De Ratel Mei 1985

H U I Z E R K R I N G B E R I C H T E N 8e jaargang nr. 4, december 1987 Aan de leden, Bij het verschijnen van dit laatste nummer van ons Berichtenblad in 1987 wenst het Bestuur de leden en belangstellenden prettige .feestdagen en een goede jaarwisseling toe. Moge 1988 een jaar worden met: vele historische activiteiten. Bij dit nummer vindt u tevens een acceptgirokaart gevoegd voor de contrió butiebetallng voor 19880 Zoals tijdens de jaarvergadering op 24 maart j .1. werd besloten, Is de contributie met ingang van 1988 verhoogd tot: Leden: f1. 20,- (was sinds 1979 f1. 15,ó) (Echt)paren f10 25,ó (was sinds 1979 f1. 20,ó) [Jeugdleden f1. 10,ó (ongewijzigd) ] De jaarvergadering verbond aan deze verhoging de voorwaarde dat hiermede ruimere fondsen beschikbaar zouden komen voor de diverse werkgroepen, in het bijzonder de Klederdrachtgroep. Zoals u verderop In dit blad kunt lezen, treedt de Klederdrachtgroep regelmatig namens de Historische Kring Hulzen naar buiten; daarmee Is zij voor een groot aantal mensen het gezicht" van de Kring. Inmiddels Is het Bestuur bezig regels op te stellen voor een jaarlijks budget voor de Klederdrachtgroep en de overige (nog niet zo sterk geprofileerde) werkgroepen. Tijdens de komende jaarvergadering zal e.e.a. aan de leden worden voorgelegd. Voorts doet het ons genoegen u onze volgende ledenavond te kunnen aanó kondigen. Noteert u de datum vast In uw agenda? Op woensdag 27 januari 1988 verzorgt de Werkgroep Klederdracht Eeu-;- en Gooiland een avond met een show van de diverse klederdrachten uit de regio Eernó en Gooiland (behalve Hulzen natuurlijk), gevolgd door een uitgebreide dlaópresentatleo Plaats: De Boerderij, Hellingstraat 9 , Hulzen. Tijd: 20.00 uur. Toegang voor leden gratis; voor nietóleden f1. 2,500 Graag tot ziens op 27 januari a.s. Met vriendelijke groeten, Het Bestuur -2- Wij gaan in een Berie wat kranten knipge1B over de oud wethouder Anthonie VOB GJzne (1862ó1955) publiceren, waaruit blijkt hoe hij begaan wag met Huizen en zijn dorpggenoten. Zie ook het artikel tl De eerste 5 km loop in Huizen in ons blad van januari 1987 nr. 1 . In het Btuk over het gcheepgongeluk moet u op de handtekening letten, hij wag in die tijd locoburgemeester. Hij was: raadB1id van 5 gept. 1911 tot 2 gept. 1919 4 gepio 1925 tot Bepto 1935 wethouder van 4 gept. 1917 tot 2 septo 1919 4 gepte 1923 tot 5 gepto 1935 Huizen had in 8 1862 - 2875 inwoners 1904 - 4889 inwonerg 1872 - 5148 1914 - 5714 1883 - 5985 1925 - 7164 1893 - 4466 1955 - 9255 M.P.R00tho Nieuwe Huizer Courant 26 Juli 1935 e Bij gelogenhcid van z¸n huwelijk brachten zijn collega's den beer P. Rebel Czn. lid vun lict Ilui rber brandweercor1)8 en diens echtgenoote oen buldo bij het verlaten van bet Raadhuis. Ann het hoofd Wethouder VOB en opperbrandmeester Foto Den Oude. -4- Gemeenteraad en Oranjecommisgie,Oranjefeest 27 augugtus 1923 te Huizen. Staand v.lenor08 1 0 Jaap TeuwisBeno 20 Hendrik Magrijn. Aalt van der Wal. 40 Jaco Schaap Lzo wethouder. E.J.ten Raa burgemeegter. 6 0 Jan Rebel Gijgze 7 0 Jan Vlgsero 8 0 H. Bog gemeentearchitecto 9 0 Antho VOB GJz. wethouder. 100 J. Haaf keng hoofd van de "EbenóHaÎzer tt school. 1 1 . V.H.R00B. 1 2 . C Kruimer. 1 3. KoL0Braber hoofd van de "Rehoboth t' school. 14. D. Dolman 0 Zittend ve10nor08 1 0 Bout later wethouder. 20 Jac Kog Izze wethouder. 30 Jaco Vreegwijk. 40 SoHogenboom gemeentesecretaris. 5. Adro Rebel Jz. 60 P. Kriek. 7 . H. Kooy Wzo 80 Piet van Aart (Veerman). 9 . Mijndert Wiesenekkero 10. Wo vod. Born 0 1 1 . G. Slager. -5- "HOE HUIZEN ZICH PRESENTEERDE" "De dragt der Huyse r vrouwen ist schoon om aan te schouwen! " De Klederdracht groep, uitgaande van de Historische Kring Huizen, is in het bijna afgelopen jaar herhaaldelijk voor het voetlicht getreden. En niet alleen in eigen contreien, maar ook op tal van plaatsen in den lande, ja zelfs buiten onze landsgrenzen. Het doel. van deze aktiviteiten Is om onze mooie en opvallende kledij (die overigens hard aan het uitsterven is) zoveel mogelijk, met zwier en gratie, te etaleren en te promoten. Immers, het blijkt telkenmale dat de Hui zer dracht bij zeer velen in ons. goede vaderland totaal onbekend Is. Vandaar de steeds weerkerende vraag: "Mevrouw, meneer, waar komt u vandaan?" En dat, terwijl de Hui zer klederdracht toch nog een levende dracht is. Graag wil ik, op verzoek, al onze presentaties de revue laten passeren. Dit jaar Is het begonnen op 23 maart met een show in gebouw "Singer" te Laren voor de Historische Kring aldaar. Dat viel erg in de smaak. Tegelijk met proza en poÎzie was het een Hui zer avond. Daarna de Hui zer week In Bejaardencentrum "Voor Anker" , uitgaande van de Stichting Hui zer Museum. Dat was op 26 en 28 maart. En op 11 april heeft Jannetje Doorn aan de Rudi Carrell show meegewerkt voor de Duitse teleó visie. De 18e april waren we met een kleine groep te gast In Scheveningen in de "Boul eva rdóp romenade " Op 1 mei varen enkele dames present bij de Insta 1ó latie van burgemeester Hoekzema, en eveneens bij burgemeester Rebel in Bunnik. In de Marla Montessorischool, tijdens een Hui zer week, waren we wederom met een kleine groep aanwezig. Dat was op 16 juni. Op 4 juli was een deputatie van 4 personen uitgenodigd op de Braderie in Meerkerk. Dezelfde groep was, evenals voorgaande jaren, op 23 juli present op de klederdrachtóshow In Schagen, met tal van andere drachten. En de daaropvolgende week waren ze weer in Hul zer pak gestoken, tijdens het eeuwó feest van de Broeker veiling te Broek op Langedijk. Bij de feestelijke opening van de Mutsententoonstelling van Gerrie Otten op 31 juli was Teuntje Westland aanwezig. Op 8 augustus waren mijn vrouw en ik, op uitnodiging, In Oldeberkoop in Friesland tegenwoordig, waar weer vele klederdrachten uit ons land getoond werden. En op 15 augustus waren we te gast bij een groots opgezet jubileum van Zeemanótextlel, een wereldconcern, waar medewerkers tegenwoordig waren uit de halve wereld, o.a. Japan, China, India, Egypte, Israel, Sri Lanka, en tal van andere landen. De feestweek werd besloten met een grote avond, waar we alle buitenlandse gasten een Edammer kaas moesten aanbieden in ons Zondagse kostuum. 1 EÈn van de grootste shows was vervolgens tijdens de Hul zer Dag op 29 augustus, en wel op verschillende plaatsen in ons dorp. Evenzo op de Monuó mentendag op 12 september, weer met een uitgebreide presentatie. En dan niet te vergeten de grootse medewerking van onze groep tijdens de "Herfst flora" in Laren, waar in het "Singer" de visserij van Huizen ook de volle aandacht trok. Het begon op 3 oktober, toen van alle vissersplaatsen rondom het IJsselmeer een echtpaar en twee kinderen zich presenteerden. Op 10 oktober vond er een hele grote show uit Huizen plaats. Voorts hebben nog twee personen uit onze groep model gestaan voor de VVV , in verband met een reclameófolder over Huizen. Op 21 oktober is de vissersó dracht getoond tijdens een Hui zer middag in "Naarderheem" te Naarden. Tot slot was ik, samen met Jannetje Doorn, uitgenodigd bij een klederdrachtó show op 9 november in de studio van de NOS, voor de TV óuitzending van AVRO' s "Serviceósalon" . A1 met al hebben we onze mooie klederdracht, die bewaard is gebleven als een erfenis van eeuwen, In al zijn facetten en in ruimte mate laten zien in den lande. En steeds weer was er een dankbaar publiek, een Intense belangó stelling en grote bewondering. Huizen, november 1987 Haindruk H. Rebel STREEKARCHIEF VOOR HET GOOI EN DE VECHTSTREEK Li j st van archieven en verzamelingen (september 1987) De archieven zijn geordend naar soort . Daarnaast wordt aangegeven welke periode het archief beslaat en wat de omvang in strekkende meters is . Een betekent dat er een toegang op het archief is in de vorm van een inventaris of plaatsingsl ijst . Gemeentearchieven Blaricum, 1 699ó 1 926 . 26 m ' . Hilversum, ( 1424 ) 1 766- 1 939 . 190 m' . * Laren, 1699ó 1924 . 2 1 m' . * Nederhorst den Berg, 1625ó2936. 26,5 m * Rijksarchieven behorend bij bovengenoemde gemeenten Doopó , trouwó en begraafboeken van v66r 1 8 1 1 . Oudór.echterl ijke archieven van v66r 1 8 1 1 . 6 m t NotariÎle archieven t/m 1 905 . 23,5 m q . * Gaarder archieven van v66r 18 1 1 . 0,2 m t . * Registers van de burgerlijke stand behorend bij bovengenoemde gemeenten Registers houdende akten van geboorten tot ca. 1884 . Registers houdende akten van huwelijken tot ca. 19 10. > totaal 9 m' . * Registers houdende akten van overlijden tot ca. 1 934 . Waterschapsarchieven Blijkpolder, 1 708- 195 1 . 1 , 3 * s Gravelandse polder, 1624- 1 979 . 8 m' . * Heintjesrakó en Broeke r polder, 1 932- 1 979 . 1 , 1 m t . Hollands Ankeveense polder, ) 733ó 1 979 . 4 , 5 m ' Hornó en Kuijer polder, 1 746ó 1962. 2,5 m Horstermeerpolder, 16 12ó 1980. 6 m t . * Kortenhoef se polder, ( 16 12) 18 1 1ó 1979. 6,5 m' Spiegel polder, 1 779- 195 1 . Sitchts Ankeveense polder, 18 1 3- 1 979 . 4 m' . * Archieven van hervormde gemeenten Ankeveen, 1643ó 1955. 1 , 6 m' . * Blaricum, ( 1 605) 1 664- 1 956 . 10 m Hilversum, 1 746ó 195 1 . 6 m Kortenhoef, 1680- 1946 . 2 ,2 m' . * Nederhorst den Berg, ( 1600) 1625ó 1954 . Archieven van personen, bedrijven, verenigingen etc . Albertus Perk, 1668ó 1850 . 3, 5 m' . * Bouvy Zout te Muiden, ( 1 735) 1 838ó 198 1 . 2 m t . * ComitÈ Blaricum Zelfstandig, 1 922ó 1 985 . 0,3 m t . Commissie tot beheer van de grindweg van Hilversum op Laren, 1853ó 1930. Erfgooiersvereniging 'Macht door Recht t afd. Hilversum, 1923- 1958. 0,2 Hilversumse Stoom Spinnerij en Weverij 1867- 190 1 . 0, 2 m l . Hofstede Oud Bussem, 1596óca . 1902. 0, 7 m t . Maatschappij tot bevordering van de Toonkunst, afd. Bussum, 1 9 1 2ó 1 983 . 0,5 m t . * Ned. F ed . voor Vrouwel ijke Vrijwill ige Hulpverlening, afd . H'sum, 1 96 1ó 1 9 7 8 II Stichting Cultuurcentrum Wilhelmina (Hilversum) , 1947- 1970. m' . Stichting Filmkring Hilversum, 1 953ó 1 968 . 0,5 m' . * Volksuniversiteit Hilversum, 1 9 1 9ó 1 960 . I m' . Vereniging Vrienden van het Gooi , 1935- 1978 ( 1 986) . 2 , 5 m' . * Verzamelingen betreffende het Gooi e.o. bijeengebracht door: dhr. Van der Aa, 0, 5 m t . dhr . Van Boetzelaer, 0,5 m t dhr. De Lange , 4 m t . * dhr. Smorenburg, 1 , 5 m ' . * mevr . Talsma Siccama (betr. N.H. kerken in Hilversum en Ned. den Berg) , 0,25 m' . Bovenstaande lijst van archieven en verzamelingen ontvingen wij van de archivaris van het Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek (Raadhuis, Dudokpark 1 , 1217 JE Hilversum, tel. 035-292646 of 292560) . Deze archieven en verzamelingen waren eind september 1987 aanwezig op het Streekarchief, maar worden regelmatig aangevuld. Mocht u geÔnteresseerd zijn in (streek) archieven die (nog) niet zijn vermeld, neemt u dan eens contact op. DE HUIZFR COURANT van donderdag 5 november 1987 Huizen krijgt de kogelaaa Een dezer dagen is een verdwaalde kogel terecht gekomen in de voorgevel van het pand van dokter Rebel aan de Zeeweg. Het is een Spaanse kanonskogel uit de 80-jarige oorlog die woedde van 1568 tot 1648. De kogel is afkomstig uit Vianen, naar verluid van een bevriende relatie van .Haindruk van 't Noorderainde. Het projectiel is ooit gevonden in de achtertuin van een eeuwenoud grachtenhuis. De kogel heeft een doorsnee van 17 centimeter en weegt 5 kilo. óSoortgelijke kogels zijn ingemetseld in de toren van de Grote Kerk in Naarden. Volgens Gooi-ktnner professor De Vranckrijker, zijn het in Naarden ijzeren kogels, afkomstig uit de Franse tijd van 1795 tot 1813. De kogel die aan de Huizer Zeeweg is te vinden is van steen. Dergelijke Ñtienponders" zijn ook te zien in het Muiderslot. De eigenaresse van het pand Zeeweg 38 is met vakantie. Of het huis van de Ñbeschieting" heeft geleden kon zij ons dan ook niet meedelen. De stenen Ñtienponder" prijkt naast het bovenlicht van de woning Zeeweg 38. 8e nr 0 1 987 Huizen , 25 Augustus 1924. Waarde nicht, Eergisteren je brief Íkregen en we wazzen d'r gewoÙn een biet jen van uit ons doÙn. Want d t r stung nog al wat in! Wul je IoÙven datte me allebai een biet jen vol scheuten. OÙme net zoÙ goÙd as ik? ZoÙ blij as me wazzen. Echt waar! Daerom zal ik beginnen mot je alvast een biet jen te filseteren en dat doÙn ik Ùk names OÙme Lammert. Bij dezen dan hi t. De rest doÙn we aare week wel as je een daggie kommen mot je vrijer. Want 't spreekt vanzelf dat jelui hartelijk welkom binnen en we hopen op een mooi daggie mot mekaar . Bel, bel, die Jannetjen toch nog an een vrijer Íkommen. 't Zal je leven wel verangeren Janne, daer hoof je nijt an te twij felen. We hemmen 't wel an zien kommen, echt waar! In je leste brieven dee je nijt aarst as schrijven over Freek. Freek zus. Freek zoÙ. Freek gaf me een klap op m'n gat en zoÙ kan ik nog wel een poÙsie deurgaen. AlleÍnig. . . d t r zat totaal gien schot in. OÙme zai welderies, "zukke dooie dienders , 't is zunde van d t r lui mooie jaren" . Mar ja, 't was nijt aarst enne. . . nou mot ik je toch wat opdissen waar je wel een bietjen raar teugen an za Ilen kijken.. .want ja hoe zal ik zeggen. . . dat verhaal hio .. dat verhaal van Gradus was nijt heÍlemol waar, eerlijk ezaid. Rustig an, dan zal ik t t je uit de doÙken doÙn. OÙme en ik dochten dat Freek een douwetjen noÙdig had en too hemmen we dat verhaal van Gradus d t r bij Ífantezeerd. Ja kijk. . . Gradus is wËl bij ons op bezeuk Íweest en we hemmen Ùk nog wel effen over je Ípraat, mar hij het veder heÍl nijt Ívreugen waar je op t t oÙgenblik wazzen . Bin je gek maid. . . denk je dat dee man ons daerbij noÙdig het? GeloÙf je 't zelf? Neejen, hij het ons heÍlemol nijt noÙdig, dat is zeker. En toch. . . al pratende mot hum, kwammen OÙme en ik op 't idee om nËt te doÙn as of. Enkel 't en alleÍnig mar om Freek een douwetjen in z t n rugge te geven . Want wij veunden dat ter mar wainig schot in zat in de heÍle vrijerij . En nou kan je ons verwijten dat me bemeuiziek binnen en dan hem je nog gelijk Ùk. Mar je kannen ons nijt verwij ten dat te we je niks gunnen. ZoÙ leggen de zaken en nijt aarst. nr 0 -10- ZoÙ as t t nou qung kon 't Ùk nijt deur gaen. Jelui binnen gien snotneuzen meer mar groÙte minsen. Want Í. .. bedenk wel dat wij de verangtwoording vur je hemmen en as wij d tr gien meer binnen zou je niemand hemmen waar je op vrom kannen vallen. D‡t het ons doÙn besluiten om de knuppel in t t hoenderhok te gooien . 't Mooiste van alles is nog dat t t allemol Í lukt is. Goeie genachten, wat wazzen we zeÍningachtig. We konnen 't gewoÙn nijt ofwachten. En wees nou mar dankbaar en maak ter gien spats over want mot arremeui kom je Ùk op ons an. No˘ is ter blijschop en je kannen nou Ùk beter anve˘len wat ik bedoelde too ik an 't begin van de brief schreef.. -effen kijken wat schreËf ik Ùk alweer. . .Ù ja, datte we uit ons doÙn wazzen. Harstukke blij binnen we vur je en soms kan ik O t gewoÙn nijt ofwonderen. Die Jannet jen toch! ! We zal Ien heÍl wat te bepraaten hemmen, aare week. .. en ik wul nijt op de zaak vuruit IoÙpen mar schrijf desnoÙds op een antjen pampier waar we 't over motten hemmen. Teslotte Iait Ermelo nijt naest de deur. 0e gorzak Janne, nou bedenk ik me ineÍns dat we je dan vur t t eerst in buitekleren zien. Wul je IoÙven dat dat heÍlemol een biet jen naer de achtergrond Íscheuven is deur dat gedoe om Freek? Op z t n steeds. praten en bultekleren an, dat kan wat wurren. Ze zallen je in 't darp wel een pedant van Jannetjen Struik noemen. Dat zit ter dik in. Trouwes, je ooren za Ilen wel Ítoeterd hemmen, gist ' ren awud want OÙme het kond Ídaen in de femielje. Confuus wazzen ne, allemol. In 't eerst was ter nog sprake van een tikkelt jen jeloezighaid mar dat was gauw over want OÙme begon in eÍnsover de bruiloft. Zu C k lachen as me Ídaen hemmen. De eÍne zou een vurdracht doÙn en de aare een achterdracht en zoÙ rolden we van 't eÍn in t t aar . Nou mot je nijt Ípikeerd wezen want 't was alleÍnig mar gekkighaid. Uiteindelijk besluiten jelui z Ief wat ter gaet gebeuren Toch laet ik OÙme overmarrÍgen wat gurzijnen halen want een biet jen boerejonges is nooit weg. We nemen mar an dat je nijt teugen de lamp Íleupen binnen en dat je dus gien haast hemmen. Dan kannen die boerejonges een paar maanden lekker intrekken. Want je kommen d'r nijt ongeruit, d t r mot Ífeest wurren, hoe dan Ùk. Kijnd, kijnd, Janne, je hadden jul lui Dirrekie motten zien en Tijmetjen en Lijs. Stom verbaasd stungen ze OÙme an te gapen too die over Freek en jouw vertelde . AlleÍnig Naadjen van onze Haindruk mos weer zoÙ noÙdig een raare opmerking plaesen . " t k Snap nijt wat ze anhaald" . za i ze, mar ze wier gauw innesnoerd deur Rengel van jullie Tijmetjen. Ze is en blijft een haerneus en jullie Ha indruk zal heÍl wat mot ter te stellen hemmen. Veder weet ik nijt meer of we 't over je buitekleren Íhad hemmen mar zoÙ noÙdig zien ze dat a‚re week wel. nr. 1 987 Vur dat ik de brief ofsluit wul ik toch nog effen op Gradus vromkommen. T k het ter gien rust van as ik 't doÙdzwijg. t k Vijn namelijk dat. je 1u11 ek over de man doÙnen en dat het tie nijt verdiend. Vur dee man is 't leven eÍn groÙte leerschoÙl en dat is t 'um an te zien. Hij is onteugenzeglijk omhoÙg Ík]-ummen. Hij is gien lapzwans en gien klesmaijer. Hij hoeft gien gouwe tientjies te . schijten want dee het tie al. En je gungen buiten je boÙkie deur te schrijven dat je vur z 'n deur op en naer zouwen gaen rijen. Neejen Jannet jen, dat kan nijt. Dat is beneden je waardighaid. Ik neem t t je nijt kwalijk want jij zatten mot je gedachten bij Freek! Vanzelf! En Freek vreug mar niks, die schijtlij ster! Wees mar blij dat OÙme Lammert en ik je helpen bij " 't doppen van je aigen boontj iest: . want d'r zou niks van terecht kommen... zoÙ is dat! En Gradus gaet weer gewoÙn vrom naer IndiÎ en weet van de prins gien kwaad.' Zal je dat goÙd onthouwen. . . kakmadam! ! ZoÙt dat lucht op. t t Ts jammer dat OÙme en ik gien k ij er Íkregen hemmen want vermanen en opvoeden zou ons best leggen . Nooit van ze leven zou ik zoÙ op je annedaen hemmen as je moeder nijt Ívreugen had of we ons over je wouwen ontfermen. Enne. . .d‡t was onze menier om op je te letten Jannet jen, ik gae zeutj ies an stoppen want over een week spreken we mekaar toch weer en dan praaten we wel veder. Wul je alle bekenden de groeten van ons overbrengen? In zongerhaid de groeten an Freek van OÙme en mijn en vur jouw as van ous een poes van Meutjen Aart jen. As je dat wullen mag je je HuizerqoÙd wel bij mijn in de kast hangen, want ik het I r een prachtige droÙge kast vur. Moch je 't weg wullen doÙn dan kan ik t t zoÙ van je overnemen. Je zienen mar. Dag hoor 8e jaargang nr. 4, december 1987