De Ratel Mei 1985

6e jaargang, nr, 4, augustus 1 ge 5 De vakanties zijn weer voorbij en 001< de Historische Kring Huizen begint weer aan een hopelijk voor u inte ressant en gevarieerd in is tori sch seizoen. Allereerst is daar op dinsdagavond 1 7 september 1985 een ledenavond over de wederwaardigheden van een groepje genealogen ( stamboom— onderzoekers) bij het uitpluizen van de familie \/DS e Sedert enkele jaren is een werkgroep t Stambomen Vos t bezig gegevens te verzamelen over de diverse takken van de familie Vos in het Gooi. Het is de bedoeling uiteindelijk een boek samen te stellen, waarin een beeld gegeven wordt van de wegen die de Vossen gingen en gaan. omdat de werkgroep ontdekte dat de naam Vos rond 'I I C)C) is ontstaan (wellicht uit bewondering voor Rey naard de Vos) zal dat een boek met een grote B worden! Op 1 7 september a os. zullen de heren De Boer, Breukelaar en Rooth van de werkgroep u vele interessante zaken vertellen en laten zien over DE vas IN HUIZEN VANAF 1 600 TOT HEDEN Daarbij zullen zij veelvuldig gebruik maken van de uitermate waardevolle informatie, die de oud—hoofdonderwijzer van de Wilhelminaschool, de heer Kuysten, in vijf schriften verzameld had. De heer Kuysten had nel 0 de doop—, trouw— en overlijdens registers nagegaan over de periode 1 675 tot 1 950 en alle ' Vossen' genoteerd! De werkgroep houdt zich overigens gaarne aanbevolen voor verdere reacties. Mocht u niet op deze avond l<unnen komen, dan kunt u contact opnemen met de heer J OH e Breuk el aar, Dro Lely laan 73, 1276 GE Huizen. Graag tot ziens op deze Vossenjachte Leden gratis toegang; niet—leden f 2, 50 . —>Plaats: Groen van Prinsterermavo, Bovenweg 3, Huizen. Tijd: 20e C)C) uur 0 4 , 1 O U D E K E R K Wilt u voorts alvast noteren: zaterdagmiddag 19 oktober 1985 van 13.30 uur tot ± 17.00 uur. In het middelpunt staat dan letterlijk de OUDE KERK aan de Kerkstraat. Vanaf 13.30 uur zullen kerk en toren open zijn en kan men de kerk bezichtigen en/ of de toren beklimmen. Er zal gelegenheid zijn vragen te stellen (en beantwoord te krij gen!) over de historie van de kerk en het interieur. Van ± 15.00 uur tot 16.00 kan men vervolgens door het oude dorp wandelen naar de Boerderij aan de Hellingstraat, waar historische voorwerpen tentoongesteld zullen worden en waar onder het genot van een drankje nog wat nagepraat kan worden . In het volgende Berichtenblad en in de plaatselijke pers zult u nadere informatie vinden . En dan ook nog het volgende: de leden van de Histor i Sche Kring Huizen zijn van harte well<om• bij de avonden van de Archeologische Werkgemeen— schap voor Nederland, afd. Naerdincklant, op onderstaande woensdag— avonden in de Waart te Hilversum; aanvang 20e OO uur. Op 1 1 september 1 985: de heer J . Noordam, medewerker van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort. Onderwerp: Archeologische monumenten in een landschap De heer Noordam geeft een uiteenzetting over deze monumenten, hoe ze te herkennen en wat ze bedreigt. Op g oktober 1 985: de heer Po van d en Broeke, archeologische mede— werker te Leiden 0 Onderwerp: Handgemaakt Romeins inheems aardewerk te Oss/ IJsseno gaat over het handgevormde aardewerk uit de IJzertijd en de Romeinse tijd van Oss/ Ussen in een ruim perspectief. Op 1 3 november 1 985: mevrouw J . Schuijf, medewerkster van de Rijk s— universiteit te Utrechte Onderwerp: Resten van heidense religies, 4, -3- Ermelo. 7 November, 1925e Lieve Meut,jen Aartjenp Wat bin ik blij dat, jelui weer g06d in darp annekommen binneno Je maggen het, gerust weten, ik het wel een bietjen in m e n rat,g êzeteno Ik docht bij m'n ai gens Z06 C n ruig, ag dat, mar g06d of106pt, 00 En dan ()6meo .e zük zwaeien too het sapoor wegrieo Nijt kannen denken dat, ie zoô z t n h06fd zou Bt,06ten an het raempieo Dat; h06fd van cl t um het wel een h06p te verduren de leste tijdo Mar je hemmen gelijk, het, wazzen een paar mooie daagieg, hier in Ermel 00 Je binnen nou mot alles op de h06gte en zelf kannen zien hoo ik het, êtruffen heb. Meneer Van Lookeren IB 6k arg mot jelui inneneumeno Too ik later mot, Freek van het, spoor ofkwam, leup tie nog effen de keuken ino Ik het too gauw een bakkien êzet, en een lekker mannetjen d 0 r bij 6geveno We hammen mooi zitten praten. Het was zuiver gezel — lig en ix veûlden m 'n c,pòxag iüCùï een kokkine in onze mongd êstopt, en too binnen Freek en ik weer harde an het werk 6gaeno Meneer wag ongert,ussen an een tukkie tooo Je hemmen d t r wel É06d an edaen Meutjen, deur wat, zeutighaid uit darp mie te nemen. Ze praberen hier 6k mannetjieg te maken, mar dat, lijkt nergeg ope Ze kannen nijt tippen an dee van ongt Ja kijer, dat hemmen we weer achter de ruggeo Mar wat ik zeggen wulp da t B waar 6k8 nijt, z06 uitwaien teugen onze maiden hoort Je weten mar nooit hoo dat uitpakt, voort, zeuken ze d O r nog wat achtero As ze nijuwggierig binnen kommen ze zelf mar op Ermelo ano Nijt dat je beheirng motten d06n, je weten zelf wel wat je kannen 1081 aeteno Ze kannen toch nikg begrijpen van de weêlde waarin menneer Van Lookeren leefto Mar wat, dat, betreft binnen wij wel an mekaar êwaegdo Dan kommen d q r voordeimie weer drukke dagen ano We zitten z6ô teugen Kurgaauwudo Ik zie d O r echt, een biet,jen teugenop, vurral nou ik Coba mot, missen. Je motten weten dat, ze weer in de kraem mot kommenevan het, zegde kijnt,jene Teugen het, ainde van December IB het z06vpero. 4 , 2 De stakkerd. e e Vrijdag is ze hier vur het, Iest,en êweesto Het gung gien langere Z06 t n zwaar lichaam as dàt, ming hetA Wat daer uit, mot, kommen weet ik nijt„ mar het zal d q r nijt, mievalleno As dat, mar godd of106pt,. e . T k Y,et, rn t n aigen vurêneumen, dat ag ze in de kraem 1 ai t, , gauw naer d t r too t.e gaeno Dan kan ik mooi wat, g06ie botter, een paar varge ait,jieg en een pijnt,jen melk vur d t r mienerr,eno Daer zal ze dan wel harde an too wezen. Want, dee kerel van cl 'r vertrouw ik vur gien doôdslaen. Coba denkt, dat, ie ziekelijk i g, mar volgeg mijn is het, een klaploôpero Hij het, 't, aargt best, vur mekaar: Coba uit,werken gaen, 06t,jen op het huishouwen passen en hij in de bestieS Neejen, dat, deugt, nijt. As voordeimie alles an de kangt is mot, ik toch êrieg mot, C oba praten-of daer niks an te d06n igo Want, dat, houdt, gien peerd vol, luet B+,aen een minst Affijn, we zal len het, beste d t r mar van hopen. nou mot, ik je nbg een nijuwtjen vertellen. Meneer Van Lookeren wul in het, vurj aar een automobiel anschaffeng Wat,. zeg je daervan? Dat, had je nijt, êdocht hè? Nou, ik 6k nijt,e Waar begint, z06 q n man an, zou je zeggen. Het, is toch levesgevaarlijk ming, om in z06 t n ding te rijeng Mar ik weet, wel waar het deur komt, hij het, z e n aigen gek laeten maken deur meneer de notarigo Dee man is een g06ia kenniB van meneer en je Bnappen het, als dee het, O r ôk éên'. Haagt, alle dagen komt ie bij meneer vur het eten een Blukkie drinken en dan 106pen ze amar om die auto he6ne te pielen. Tot, verveêleg t,ooo En nou mot meneer d e r 6k éên en ik kan het nijt, uit z q n h06fd prat,eno En Freek mot, leren Dat, ig dan vast nummer twee dee z q n leven gaet, waegeno Bn Freek ig al net, z06 aigenwijB t•aB meneer i b.g ik'um waargchouwo Vanmargen hem ik 'um d q r nog over annegcheuteno Want, kijk, ag huighouwster mot, je weten wat e r hier in huig gaende ia en een g06ie raed ig nooit wego Mar Meutjen, hij lacht, me gew06n uitt En hij vertelden 6k nog dat de koest (waar ik net, an begun t,e wennen) plaag mot maken vur de auto lo En dat hl $ de chaufeur zal wurren van meneer. Dan krijgt ie een mooi pak an mot keupere kn06pen op z 'n borgt en een pet mot een glimmende klep op z e n h06fd qe Zuk gr06g kijken dat, ie dee too die me dat, vertelden. 4, -5- 5 t,oo ik vreugs HOO mot, dat, nou mot al je are werk? zai dies " Teugen die tijd krijgen we d 'r nog een tuinmansknecht, bijo Ja, ja, het kan nijt op hier, Mar dat, verangert, de zaak wel netuurlijko Freek gaet e r wat, z e n verdiensten betreft op vuruit, en z o n hangden blijven ach06n. Da t g 6k wat, waardo Och, het ig heêl gien kwaaie kerel en Ik gun het e um wel. Mar dat neemt, nijt weg dat za apottan mot, e r leveng Nou Meutjen, het ig weer een heê-s epigtel êwurren en dat, in éên week t,ijdB. Mar Ik mos effen m g n hart luchten en je binnen de eênigst,e an wie ik een woordjen kwijt, kano Vergeet nijt, dat, Ik Coba vurloôpig mot, missen. Tot, Blot, wul ik nog wat, an je vragen. Zou ik mot, de Kurgaauwud een paar daagieg bij je kannen kommen? Ik kan hier makkelijk ernlst, wurren, want, meneer gaat dan naar z t n geschaien zuster t,ooo Je wet,en wel, dee pinnebek dee in Den Haag w06nt,e Mot de Pijngterdagen wag ze hier 6k0 Too hem ik je nog 6schreven dat, . het, z06tn vregeliôk :nietellg mins Ik hoop dat ze d 0 r {nhouwen aa meneer bij d'r Is, want, aargt het, de man een paar bedurven dagenQ dat, zou ill r.ijt, kannen veêlene Dus wat, m e n werk betreft kan ik t o r mooi effen tussenuit,o Tk hoor het, nog wel van je. D06 je an iedereen de vrindelijke groeten? Bn geef 06me Lammert mar een poeg op z t n zere h06fd van me, hoort Je nicht, Jannetje. POS, Je zaddook hem ik êveunden, hij lag onger je kusseno Ik neem d t urn wel mie as ik op darp an kom, (Eigen spelling van de auteur.) 4, —6— Op pag. I vindt u de uitnodiging voor de ledenavond over de familie Vos. Een ander voorbeeld van familie—onderzoek vindt u hieronder. Vorig jaar hebben wij ons bezig gehouden met de figuur van Wijgert Kooy. Naar aanleiding hiervan ontvingen wij onderstaande brief . Sneek , 8 mei 1985 Aan de His tori sche Kring Huizen, Zoals beloofd in ons telefonisch onderhoud (met de secretaresse van de HKH, red.) stuur ik u enkele gegevens omtrent de fam. Kooy te Huizen. Stamvader was: Willem Ebbe Kooy, overleden te Huizen 1 () augus tus 1753. Hij huwde Hill et je Dirks. Hun zoon Dirk Kooy: gedoopt te Huizen 4 april 1717 en overleden te Huizen 28 februari 1800. Hij huwde Marritje Geel, geboren te Graft en overleden te Huizen 14 december 1768. Hun zoon was Willem Kooy, geboren te Huizen 3 december 1 759, overleden te Harderwijk 15 maart 1842. Willem Kooy huwde met Magdalena van Barneveld te Amsterdam op 27 april 1 79 1 . Zij was daar geboren 25 augustus 1 77 1 en overleed te Harderwijk 18 juli 1834. Er bestaat een geslacht lijst van Barneveld in de provinciale archieven. Kinderen uit dit huwelijk: Ie) Clasina Kooy geboren te Waarden 20 juni 1792; overleden te Harderwijk 25 februari 1866. 2e) Willem Kooy, geboren te Waarden 3 1 augustus 1794; overleden te Utrecht 7 oktober 1835. Officier reg. lanciers, ridder Militaire Willemsorde. 3e) Auke Kooy, geboren te Den Haag en jong overleden. 4e) Auke Jacobus Leonardus Kooy, geboren te Den Haag 28 februari 1799; overleden te Baarn 1 5 maart 1880. Ontvanger der belastingen te Grijpskerk, versierd met het Metalen Kruis. Was gehuwd met Louise Hermanna F. van Hecking Colenbrander te Zevenaar, I I april 1848. Zij was geboren op 25 oktober 1 821 . Hun kinderen waren: ( l ) Willem Johan Hendrik Kooy, geboren te 's—Heerenberg 14 mei 1849. (2) Gustaaf Willem Johan Kooy, geboren te Zevenaar 22 oktober 1850. (3) Leonard Herman Kooy, geboren in 1852, overleden te Soerabaya I I november 1877. Officier in het Oos t—lndisch leger. 5e) Gerrit Willem van Barneveld Kooy, geboren te Wageningen 30—2—1802 (30—2?) overleden te Amsterdam I februari 1882. Cargadoor en reder. Hij huwde met Jacoba Petronella Van Starckenborg van Straten te Amsterdam op I oktober 1840. Zij was geboren op 3 juni 1815 als dochter van Jan Cornelis van Starckenborg van Straten en Alida Oftenoord. Hun kinderen waren: (l ) Wilhelmina Magdalena van Barneveld Kooy, geboren te Amsterdam I I okto— ber 1841 ; in 1 87() gehuwd met Marinus Willem Cori. (2) Clara Maria Alida van Barneveld Kooy, geboren te Ams terdam 3 oktober 1 844; overleden te Beverwijk 24 januari 1885. Gehuwd met Jacob Swart. (3) Theodora Machtilda van Barneveld Kooy, geboren te Amsterdam 7 'februari 1846; jong overleden. (4) Gerrit Willem van Barneveld Kooy, geboren te Amsterdam 18 juni 1847 Ridder in de orde van de Eikenkroon. Gehuwd te Amsterdam op 13 november 1873 met Louise van Eibergen Santhagen, geboren 29 januari 1849, dochter van Reinier en Antonette Therese Weygand . Hun kinderen waren: a) Jacoba Petronella van Barneveld Kooy, geboren te Amsterdam I sep— tember 1876. b) Gerrit Willem van Barneveld Kooy, geboren te Ams terdam I september 1880. De nazaten leven nog, o. a, onze ambassadeur te Oostenrijk, de heer van Barneveld Kooy. 4 , 1 6e) Walburg Kooy, geboren te Wageningen I februari 1805, overleden 12 januari 1879 te Harderwijk. Ongehuwd. 7e) Maria Magdalena Kooy, geboren te Wageningen 9 oktober 1809; overleden 5 januari 1872 te Harderwijk; ongehuwd. 8e) Jan Dirk Nicolaas Andries Kooy, geboren te Maassluis 15 februari 1813; overleden te Harderwijk 15 februari 1854. Officier reg. dragonders; ridder in de orde van de Eikenkroon. Wie was nu de vader van Wieger t, Wiggert of Wijgerd Kooy? De namen Wieger t, Auke, Marten duiden op een Friese komaf en een zekere familie—verwantschap . Dat er twee totaal elkaar vreemde families Kooy in Huizen bes tonden is niet aan te nemen. Waar Wieger t ergens in past is mij nog niet duidelijk. Deze Hui zer familie trok nogal en er zal wellicht een zoon geboren zijn in één of andere omliggende plaats die later weer op het oude nest getrokken is. Nog een mogelijkheid is, dat hij van de tak stamt van Marten Kooy, die gehuwd was met Alida Udink. Een van hun zonen was Barend Kooy, geboren 2 maart 1750 te Amsterdam, overleden aldaar op 22 december 1819. Was hij kerkmeester te Ams terdam? Zijn zoon was regent van het armbes tuur. Volgens de gegevens waren er echter twee zonen: Johannes Kooy, directeur van de Neder— landse Handelsmaatschappij en Maarten Kooy. Een zoon van Johannes Kooy was Barend Kooy, geboren 7 september 1812 (? ) reder, suikerraffineur en vrijmetselaar. Hij huwde Sara Alida Maria van der Meulen, een redersdochter. Er is nog een bark in de vaart geweest met de naam Sara Alida Maria. Het vreemde is, dat B. Kooy en B. Kooy Jr. hetzelfde wapen voeren, n.l. in zilver een gouden of rode vogelkooi. Over deze familieverwantschap is nog niets met zekerheid te zeggen, maar misschien weet iemand van u de ' 'missing link" te noemen? Dan bij voorbaat dank ! Met vriendelijke groeten, J.C. Kooy Bottinga 34 8604 AK Sneek MAQUETTE Zoals we allen kunnen zien, is de laatste jaren ons dorp steeds sneller aan het veranderen. Om toch nog iets van vroeger te kunnen laten zien, hebben enkele leden van de Kring het plan opgevat om een maquette te maken van Huizen in de jaren 1920—1940. Wie heeft zin hieraan mee te werken? U kunt zich opgeven bij de familie Rebel, tel. 54591 . U hoeft geen lid te zijn van de Historische Kring wél enthousiast! ! O Een klein berichtje: op de HERFSTFLORA in het Singermuseum te Laren van — 13 oktober a.s. zal een his tori sche expositie worden gehouden van kanten kappen uit Huizen, gecombineerd met aquarellen van klederdrachten door Karla Buche 1. De bloemententoons telling staat dit jaar n.l. in het teken van textiele vormen. De Herfstflora is geopend: maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 22.00 uur; zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 uur. Voor uitgebreide informatie raadplege u de t.z.t. verschijnende artikelen in de regionale pers. 4 , augus tus -8- In het eerste nummer van dit jaar werd in ons Berichtenblad de vraag gesteld of iemand iets wist over de zijdecultuur, die kort voor de oorlog in Huizen beoefend zou zijn. In antwoord hierop ontvingen wij de volgende informatie! De heer Dirk de Boer uit Amsterdam weet zich uit de jaren +1935 1939 te her— inneren: I 'Aan de Blaricummers traat, aan de kant van de zolft dus rechts vanuit Huizen naar Blaricum, stonden moerbeibomen, + I hectare. Ze hebben er zeker niet langer dan 6 jaar gestaan. De cocons werden opgehaald. In 1940 stonden er nog een paar struiken. De rest was verwilderd. Ik had m t n aardappelakker aan de overkant. En de heer M. P. Rooth stuurde ons onderstaande krantknipsels uit 1935 over de zijdecultuur in het Gooi. De zijdecultuur in het Gooi. Uit de handleiding. Van de hand van den heer J. Smit ta Huizen, secretaris vun de „Gooische Zijdeteeltvereeniging", gevestigd aldaar, zar bin nenkort een handleiding verschijnen voor de teelt der zijderups en het kweeken van moerbeiplanten. De schrijver is tot het samenstellen van dit werk overgegaar, om ts voldoen aan de vele aanvragen om inlichtingen over deze cultuur, die bij de Gooische Vereeniging uit bijna alle deelen van Nederland inkwamen. Aan de drukproef van dit boek ontleenen we uit het voorwoord het volgende: In den zomer van 1934 werd de belang. stelling opgewekt voor het produceeren van cocons van den zijderupsvlinder als huisindustrie. Die belangstelling nam zoo toe. dat op initiatief van den burgemeester van Huizen een vergadering werd gehouden. waartoe de leden van den raad, van het Burgerlijk Armbestuur, bestuursleden van verschillende vereenigingen en enkele anderen waren uitgenoodigd. Op deze bijeenkomst werd opgericht: „De Gooische Zijdeteeltvereeniging, gevestigd te Huizen," thans tellende pl.m. 70 leden. Een goede aanmoediging voor het bestuur van bovengenoemde vereeniging was vervat in een schrijven van den heer Van Son te Naarden, een industrieel, die reeds 30 jaren een der grootste textielweverijen en spinnerijen in Twente vertegenwoordigt. Hij schrijft o.a.: . en als ik naga, hoe zich zelfs in dat betrekkelijk korte tijdsverloop (30 jaar) de industrie zich daar (in Twente) heeft ontwikkeld en hoe thans artikelen worden gemaakt, aan de mogelijkheid waarvan men toen niet gedacht. had, dan zeg ik: „Ja, het is zeer zeker, dat de zijde-industrie in ons land een toekomst heeft. Evenals het bekende spinnewiel in huig de katoen voor de fabricage opleverde, kunnen de cocons, die wij hier op het oog hebben, op een centraal punt worden afgeleverd. welke centrale ongetwijfeld een aanstaand Uit: de Laarder Courant fabriekscentrurn kan beteekcnen. Dat „aanstaand" moet u niet opvatten als „vandaag of morgen", maar dat in ons land, op onzen bodem bij ons klimaat, met ons water. met onzen werkkracht, met Hollandsch doorzettingsvermogen, een zijde-industrie toekomst heeft, lijdt m.i. geen twijfel!" De handleiding, het eenige werk in ons land, dat de rupsenteelt, de moerbeiplantaankweek en de mogelijkheid van natuurzijdefabricage in onderling verband volledig behandelt, geeft in „Wenken en Mededeelingen" het volgende overzicht: De zijde is de stof bij uitnemendheid voor luxe kleeding. Geen andere overtreft haar in soepelheid. In veel takken van industrie is zij onmisbaar en niet door andere te vervangen. Het bedrijf is op het oogenblik niet loonend, maar het kan en zal het weer worden. Tientallen bedrijven, die vroeger goed waren, liggen nu stil. Allen hopen op betere tijden. De zijderups komt in het wild voor in China, Japan en in enkele deelen van Afrika. De Chineesche provincie Kiangsoe heeft een bevolking van ruim 32 millioen zielen. Er zijn 162 zijdefabrieken en 140 zijdeweverijen. In Rusland neemt de vraag naar zijde voortdurend toe. In dit en hat volgend jaar zullen II nieuwe weverijen en spinnerijen gebouwd worden. In het tweede vijfjarenplan zal voor de ontwikkeling van de zijde-industrie 140 millioen roebel uitgegeven worden. De Cassa di Risparmio heeft voor 1935 Lire 250000 beschikbaar gesteld voor propaganda en voor het aanwenden van meer economische methoden in de zijde-industrie Kunstzijde is geen zijde. Haar grondstof is de cellulose van het hout. In Frankrijk werden omstreeks 1925 ongeveer 3 millioen kilogr. cocons gekweekt. Italië produceerde toen 30 millioen Kg. In de eerste acht maanden van 1933 werden in Engeland 6.700.000 vierkante yards Japansche zijden stoffen ingevoerd. In dezelfde periode van 1934 bedroeg dit aantal onder staatscontrole. De meeste dezer Ianden hebben een premie vastgesteld voor 't inleveren van cocons. In weerwil van de geweldige malaise. welke er op elk gebied bestaat, werd op I Januari 1935 de Peiner Spinhütter in Hannover geopend. Deze vereeniging zal zich bezighouden met 't winnen van ruwe zijde uit cocons en aan 400 arbeiders werk verschaffen. Vooral de kleine boeren en arbeiders zijn zeer geinteresseerd bij deze aanplanting, daar zij in staat zijn gesteld 'n welkome büverdienste te maken. Even over de grens van ons land, in Krefeld, Barmen, Elberreld, Dusseldorf enz.. doet men druk aan de zijdecultuur. De hoofdzetel is Krefeld. Over de 100 millioen mark aan Zijden stoffen wordt er jaarlijks omgezet. In alle landen, die ons omringen wordt. de zijdeteelt beoefend, alleen in Nederland niet. Nederland voerde volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in 1935 in: aan garens van echte zijde 92000 Kg. ongeveer ter waarde van f 601.550, aan manufacturen van echte zijde bijna 178.000 Kg. ter waarde van ruim f 2.100.000, aan zijde met andere stoffen vermengd ruim 172.000 Kg. ter waarde van ruim f 643.000. In totaal dus ruim 442.000 Kg. ter waarde van ruim f 3.344.550. De geheële invoer komt op ongeveer 4 millioen gulden, een bedrag, dat wel de moeite waard is om te onderzoeken of het niet in ons land kan blijven. Het boekwerk van den heer Smitt behandelt dan, verduidelijkt met verschillende figuren, het geheele verloop van de zijderupsteelt, w.o. de belangrijke inspinperiode (die dus voor dit jaar nog te volgen iso aan de hand van de volgende hoofdstukken: I. Het kweeken van de zijèerups en het te gebruiken materiaal. 2. Het dooden van de pop en de bouw van den cocon. 3. Het afhaspelen der cocons. 4. De ruwe zijde of grège. 5. De zijderupsvlinder. G. De moerbeiplant. 7. Het ei. 8. De zijderups zelf. 11.400.000 vierkante yards. In Frankrijk, Duitsëhland, Italië, Griekenland. de Balkanstaten. Spanje, Rusland. staat de zijdecultuur gedeeltelijk of geheel ' 'De Bel" van 25 j uni 1 935 . 6e En uit de Laarder Courant ll De Be I t t d. Zijdecultuur in het Gooia Groote belangstelling. Omtrent het verloop der practische zijderupscultuur, die in breedere kringen belangstelling wekt door den ruimen opzet dezer uitheemsche lcweekerij, ontvingen wij het volgende: Aanvankelijk moest de heer Smitt, de eigenlijke leider der teelt, nog kunstmatige verwarming toepassen, maar de eerste helft dezer maand heeft de natuur zich doen gelden. Op 28 Juni kwam het eerste teeken van leven, en na een 3-tal dagen liep het storm bij den leider, want allen hadden nu resultaat en de voedselvraag kwam naar voren. Hieraan kon geheel worden voldaan uit de kweekerij der heeren Smitt-Lustig, aangelegd in '34, daar de aanplant voor het Burg. Armbestuur (Blaricummerstraatweg) nog niet meetelt, gezien de jonge exemplaren. Het verstrekte moerbeiblad ziet er goed uit en de distributie der eitjes had gewacht op behoorlijken wasdom, dus was er nu geen stagnatie. Alle telers hebben een kwantum van 1—4000 eitjes. I)/' heer Smitt heeft het leeuwen-aandeel voor zijn rekening en bovendien de 5000 stuks, bestemd voor het Burg. Armbestuur, ook onder zijn hoede genomen, gezien den toestand van de genoemde moerbeikweek. Bij zijn huis is thans in een steenen schuur de rupsencultuur in vollen gang en gedurende de morgenuren kan ieder hier practisch inlichtingen bekomen, de kweekerij bezichtigen enz., waarvan een druk gebruik gemaakt wordt. Volgens zijn aanwijzing houden zich verschillende personen in Huizen, Hilversum, Bussum, Naarden, Eemnes, Baarn en Soest, zich thans met de zijderups bezig. Op deze wijze zijn een 8-tal kernen gevormd, die straks ieder met resultaat uitkomen en waar volgens de regels gewerkt wordt. De heer Rooth schrijft daarbij : t 'Mijn 4, augus tus d . 19 juli 1935: Circulaire aan de Ned. gemeenten. Burgemeester Egberts heeft als voorzitter der Gooische Zijdeteeltvereeniging aan alle gemeenten in ons land een circulaire gezonden, waarin nogmaals wordt gewezen op de beteekenis van het oprichten van 'n nieuw nationale huisindustrie door middel van het produceeren van de cocons der zijderups. Voor alle gemeentebesturen ligt, aldus gaat de circulaire voort, hier een taak. De gemeente Huizen gaf reeds een voorbeeld. Op onze aanvrage werden door dat gemeentebestuur in werkverschaffing dit jaar meer dan 10000 moerbeziestruiken aangeplant en verscheidene ingezetenen dier gemeente zijn thans reeds bezig met het. produceeren van de zijderupscocons. Nu in dezen moeilijken tijd zooveel werk onmogelijk wordt, moet naar nieuw werk worden gezocht. Zoekt dat met ons o.a. ook in de zijde-cultuur. Wij vragen daarom uwe medewerking, aÌlereerst door lid te worden van onze vereeniging à f contributie per jaar, en ten tweede, om de mogelijkheid van deze nieuwe werkgelegenheid ook voor uwe gemeente aan een ernstig onderzoek ta onderwerpen. Tenslotte wordt gewezen op het boekwerkje, door den heer J. H. Smitt Sr. ge schreven. Naar wij vernemen heeft deze circulaire succes. Aanmeldingen voor het lidmaatschap, alsmede bestellingen kwamen reeds binnen. oom in Hilversum was lid van deze vereniging. Deze zijdecultuur heeft hij tot + 1958 uitgeoefend. Hij had een stuk of 3 moerbeibomen in zijn tuin staan. Als ik in de zomervacantie bij hem logeerde, moesten er iedere dag verse bladeren geplukt worden voor + 25 rupsen. Deze hield hij in een speciaal daarvoor ingericht kamertje. Tegen de tijd dat ze zich gingen verpoppen zwermden ze door het hele kamertje uit en kon je later de cocons uit alle hoeken en gaten plukken. Een paar mochten blijven zitten en vlinder worden voor de eitjes, de rest werd boven de stoom gedood. Hij heeft mij wel eens verteld dat hij in de oorlog voor een vergadering op een donkere avond naar Huizen moest, naar het oude Raadhuis en dat hij op de tast de deur moest zoeken om binnen te komen. Want straatverlichting was er niet. Heel hartelijk dank voor deze leuke reacties op een oproep in het Berichten— b lad