De Ratel Mei 1985

H U I Z E R K R I N G B E R I C H T E N 9e jaargang nr. 3, augustus 1988 Aan de leden, Het doet ons genoegen u hierbij onze eerste ledenavond van het nieuwe seizoen aan te kondigen en wel op woensdag 21 september a ego om 20000 uur In De Boerderij Mevrouw Margriet van Seumeren (medewerkster van het Singer Museum In Laren) komt dan een lezing houden met dia's over de "Goolge schilders" Rond de eeuwwisseling was met name Laren een centrum voor schilders, die ook in Huizen onderwerpen vonden voor landschappen en portretten. Zoals gebruikelijk is de toegang gratis voor leden en f10 2,50 voor niet—leden. Zoals In het vorige Berichtenblad al genoemd, wordt op zaterdag 17 september van 11.00 tot 17 000 uur de tweede Hui zer Dag en de (landelijke) Monumentendag gehouden. Op die dag Is de Historische Kring aanwezig met een aantal activiteiten op een aantal plaatsen in het dorp. Hieronder treft u een overzicht aan. Klederdrachtgroep 10.00 - 13.00 uur optocht 13.30 - 14.00 uur Toren Oude Kerk optreden bij het Gewestkantoor (het oude gemeentehuis aan de Naarderstraat) 10.55 - 11 .00 uur klok luiden 11.00 - 16.30 uur Oude Kerk beklimming van de toren Bij de informatie—tafel onder de toren kunt u de volgende publicaties van de Historische Kring kopen: wandelingen; mapje ansichtkaarten; het boekje 'De Hulzen van de Gemeente de poster 'Een ouwerwesse Koninginnedag' 11.00 - 17 .00 uur bezichtiging van de kerk 11.00 - 13.30 uur Bert Mol speelt af en toe op het orgel 13.30 - 14.00 uur orgelconcert door Bert Mol 14.00 - 16.30 uur Niek Harmans speelt af en toe op het orgel 16.30 - 17.00 uur orgelconcert door Niek Harmans In het catechisatielokaal kunt u een dla—klankbeeld zien over de Oude Kerk, samengesteld door Bertil Rebel 0 3, -2- Bibliotheek Kerkstraat Expositie over de Coolsche Stoomtram van de heer van der Hulst. Fototentoonstelling over Hulzers In hun vrije tijd (Hul zer Museum) De Boerderij Op de deel exposeert de heer Si jl schilderijen over Huizen 0 Ook op de deel zult u de botter tentoonstelling van de heer van Essen aantreffen (Hul zer Museum). Verdere activiteiten in de Boerderij: 14.00 - 14015 uur Toneelvereniging Ontwaakt met "Geharrewar op wasdag" 14.30 - 15.00 uur Film over Hulzen door de heer Groothoff 16.00 - 16015 uur "Geharrewar op wasdag" 16030 - 17.00 uur Film over Hulzen Theater De Historische Kring houdt in samenwerking met de Stichting Huizerdag een schilderijen—expositie van Hui zer kunstenaarso 14 .40 — 15.10 uur Optreden van een groep kinderen In klederdracht. De toegang tot al deze activiteiten is gratis. Graag tot ziens op 17 en 21 september! Het Bestuur Wat het verdere seizoen betreft kunnen wij u alvast de data bekendmaken van de ledenavonden — alle te houden in de Boerderij, Hellingstraat 9. Aan de invulling van de avonden wordt hard gewerkt mocht u wensen of ideeën hebben, dan horen wij dat heel graag van u e Woensdag 21 september 1988 (zie hiervoor) Maandag 14 november 1988 Dinsdag 24 januari 1989 Dinsdag 21 maart 1989 (tevens jaarvergadering) Woensdag 24 mei 1989 FAMILIE-ONDERZOEK Van de heer en mevrouw Wiersma uit Hilversum ontvingen wij het volgende leuke resultaat van hun familie—onderzoek. Zij schrijven: "BI j het onderzoek naar onze voorouders, dat zich voor een groot deel afspeelt In de gemeente Hulzen, zijn wij In de 17e en 18e eeuw terecht gekomen bij een zekere familie Killewigh die vroeger in Huizen heeft gewoond. Deze familie zal in die tijd een zekere bekendheid hebben genoten daar verschillende leden functies als officier, schout en ouderling hebben bekleed. Op zoek naar de ouderlingen uit deze familie bleek bij het doornemen van de kerkeraadsvergaderlng van 1 Mel 1732 dat een ouderling Jacob Killewigh een schenking van 150 carolus guldens aan de di akonie van Hulzen had gedaan. Ook lezen we In deze vergadering hoe de kerkeraad deze schenking dacht te gaan besteden, no 10 voor het opknappen van de consistoriekamer en het laten maken van een bord In de kerk met daarop de namen van alle predikanten sedert de reformatie. Het verslag van de bewuste vergadering is door ons gecopleerd en ter verduidelijking overgetypt." Hartelijk dank — verderop in dit Berichtenblad vindt u kople en getypte versle naast elkaar, voorafgegaan door een korte inleiding. Deel IV Hieuwgblad voor Huizen, zaterdag 21 geptenber 19550 O et houder AO Vos G, Jzno HUIZEN. Donderdagavond is geschied, wat velen vreesden, de heer A. Vos is ongeveer half elf overleden, zonder uit de bewusteloosheid nog te zijn bijgekomen. De overledene zou 13 October a.s. '73 jaar zijn geworden en heeft zoowel in openbare functies als op het gebied van Huizen'g wijdvertakt vereenigingsleVen een zeer eervolle staat van dienst achter den rug. Aanvankelijk had de heer Vos zich hier gevestigd als bakkerspatroon, later combineerde hij dit bedrijf met dat van vee- A. VOS G.Jzn. houder, wat hem in aanraking zou brengen met den boerenstand, in wier midden hij later door zijn initiatief op coôperatief gebied zulk een voorname plaats zou in- nemen. Reeds een kwarteeuw geleden was de overledene lid van den raad en is dat, behoudéns een korte onderbreking, gebleven, later, na de stichting der Chr. Hist. Kiesvereeniging, namens deze partij, tot de dezen zomer plaats gehad hebbende verkiezingen. Een reeks van jaren door het vertrouwen van den raad tot den wethouderszetel geroepen, toonde hij zich o.a. krachtig voorstander van stichting der gemeentegasfabriek en .ig larl'gëh tijd voorzitter der Bedrij.vencomfnisgie geweest naast wethouder-armwezen. Als opper- brandmeester heeft hij den voornaamsten stoot gegeven tot reorgariisatie destijds der brandweer, was om in de groote lijn te blijven voorstander van het groote Sijsjesberg-plan en van het nieuwe raadhuis-ontwerp, terwijl hij tevens meermalen geruimen tijd als loco-burgemeester optrad. Op de afscheidsreunie met gemeentepersoneel eenige weken geleden is zijn verdienste voor het gemeentebestuur wel op overduidelijke wijze aan het licht gekomen. Hier is terecht gewerkt: „zoolang het dag was". Op het gebied van het locaal vereenigingsleven verdiende hij niet minder zijn sporen en hier moeten we ook tientallen jaren terug gaan. Omstreeks 1900 kwam vooral door zijn streven hier de Boerenbond tot stand, later Coôperatieve B. B., waarvan hij jaren aaneen voorzitter en laatstelijk eere-voorzitter was. In 1905 is hij mede-stichter der Coôp. Boerenleenbank, werd haar directeur en sedert 192@ kassier. In 1920 stichtte hij •de Coôp. Melkfabriek, waarvan hij tot zijn verscheiden als directeur fungeerde. Voor Huizen was het agentschap der Onderlinge Landbouwverzekering onder zijn beheer. Erfgooier in hart en nieren was hij overtuigd voorstander van de belangensder scharenden, trad nu en dan op als plaatsvervangend bestuurslid voor Huizen en werkte mede tot de stichting van het Reservaat. Tot de omzetting van de „Gooische Zomerkade" in een officieel Waterschap werd het voorzit• terschap langen tijd door hem vervuld alg opvolger van zijn vader. Uit de overige corporaties doen we slechts een greep: voorzitter der Oranjecommissie tot voor kort, waarvan laatstelijk eere-lid. Mede-oprichter der Chr.-Historische Kiesvereeniging, wier beginselen hij overtuigd was toegedaan; Tuim dertig jaar geleden mede-oprichterr vay het Leesgezelschap Huizen, waarvan hij en de secretaris de eenigst overgebleven leden waren, terwijl hij over eenige weken zou hebben herdacht de mede oprichting van het fanfarecorps „Eendracht", bij gelegenheid van het 45-jarig bestaan. Wederom is een der zeer bekende persoonlijkheden uit het dorpsleven verscheiden; de „oude garde" wordt kleiner en kleiner. Bij het afscheid bovengenoemd in de raadzaal heeft burgemeester Egberts er nog op gewezen, dat de huisgenooten van den aggetreden wethouder niet zouden treuren om zijn terugkeer in den huiselijken kring. Hoe kort heeft de heer Vos nog maar van zijn — gedeeltelijke — rust mogen profiteeren, September — de afscheidsmaand — is pas even half om! De begrafenis zal plaatg hebben op Dinsdag 24 September des namiddags half twee op de a)gerneene begraafplaats alhier. In memoriam. Van andere zijde schrijft men ons: Anthonie Vos is niet meer. Na een ongesteldheid van slechts enkele uren is hij van ons heengegaan. Een ieder in• de gemeente kende dezen man en talloos velen hielden van hem om zijn oprecht karakter, zijn warme inborst en szijn onkreukbare trouw en eerlijkheid. Aan hoeveel moeilijke vraagstukken heeft hij niet medegewerkt om ze tot een goedb oplossing te brengen. Weliswaar op een wijze, welke niet altijd ieders goedkeuring kon wegdragen, maar die tenslotte steeds beoogde het belang van de zaak welke hij diende. Daarvan getuigden in de eerste plaats de vele jaren, welke hij eerst als raadslid en daarna als wethouder in dienst der gemeente heeft doorgebracht. Reeds in 1911 maakte hij deel uit van den raad. Van dat oogenblik af was hij meerdere malen wethouder en als zoodanig heeft hij, voornamelijk in de oorlogsjaren, bewezen een krachtige persoonlijkheid te zijn. Dat die jaren zoo betrekkelijk goed voor onze ge- 3, -4- meente zijn verloopen is in hoofdzaak mede zijn werk geweest. Dag en nacht stond hij voor een ieder klaar, geen moeite was hem te groot, geen taak te zwaar, wanneer het gold iets te kunnen tot stand brengen in het belang der gemeente. Daarvan spreekt ook duidelijk zijn arbeid ten bate van den boerenstand. De Boerenleenbank, de Boérenbond, de Melkfabriek, alle door hem opgericht, hadden tot op den huidigen dag zijn volle liefde en belangstelling. Deze instellingen zijn voor velen in den loop der jaren tot een grooten steun geweest. Thans is de levensdraad van dit werkzame leven afgesneden. Men zal dezen stoeren werker, die niettegenstaande zijn hoogen leeftijd nog zooveel arbeid verrichtte, wel missen. Helaas konden wij van hem geen afscheid nemen. Zoo gaarne hadden wij hem dank gebracht voor het vele, wat hij gedaan heeft, doch laten z(j, die achterblijven, in zijn geest het werk voortzetten. Dat zal dan de grootste waardeering voor zijn arbeid zijn. Anthonie Vos zal in Huizen niet vergeten worden. En uit het Nieuwsblad voor Huizen van donderdag 26 september 1935: voorhoede een beebje vlotten wil, ''an vex wachten wij Zaterdag voor het cer$t den vollen buit. Huizen. SPORT. VOETBAL HET PROGRAMMA VOOR ZATERDAG. 1e klesse: Zuidvogels—Rood Wit. Vossen—Huizen. N.l.O.—Huizen 2. 3e klasse: Huizen 3—N.A.S. 2. Huizen 4—Blauw ZwartN2. Zuidvogels. De Zuid vogels hebben niet voldaan aan de bij den aanvang der competitie gestelde verwachtingen. Was het gelijke spel tegen Huizen nog een tamelijk goede beurt, ver? leden week werd tegen Stormvogels absoluut onvoldoende gehaald. Indien het echter in de voorhoede — het is altijd die De Huizers zijn ongetwijfeld minder sterk, dan wij ze eenige jaren achtereen. gekend hebben, maar toch kunnen wij uit hetgeen de overige clubs tot nu toe presteerden, geen nieuwe candidaat voor het eerstvolgend kampioenschap aanwijzen. Komen de Huizers er met hun gewijzigde combinatie steeds beter in, hetgeen wij stellig verwachten, dan moet het maar weer op de eerste plaats af gaan. De eerste stap op dien weg zal een zege op de Vossen zijn, waarop de Huizer aanhang Zaterdag denkelijk niet tevergeefc zal wachten. WEDSTRIJDUITSLAGEN 21 SEPTEMBER 1e 'kl. A: Amersfoort Vooruit—Vriendschap 3—-3. 1e klasse B: C.J.V.V.—Vossen 2—1: Huizen—Bl.kwartier 9 0; Stormvogels-—Zuidvogels 2—0; Climax—Rood Wit 0—1. 2e klasse: Zuidvogels 2—Victoria 2—3: Rood Wit 2—N.A.S. 2—4; Bl.kwartier 9. T.o.v. 5—0: Altius—-CJimax 2 2—1. - 3e klasse: T.O.V. 2—Huizen 3 5 8. -5- Zoals u weet, is het Scholenprojekt een belangrijk punt in het beleids— plan voor de Historische Kring geweest. Het is dan ook bijzonder leuk om u opnieuw een aantal verschillende reacties van kinderen te kunnen laten zien (helaas konden we ze niet allemaal opnemen!) naar aanleiding van een bezoek aan het Museum in de Boerderij en het Bakkerijmuseum en van een les in Hui zer geschiedenis' van mevrouw Aartje Kruijning. 3, —6— Uittreksel uit de verslagen van de Kerkeraadsvergaderingen van het jaar 1732 De predikant Gerardus Kleyn is in 1730 van Zunderdorp in Huizen gekomen en in 1740 vertrokken naar Appingendam. Zie nieuw kerkeliJlc handboek Jaargang 1903 biJlage P blz. 123. (Ri J ksarch ief Haarlem) In de kerkeraadsvergadering van 23 April 1732 wordt verslag gedaan van de bevestiging, op Paasmaandag 14 April, van de nieuwe ouder — lingen en diakenen. Hieronder was ook de opvolger, Hendrik Gerrit ze Sn i J er, van genoemde "afgegane" broeder Wi llem Dirc x die daar z iJn kas overdraagt. De passage uit de vergadering luidt als volgt: De afgaande broeder diaken de E. Willem Dircx heeft s i one diaconie rekening gedaan, ziJnde de gehele ontfang de summa 1427- 4-14 de uiJtgaa$ 267-17-14 b l i J vende b i J cas 1159- 7- o Weike rekening en administratie in ailes seer wei is bevon= den, waar op si Jn E. alles tot de di akonie specterende aan si Jn E. opvolger dé E. Hendrik Gerrit ze Sneider heeft overgelangt, z i Jnde voo? si ane goede en getrouwe diensten hartel iJ k be= dankt, en hem Gods genadeloon toegesmeekt. 90 j000g00g 00?3 271 1732 Handelingen van ord inaire Kerkenraat vergadert den 1 Mey: 1732 Art: 1. Dese onse Christel i Jke vergadering is met den gebede begonnen. Art: 2. De acten van voorgaande s i t tinge deses Eerw.• kerken= raat s z i Jn geresumeert. Art: 3. Heef t Eul s rapport gedaan van de gehoudene hui J sbesoe= k inge, welke s i an Eu: met den broeder ouderl ing Lammert Willems ze Kay er hadde verrigt, in welke hui J sbesoekinge het avondm: des Heren door hen als geauthoriseerde deses Eu: kerkenraat voor dese keer ontsegt was 1. aan Pieter Klaas zen van Hoorn, wegens s i an ongodsdienstig gedrag en onlangs gep leegt erger l iJ k leven; onder bedreiJging van swaarder censuir, indien zig niet in t i J ds beterde. 2. aan Ben Jamin Hendri x Schoenmaker, wegens s i on seer ergerliJlcen en ongodsd ienstig en wandel; onder bedreiJging van swaarder censuir, zo z ig tegen aanstaand avondm: niet beterde a. waren er enige l idmaten, de gewoonte hebbende van des Heren tafel te verwaarlosen, voor dese keer niet genodigt, maar als veragters van gods tafel, tot beter leven aange= maand, om vervolgens daar in nader te voor s i en. Voor welke getrouwe behandel ing de EW. kerkenraat den predicant en voornoemden ouderl ing heeft bedankt, wenschende onder Gods genade vrugt van desen arbeiJd te si en. Art: 4. Wierde gerapporteert hoe de E. broeder ouderling Jacob Ki l leu;igh grote. d iensten aan de gesamen1iJke Gooi sche dorpen gedaan hebbende, de mag istraten van de andere dorpen ui J t aanmerkinge van dese diensten (wi J 1 zo genoemde broeder ouderl ing er niets voor voor zig zelfs begeerde maar de di akonie van Hui J sen in dese op zigte recommandeerde) aan de d i akonie van Hui J sen hadden vereert de summa van 150 ca r. gld. ree ts b i J afgegane broeder diaken Wi l lem Dir cx ontvangen en geboekt: Ui J t welken hoofde de Eerw. kerkenraat den Eerw: predicant versogt heeft, om den E. broeder ouderl ing Jacob Ki l lewigh ( thans afwezig ziJnde) ui J t al ler naam vriendel i J k en hertel i J ke voo? s i Jne dienst en gunst aan dese d i akonie bewesen te bedanken, geen ook van den Eu: predicant aangenomen i s , om het zelve ter eerster gelegenheiJd te verrigten. ?7? ?~?? -1 1- 272 1732 Ondertusschen i s met alle eenparigheiJd van de EW: broederschap goed gevonden en besloten, dat dese 150 g ld. of zo veel er van nodig. mogten z i Jn, besteed zouden worden 1. tot vernieuwing van de consistorie kamer deser kerk et opdat de zelve vervolgens weder in staat mogte z ian, om daar onse consistoriale vergaderingen te houden, waar toe de zelve door langduirig verval onbrui Jlcbaar geworden is. 2. om ook daar voor een bord, even als daar de uset des Heren in 't midden der kerke hangende op geschreven staat, te laten maken, en daar op de namen der Eerw: pred icantent d ie hier zedert de reformatie t s HEREN H: woort verkondigt hebben' tot een ges eg ende nagedagtenisse te laten schilderen, en het zelve in 't midden der kerke, daar de p red i k stoel voor= maals gestaan heeft, regt tegens over het wet bord te laten ophangen. Art: 5. De nieuu;e ledematen thans op beli Jdenisse des geloofs aange= nomen z ion 9 in aantal, en z i Jn op behoorl iJke plaatse aange.tekencl b i J hunne namen. Art: 6. ad 6 . ?. Eul s berig tede desen aangaande b i J sonderli Jtc, dat de armemeester beidde aangenomen hadden op s i on Eu.;: d ruk1iJk voorstel het beslotene, b i J vernieuwing in k kenraat met alle v l i J t na te komen, ten e i onde de latige dorps armen tot den H: Godsdienst daar door aangenoopt en genoodsaakt mogten worden; gel i J l( broederen d iakenen omtrent hunne armen daar toe ook vig i leren. Art: 7. De EuJ•. vergadering is met dankzegginge aan God voor siJne betoonde hulpe over dese verga= d er inge besloten Gerard Kiet] n Eul s Hui J sanus Wi llem Rebel Lambert Wi l lems Kay er 9e jaargang nr. augustus 1988