De Ratel Mei 1985

H U I Z E R K R I N G B E R I C H T E N 9e jaargang nr. 4, december 1988 Aan de leden, Het doet ons genoegen u hierbij, na de succesvolle ledenavond van 14 novem— ber jol. met een lezing en dia's over de Erfgooiers gehouden door Mw. A. Kruijn1ng—Teeuw1ssen, een vooruitblik te kunnen geven op de komende act lv 1— teiten van de Historische Kring Hulzen. Als eerste staat dan de reguliere ledenavond op de agenda voor: dinsdag 24 januari 1989 om 20 000 uur In De Boerderij Wilt u voor het programma van deze avond letten op de mededelingen In de kranten? Tot onze spijt is een en ander nog niet bekend op het moment dat dit blad naar de drukker gaat! Zoals gebruikelijk is de toegang gratis voor leden en f1. 2,50 voor niet— leden. Dan Is er een bijzondere activiteit. Van 15 februari t/m 15 maart 1989 zal nlo in de hoofdvestiging van de Stichting Openbare Bibliotheek Hulzen de volgende tentoonstelling worden gehouden: 't Gooi —Geologie waar VI j wonen— Initiatiefnemers tot deze tentoonstelling zijn Mw. P. Gme11g—Mey11ng (staf — medewerkster van de bibliotheek) en Hro F. R 0 Bianchl (geoloog) met assistentie van Mw. A. Brink (studente geologie aan de Vrije Universiteit). De openingstijden van deze tentoonstelling zijn: maandag 10000 - 17.00 en 18.30 - 20.30 uur dinsdag 13.00 - 17.00 uur woensdag 10.00 17.00 en 18.30 - 20.30 uur donderdag gesloten (met uitzondering van donderdag 23 februari voor de lezing, zie hieronder) vrijdag 10.00 - 17.00 en 18.30 - 20.30 uur zaterdag 10 - 14.00 zondag : gesloten Onder auspiciën van de Bibliotheek In zal In het kader van deze tentoonstelling tevens een lezing worden gehouden over de GEOLOGISCHE ASPECTEN VAN HET coor En de Historische Kring Hulzen zal tijdens deze avond als gastvrouwe optreden! Spreker: Dr. GeH.Je Ruegg (geoloog in dienst van de Rijks Geologische Dienst, Haarlem) Datum: donderdag 23 februari 1989 om 20.00 uur Plaats : Bibliotheek Gooierserf 238, Hulzen De toegang Is gratis. -2- Noteert u verder weer de volgende avonden? Op dinsdag 21 maart 1989 zal de jaarvergadering worden gehouden en op woensdag 24 mei 1989 de laatste ledenavond van het seizoen 1988/1989: allebei in de Boerderij. Mededelingen van het Bestuur: Van de Stichting Culturele Raad Noordholland Is het volgende bericht ont— vangen. In 1990 herdenken Noord— en Zuid—Holland hun 150—jarig bestaan als afzonderlijke provincies. Naast de publicatie van een gedenkboek en ver— scheldene culturele manifestaties in het kader van deze herdenking staan ook activiteiten door en voor historische verenigingen op het programma. Men stelt zich die activiteiten voor als: (a) uitvoering van lokale/ regionale onderzoeksprojecten rond het thema -Het dagelijks leven In Holland In 1840 a (b) publicatie van de resultaten van deze onderzoekingen In een bundel; (c) presentatie en bespreking van de projecten op een interprovinciaal historisch symposium. Kernvraag van het voorgestelde onderzoek Is: "Welke mogelijkheden hadden mensen in mijn woonplaats anno 1840, en welke beperkingen ondervonden zij?" Een vraag, die op vele terreinen uitgewerkt kan worden, afhankelijk van de lokale situatie, de eigen Interesse en het aanwezige archiefmateriaal. Een commissie van deskundigen zal het project begeleiden. Aan deelname aan het 1840—project is ook een speciale 1840—prijs verbonden: de twee verenigingen (één ult Noord—Holland en één ult Zuid—Holland) die hun lokaal onderzoek met het beste schriftelijke resultaat afsluiten zullen worden beloond met een prijs van f1. 1000, , vrij te besteden voor de verenigingsdoelelnden. Het Bestuur van de Historische Kring Hulzen vindt dit een alleraardigst initiatief en zou heel graag aan een dergelijk project deelnemen. A1 die leden die hieraan mee zouden willen doen, verzoeken wij dan ook ons dit zo spoedig mogelijk te laten weten, zodat op korte termijn een begin gemaakt kan worden. De sluitingsdatum Is nlo 1 december 1989e Tenslotte deelt het Bestuur u mede, dat eind augustus 1988 Mw. Je Rebel — Gooijer teruggetreden Is als lid van het Bestuur van de Historische Kring Huizen vanwege (te) drukke werkzaamheden elders. Ook op deze plaats wil het Bestuur mw. Rebel graag bedanken voor al het werk dat zij in de afgelopen jaren voor de Historische Kring gedaan heeft en de wens uitspreken dat zij 'binnen de kring t aanwezig zal blijven, zij het niet meer als bestuurslid. Wij stellen u voor niet tussentijds een opvolg(st)er te benoemen, maar de opvolging van mw. Rebel In het bestuur te doen plaatsvinden gelijktijdig met de reguliere bestuurswisseling op de jaarvergadering van maart a.s. Rest ons nog u attent te maken op de acceptgirokaart bij dit blad, met betrekking tot de contributie voor 1989 — een belangrijk jaar voor de Historische Kring Hulzen, want In oktober 1989 zal de Kring tien jaar bestaan! Met onze beste wensen voor een goed uiteinde van 1988 en een goed begin van 1989, Het Bestuur GoJ0 Knoop, voorzitter -3- „de Oude Kerk weer open Waar, door de tand des tijds, het oude Godsgesticht in een vervallen toestand kwam verkeren, daar was het veler wens en hartelijk begeren 't herstel der Oude Kerk te zien als eerste plicht. Want waar in 't dorp alom de welstand hoogtij viert, daar mag men in Gods huis toch nooit verzaken om alles schoon en goed en liefelijk te maken, en niets gevonden wordt, wat deze plaats ontsiert. Doordrongen van die zaak, is men aan 't werk gegaan, en is men in de eerste plaats begonnen te zorgen voor atdoende warmtebronnen, zodat ook dit probleem voortaan heett afgedaan. En voorts toog men terstond met man en macht te werk, een •nijo're ambachtsgilde deed zich weren, om alles volgens plan te restaureren tot sieraad en tot eer van onze Oude Kerk. Ontroert uw ziel dan niet, o mens, als gij bedenkt dat hier eeuw in eeuw uit zoveel geslachten gekomen zijn met hunkerend verwachten: „o God, dat Gij ook mij U tv vrede schenkt"? Zo is de Oude Kerk voor menigéén geweest voorwaar, één van des hemels voorportalen, toen 't Evangeliewoord kwam in het harte dalen en 't in de ziele cverd een onvergeeflijk feest. En nu voor 't kerkvolk dan, na eindeloos gedulde de lang verbeide ure is gekomen, dat d' Oude Kerk wordt in gebruik genomen, is men met vreugd' en dankbaarheid vervuld. Veel schoner dan verwacht, toerd thans dit werk voltooid, en iederéén, geen sterv'ling uitgezonderd, heett over zoveel schoonheid zich verwonderd, der eeuwen erfenis is lieflijker dan ooit! Dat dit bestendigd blijv', ook in der jaren loop. dat 't altijd moge zijn: de kerk in et midden om God daarin te loven en te bidden, dan is er voor de nageslachten hoop. Henk Rebel. Uit: Het Huizer Kerkblad van 19—2-19580 Nieuwsblad voor Huizen donderdag 26 Beptember 1955. Teraardebestelling Oud-Wethouder An Vos GDJzn. HUIZEN. Dinsdagmiddag heeft onder zeer groote belangstelling de begrafenis plaats gehad van 't stoffelijk overschot van oudwethouder A. Vos. In overleg met de familie was eenigszins afgeweken van de Huizer traditie en waren bij den dienst in het sterfhuis genoodigden aanwezig; dit aantal beliep inbegrepen verwanten, vrienden en bekenden 1103 pl.m. 140 personen. Op de gewone wijze zou de stoet zeker het drie s voud hebben geteld. Nadat het condolatie-register druk geteea kènd was, nam Dg. G. Lans de wijkpredikant het woord en deed allereerst uitkomen hoe dit onverwacht verscheiden een slag beteekende voor naaste familie, verwanten en vrienden, die eerst later in alle diepte wordt doorvoeld. Er is hier een arbeidzaam leven afgesneden, plotseling — men staat nog verbijsterd dat deze werker voorgoed van zijn aardsche plaats is weggerukt. Z.Eerwaarde sprak naar aanleiding van Ps. 42 en in aansluiting hiermede werd ook gelezen Jesaja 40, 27-31. Zich richtende tot de echtgenoote en de dochter allereerst zeg spr. dat ook in dit huis tranen geworden zion als tot spijze dag en nacht. Gij ziet niet anders dan rouw om U heen, daar is een droefenis voor U die onoverkomelijk lijkt. Ook hier schijnt een weg voor den Heere verborgen te zijn. Gij ziet geen uitkomst. En 't is deze slag die doet zeggen: Waar is Uw God? Aan dezen rouw over een man en vader doet niets af het feit, dat de den leeftijd der sterken mocht bereiken. Gij voelt uw smart in al haar diepte. Doch, uw God is er nog. Het is Zijn ondoorgrondelijke wijsheid, die hier het offec vroeg. Spr. herinnert aan de wijze waarop wethouder Vos de aardsche taak, hem op de schouders gelegd, heeft volbracht. Hij mocht werken zooiang het dag was. Het heengaan van dezen werker feitelijk zonder een afscheid, roept ons allen het „Me• mento Mori!" toe. Spr. beëindigde zijn treffende predikatie met eenige woorden van diep medegevoel tot de naaste familie en een gebed, waarin hij voor hen krachè afsmeekte voor den zwaren gang naar het kerkhof. De begrafenisstoet op de Voorbaan werd vervolgens onder groote stilte van 't talrijke publiek Leden van den Boerenbond fungeerden alg dragers. We bemerkten achter de lijkbaar buiten een breede rij familieleden en verwanten, in volgorde op: de heeren W. H. Roos, G. Bout G. J. Rebel en H. W. Vroege, vrienden des huizes, en voorts: besturen van Boeren- leenbank en Melkfabriek. Van gemeentewege: burgemeester Egberts, gem. secretaris Groenesteijn, gem. ontvanger Bakker, gem. architect Brummel, leden en oudleden van den gemeenteraad, bestuursvertegenwoordigers van tal van vereenigingen. De laatste reis ging langs de gebouwen, waar Vos' werkzaamheden zich hadden geconcentreerd, het huidige en vroegere raadhuis. Nabij en op de begraafplaats waren een groot aantal belangstellenden samengestroomd. Op den doodenakker merkten we o.m. op: de burgemeesters van Bussum, Naarden en Blaricum, de wethouders Kruisweg (Bussum) en Kuijer (Naarden), de oud-wethouders Smits (Naarden) en Kingma (Bussum), den heer Schreuders, benoemd burgemeester van Benschop c.a., den heer v. Os, secr. van Stad en Lande, leden der Huizer Schoonheidscommissie, terwijl alla gemeentebedrijven en -onderdeelen mede hier vertegenwoordigd waren. Nadat de kist in de groeve was neergelaten, trad allereerst Burgemeester J. W. Egberts naar voren. Het plotseling afsterven van oud-wethouder Vos stemt tot weemoed, doch dit smartelijk verlies wordt eenigszins vergoed bij een terugblik op dit werkzame leven. Deze arbeid stemt tot dankbaarheid, al blijft de weemoed over het geleden verlies, allereerst voor de rouwende echtgenoote en dochter, en ook voor alle verdere bloedverwanten en vrienden. Hij was ook mijn vriend. Vervuld van droefheid, zooals wij staan aan het graf, herdenken we den veelzijdigen en veelvuldigen arbeid, door hem in het belang der gemeente Huizen verricht. Vol dankbaarheid herdenk ik in hem een trouwen medewerker, in den ruimsten en volsten zin van het woord, die als oudste wethouder aan mijn zijde en als loco-burgemeester uitnemend werk heeft verricht, want Vos was een magistraat met bestuursgaven, waarvan in de tijden de gemeenschap profijt heeft getrokken. De weemoed slijt, maar de dankbaarheid voor wat hij tot welzijn onzer gemeente deed, blijft. Anthonie Vos, uw nagedachtenis zal in dankbare herinnering in onze harten blijven voortleven. Namens het bestuur van de Boerenleenbank sprak de heer G. Bout, die tevens uiting gaf aan zijn dankbaarheid. Vos was voor mij een ware vriend en hecht waren de banden die ons bonden. Spr. ging de geschiedenis na: in 1904 werd behoefte gevoeld aan een credietinstelling voor den boerenstand, reeds in 1905 werd de C06p. Boerenleenbank opgericht, waarvan: Vog voorzitter en directeur werd. In 1926, na het overlijden van den heer Dolman,. toen storing dreigde daar geen deskundige beschikbaar was, nam de heer Vos de leiding over, 64 jaar oud, en heeft al dien tijd als kasier met hart en ziel voor de belangen der Bank gewerkt. Deze bezat zijn volle liefde, gewerkt heeft hij bij dag en nacht, bij tijd en ontijd en steeds het belang der Bank voorgestaan. Een woord van troost tot echtgenoote en dochter persoon)ijk richtende, herinnert de heer Bout er aan hoe hij bij de familie Vos kind in huis was en dat de huisvrienden haar zullen blijven bijstaan en in alles steun verleenen. Als derde spreker voerde het woord de heer W. H. Roos. „Ons leven is een krijgsbanier", het heeft goede en kwade dagen, maar deze man heeft de kruisbanier 'tot in Gods handen gedragen. Ik sta hier niet als hoofd van een gemeentebedrijf, maar als huisvriend. Wij die hem meer van nabij kenden, waardeeren zijn prettige sarnenwerking, goede karaktereigenschappen, joviale omgang en zijn jeugdig blijven ondanks zijn leeftijd van 72 jaar, wat zijn oorzaak vond in de -5- belangstelling die hü, in de omstandigheden van zijn medemenschen, toonde. Waar rouw en droefheid was, stond hij met hulp, raad en daad terzijde, stil weldoener van de armen, heeft inderdaad geleefd als een christenmensch. De heer K. LO Braber vertolkte als laatste spreker de deelneming van het bestuur der handelsavondschool. De vereeniging voor handelsonderwijs is den overledene dank verschuldigd voor hetgeen hij in het belang van dat onderwijs deed. Vooral in vroegere toen hij reeds begreep dat een betere ontwikkeling in Huizen voor de jongelui noodig was, heeft hij helpen voorzien in deze behoefte. Het onderwijs en de ontwikkeling der Huizer jeugd heeft steeds zijn liefde gehad. Spr. brengt hierbij dank, zoowel namens leeraren en oud-leerlingen. Een broeder van den overledene zegde namens de familie hartelijk dank voor de betoonde belangstelling en allermeest voor de zeer waardeerende en treffende woorden der verschillende sprekers, die de achterblijvende familieleden tot troost mogen strekken bij dit droevig verlies. Op het kerkhof werd het condolatie• register nog door een 70-tal .peroonen geteekend. JAARWEDDENREGELING BURGEMEESTER, SECRETARIS EN ONTVANGER. 5% verlaging. HUIZEN. Het college van Gedeputeerde Staten van Noordholland noodigt B. en W. uit den raad te hooren omtrent een verlaging met 5%, met ingang van I Januari 1936, van de jaarwedden van den burgemeester, den secretaris en den ontvanger, in verband met het voornemen der regeering gelijke verlaging ook op de salarissen van het Rijkspersoneel toe te passen. Indien deze verlaging doorgang zal vinden, zullen de jaarwedden van deze functionarissen, welke jaarwedden laatstelijk inr gaande 1 April 1935 reeds op lagere bedragen werden gesteld, andermaal een verrnindering ondergaan, nu van: f 252.50 voor den burgemeester: f 222.50 voor den secretaris; f 150 voor den ontvanger. B. en W. zijn van oordeel, dat door de voortduring der ongunstige economische omstandigheden een verlaging, als door Gedeputeerde Staten wordt naar voren gebracht, aanvaardbaar is te achten. B. en W. geven den raad in overweging Gedeputeerde Staten in dien zin te berichten. 9e jaargang nr. 4, december 1988 KLAAS HAGE 1757-1826 Bij het lezen van het boekje "De huizen van de gemeente kwam ik een paar mij bekende namen tegen o.a. die van Klaas Hage en Jan Willemszo Bos. Vooral de Klaas Hage, schout in Huizen in 1921, wekte mijn belangstelling ( zie pag. 9 in het verhaal van Jan Hendrik Habermehl) daar Klaas Hage een van de voorouders van mijn vrouw is. Door ons onderzoek naar de verschillende voorouders en omdat Klaas Hage een bekende figuur in het dorp geweest moet zijn door de vele functies die hij had, zijn van hem nogal wat gegevens boven water gekomen . Het ging de heer Habermehl niet voor de wind in Huizen, ook Klaas Hage l s pad ging niet over rozen zoals uit het volgende zal blijken. Klaas Hage werd op Donderdagavond 27 Oktober 1757 te Monnickendam gedoopt als zoon van Floris Hage, veerschipper te Monnickendam en Annetje Ringeling van UytdameKlaas trouwt voor de eerste keer te Monnickendam op 7 Juli 1776 met Annetje Kennis van Monnickendam dochter van Sijmon Kennis en Geertrui van den Vijver. Klaas woonde toen in Westzaan. Waarschijnlijk is Klaas (als onderwijzer) naar Huizen gekomen, want op 18 September 1778 ( ruim 2 jaar na zijn -huwelijk) wo•raÉ zijn vrouw Annetje Kennis te Huizen begraven in het koor van de kerk in graf nummer 36. Dit huwelijk was vermoedelijk kinderloos. Op 30 Mei 1779 trouwt Klaas voor de tweede maal, te Huizen, met met Aaltje Westland, dochter van Adriaen Pieters Westland en Krijntje Abrahams Streefkerk. Na de geboorte van dochter Geertje, die werd gedoopt 14 Mei 1780 te Huizen, komt ook deze tweede vrouw van Klaas op 23 november 1780 te overlijden. Dan trouwt Klaas Hage voor de derde maal op 12 Mei 1782 te Huizen met Nel Ietje Pieters Schram. Uit dit huwelijk werden voor zover ik heb kunnen nagaan zeven kinderen geboren n.l. 1. Annetje, 2. Pieter, 3. Floris, 4. Florist 5. Annetje, 6 . Jan Albert, 7 . Dirk. Het eerste kind Annetje werd op 7 September 1783 te Huizen gedoopt en werd op 7 November 1783 begraven in de kerk in graf nummer 48. Het tweede kind Pieter werd gedoopt op 12 September 1784 en trouwde op 18 Februari 1810 te Huizen met Gerrit je Schreurs een weduwe uit Amsterdam. Het derde kind Floris werd op 23 April 1786 gedoopt en overleed ook al vroeg want op 5 Oktober 1786 werd ook d i.t kind in graf nummer 48 begraven. Het vierde kind is weer een Floris en gedoopt op 2 September 1787 te Huizen. Het vijfde kind is weer een Annetje en gedoopt te Huizen op 19 Juli 1789. Het zesde kind Jan Albert werd gedoopt te Huizen op 20 December 1792 werd later gruttersknecht en overleed ongehuwd op 22 jarige leeftijd op 29 November 1814, r s avonds om 5 uur te Huizen. Deze zoon werd ook in graf nummer 48 begraven. Het zevende kind Dirk werd geboren op Zondag 7 December 1794 en we rd op Zondag 14 December 1794 te Huizen gedoopt. Dit kind werd later chirurgijn en is in 1847, 53 jaar oud overleden. 4, Op 24 Januari 1794 is ook nog een kind van Klaas Hage begraven, de naam van dit kind werd niet opgegeven in het begraafboek.Dit zou echter het vierde kind Floris of het vijfde kind Annetje kunnen zijn. Van de zeven kinderen uit zijn derde huwelijk heeft Klaas er dus maar drie over gehouden. Zijn dochter Geertje uit zijn tweede huwelijk is op 24 Mei 1801 te Huizen ge trouwt met Gerrit jan Vos. Klaas Hage zelf overlijdt op 26 Oktober 1826 te Huizen, zijn over— lijdensacte draagt de datum 27 Oktober 1826, dit is precies 69 jaar na zijn doop. Klaas heeft in zijn leven in Huizen verschillende functies bekleed, naast zijn beroep als onderwijzer was hij ook koster wat vroeger meer met het beroep van onderwijzer werd gecombineerd. Dat hij koster was blijkt uit het titelblad van het doopboek van Huizen waarop hij als zodanig wordt genoemd. Ook in het begraaf boek heeft hij volgens een door hem ge— maakte notitie de begrafenis (op 10 April 1804) van zijn eigen vader Floris Hage ingeschreven. Hieruit zou de conclusie kunnen worden getrok— ken dat zijn vader na het overlijden van zijn moeder (op 9 December 1797 in Monnickendam) bij Klaas in Huizen is gaan wonen. Uit een transportacte van 2 Februari 1787 blijkt dat Klaas Hage een swat 1 ) maat land koopt op de Huysermaat Zuydzijde voor een bedrag van f1.390,- ( zie bijlage 1 ) . Hij betaald deze sorn ± .een belasting van f1.19,- en 10 stuivers in een keer. Kennelijk was Klaas niet onbemiddeld, wat ook blijkt uit het graf in de kerk dat hij bezat en de f1. 3,— die hij iedere keer moest betalen bij een begrafenis van zijn vrouwen en kinderen. Verder blijkt uit een transportacte van 4 Juli 1799 dat Klaas Hage ook armmeester des dorps Huysen was. (zie bijlage 2 ) Op 15 Augustus 1804 wordt Klaas Hage aangesteld als provisioneel secretaris van de civiele rechtbank te Huizen na een daartoe door het gemeente bestuur gedaan verzoek aan het Departementaal Bestuur van Holland. Hij was toen ook al gemeente secretaris. ( zie bijlage 3 ) Tenslotte is Klaas Hage op 11 Januari 1819 als schout mede onder— tekenaar van de geboorte—acte van een Willem Bos, zoon van Willem Jansz. Bos en Geertje Jacobs Lustig. Ook was hij getuige bij het huwelijk van Willem Jansz. Bos en Geertje Jacobs Lustig op 22 December 1811, het opgegeven beroep van Klaas was toen schoolmeester en hij was een vriend van de bruidegom. De bovengenoemde Willem Bos noemde zichzelf Jacob in het dagelijks leven, waarschijnlijk om verwarring met zijn vader te voorkomen. Deze Willem Bos had een broer Jan geboren op 16 April 1821 te Huizen. Dit zou de Jan Willemszoon Bos kunnen zijn die in 1851 een gedeelte van een pand aan de gemeente verhuurd. (zie "Huizen van de gemeente blz. 13) . Of deze veronderstelling juist is zal nader onderzoek moeten uitwijzen. Voor opmerkingen en aanvullende gegevens houd ik mij ten zeerste aan— bevolen. P. Wier sma Kloosterlaan 220 1216 NW Hilversum 035-46178 1) Oppervlaktemaat van grasland, zie ook het boekje "Huizen hoo 't vroger was" blz59. uitgave, drukkerij Visser Huizen. M E D E D E L I N G De Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Naerdincklant, houdt op woensdag 1 1 januari 1989 een avond over: Plaatsnamen en oude geschiedenis van onze streek. Spreker: Prof . Dr. D.P. Blok uit Nederhorst den Berg. Plaats: Gooi s Museum, Kerkbrink, Hilversum. Tijd: 20.00 uur. Ermelo , den 1e October 1924 . Beste Meutjen Aart jen, Je brief hemmen we in gooîe gezongdhaid ontvangen . We wazzen cl t r weer heêl blij mie , eerlijk waar . Wat leven jij en ()Ôme Lammert toch mot ons mie . Want trouwen mag dan wel heêl mooi wezen, t valt nijt mie evegoôd . Parte keren doôt m t n hoôfd zeer van t t prakkezeren . Denk je d t ries effen in; wààr geênen we trouwen en wààr geven we de bruiloft . . . We hemmen we nog zoô t n tien weken vur de boeg en dan mot het vur mekaar wezen. De dominee van de Ouwe Kerk, hier in Ermelo , is ôk al mot ons wezen praten. Dominee Timmer heet ie. Hij het ê za id dat ie ons graeg wul trouwen . Mar Freek en ik binnen cl 'r nog nijt uit êkommen. Kijk, as we hier ga en trouwen, bin ik bange dat t r gien mins uit dar p zal de femielje mot maken. Dat is toch gien doÔn. hier heêl nijt zitten. kommen. Denk mar d ' ries an de rais dee Mot de wijn ter dat nog wel , zoô t n gedoo ! Teugen jou êzaid Me ut jen, zie ik het Daer komt ok nog bij dat t r in Ermelo gien—eêns een raadhuis is! Dee staet in Nunspeet. Je motten weten dat Ermelo en Nunspeet 6nger eên gemeênte vallen. En as ik m 'n oor zoô te luisteren leg , doônen ze nijt aar st as harrewarren onger mekaar . Het eênigste wat ze hier in Ermelo hemmen is een trouwzaaltjen in een huis an de Stationstraet . Daer houdt de burgemiester z t n spreekuur en houwen ze vergaderingen. Ik bin mot Coba ef±en wezen kijken wat het v u r stelden. Nou , dat vul arg teugen. Zoa petieterig. . . Om in het zaaltjen te kommen, mot je deur een gangetjen deur dee zo krapper ig is , dat je as pielen achter mekaar an motten lopen . Bel hee rokken, zoÔ 'n arremeu. As ik dan denk an het mooie raadhuis wat wij in dar p hemmen , dan zinkt Ermelo in t t niet . Nou schrijf jij in je brief over de Nijuwe Kerk, dee haast of is . En dat je knappen van nijuwsgierighaid hoo onze trouwplannen binnen. Wat bedoel je d aer precies mie? Zou je wullen dat te we in dar p trouwen? Lieve stakkerd, as d à t êries waar zou kannen wezen ! We zou wen dan bij jouw kannen uittrouwen, mot de heêle femielje om ons heêne . Mar ja , d aer kannen Freek tin ik nijt over beslissen. Je weten nou in elk geval hoo onze gedachten over de trouwerij binnen. Kan je nou begrijpen dat m t n hoôfd meu is van t t prakkezeren? We hppen dat jij ons een goôie raed kannen geven , ie binnen een verstàngdig min s . Mot mekaar kommen we d t r wel uit. Ongertussen motten we ons woôninkie inrichten. As het daer nou mar bij kon blijven , vul het nog wel mie . Mar nijt weten is dat meneer het koest huis an ons in te woon en. Wat zeg je d a ervan? Dat het de ouwe baas mooi De koest cl ' r uit en het spannetjen wat jelui nog êgeven het om bedocht, vij je cl t r in , zal die wel êdocht hemmen . Op dee manier binnen we alle dree mooi ê red . Meneer houdt z t n gerief en wij zitten op ons ai gen. Alles op éên erf ! Misschien is het koes thuis je oppevullen too jelui hier wazzen. Het staet een a inde achter het huis waar de koest instung. Vroger woônden de tuinman cl t r in, mot z t n huishouwen . Mar dat is al weer j {ren êliejen. Het huis is van binnen heêlemol vers pocht. De puus zit dik op de muren. Je zou wen d t r rimmetiek van krijgen as je cl 'r zoô in zou wen trekken. Nou, d aer was meneer ok bange vur en daerom laet ie het heêlemol opknappen. I) ' r komt van à 11 es in: gas , licht en watero Nee jen , meneer is nijt kijerachtig. Hij schiet knap uit z t n slof . Het wurdt een neut ig huis ie , waar Freek en ik een hoôp zinnig— ha id in hemmen. Ja kijer , dat hadden we dree jaar vrom ok nijt kannen denken. Too gun g ik op m t n int jen alleênig op Ermelo a n. Mot Ioôd in m t n schoônen. Je zienen mar wat t r van komt. . . Zoô bin je alleênig en zoô bin je mot z t n twee jen . Ai gelijk mot z t n d ree jen, want vlak Coba ok nijt uit . Daer hem ik een bèste makker an. Vlede week binnen we samen beddegoôd wezen kopen . Potten en pannen hemmen we ok al uit ê zocht . Alemol degelijk spul . ()ôh ja , Coba vertelden ok nog dat het in Ermelo de gewoÔnte is om mot een trouwerij Gortzak te eten . Hij ji j Haer ooit welde ries van ê hoor d? Ze had het ok nog over Melkmoes. Het eênige wat ik daervan onthouwen het wazzen de gurzijnen dee daerdeur heêne motten . t t Het niks mot onze boerejonges te maken . Allemol buitenissige dingen waar wij nijt an miedoônen . Dan hemmem we nbg een akkevietjen . Freek mot het woôninkie van z t n ouwers opdoeken . Hij zit t r nijt mie , want het is heêlemol uittewoônd . De meubeltjies dee cl t r nog binnen kannen zoô op de zolft a n . Zoô 'n rappekollig zeutjen , dat nemen wij nijt over ! Daer kan ik nijt op leven . Ik het nou eênmol een biet jen groÔze net uur . Dat hij je of dat hij je n ij t . Wat dat betreft hoof ik jou niks te vertellen Meut , bij jou ziet alles d t r ok altijd knap pies uit . Ons gedoo houdt van heêl en schoôn. Wat dat betreft was ik arg inneneumen mot je leste brief . Je schrijven d a erin dat ik het ge beugen kassie van Oôitjen mag hemmen . Wat doô je me d aer een plezier mie ! Ik scheut heêlemol vol , too ik het las. En dan nog de st 061 en uit de vrije kamer . . . Nou, òf ik dee wul hemmen. Ik zie ze nog zoô staen. Mar Meut , was d aer nijt nog een ovale tafel bij? Hij je dee ok nog bewaard? Aar st motten een tafel van Freek z t n ouwers mar zoô— lang op de deêl zetten. Mot jou plu se tafelkleed d t r overheêne lijkt het nog heêl wat . En dat n ij uwe potte rek kannen we goôd gebruiken hoor ! Je hoven echt nijt mot je spulletjies te blijven zitten. Zoô ok mot het turfkissie. As OÔme d t um wul uitroken teugen de hout wurmen, laet T um z t n gang mar ga en . Een turfkissie is nooit weg , wat jou . We mag gen wel een peerde—wagen zien te krijgen om het spul na er Ermelo te verhuizen. Zou dat wat vur Kees Lossie wezen? As je cl t um in dar p teugen kommen, schiet t um omslag mar effen an o Wat klaer is , is klaer. Ik hoop dat je gauw vrom schrijven, Meutjen. Dan kannen maatregelen nemen. Het is kort dag. -16- Zoa , nou maak ik t 'r gauw een a inde an , want Freek zou ok nog effen een bakkie kommen halen. Doô je de groeten an ()ôme en de femielje? Bedank ()ôme vur alle meute dee die vur ons over het . Geef t t um mar een stijve poes van me hoor ! En ne tuur lijk vur jou okke. Je dankbare nicht Jannetje. (Eigen spelling van de auteur.) C) 9e jaargang nr. 4, december 1988