De Ratel oktober 1981

HISTORISCHE KRING HUIZEN
H U I Z E R K R I N G B E R I C H T E N
4e jaargang nr. 3, augustus 1983
Het programma voor de ledenavonden 1983/198 11
In het programma voor het najaar 1983 en het voorjaar 198)1 wil het, bestuur van de Historische Kring Huizen vooral veel aandacht geven aan specifiek Hui zer onderwerpen, die echter ook voor (betrekkelijk) nieuwe inwoners van ons dorp interessant zijn. Dank zij de inzet van onze leden is dit ook inderdaad mogelijk geworden !
Het programma ziet er in hoofdlijnen als volgt uit. Noteert, u vast de data?
 Zaterdag 10 september ,
Voor verdere gegevens
 Woensdag 21 september, om 10 . OO uur een wandeling op het landgoed Oud—Bussem en omgeving.
zie blz. 2 van dit berichtenblad.
om 20 .OO uur in de Boerderij Hellingstraat een leden— avond met, als onderwerp ttHui zer Kaas en Hui zer Vis
Op deze avond willen wij u een beeld geven van wat Hui zers met kaas en met vis hebben gedaan (om niet te zeggen tot stand hebben gebracht) in, voor en buiten het dorp. Voor nadere gegevens verwij zen wij graag naar de posters die in de tweede week van september verspreid zullen worden, of naar de aankondigingen in de plaatselijke kranten. V66r 21 september zal n.l. niet opnieuw een Berichtenblad worden uitgebracht .
— Dinsdag 15 november, om 20 . OO uur in de Groen van Prinsterer—mavo, Bovenweg een ledenavond met als onderwerp 'tl)e Hui zer Klederdracht en wat daarmee in verband staat .
Het is niet de bedoeling dat deze avond een herhaling wordt van de avond in november 1981 ; de titel zou daarom nog enigszins gewijzigd of aangevuld kunnen worden, naar gelang van wat u op die avond gepresenteerd zal worden. Wel is het de bedoeling dat dan aandacht besteed wordt aan de nog levende of nog goed in het geheugen liggende tradities, waarvan de klederdracht een belangrijke zichtbare vorm is. Eind oktober kunt, u in het volgende nummer van het Bericht,enblad meer gegevens verwachten .
— Donderdag 19 januari 198 11 , om 20 . OO uur wederom in de Groen van Prinsterer—rnavo
een ledenavond over "De Gooi se natuur bewaard" .
Zoals uit dit onderwerp op te maken is, gaat deze avond over het Gooi s Natuur— reservaat .
— Dinsdag 20 maart 198)1, om 20.00 uur in de Boerderij . Deze avond zal gaan over Wijgert Kooij, een Hui zer van veel activiteiten en initiatieven. Op deze avond wordt tevens de jaarvergadering van de Historische Kring Hui zen gehouden .
    3 ,    1     -2-
 Donderdag IT mei 198)1 (voorlopig) , om 20 . OO uur in de Groen van Prinsterer—mavo
een avond over "Oude huizen en boerderijen in Huizen
Het bestuur hoopt, dat dit programma ons dit seizoen op een prettige wijze zal laten verdiepen in Hui zer historische zaken!
WANDELING DOOR     LANDGOED OUD-BUSSEM     OMGEVING    zaterdag 10 september 1983.
De wandelingen, die de Historische Kring organiseert, blijken enorm aan te slaan. Wij verheugen ons daarom nu al op de volgende, die op zaterdag 10 september is gepland en dit keer zal voeren door het Landgoed Oud—Bussem en orngeving. Natuurli.ik is ook deze keer de wandeling voorbereid door de werkgroep Flora en Fauna en    zullen we weer wandelen onder de ±leerzame begeleiding van mevrouw Marmelstein en haar assistenten.
Ilet vertrekpunt is de Hofstede Oud—Bussem, Flevolaan hl om 10.00 uur.
Ter oriëntatie: de grens tussen Huizen en Bussum loopt dwars door het gebouw!
De ouderen onder u zullen misschien nog weten, dat dit oorspronkelijk een model— boerderij was, opgericht door een Erfgooier (Floris Vos) die daarmee een steentje wilde bijdragen aan de strijd tegen volksziekte no. 1 uit die tijd, tuberculose. t 'Die tijd" is rondom de eeuwwisseling.
Ruim tien jaar geleden werd deze boerderij , een schepping van architect K. P.C. de Bazel, door Monumentenzorg gerestaureerd en sindsdien wordt zij bewoond door de Uitgeverij Strengholt. Deze uitgeverij is zo gastvrij haar deuren op 10 september voor belangstellenden open te zetten. De  de heer de Bruin, zal u dan een en ander vertellen (en aan de hand van oude foto's ook laten zien) over de geschiedenis van de hofstede en haar dynamische stichter Floris Vos .

Uw kopje koffie hoeft, u niet te missen: daar wordt voor gezorgd! Om ca. half 1 1 volgt dan de reeds genoemde wandeltocht, die ongeveer een uur zal duren. Uiteraard zijn ook niet—leden van harte welkom.

xx——xx Hebt u ook gelezen dat in Huizen nu 35.000 inwoners telt en daarmede na Hilversum de talrijkste gemeente van het Gooi is geworden? Als nu van elke honderd inwoners er éen lid van de Historische Kring zou worden, xx——xx zouden wij 350 leden kunnen tellen    
xx——xx xx——xx Wie kan ons zeggen, waar de MUSEUM—1aan zijn naam aan heeft te danken? Deze laan komt uit op de Crailoseweg bij het revalidatiecentrum De Trappenberg.
    3,     -3-
Herinnert u zich de brieven van Meutje Aart jen aan Nicht Jannet jen? Hier volgt het antwoord van Meutjen Aart jen! 
't darp, 26 maert 1923.
Waarde nicht,
Je hemmen d 'r gien idee van hoo goôd et me dee om een brief ie van je te krijgen.
Nouw mot je weten dat ik heêlegaar beduusd bin dat de post jouw zoô gauw het kannen vijnden, nijt wetende dat tie mijn en Oôme Lammert ôk zou weten te vijnden!
Toch knap nijl dat zo'n man dat zoô mar weet. Ik bedoel mar!
As ik ter goôd bij naedenk Vijn ik et iezelig, echt waar! Mar laet ik et mar van me ofzetten aarst slaep ik ter nijt van. Dat Vijn ik dan ôk weer vervêlend want dan houw ik Oôme uit z'n slaep uit. Hij merkt et zoô as ik leg te tollen in bedde .
Minst zai tie dan altijd, gae slaepen, et is zoô weer zes uur en dan motten we d t r weer uit. En of de duvel d t r miespeult, dan kan ik heêlegaar nijt meer slaepen. Op et lest krijg ik dan oôk nog kouwe beênen en dan is tie heêlemol an de kurf ê steuten. Van akelighait gae ik ter dan mar uit, want dan kan ik et in bedde gien meer uithouwen. Mar ja, wat mot een mins in I t holst van de nacht over de vloer 2 't Ts overal hardstukke donker en je zienen aipmar schimmen deur et huis. Je gaenen vanzelf weer op bedde an, waar of nijt?
Nouw hem je meteênen weldeur waarom ik nijt leg te tobben over die post en zoo. Mar ik Vijn et mar wat! In alle gevallen wazzen we blij mot dat brief ie van je. t t Het ons annespreuken dat je et goôd maken.
Ja, et is nouw eênmol zoô dat je je ai gen mast over boord motten zailen, daer is niks an te doôn.
Ts dat krijten nouw ôk al een biet jen over? Gelukkig mar kijnd? Je motten mar denken, alles went. Je hemmen ok gien gemakkelijk leven ê had, en Oôme Lammert za it altijd "Jannet jen van Janus het ut meujelukt we moszen mar heêl goôd vur dat kijnd wezen! Daerorn wou ik een daggie kommen kijken bij je. Dan kan ik mot m I n aigen oôqen zien hoo je et maken. En dan kom ik ôk gelijk die meneer van Lokeren zien. Want bedenk wel, et is een man alleêneg.
• Mar. . . ik het wel ê murken dat je dat nog n ij t zoô goôd van pas komt en daerom wacht ik ter dan mar effen mie.
Ik het et wel in m'n hoôfd om een keert jen te kommen, alleêneg, ik mot zeker weten dat ik wel welkom bin. Ik wacht et dan mar of!
Bel, bel nou raak ik heêlegaar van m 'n apperepo want ik mot    je nog wat aarst schrijven. Vurrige week kon ik in eêns gien meer uit m 'n stee kornmen. Van et eêne oôgenblik op de aare zat ik in de pottebank.
En too et aipmar ar reger wier za i Oôme Lammert; we moszen je nicht Jannetjen vragen of dee bij ons in huis wul kommen. 't Ts een ouwe jonge maid en ze kan een hoôp hemmen.
        3 ,    1     -4-
Kwanig hadden we dat ê docht of et wurde in eêns een bietjen beter. De are dag wier et nog beterder en nouw is• et heêlemol over, mar ik schrijf et je toch nar effen, dan weet je hoo onze gedachten binnen. Je kannen nooit weten waar et goôd vur is!
I ti Gooie femielje is heêl wat weerd, waar of n ij t?
Op et oôgenblik vül ik heêlemol niks meer dus je hoôven nijt bange te wezen datte we je zal Ien vragen.
Mar je kannen nooit weten. De eêne hangt wast de are, za 'k mar zeggen .
Gelukkig gaen we weer ôp et vurjaar an en daer bin ik blij om. Deur de bank ê neumen is et een mooie droôqe wijnter ê weest, mar d t r qaet niks boven de zoemer.
0e heerrokken, 'k hoor Oôme de kachel op schudden, dee hem ik heêlegaar vergeten.
Dan maak ik ter nouw een ainde an want aarst zitten we voortzoô in de kouwe. 'k Mot ter nijt an denken.
Dus Jannetjen, kijnd, doô vurzichtiq, kijk goôd uit en doô gien dingen dee ik ôk nijt zouw doôn.
De complimenten van Oôme Lammert en een stijve poes van
Meutjen Aar ten .

A. Kruijnin g—Teeuwissen
26 maart 1983    Huizen.

Hebt u ook gezien, dat er in het oude dorp op de Vissersstraat weer een pand is herbouwd, dat er lange tijd erg vervallen heeft bijgestaan?

Op zaterdag I oktober a.s. houdt de sectie Geschiedbeoefening van de Culturele
Raad Noordholland weer haar jaarlijkse "Historische Dag" met als thema
'Het werk van de Historische Verenigingen in Noord—Holland . Tn het Cultureel Centrum De Vest te Alkmaar presenteren zich de Noord hollandse historische ver — enigingen op een historische markt en met diavertoningen. Voorts worden er over diverse historische onderwerpen (monumenten, archieven en archeologie) films vertoond en zullen verschillende sprekers inleidingen houden.
De dag begint om 10.00 uur met een korte jaarvergadering van de Sectie Geschied— beoefening van de Culturele Raad Noordholland. Om 16.30 wordt de dag besloten.
Programma's zijn aan te vragen bij de Sectie, postbus 163, 1970 AD IJmuiden
    3,    1     -5-
In het vorige Berichtenblad stond een korte vraag of iemand iets tegengekomen was met betrekking tot een epidemie die in 1654 nogal wat slachtoffers maakte ook in Huizen. Hierop ontvingen wij het volgende bericht van de heer D. Rebel : dat wij natuurlijk met veel plezier afdrukken!
In nr. 2 va,rj het, Ï3eri chl;enblad van dit, jaar staat, een mededeling over eeta epidemie die in 165/1 t,e Huizen heerste. (daar ik vermoed zal de bron er van wel zijn de kroni ek die Lambert, Rijckszoon Lust,igh i 10 1713 begon. Lus Lich beschrijft, daarin voornamelijk de veepest, die toen ons land -teisterde. Reeds enige jaren ben ik van plan deze kroniek opnieuw te vertellen — er is reeds veelvuldig uit gepubliceerd Inaamo -tot, nog -toe ontbrak me de tijd daortoe.
Ondertussen zal hedo u inl,eresseren wat Lustigh over die rampzalige epidemie schri j ft, :
t, jaar 1654 roet het, begin van de maant, september ende het, geheelle ja.ar 1655, alleen winters niet, ende dat, tol; de vari november 1656 -toe, toen s t.erven alhi er tot, Huijserl ont,rent, agt, hondert, rnenscheln aero een swaaxe besmett,elijke pestilentie, want, de de Iujjclell kregen het, eerst met, pijn :i ÎA t, hoofd en wier= den genegerj -Lot slapen ende Inet koude aengedaan sijnde, gingen sli -te bedde liggen ende daar op kregen sij roode paarse vla.ckc.'1Â ende die  wor= dendo soo was dat een waar Leken dat, sij haast, souclell $ t,erverj, gelijck egoschieclde. Ja aen "te mercken dat, t hujeis daar herbergh wort gehouden en de Bl.auwe St,erre aldaar eer,fAi eeÌj (logt,er van Jan WljZ'0ïit,s genaamt, lijeeltje de yjest,iJ-0i È W e q 110.111  ic overlijden .
Lich word te 11u op 18 apm•i.l ] 656 en ove.l?leed op  1727. Hij deze aa.ri  tussen z.i jll lier i eh Len ui d; 171 (J) terug op wat; h.ij val) horen vertel 1e.'Ì i gewol;efl zal hebben. H.i. j zal er aan hox•irunercl zi.jÌÀ bericht iii t f'utten:
tt     doen sterven Uien
    Lot     en


Op de volgende pagina treft u een foto aan van de Hofstede Oud—Bussem anno 1916. (Zie ook de berichten over het bezoek aan de hofstede op 10 september a. s . op pag. I en 2