AC Huizen, tel. 52 54776 vice-voorzitter: Ing. W.H.H. Groothoff Gooierserf 204, 1276 KZ Huizen, tel. 52 51540 1e secretaris a.i.: Mw. F.C. Schraverus-Gooijer Gooilandweg 236, 1271 LE Huizen, tel. 52 52170 2e secretaris a.i. : F. Schraverus Gooilandweg 236, 1271 LE Huizen, tel. 52 52170 penningmeester: A. vos Zeisweg 3, 1276 XX Huizen, tel. 52 57233 bestuurslid: H. van der Hulst Pzn. Wagenweg 4, 1276 XW Huizen, tel. 52 51922 archivaris: M.P. Rooth Punter 13, 1276 CX Huizen, tel. 52 64535 ledenadministratie: Mw. T. Rooth-Piëst Punter 13, 1276 CX Huizen, tel. 52 64535 Klederdrachtgroep: Mw. J.W. van Geenen-van den Berg Lijzij 109, 1276 GK Huizen, tel. 52 52807 Redactie Berichtenblad: Mw. G.E.E. van Noppen Brede Englaan 12, 1272 GS Huizen, tel. 52 53783 ARCHIEF: Achterbaan 82, 1271 TZ Huizen, tel. (035) 52 50223 Geopend van september t/m juni iedere maandagavond behalve de tweede maandag van de maand. Geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen slechts toegestaan met uitdrukkelijke bronvermelding en na schriftelijke toestemming. BOERENWAGEN Donderdag 23 oktober j.l. kregen we van de Gemeente te horen dat, als de Historische Kring belangstelling zou hebben voor de Huizer boerenwagen, deze op maandag 27 oktober van de gemeentewerf moest worden opgehaald. Dit kwam koud op ons dak vallen, zie maar eens op korte termijn onderdak te vinden! Gelukkig is het onze voorzitter gelukt een plaats te vinden waar de wagen voorlopig onderdak krijgt. Daar is hij op dinsdag 28 oktober in een container door de gemeente naartoe gebracht. Wat moet de Historische Kring met een boerenwagen? We dachten: het is een historisch stuk, moet je dat afstoten of moet je dat restaureren. De komende tijd willen we de algehele toestand van de wagen bekijken en zien of restauratie mogelijk is. Op dit moment is er nog geen zinnig woord over te zeggen. In het volgende Berichtenblad hopen we u nader te informeren. H. van der Hulst -3. WIJNTER In de wijnter lait de nenge d'r wat kalig bij Ner t ges meer een roggeveld of aer'pels op een rij. Toch is ter, zonger dat je 't zien, al rogge innezaeit. 't Duurt alleęnig nog een tijd vur dat dāt wurd emaeit. Aartje Kruijning-Teeuwissen (eigen spelling van de auteur) VOETSTAPPENPAD MET GESCHIEDENIS Op 25 oktober j.l. is het 25 km lange Hilversumse "Voetstappenpad" van het Goois Natuurreservaat (GNR) heropend. In 1938 vindt de Stichting het Gooische Hotelplan dat er meer fiets- en wandelpaden moeten komen om het Gooi aantrekkelijker te maken voor toeristen. Na overleg met het GNR wordt uiteindelijk gekozen voor een ongebaand, bewegwijzerd pad, dat in november 1940 klaar is. Jarenlang zijn de betonnen palen met een voetafdruk de enige aanwijzingen dat er een pad was. Nu is ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van het GNR het oorspronkelijke pad zo veel mogelijk gereconstrueerd en is een brochure uitgegeven met de route en informatie (GNR brochure "Voetstappenpad, een Hilversums wandelpad met geschiedenis"). Daarin wordt u onder meer meegenomen naar de middeleeuwen, naar Hilfert. Zijn verhaal wordt verteld door de heer E.J. Sival: De voetstappen van Hilfert... Toen de middeleeuwse boer Hilfert zijn hem (heem, huis) bouwde met eikenhout uit het nabij gelegen oerbos, kon hij niet vermoeden dat pakweg 1000 jaar later zijn nederzetting, Hilfertshem, uitgegroeid zou zijn tot een stad met 100.000 inwoners. Hilfert bouwde zijn huis op de Gooise stuwwal waarvan de ontstaansgeschiedenis veel verder teruggaat dan de Middeleeuwen. Ver v66r de ijstijden slingerden de Rijn en de Maas zich door het toen nog vlakke landschap en zetten geweldige hoeveelheden zand en grind af. Tijdens de voorlaatste ijstijd (zo'n 150.000 jaar geleden) schoof een reusachtige landijsgletsjer vanuit het noorden de bevroren ondergrond van zand en grind in grote schollen voor zich uit. Ook keileem en soms grote zwerfstenen werden meegevoerd. Na het smelden van het ijs bleef onder andere de Gooise stuwwal achter. Deze werd in de laatste ijstijd overdekt met dekzand dat door zware zandstormen werd aangevoerd. Ook ontstonden hier en daar grote duinen. Later, toen het warmer werd, raakte de stuwwal begroeid met oerbos, met een rijke flora en fauna. Laten we eens kijken waar een zomerse voettocht door het Nardincklant, het gebied dat we nu het Gooi noemen, boer Hilfert heenvoert. Op weg naar het noorden passeert hij eerst de eng (akker), waarop hij onder andere rogge en boekweit verbouwt. Er staan wat bijenkorven waarvan de bijen uitzwermen naar het bloeiende boekweit. Bij de heide aangekomen buigt Hilfert af in oostelijke richting. Hoog in de lucht wordt hij begeleid door het gezang van een leeuwerik. Hij steekt de zandweg over die naar de Sint Janskapel te Laren leidt. Onderweg ziet hij rustig voortgrazende schaapskudden, gehoed door hun herder met ijverige schaapshonden. Hij wandelt verder met de zon mee. Ten zuiden van Hilfertshem liggen de resten van het oerbos dat vroeger het hele Gooi bedekte. In de Gooiersbos herkauwen een paar koeien en geiten in de koele schaduw van eiken en berken. Alleen in het zuidelijkste deel staan nog machtige beuken, Er lopen ook varkens rond die hun eigen kostje bij elkaar scharrelen. Als Hilfert het Geneverpad dat naar de Bisschopsstad Utrecht leidt oversteekt, begint de zon al aan de westelijke hemel te zakken. Het is tijd om naar huis te gaan. Volg de voetstappen van Hilfert en zie met eigen ogen de eeuwenlange invloed van mens en huisdier op het Gooise landschap. Prettige wandeling. "TERUG NAAR DE SCHOOLBANK" In ons blad van mei/juni 1997 hebben wij een oproep geplaatst. Wie zijn deze personen en bij welke gelegenheid is deze foto gemaakt. Hieronder volgt de reactie die ik op deze oproep ontvangen heb. Marten Rooth A t Dam, 20-6-1997 Beste Marten, Over dee foto van de leste Huizere Kringberichten ut volgende. De minsen dee dur Op stean, binnen inderdaad uitetekerd in 1949. 't Ean en A t are bij gelegenhaid van ut vijfentwljntig jarig dienstjubileum van Gerre van Evertjenmeut bij de femielje Slager. De Pleas van hangdeling is de dienstwoning van de gasfebriek. Dat huis steat tur gien meer, mar was Op de plak waar nouw Henk van Efferink zun wemlkpleas het. Minsen uit de zuid zallen Gerre dee dus midden (ōp de foto zit - wel ękend hemmen van de zôndagschoôl, waar ze in dur gooie dagen laidster van was in 't Rehobothschoôl. 't Huizere mins links Op de foto is Fijt van Evertjenmeut, de jongste zuster van Gerre. Dee was nog mar achttien dagen oud too dur vader mot zun schuit (3p de Noordzee Ômmesleugen is en deerbij vurdrunk. Dat is Ôbeurd Op acht feberewari 1906. Everujenmeut, dee is dus de moeder van dee twee maiden mÔt de mus Op, zit reks Op de foto. Ze bleef nea dat Ongeluk mot vijf klaine keier zitten. Ôm in dee tijd de kost te vurdienen is ze een bôsschôppenwinkelujen Op ut Hulletjen begunnen. Dat huis steat tur nog wel en is ôngerlest merakels mooi ôppękallefaterd. 't Winkeltjen dat het mar liefst 64 jaar bestean. Evertjenmeut dee is ęsturreven too ze 88 jaar was, zônger dan mar oôk ean grijze heer Ôp dur hoôfd. Zina van Geertemeut dee was vriendin mÔt mevr. Slager, mar oÔk een nicht van Gerre en Fijt. Vandeer dat ze dur oôk bijsteat. Uit ut vurgeande zal je wel begrepen hemmen dat Op dee foto vier minsen steanen dee allemol femielje van mun binnen ęweest. 'k Het ze allemol goôd ękent. De helluft hemmen we zoôdoônde al thuisębrocht. Nouw dee buitenminsen nog. Links, dee man (3p de divan dat is de heer Slager. Dee gaf laiding an de gasfebriek. De steande man dat is de heer Roos, oôk baas bij de gasfebriek an de Havenstraet. Dan blijven nog over dee twee dames an weerskangten van Evertjen van 't Hulle(ien. Links zit mevr. Slager en reks mevr. Roos. Nouw nog effen vur de buitenminsen. U ziet van links naar rechts: Dhr. Slager // Fijtje Veerman * 21-01-1906 + 22-08-1995 Gezina De Lange 1897 + 06-02-1986 f/ Gerritje Veerman Mevr. Slager 1904 28-02-1973 // Everlje Veerman-Molenaar weduwe van * 30—09—1871 02-03-1960 Gijsbert Veerman (IJp van Aart) * 01-01-1870 t 08-02-1906 begraven te Oudeschild op Texel op 18-12-1906 ! Mevr.T.Roos * 27-04-1895 16-09-1982 Staand Pieter Roos * 11-02-1890 t 22-11-1962 f/ Woonden als gezin op Hulweg 9. De foto is gemaakt in de woning welke destijds stond op de hoek Havenstraat/ Eemlandweg. Hopend Huizers en "buitenluiers" voldoende geinformeerd te hebben. Jan Veerman (Eigen spelling van de auteur.) Huizer zeeman bij de doop van prinses Margriet (foto z.o.z. op blz. 6) Op 19 januari 1943 werd in Ottawa (Canada) prinses Margriet geboren. Op 29 juni van dat jaar werd zij gedoopt in de Presbyteriaanse kerk van Ottawa. Naast het doopvont stonden zes Nederlandse zeelieden. Want, zoals in 1940 de Koninklijke Landmacht de peetvader werd van prinses Irene, zo was dat toen bij de nieuwe prinses de Nederlandse Koopvaardij. Alle schepelingen van de Nederlandse Koopvaardij op alle wereldzeeën kregen op die dag beschuit met muisjes. Hoewel, beschuit was op volle zee erg schaars, zeker in 1943, en van anijsmuisjes konden de meeste schepelingen zich nauwelijks de smaak herinneren. Eén van die zes Nederlandse zeelieden die bij de doop aanwezig waren was de Huizer zeeman Jan Schaap. Hij werd geboren op 29 augustus 1886 als zoon van Pieter Hendrik Lambert Schaap en Matje Boor. Hij trouwde te Eemnes op 29 oktober 1915 met Hendrina (Heintje) Kuiper, geboren te Eemnes op 7 februari 1887 en aldaar overleden op 16 december 1956. Jan Schaap voer bij de KNSM. Na de Tweede Wereldoorlog is hij in Calcutta in een ruim van een schip gevallen en ter plaatse overleden. De foto op blz. 6 dook op in Eemnes bij een familielid van Heintje Kuiper. Prinses Juliana plaatste eigenhandig haar handtekening op de foto. Bep (G.L.) de Boer, Ericaweg 38, Laren Prinses Juliana met Nederlandse zeelieden; derde van rechts is de Huizer zeeman Jan Schaap. Huizer Gemeentezaken. Huizer Gemeentezaken. Een klein stukje financiële geschiedenis van de gemeente Huizen in 1930, als gepubliceerd op 5 december 1930 in de krant "De Bel". Innakte aanmerking. î. Voorstel van Burg. en Veth. tot te- den bijslag 'blijven adviseeren. GEMEENTERAAD. ontgaan, het openbaar optreden van de ar- De gemeenteraad komt op Woensdag 10 beidsg•enleengchap ons „De niet .FasIcnf zonder ', welk bedenkingoptreI)ecctuber 1030, des voormiddags 10 den ook door daardoor de vrees gebijeen. Voortzetting des namiddags twee wordt, geacht, wijl voor een leiden in revo- uur, ten raadhuize. wettigd schijnt agenda bevat de volgende punten: lutionaire lermingt strooken banen, althans met die, op welke wegen door die onsaiI. Vaststelling 'van de notulen der ver- meerderheid der ingezegadering van 15 October 1930. en tenen de als overgroote juist worden geacht. 3. Voorstel van Burg. en Woth. tot aan- stelden ons daaroln hieromtrent an- Wij 'van grond voor wegverbreeding dermaal in verbinding met de directie van van: de N.v. ,.De Esa. K. Westland Jbzn.; gaf". Van haar mochten volkmnell geJ. Hoedeman en ruststellendo mededeelingen ontvangen, c. S. A. C. Dudok van Heel. hetgeen U moge bevestigd vinden in de 4. Voorstel van Burg. en Weth. inzaka de directie ontvanrestitutie van gestorte gelden en terug- hierbij overgelegd van dat gen schrijven. Daaruit moge u blijken, ga vo van voor wegenaanleg afgegtnnen door hnnr het zooeven bedoeld opfT0ook grond. 5. Voorstel tvan Burg. en Weth. tot hei den ten sterkste dat wordt door afgekeurd haar een en. strengwat nog meer zegt, geven van namen aan wegen. om in de fa'brielc G. Voorstel van Burg. en Weth. tot op- verbod is uitgevaardigd over godsienstige en poli tieke. te nieuw vaststelling van do gemeente-tbe- spreken kwesties. grooting. dienst 1930, in verband met een vragen of (1001' Ged. Staten tegen die begrooting ge- dus Bij zonder dezen stand bezwaar van tot zaken toekenning kunnen wij vanu rugbetnling 'van •cen gedeelte van de door Schoonheidscomminsie. lich [bedrijven in de gemeentekas gestorte winst over 1929. De conjmissie heeft bezwaar hare mede8. 'Behandeling en, zoo mogelijk, vast- werking te verleenen aan de beschikbaarstelling van de geineen tebegrooting. stelling van een bedreg ter dekking van dienst, 1931. de kosten der plaatselijke schoonheid*Mocht de begrooting dezen dag niet af- commissie. Zij verrnag het nut dier corngehandeld zijn, dan komt de raad weer op missie voor de gemeente niet in te zien P;onderqlag lt Decenlbor bijeen, des nam. en stelt U mitsdien voor, dezen post to schrappen. Zou hierdoor tevens een wijziMocht 81e ,begrooting in de vergaderinR ging van do bouwverordening nood7.1ikevan l)ecember geheel zijn afgewikkeld lijk worden, dan gcoft zij' in overweging en vastgesteld, dan zal de vergadering op daartoe tevens het voorstel te doen. Donderdag a.s. niet doorgaan. B. en W. antwoorden: Wij betreuren het, dut thans wederom een poging wordt gedaan de schoonheidscommissie te doen verdwijnen. Men beBEGROOTING 1931. hoorde o.i. juist meer waardeering tc hebII et rapport van de commissie van on- ben voor den arbeid, welke door die com(lerzoek mct het antwoord van B. en W. missie in hot wezenlijk belang der is verschenen. De commissie 'heeft aan 't meente wordt verricht. Het nut dier coinonderzoek 7 vergaderingen gewijd. missie werd door ons reeds een en ander Over verschillende volgnummers . zijn vra- maal u voorgehouden. Wij wenschen daargen gesteld, waarvan er enkele hier vol- om nu niet in herhaling te treden, maar gen. willen u met nadruk erop wijzen, dat mnArbeidsgemeenschap Fagkaf. der deskundigen bijstand ons college do haar opgelegde verplichtingen inge'volge Bij de commissie heeft een ernstig punt de woningwet en 'bouwverordening, niet van overweging uitgemaakt de vraag of naar behooren kan volbrengen. Ons col„ bij (lo lofwaardige bevordering van de lege is niet deskundig op bouwgebied. 't Inaterieele belangen der betreffende schil- Is ons niet mogelijk om te beoordeclen of dersleerlingen geen andore 'belangen wor- een ingekomen plan• ann alle eischen, ook den ten achter gesteld of uit het oog ver- dio der aesthetica, voldoet. Ook dc gex loren. Zij denkt hierbij aan de omgeving meenle.nrchi tect, afgezien nog het waarin de jongelui door den overheids- cnwensohel(ike, ju geve.nrlijke, om die besteun worden gebracht. De wijze waarop cordceling uitsluitend en alleen in diens do arbeidsgemeenschap „F,skaf" zich open- 1101 den tc leggen, ia daurtoe alleen niet in baart, geeft h.i. alle aanleiding Voor het staat. Ja, de beste Louiwkundigo zal het stellen van deze vraag. Niet dan, wanneer moeten erkennen, dat alleen somensprede commissie op deze vraag een gerust- Icing c.ver bouwplannen tot het gewcnschstellend antwoord zal hebben ontvangen. te r€Eultaat kan voeren. kan zij tot vaststelling van dezen post ad- wanr onze gemeente staat aan den viseeren. vooravond van een nieuwe bebouwing, B. en W. antwoorden hierop: zoowel in en rond de kom, als in de villaZooals bij elke andere zaak hebben wij wijken, zou een ophefiing der comm issio O(.kk bij ons ten vorigen jare aan U ge- vierkant in strijd zijn J"et de behartiging (Iann voorstel tot het beschikbaar stellen der gemeentebelangen en ons eollege zou van een credict ten behoeve van den bii in dc opheffing ervnn dan ook alleen kundezen post bedoelden trainingstoeslag de nen berusten indien deskundige bijstand verschillende belangen, alsmede de voor- hem ook in den vervolge gewaarborgd en cdcolen, tegenover elkander afgewo• bleef, waarvoor dan ongetwijfeld een groo- ter bearag zal moe ten worden gevoteerd, den wij toen het voorstel met N.V. dan thans aan do schoonheidscommissie rupstnardewerkfabriek „De Eekaf" wordt besteed. overeenkomst inzake do opleiding aan te Gag en Zondagsrust. gaan. Dezo overeenkomst kan intussehen zonder meer niet worden beëindigd, aan- Wij hebben omtlent de vraag door do gezien de opleiding nog niet is voltooid. commissie gedaan en welke ook wij van Aan onze aandacht was intusgchcn niet zeor groot belang achten, aldus B. en W een zakelijk duidelijk rapport gevraagd van den directeur (Ier lichtbcdrijven. l)'e directeur berichtte ons daaromtrent 'hot navolgende: „Deze kwestie is wel een der moeilijkste die ik in deze gemeente onder oogen moet zien en die steeds mijn volle aandacht gehad heeft. Voortdurend streef ik er dan ook do Zondagsrust zooveel mogoliik to 'bevorderen. Innnt• met hot ouder wovden van het. gasbedrijf, gnat (Ie Zondngsrust steeds Ineer en meer met veel zorgen en Lheel 'veel kosten. Ilet bedrijf van Iluizen is in ons land een der weinige gasbedrijven, waar Zondagsrust zoover wordt. doorgevoerd. en algemeen is er de verwondering, dat ik in deze zooveel aandurf. De verantwoordelijkheid, die ik door het stopzetten van onzo fabriek op Zondagen dan ook op mij neem, is buitengewoon groot, maar ik doe dit steeds opnieuw met de zekerheid, dat men dit in Huizen gaarne ziet, al kost een en ander dan ook zeer veel moeite, zorgen en geld. Zondagsrust zou het meest practisch ef a fect hebben, als de fabriek Zaterdagsa'vonds om 12 uur kon worden stopgezet en Zondagsavonds 12 uur weer in bedrijf kon worden genomen. Bij stopzetten op Zaterdagavond 12 uur zou echter nog man dienst moeten doen tot Zondagmorgen bijv. 8 ā f) uur, omdat het, tot de onmogelijkheden behoort het bedrijf na het stopzetten geheel zonder toezicht te laten. Bij een inbedrijfstelling op Zondagavond 12 uur 7.011 'bohalvo 'het stokerij-personerl het overige leehnische personeel veenvt. rend mede aanwezig moeten.z(jn en dan wel gedurende een groot gedeelte VdO nacht, onnlat de praktijk geleerd heeft, dat het stopzetten steeds storingen optreden van allerlei aard, die, worden deze Liet cli roct verholpen, 001 znnk kunnen zijn, dat de gashouder-voorraad te klein zou worden en daardoor een geregelde gaslevering in gevanr zou worden gebracht. Een dergelijke werkwijze is dan cok beslist onmogelijk. Vandaar, dat ik dit jaar de fabriek steeds heb stopgezet Zondagmorgen en weer in bedrijf heb genomen Maandagnlorgen 6 uur. Ilierdoor wordt 'bereikt. dat het geheele personeel, desverlangd. de godsdienstoefening kan bijwonen. In tegenstelling met het vorige jatir, toen door de kleine oven-capaciteit meerdere malen gequrende den geheelen Zondag moest worden doorgewerkt door drie ploegen van ieder twee man wordt thans de laatste 20 Zondagen na de inbedrijfstelling van de cokes-gasinstallatie slechts door 2 man Op Zondagmorgen in de stokerij dienst gedaan, terwijl 's middags 1 man zorgt voor het afdraaien der retorten en het vullen der vuren voor dc ovens. Uitbreiding der fabriek, om daardoor de Zondagsrust nog meeg te bevorderen. is momenteel niet mogelijk. Ilet bijplaatsen van een gashouder bijv. waardoor meer gas in voorraad zal kunnen worden verkregen, 'heeft geen zin meer, omdat de capaciteit (Ier ovens en toestelle.n van dion aard is, dat. de hoeveelheid gas voor 7 dagen benoodigd, niet in 5% dag zal kunnen worden geproduceerd. Verdero doorvoering van de Zondagsrust bij 'het gasbedrijf in Huizen is alleen tr.oge— lijk door het gasbedrijf hier geheel stop te zetten en het benoodigde gas van elders, bijv. van Hilversum of Bussum aan te koo— pen, doch Inen Inoet in dit geval dan toch nog weer rekening .houden met Zondagsarbeid, als in de wintermaanden het wate r van de gaf.houders kans loopt te bevriezen." Uit dit rapport moge u 'blijken, dat de Zondagsarbeid reeds tot het uiterste is •be— tperlct, en deze ook niet door het nemen 'van andere bijzondero maatregelen. nog meer kan worden ingekrompen. 18e 1997 Hieronder treft u opnieuw een lijst aan van schenkingen die de Historische Kring Huizen mocht ontvangen. Wij zijn de schenkers bijzonder erkentelijk hiervoor en hopen in de toekomst regelmatig in het Berichtenblad aandacht te besteden aan dit materiaal. Schenkingen 1997 1. Op 15 april van hr. J. Bakker: - Balascoop van 1949 t/m 1978, personeelsblad Balascoop van 1959 t/m 1968, huisorgaan - Miniscoop van 1971 t/m 1991, informatieblad - BNJ, 4 losse nummers: lx 1979, lx 1994, 2x 1995 - 2 toneelstukken die gespeeld zijn door de personeelsvereniging Balamundi - Nota onderwijs en organisatieverandering, 1974 - Rapport arbeidsmarktonderzoek in de regio 't Gooi, 1974 - Nota over werk en werkomstandigheden bij Balamundi, 1974 - 1 reorganisatierapport uit 1975 en 3 uit 1976 - Balamundi OR jaarverslag uit 1975 en 1976 - Balamundi jaarverslagen uit 1976, 1977 en 1978 Balamundi werkkrant uit 1978 en nota personeelswerving, 1978 - Balamundi personeelslijst uit 1979 - Verslag brandweer diploma-uitreiking, 1984 2. Op 12 mei 1997 van de Huizer Smalfilmclub "Filmvogels": - een videoband met de "Geschiedenis van een Huizer vissersfamilie" 3. Op 3 juni 1997 van mw. C. Brouwer: - het boek "Nederland in de bronstijd" - tijdschrift Westerheem, jaargang 42 nr. 1, februari 1993 4. Op 7 oktober 1997 van hr. A. Welten: - het buitenblad van het Philips personeelsblad "Nieuws-Golf", 8e jaargang, nr. 1, 17-1-1953 5. Op 20 oktober 1997 van de gemeente Huizen: knipselkrant "De Knipperbol", Huizer Dag 1997 "Uit de oude doos U Foto) „I Isbergen" in de Zu•derzee. (Ver. toto,bureaux, Door den jongsten Westerstorm is het ijs, dat aan de Noord.Hoilandsche kust is losgeraakt, tegen den Veluwezoom opgestuwd. zooda; een geweldige krtnïng plaats had. Het behoeft wel geen betoog dat deze iismassa, dte natuuriiik wat hoogte betreft niet vergeleken kan worden met de ijsbet gen in den Atlannschen Oceaan. toch een gevaar voor de scheepvaact oplevert. — Onze opna}ne werd bij Huwen (N genomen. 18e 1997 DE GREBBELINIE Op 7 oktober j.l. hield de heer J. Lagerweij voor onze kring in de Boerderij een lezing over de Grebbelinie, een stelsel van forten, dijken en waterwerken dat ruim twee eeuwen geleden werd aangelegd tussen de Rijn bij de Grebbeberg en de boorden van de Zuiderzee (nu het IJsselmeer). De Grebbelinie was bedoeld als verdedigingswerk ter bescherming van "Holland" tegen vijandige indringers uit het oosten. Nimmer heeft echter het Hollandse of Nederlandse leger achter deze linie stand kunnen houden en inmiddels heeft de voortschrijdende militaire technologie de waarde van de Grebbelinie als verdedigingswerk compleet achterhaald. Wat resteert zijn de 'forten', sluisjes en dijken. Onder grote belangstelling nam de heer Lagerweij de toehoorders aan de hand van een prachtige diaserie mee op een wandeling van Rhenen naar Spakenburg en met het pontje over de Eem naar de Eempolder. Hij toonde daarmee overtuigend aan dat het historische monument Grebbelinie anno 1997 een verrassend fraai natuurmonument is. Beide aspecten zijn goed te zien op onderstaande foto. Vijf dames uit Brabant in de kerkbanken van de Oude Kerk tijdens de Nationale Klederdrachtdag op 13 september 1997 in Huizen gehouden. (Zie ook blz. 10 en 11.) 18e 1997 -10- HUIZER DAG/OPEN MONUMENTENDAG, 13 september 1997 én voor het eerst NATIONALE KLEDERDRACHTENDAG in Huizen Na bijna een jaar van voorbereiding werd er met heel veel spanning uitgekeken naar deze dag waarop Huizen klederdrachtgroepen uit het hele land zou ontvangen. Alleen het weer zou nog roet in het eten kunnen strooien. Storm, regen - van alles was mogelijk. Maar gelukkig begon de dag met een waterig zonnetje. In het Gemeentehuis was het om 8 uur al een hele drukte. De Klederdrachtgroep was al volop aan het werk, de laatste veranderingen in het programma werden doorgesproken, koffie gezet en kopjes op de tafels geplaatst. Om kwart over 8 begonnen de eerste klederdrachtgroepen te arriveren: uit Volendam, Spakenburg, Laren en Blaricum. De mensen uit het hoge noorden kwamen later en ook de groep uit Axel in Zeeland (die de boot moest nemen) kon niet op tijd aan het Huizerdag ontbijt deelnemen. Niettemin gingen even voor 9 uur rond de 100 personen in allerlei drachten richting Oude Kerk voor het ontbijt dat om de kerk was aangericht. Het was een prachtig gezicht, al die schitterende kleding in ons dorp rond te zien lopen. Ook de presentaties van alle deelnemende groepen op diverse lokaties in het dorp en het bezoek aan de Oude Kerk vielen in de smaak. Veel van de deelnemers hadden niet eerder een bezoek gebracht aan Huizen. Uiteindelijk wandelden rond de 225(!) personen in heel verschillende klederdrachten door het dorp en langs de marktkramen, om tijdens het orgelconcert aan het eind van de ochtend in de Oude Kerk even tot rust te kunnen komen. Door middel van de bijgaande foto's krijgt u een impressie van een heel klein deel van de veelheid aan klederdrachten die in de banken plaatsnamen (helaas mist u de mooie kleuren). Om 13 uur was er een lunch in het Gemeentehuis - zelfs in de trouwzaal kon men zitten. Het was voor iedereen echt "het huis van de gemeente". In de middag verliep het programma met presentaties wat meer op tijd dan 's ochtends toen een en ander nogal uitgelopen was. Ook de zon liet zich regelmatig zien en aan het eind van de dag was iedereen vol lof over de geslaagde dag. Natuurlijk moet er vermeld worden dat deze dag niet had kunnen slagen zonder de medewerking van de Gemeente Huizen, sponsors, de vele vrijwilligers die als gastheer en gastvrouw optraden, de leden van de foto- en filmclub (die alles vastlegden). Alle medewerkers heel veel dank! Bij het afscheid van de gasten werd door velen de wens uitgesproken om nog eens een keer terug te mogen komen in Huizen. Het Huizer Klederdrachtmuseum en de Klederdrachtgroep van de Historische Kring mogen terugkijken op een zeer geslaagde dag en wellicht is het mogelijk deze te herhalen. Het zou nl. bijzonder jammer zijn als de jaarlijkse landelijke bijeenkomst van klederdrachtgroepen zou ophouden te bestaan. Eirreg 18e 1997 Klederdracht uit Marken op de eerste rij. Van achteren gezien Spakenburg, Volendam en Huizen. o?etd? a oude kaas, Tot de perfektie ger 18e jaargang nr. 4, december 1997