De Ratel Mei 1985

H U I Z E R K R I N G B E R I C H T E N 11e jaargang nr. 3, augustus 1990 Aan de leden van de Historische Kring Huizen, O een Zoals wisseling u uit de van kop functies van dit nummer plaatsgevonden van het Berichtenblad in het bestuur: hebt de heer kunnen L.Ch. zien, Kranen—heeft donk heeft het secretariaat overgenomen van mevrouw M. Brouwer—Nijeboer. Zij blijft echter als bestuurslid actief. In het vorige nummer van het Berichtenblad hadden wij u toegezegd u in dit blad nader te zullen informeren over de vorderingen in de besprekingen met de Stich— ting Huizer Museum en de Stichting Klederdrachtcollectie Gerrie Otten (en de Gemeente) , met name over een eventueel gezamenlijk gebruik van het pand 't Het Schoutenhuis' t aan de Achterbaan. Het blijkt een tijdrovende aangelegenheid te zijn om afbakening van taken, erkenning van elkaars werkgebied, de aanpak van gezamenlijke organisatorische zaken, e.d. te vatten in werkbare afspraken. Op het moment van schrijven (begin augustus) zijn we er nog niet volledig uit, maar hopen na de vakantieperiode te komen tot solide afspraken zodat een gezamenlijk gebruik van het Schoutenhuis mogelijk wordt als een samenwonen onder één dak, doch met behoud van ieders volledige onafhankelijkheid. Ons bestuur heeft goed contact met beide andere organisaties en streeft naar een voor allen acceptabele oplossing. Wij hopen u spoedig meer te kunnen berichten. C) Een maanden geheel waren andere de Kerkepaddagen, zaak waar het bestuur die de NCRV aandacht eind mei/ aan besteedde begin juni in in de het afgelopenGooi en ook in Huizen heeft georganiseerd. De Historische Kring heeft hier in belang— rijke mate aan kunnen meewerken, door de rondleidingen in de Oude Kerk te ver— zorgen en vooral ook door de presentaties van onze (bijzonder bewonderde! ) Klederdrachtgroep. Duizenden NCRV—1eden en belangstellenden hebben de Oude Kerk met interesse bezocht. Onze dank en waardering gaat uit naar allen die namens de Kring aan deze zo geslaagde dagen hebben meegewerkt. Voor het komende seizoen wordt gewerkt aan (opnieuw) een interessanta programma . Onder meer door de vakantie van mogelijke sprekers kunnen we op dit moment helaas de data en de onderwerpen van onze ledenavonden nog niet bekendmaken; wilt u de aankondigingen in de diverse plaatselijke kranten in de gaten houden? Eén datum weten we natuurlijk al wel: de Open Monumentendag/Huizer Dag op zater— dag 8 september a.s. Graag zullen wij leden en belangstellenden dan opnieuw begroeten in en rond de Oude Kerk. Voor meer bijzonderheden over het programma van activiteiten gedurende die dag verwijzen wij u graag naar de publikaties in de plaatselijke pers tegen die tijd. Met vriendelijke groeten, namens het bestuur, G. J. Knoop, voorzitter 11e MUIZER DAG/OPXN 8 septenber 1990 Lucas Kruijmer Het verhaal van een Hui zer monument. Eén van de monumenten in Huizen is het pand aan de Zeeweg nr. 5, van oorsprong een boerderij die in de 18e eeuw werd gebouwd . In het jaar 1807 (tijdens de Franse overheersing van 1795 tot 1815) heeft de toenmalige bewoner de heer J. Voorthuizen, die President der Municipaliteit —burgemeester— was, er aan de kant van de Zeeweg de huidige klokgevel voor laten bouwen. De t eerste steen t daarvan is gelegd door de zoon van de familie Voorthuizen. De gevelsteen die daaraan herinnert bevindt zich boven de ingang en bevat het volgende opschrift: den 15 maart 1807 heeft Willem Voorthuizen oud 14 jaaren de eerste steen van dese gevel gelegd Het pand is gebouwd in een dorpse Lodewijk de XV Ie stijl. Binnen zijn wandschil— der ingen teruggevonden uit het begin van de 19e eeuw. Eén van deze wandschilde— ringen is in 1966 aan de Gemeente Huizen geschonken. De klokgevel en de zuid— gevel vallen sinds enige tijd onder Rijks Monumentenzorg. In de loop der jaren hebben er in het pand veel activiteiten plaatsgehad en werd het door verschillende bewoners tegelijkertijd als 'werkplaats' gebruikt. Zo werd een gedeelte van het huis van 1 november 1872 tot 1 augustus 1875 aan de Gemeente verhuurd en doet dan dienst als Raadhuis. Het aantal inwoners van Huizen is dan gestegen tot 3200. In 1873 is het pand eigendom geworden van de heer P. Wouda, lid van de Gemeenteraad en diaken—kerkvoogd der Christelijk— Gereformeerde gemeente alhier. (Een deel van) het pand doet rond die tijd ook dienst als pastorie van de Gereformeerde Kerk. Ongeveer 50 jaar later begon de vooral bij de oudere Huizers nog wel bekende huisarts dr. van den Berghe hier zijn praktijk. De opening van de spreekbuis (men kon hiermee t s nachts de dokter oproepen) kan men nog in de deurpost terugvinden . Vanaf omstreeks 1912 tot 1960 woonde de familie Loosman er. De heer Loosman had hier zijn zeilmakerij en maakte er zeilen voor de botters en andere zeilboten, terwijl mevrouw Loosman aan de andere kant van het pand een antiekwinkel dreef. Sinds 1961 tot op de dag van vandaag is de familie de Boer aan de kant van de gevel aan de Zeeweg gevestigd met een meubelmakersbedrijf en winkel. De andere kant van het lange pand huisvest een begrafenisondernemer. zie pag. 20 3, a Ermelo , 20 November 1924 . Beste Me ut jen , We binnen wel bezig om mekaar jobstijdingen te schrijven . Jij over de brangd in dar p en ik over meneer Van Look eren . Nou zeggen de min sen altijd : 't Brangd is arger , en dat is nog waar okke . Want mot meneer aweseerd het weer een biet jen . Mar Jan Spekkie het gien dak meer boven z t n hoôfd . Bel —bel ,» zoo snob big as ik dat toch vijn ! Hij mag van geluk spreken dat ie Naatje n nog het . Dee zal d t r vader wel nijt laeten zitten . Hij zal wel bij d t r in net rukken wezen . Kijk jij ok mar goôd uit , van de wijn ter . ()ôme Lammert zal d ' r snou ok wel aar st over denken . Mar zoôas ik al an het begin van m t n brief schreef , ga et meneer zachies—an vurruit . Vlede week is tie uit het ziekenhuis uit— êkommen en vurloôpig mot ie bol —an doôn . Nou , dat Iait ' em wel , want ik denk nijt dat ie z t n ooit druk êmaakt het . t Ts een man dee alles over z t n heêne laet kommen . Ik bin van plan ora d t um s %narreoes een poôsien j. n bedde te houwen en s t middas op de divan in de serre . Daer kan die mooi uit het ra em uit kijken . En as het knap weer is maken we samen een kuiertje deur de tuin deur . Ja , we mo t t (241 zuinig wezen op de ouwe baas ! Nou is het nijt zoô dat alles ophoudt as meneer d t r nijt meer zou wezen . Daer bin ik C van de week achter êkommen . Meneer het à 11e s uit de doken êdaen . As meneer z t n 06 gen sluit , dan blijft de villa in hang den van de femielje . En ons nemen ze ok over . Wij horen bij de inboedel , za t k mar zeggen . Meneer het ons verzekerd dat het bij de notaris vast ê legen is . Dus dat zit goôd . De notaris komt hier alle dagen een s luk kie drinken en dee weet overal van of . Mar je snappen zeker wel d at ' r amar een dikke sigaar vur d t urn klaer la it . Dat kan nooit gien kwaad , wat jou ! Ziezoô , dan ga enen we het nou over de trouwerij hemmen . We binnen haast klaer mot het opkalefateren van ons woôninkien . En mar goôd okke , wat mot een maand kan de vorst invallen . Dirkie en Tij met jen hemmen nog ê schreven dat te ze over twee weken een paar dagen kommen schoônmaken . As Coba en Stien t jen dan ok 11e effies meehelpen dan schieten we harde op . Dan kannen we daernae het huis ank lee jen . Tijmetjen schreef ok nog dat zij alles mot Vader Jacob zou regelen . Vandaag of mar regen zal ze wel vur je deur sta en . Maak je borst mar nat ! Je laeten je nijt opjagen hoor , denk t ' r om . Winnen doô je het toch nijt van d t r . Mar wat ik zeggen wul , da t s waar ok , hij jij al mot Hain van Krelis ê praat? Wat dunk ie , zou wen we in de N ij uwe Kerk kannen trouwen? Want kijk , Freek en ik hemmen zoô ê docht , om meteênen in het n ij uwe jaar te gean antekeren . Dan binnen de feestdagen achter de rugge en krijgen we zinnighaid in een bruiloft . Dus dat wurdt dan op Woensdag de zeuventiende Jana ri antekeren en op Za eter dag de dartigste trouwen . En Zond as overtrouwen in de kerk . We motten alleênig wel een paar keertjies bij je blijven sla epen , aar st redden we het n ij t . Bel kijer , zoÔ t n gedoo n ij? Ik zal blij wezen as we ê trouwd binnen . Freek aar st ok wel . Teugen jouw êzaid , het wurdt h66g tijd . Uk mot: amar sus sederen p n n i les u.i t- l okken . Het is mar goôd dat ie een hoop te doôn het , dan is tie s t auwes goôd me u . Hij mot het nog mar effen zien uit te taeien . En wat onze kleren betreft hemmen we ovv espreuken dat ten we mot antekeren ons Zond asse goôd a n trekken . Een poôsien vrom hem ik een n ij uwe wijnterjas mot een hoed êkocht en Freek het nog een knap pak hangen . Dus vur dee dag binnen we klaer . Mar onze trouwkleren ga enen we mot mekaar kopen . In Amsterdam , mot de auto en jij ga enen mie ! Je hoven nijt benauwd te wezen . As je Coba en mijn mar goôd vast houwen , dan kan d t r niks gebeuren . Het wurdt trouwe s h66g tijd dat jij een keertje in de stad kommen . Dan kan je d aer ok over mie praten . Schrijf mar gauw vrom wanneer het jelui gelegen komt . Dan kannen wij aan meneer een vrije dag vragen . Dat zal wel een heel gehaister wurren . We mag gen wel vur dag en dauw wegga en . Wat de boerejonges betreft , dee maakt onze Lijs . Een paar n emmers vol . I) t r zal len wel een dòt min sen kommen . Allemol nijuwsgierig na er Freek . Of ze nog nooit een hemmen . Mar goôd , we kannen beter een biet jen over houwen dan tekort kommen . Trouwe s , we wullen de min sen hier ok op een auwudjen vragen . Ik kan wel merken dat ze d aer arg opêsteld binnen . Nou , ze kannen kommen hoor ! We zitten cl t r voort knap pies bij . Jouw spulletjies mag gen hier best ê zien wurren , Me ut . Hoo is het trouwe s mot de kippen? Leggen ze nog? Ze zal len na e de verhuizing wel een poÔsien van slag of wezen . Nou ja , beter de kippen dan wij , zal len we mar denken . Bel gor sak , ik hoor ineênen de klok vijf klappen sla en . Ik mag wel gauw an m t n eten beginnen . Meneer houdt van r iegel en lekker eten . Nou , dan kan die voordeimie z t n hart ophalen . Freek mos van marge n na er Harderwijk too en dee het een bakzeutjen mie jeneumen . Voort lekker snirsen in de panne . . . de zever loÔpt nou al uit m ' n mongd uit as ik t t r an denk . Doô je an de femielje , kennesies en kaatjies de vrind e lijke groeten? En jij zoôas vanous een stijve poes hoor ! Nog effen , dan zien en we mekaar weer . Je nicht Jannetje . P . S . Tedere keer as Kareltjen hier is , zeurt ie of tie mie mag na er de trouwerij t 00 . Ik denk dat ik dat kijnd mar mie neem . Hij kan wel bij de kijer van onze Lijs op zolder sla epen . Het is zoô t n lekker joÔntjen . . . weêl weet , krijg ik t ' r op 111 ' n ouwe dag ok nog één ! (Eigen spelling van de auteur.) 1 Z E N in 1840 Dit jaar is het (zoals u weet) 150 jaar geleden, dat Noord— en Zuid—Holland twee zelfstandige provincies werden. Op initiatief van de Culturele Raden van deze provincies bestudeerden verschillende historische verenigingen het leven van de bewoners van hun stad of dorp in 1840. Ook wij hebben ons daarvoor opgegeven. De artikelen t 'Huizen, 150 jaar geleden" en t 'Een wandeling door Huizen van 1840" zijn het resultaat van het onderzoek van de heer H.M. Breukelaar. Zij vormen ook een weergave van de lezing gehouden op onze ledenvergadering van 29 maart 1990. Kaart van 1824 van de bebouwde kom der gemeente Huizen. Hierop aangegeven in zwart de Oude Kerk in zijn oorspronkelijke vorm en de v.m. Doopsgezinde Kerk. Huizen 1 50 jaar geleden. Orn maar meteen met de deur in huis te vallen: De tijd is niet zo best voor de vissers en aanverwante beroepene Zij zijn volgens opgave bij de volkstelling van 1 839 de grootste beroepsgroep e Als bij Enkhuizen een vissersschip uit I-!ui z en vergaat en daarbij vader en twee zoons omkomen is goede raad duur. Er wordt vergunning gegeven een collecte in de regio te houden om de weduwe en haar over— gebleven zoon weer aan inkomen te helpen. Voor de aanschaf van een vaartuig mag maximaal BOO gulden ingezameld worden. De Gemeenteraad bestaat in 1 840 uit 7 personen, Burgermeester Hendril< Rebel meegerekend. Verder waren het Evert Hein en, 1 e Assessor. (Zoiets als wethouder 0 ) Hij vervangt bij ziekte de burgerrneestere Cerrit Jan \/os is 2e Assessor en leden zijn Jacob Vlaanderen, Hendril< (Lag rijn, Willem Schram en Jan Smit. In de vergadering van 1 7 Februari I B4C) meldt de burgermoestcr dat cen aantal vissers en visventers de vorige dag bij hern aanqeklopt f lebben met de mededeling dat de nood hoog gestegen wase was al een oproep in de Haarlemsche Courant en het Handelsblad geplaatst om een beroep te doen op de weldadigheid van de landgenoten. Fie ruit IK an worden afgeleid dat niet alleen de Hui zer vissers in financi 31e nood ver— keerden. De oproep leverde echter niet veel op en de f<aad nee , t nu de volgende besluiten. Er zal een collecte gehouden worden onder de weinige geqoecJen inwoners van Huizen a. se oqaandage Er zal subsidie gevraagd worden aan (Gedeputeerde Staton van f :oorcj Holl and. En een bedraq van 1 gulden die in do begroting opgenomen is IK omt ter beschikking. 4. Een Commissie van 6 leden zal toozicht nouden op besteden van de ontvangen gelden. De Commissie wordt als volgt samenqesteld: Hendrik Rebel, Burgermeestere Hendrik Slothouwer, Predikant. Evert Heinen, 1 e Assessor. Gerrit Jan Vos, 2e Assessore J an Boer hout, Armenrneester. Klaas Vos, Diaken. De Armenmeester beschil<te dat jaar over 2351 gulden. Fli er van k ILt am 1 SC)C) gulden uit de gemeente-kas. De rest diversen, zoals diakonic van de kerk, verhuur van enl<e.le huizen en giften bij huwelijk in het daarvoor bestemde busje bij de gemeente. ( C.lpbrengst g gulden, uit 24 gesloten huwelijken.) Armenmeester Jan Boer hout is volgens de boeken—gecontro— leerd door Ged. Stat '2n — genoodzaakt 230 gulden meer uit te geven dan er inkomsten zijn, De centrale plaats van de kerk in die tijd is onmiskenbaar. de van 1 B 24 ligt de kerk aan de rand van de bebouwing, maar wel in het midden van het dorpe In 1840 is dat niet veranderd . ET is nog een ander kerkgebouw nel. dat van de Doopsgezinde kerk. Sinds 1 B 34 zijn daar geen bijeenkomsten meer. De predik ar t, Jacobus van moerbeel< (78 Jaar) woont in 1 840 nog in de pastorie, De woelige tijden i l' de kerk na de afscheiding van 1 834 zijn Huizen niet helemaal voorbijgegaan. Brieven betreffende de afscheiding worden door de kerkeraad echter niet behandeld. Provincie NoorclAAolland Kerkgang in Hui zen van 1850 3, Toch ontstaat er later een Afgescheiden tt Cerneente Under het Kruis" die ik hier niet onvermeld wil laten. Van 1 854 tot 1 855 is er een predikant n, I e Ds. Eichhorn aan verbonden. Het is zijn eerste gemeenteo Hij vertrekt naar Zutphen . In 1 858 wordt deze gemeente weer opgehever:o Het duurt dan tot 1 7 Dece 1 869 eer er weer sprake is van een Chro Gerefe Gemeente naast de dan geheten Ned. I-lerve Kerke In 1 837 komt D so Slothouwer als opvolger van Ds. Nibbelinl<. Deze laatste verlaat de Gemeente wegens emeritaat (pensioen) . Zijn dochter Sanna is getrouwd met Willem Veerman die als beroep ('letsel aar opgeeft. De staat betaalt de predikant 800 gulden per jaar. In I luizen de kerkraad daarboven 200 gulden omdat er op Woensdagavond epreekt moet worden. Ds. Slot houwer die dus in 1 840 de predikant is tot 1 komt hier met zijn moeder, twee broers en een zustero Een van de broers ( Valetijn) is ondermeester o.) de toenmalige openbare school. 0 De zuster Johanna Geertruida Slot houwer treedt op 2 g fi l e i '1 644 in het huwelijk met Gerrit Jan Vos, een oomzegger van de bekende Gerrit j an Vos, wethouder, en Taander van beroep. Cjpenbaar onderwijzer is Johannes van !Caanen ( geb. Uernnes) o Samen met de ondermeester Slot houwer bemande ii i j de school e Ilit een stuk van 1 838 blijkt het volgende: Het aantal leerlingen bedraagt dan 2440 Zij zijn verdeeld over l!) klassen t, 0 w. 1 e klas 52, 2e klas 1 54 en 3e klas 3U leerlingen. Daar de school uit 1 lokaal bestaat — 1 3 El lang, I C) LI breed on 4, 42 hoog — is het niet mogelijk allen gelijk les te geven. Aangegeven oplossing is het plaatsen van een halfsteens muur met g lazen deuren. Begrootte prijs: go gulden. Het meubilair bestaat uit twaalf grote en kleine tafels, een boeken— kast en kapstokken. Hulpmaterialen: Een letterkastje, vj. er zwarte borden (genoegzaam totaal) kaarten, een stel maten en cjewichterl en letterplanken. Het salaris ' •an onderwijzer en ondermeester worden betaald uit de gemeente-kas en de schoolgelden. Begroot wordt voor de onderwijzer 2C)C) gulden van de gemeente en 300 gulden uit schoolgelden. Als neveninkomsten staan 40 gulden, i e verno het feit dat meester ook voorzanger in de kerk is, vermelde De ondermeester moet hot doen met I OC) gulden uit de gemeente-kas en 1 50 gulden van het schoolgelde De commissie van toezicht voor de school wordt gevormd door Hendrik Slot houwer, predikant, en Hendril< Plag rijn, lid van de gemeenteraad, Helaas geeft de voll<stelling van 1 839 niet aan wie scholier zijn. Dat is in 1 859 wel het geval o Het zijn er dan 348e We zijn 20 jaar verder en in Huizen verandert er veel e De haven is tot stand gekomen! T n 1 838 is er al een plan gemaakt door ingenieur Grinwis voor het aanleggen van een havenkom aan het strande Kosten f1 7 û 000,——. Ingenieur de Kruif f beraamde de kosten op f1 10 eooo,--. De acties die uiteindelijk tot toestemming voor de aanleg van de haven leiden, is een verhaal aparte 1 1 Juli 1 853 worden de werken aanbesteed voor de som van f84.800, en werd 5 Aug. 1 853 de eerste spade in de grond gestoken. Het havenbestuur kan eind Sept. 1854 melden dat op Zaterdag 7 Oktober de opening zal plaats vinden. De vissersvloot voor cj e l<ust bij Huizen in 1 853 1 jaar voor de opening van de haven e T n I d 40 is er nog werl< in het spinnen van kaarsenpitten. De Fabriek hiervan is ei van I :endrik Rebel Het zijn de vrouwen die dit werk doen. Veel twaeverdioners zouden wij nu zeggen, hoewel veronder— stel ci mag worden dat I-tet niet veel opbracht. Weer f2 V en de vorgel iji<ing met 1 f3 ED e In melden 1 02 vrouwen boven ci e 1 Cô jaar spinst or te zijn , in 1 u59 zijn het er maar 5 ! bij de tcxtiel te blij ven: iets over het weven in Huizen e k/ ia inet Kadaster uit die tijd vinden we de weverij van de f- irma Salomon son uit Almelo. H j. er werd een katoenen stof gemaal<t de zege Cal i. co tse C)ok cjeze firma verdwijnt in I B5 1j uit Iduizene Een pand dat irl eiqondorn is van Klaas van de Brink uit Laren zal ook met het weven irj verband gebracht mogen worden. Bij het weven is kinderarbeid in zwang: In 1 83Û zijn op het totaal van 2 g wevers en weefsters er 1 4 onder de I Œ jaar en in 1 a 59 zijn het er 37 op een totaal van 70e De bedrijvigheid in t weven nam dus niet af na de opening van de havene Wel is het zo dat zij op oudere leeftijd vaai< visventer worden, T n de volkstelling van I a geven een aantal personen het beroep van landbouwer op . Flet 1<0daster daarentegen vermeldt. in het a] gemeen bouwman, maar enkele landbouwers en een paar veehouders. Hoe het ook zij* het boerenbedrijf in Fluizen was stabiel e Het viel moeilijk uit te breiden, Dat gebeurde wel met de i nandel ( visventers) . De Lijst van f:leenthebbers van 1836 die van 1 a 39 was niet te vinden opgesteld door de Gemeenteraad en de f10eentmeesters geeft niet alleen de namen van de bij de landbouw betrokkenen. Weliswaar zijn de meeste landbouwers uit de volkstelling van 1 839 er wel in terug te vinden. De lij st is veel grotere Ook vissers, visventers, timmerlieden, metselaars, wevers en rietdekkers staan op de lij st e 3 , Huizen Vissersman van 1850 in daagse dracht en de vr oUw in haar pronkgeuJaad De Volkstelling van 1 839 in cijfers. Aantal inwoners 2305 frlannen Totaal 1 1 43 Gehuwd 360 11Jedn o 39 Ongehuwd 744 Vrouwen Totaal 1 1 62 Gehuwd 360 Wede 78 Ongehuwd 724 Beroepen: Totaal 790 P'lannen 587 Ongehuwd 208 De voornaamste groepen Vrouwen daarvan zijn: 203 Ongehuwd 1 1 1 Visventer I (-19 Ongehuwd Visser 1 36 Ongehuwd 38 Viskoper 8 Ongehcwd Visverkopers 1 1 ûngehuwd Landbouwer 52 Ongehuwd 20 Spinner 1 9 Ongehuwd 1 3 Spinster 1 22 Clngehuwd 53 Wever 22 C)ngehuwd 1 6 eef st er 7 C) ng ehuwd 7 Naaister 25 Ongehuwd 1 4 Dienstbode 29 Ongehuwd 29 Dagloner 37 Ongehuwd 1 5 Werkman Ongehuwd 20 F_en opvallend beroep is dat van Balletjesmaakster. Flet zijn Neeltje ([laten geboren in Zetten 60 jaar en Bete van der Hulst geboren in Putten 35 jaare Een volkstelling levert ons ook inzicht in de dan voorkomende familienamen. De top 27 volgt hier, Schaap 1 cjg Honing Doorn 30 2 e Visser 1 01 1 1 . Baas 20e Bunschoten 30 Vos 1 2 e Bos 38 21 , Jongerden 29 4e Lustig 88 1 3e Schipper 36 22 . de Groot 28 5e Bout 87 1 4e Bakker 35 23 . Zeeman 27 Veerman 67 1 50 van As 35 24. Vlaanderen 27 Kos 62 1 6 e Zwart 33 25. Gooyer 22 Westland 56 1 7 e l<ooy 33 26e van de Poel 22 Rebel 1 8 e Schram 30 27e Mulder 21 Tezamen 1 1 65 personen van de 2305e Van de 79 namen die 1 keer voorkomen zijn het 36 keer gehuwde vrouwene Gerekend naar het aantal gehuwde vrouwen is dat I C) en zijn van buiten Huizen afkomstige 3, Een wandeling door Huizen van 1 8400 Door gegevens van het Kadaster en de Volkstelling te combineren is or een wandeling door het Huizen van 1 04C) te maken. De nummers tussen haakjes in de tekst corresponderen met de aangegeven nummers op de kadasterkaart van 1 B 24 en de foto' se In die tijd zijn er slechts enkele straten met een naam De huizen waren genummerd zonder de latere wijk indeling. Wen verband tussen alle huis— en kadasternummers is ni e t gevonden. Voor de duidelijkheid probeer ik de huidige benamingen van de straten aan te houden, De voormalige Doop s— gezinde Kerk in 1 g 75 gezien vanaf de Achter baan. Vertaling van de gevelsteen: Huis aan de Godsdienst gewijd Anno 1 726 11e ¯ 14 ¯ We starten bij de C)ude Kerke Van de kerk eerst naar de pastorie ( 1 ) in de CJranje Weeshuisstraato Het huis ervoor is eigendom van Arie Horst van beroep ( 2 ) Even verder vinden we de C!penbare school ( 3) met de woning van de onderwijzer, de ondermeester woont daar eveneens. Naar de Kerk toe zien we dan een huis van winl<elier matjes ( 4) . Richting Voorbaan door de Haven straat zien we al snel rechts op de hoek de Doopsgezinde Kerk en Pastorie ( 5) opdoemen. Een gevelsteen aan de achterzijde van dit pand herinnert ook heden ten dage nog aan deze bestemming. Links de Voorbaan ob, met rechts het huis van de kuiper ( 6) en links dat van wagenmaker van Wessel ( 7) met daarnaast eerst Hendrik van der Born, de grutter ( B ) en dan timmerman Cornelis Brasser ( g ) — het huidige Dienstencentrum— De timmerwerkplaats van Brasser in 1 927 aan de Voor baan. v 01. ne ro achterste rij Kees Brasser ( zoon van Dirl< ) 2. Dirl< Brasser 3e Dirk Rebel ( van Hein van Gijs) 4 e Piet Rebel van Coen van Jan van Coen voorste rij Hendrik Piëst 20 Jaap Rebel (boerderij onder aan de filolenberg, nu Vos 3 0 Japie Brasser ( zoon van Dirk ) 4e Dirk Brasser (zoon van Kees 5e Klaas Zwart 6 e Bertus Brasser ( zoon van Dirl< ) Tegenover de grutter een huis van winkelier Gij sbert Vos ( 1 0) . Nu p as— seren we de Waterstraat, links op de hoek metselaar Jacob Vlaanderen ( 1 1 ) . Nog steeds op de Voorbaan i r s nu de beurt aan Egbertus Wouda (1 2) de mandemaker. \/erderop in dit gebied vinden we Ebbe Kooy (1 3) veehouder en de landbouwer Jan Brasser (1 4) Zij komen voor op de lijst van Meent hebbers van 1 8360 Hier vinden we ook het pand van kaarsenpitten fabriek ant Rebel ( 1 5) . 3, Komen we nu bij het huidige Bakkerij ftiuseum ( 1 6) met als bakker Klaas van As. Daarachter schoenmaker Jacob Hogenbirk ( 1 7 ) , roet grote stappen naar de rand van Huizen. 1-1 ie r vinden we de viskopers Smit ( 1 8 ) en de Jong ( 1 9 ) . Langs do rand veel vissers als ei en aren van de panden b.v . Jan Willem Bos ( 20) Aart Jacobs Baas ( 21 en J an UI eman ( 22) . Aart van As heeft als beroep zeilemaker ( 23 ) . Dan de vissers Aalt 1<0 s ( 24) , Jacob Schaap ( 25) en Hendrik Kos ( 26) e Taander Aart Vos heeft hier zijn taander schuur ( 27) . ( 2U) De korenmolen van Will em van der Born , troont op de f':ol enberg o () e grutterij van Dirk i',eul eman ( 2 Ü ) is op de plaats waar nu bal<ker l(tuij mer zij n bedrij f uitoef en EO Via visser Cijsbert Westland ( 30 ) naar I andbouwers irk eman s. an Ploos van Amstel ( U2) terug in de F! avenstl aat bij bal<ker j an [Boer hout ( o a L r achter op d c• friiddenweg de plaats van do brand— spuit ( 34 ) en tussen i en l ang estraat vinden we dan zowaar bakl<ertje Rebel ( Jb) . Het pand de Koperslager is eigcn— dom van de weduwe van Klaas I Via de { li ell<weg lanos de taanderij van GerriE 3 an Vos ( 37) I aas Flage was zijn schoonvad er naar de volgende bal<ker J an : agrijn \ 3.6 ) 0 l.']e zijn nu in de buurt van het nieuwe straatje } langewecj o Zo u viskoper Lambert Voerman daar een Eiange gedreven incbben . Laten we maar naar J acob Teeuwissen ( 40) gaan voor honing. l ij staat te boek als Lij en inouder/ landbouwer. Nog een bakker, wel wat ver van de molen, rnaar inet pand is eiqendom van Cornelis Snijder ( 41 ) Het pand van 1< 1 aas van de Brink ( 42) uit Laren staat dictit t)ij de Spek laan ( nu Lindelaan) . Richting dorp komen we de ujeverij van de Firma Salomonsen ( 43 ) tegen. Dan naar grofsmid Verwelius ( 44 ) daar woont trouwens ook de baas van de weverij e Aan de Lindelaan treffen we de winkelier Hendrik Beugel aar ( 45) aan. En zo zijn we weer terug bij de erk op ons uitgangspunt. J , He Breuk el aar Huizen, juni 1 ggûe 11e 1 1e Bronnen: 3, De volkstelling van 1 839e Gemeente Archief Huizen e Kadaster leggers en kaart van Huizen. Gemeente Archief Huizen . Gemeenteraadsnotulen van 1 8400 Gemeente Archief H ui z en Rekening Armenmeester over 1 840e Diverse stukken betreffende de school Gemeente Archief Huizen. en collecten. Gemeente Archief Huizen, Grafschrift Gijsbert je Rebel. Gemeente Archief Huizen. Verslag van de commissie, ingesteld door de Kamer van Koophandel en Fabrieken i . v.rne verbeteringen van de verbinding van het Gooi met de scheepvaartwegen in fJederlande 1 926 Streek Archief Hilversum. C)orkonde, 5C) jarige echt vereen i ging . Eigendom hr . Kos, Berendshoevee led erdrachtp laten V e Bing en J e Braet von überfeldt. Foto 's . f': 0 P efRooth0 1 50 jaar Gemeenten en Predikanten . Uitgave van het Bureau van de Generale Synode van de Gereformeerde kerken in Nederland. Sept. I DB4e Hier volgen de gegevens van het Gouden bruidspaar — waarover u op de volgende bladzijden meer kunt lezen — met hun 7 kinderen en voor zover ze gevonden zijn hun 25 kleinkinderen, waarvan er respectievelijk 5 en 21 op het feest in leven waren. Dirk Honing, geboren 22—2—1 825 te Huizen, visventer/ viskoper, overleden te Huizen. Zoon van Gijsbert Honing, visventer en Neeltje Havega. Huwt op 5—1 2—1 847 te Huizen met Teuntje Lustig, geboren 23—5—1 822 te Huizen, overleden 22 1te Huizen . Dochter van Andries Lustig, visventer en Harmpje Bakker. lle ECHTVERCENICJ/NC 11e 3 , 50 JARIGE ECHTVEREENTGING van Dirk Gijsbert Honing en Teuntje Lustig de op den 5 December 1 897 0 Wilt deze feestdag z amen vieren En UUJS kind ren juichend om uw staan waarde Vriend U hoofd doen sieren En een dankend oog ten Hemel slaan En bidden Cod dat Hij nog jaren Na dezen dag 0 ! Edel paar, Aangeboden door Jan Tervoort en uws Vrienden Betj e Lodewijk s En uw te z amen Wil bewaren, beiden U dierbaar leven spaar. blij ven steeds uw Huw I ijk s wegen Bezaaid met voorspoed en geluk Bekroond door es Hemels beste zegen Bevrijd van Aadsche ramp of druk God Zegene Uw dat wens cinen beiden Nog menig jaar geachte Paar En Uws kind ren steeds terzijde De Heer maal<t onze bede waar. Dat 's Fleer en Zegen op u daal , Zijn gunst uit Zion u bestraal Hij schiep heelal zijn naam ter eer Looft looft den aller hee ren eer. 11e jaargang nr. 3, augustus 1990 -20-