De Ratel Mei 1985

H U I Z E R K R I N G B E R I C H T E N 13e jaargang nr. 2, apri.1 1992 Aan de leden, De Historische Kring Huizen zoekt een fotograaf! Dat wil zeggen: wij zoeken een vrijwilliger met als hobby fotografie, die bereid is foto' s en dia's te maken voor de Kring. Om alle veranderingen die er in Huizen plaatsvinden bij te houden moet met name de diacollectie (die onder meer gebruikt wordt voor praatjes op scholen) regelmatig aangevuld worden. Heeft u interesse om voor de Historische Kring te fotograferen, wilt u dan contact opnemen met het secretariaat: de heer L. Kruijmer, Haardstede laan 32, 1271 NM Huizen, tel. 55151 . Na de lezing over de Gooi se postgeschiedenis op dinsdag II februari j . 1 . door de heer J. G. Petersen en de persoonlijke herinneringen van de heer J. van der Hulst na afloop van het zakelijke gedeelte van de jaarvergadering op 2 april j . I. , zijn wij verheugd u weer een volgende activiteit te kunnen aankondigen die nog zal plaatsvinden voor de zomervakantie. Het is de bedoeling onder leiding van de heer H. Schaftenaar uit Naarden te gaan wandelen in het gebied tussen Huizen en Naarden. Diegenen van u die de ledenavond van 29 oktober 1991 hebben bijgewoond zullen zich hem herinneren van zijn lezing over landhuizen tussen Naarden en Huizen. Nadere gegevens (datum, plaats van samenkomst, tijd e.d. ) zullen zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden. Wat verder vooruitkijkend wijzen wij u graag nu al op de jaarlijkse Open Dag van de Stichting Tussen Vecht en Eem, die dit jaar in Hilversum wordt gehouden op zaterdag 26 september 1992. Voorts heeft de Historische Kring Huizen van het bestuur van de Stad en Lande Stichting een aantal exemplaren aangeboden gekregen van het geschrift ' 'Een terugblik op Stad en Lande van Gooi land" van de hand van Jhr. Ir. L. H. Op ten Noor t. Hij was indertijd als deskundige betrokken bij de vaststelling van verkoopvoorwaarden en schadevergoedingen aan de Erfgooiers. Op overzichtelijke wijze wordt de opkomst en de ondergang van Stad en Lande van Gooiland belicht. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan is het geschrift te bestellen bij het secretariaat. Tenslotte: als u het hierna volgende artikel leest over de Muziektent en muziekverenigingen en daarop wilt reageren (bij voorbeeld met aanvullingen op de namen bij de foto's?) , dan horen wij graag van u! Graag tot ziens op onze volgende ledenavond, Het Bestuur 13e jaargang nr. 2, april 1992 Het. fan fa recorps Eendracht. " De fot. o is van voor 1909. Voorste rivi Midden rij Achterste r Li v . l . n . r . Hein Zeeman I . Jan Baas I . Kees van der Born 2 . Lambert. Kriek 2 . Harmen Baas 2. P. Beemsterboer 3 . Otto Brei er 3 . 4 . hoofdonderwijzer Klaas Baas Jaap vari cler Born IJp Rebel 5 . 6. A . Horst J . Bunschoten -3- M. Heijder. DE HUI ZER MUZIEKVERENIGINGEN EN DE MUZIEKTENT. Zo' n honderd Jaar geleden was het leven nog niet "verrijkt" met radio en televisie. Het was stil in huis. Op straat was er alleen het gebolder van een kar of kruiwagen te horen en soms het getrappel van paardehoeven voor een rijtuig of wagen. In de dorpen bestond voor de meeste mensen muziek alleen uit kerkmuziek en als men in de nabijheid van grotere militaire eenheden woonde, hetgeen militaire kapellen ten gehore brachten. In de grote steden was er op muzikaal gebied meer te beleven, alhoewel goede muziek voorbehouden was aan de happy few. In dans lokalen en in sommige varidté gelegenheden werd ook muziek gemaakt , maar meestal van mindere kwaliteit . Fanfarecorpsen, samengesteld uit amateur -muzikanten, kwamen er pas tegen het einde van de negentiende eeuw. Kortere arbeidstijd. Als een man veertien of meer uren hard gewerkt had, ontnam hem dat: de lust om nadien nog eens een instrument te gaan bespelen. Een vrije zaterdag lag nog ver in het verschiet en zondags was er de kerkgang, soms een wandelingetje en de kroeg. ( Iri 1880 stond België op de eerste en Nederland op de tweede plaats van het drankmisbruik , ) Toch was er in de tweede helft van die eeuw al een streven tot een kortere werkt i j d . Het kab inet: Pierson -Goeman Borgesius ( 189'F1901 ) , voerde een el f -urige werkdag in . De Algemene Nederlandse Diamantbewerkers Bond, wist [n 1911 een werkdag voor de mant bewerkers te beworstelen . Dat was in die dagen zo Iets geweldigs , dat de kunstenaar R . N . Roland Hol st (1868-1.938) daarover drie wandschilderingen maakte . (Roland Holst heeft ook in Huizen veel gever kt. er) verschill ende vrouwen en me i.sjes t 1 J dens hun werk en spel vereeuwigd . ) In 1919 wist minister P.J. M. Aalberse (1871-1948) een wet Lot invoering van een acht. - tl rigo werkdag door de Staten Generaal te loodsen . Zo verkreeg een werkman meer vrije t ij cl die door sommigen wet' (l I ngevuld Ine t he tl be:spelen van De muziekverenlq.ingen in Hulzen. Al i.n 189() verd in Hulzen het fanfarecorps "De Eendracht" opgericht , dat op IB november 1891 koni nkl [j ke goedkeuring verwj.erf . Doel van de vereniging was : "de bevordering der muzikale kunst door het geven van openbare concerten en uitvoeringen tegen ge ringen entreeprijs . . . waardoor de veredeling van het volksvermaak zou worden verhoogd. " Eerste dirigent was de heer P. Beemst.erboer , hoofd van de openbare school . Geoefend werd er gedurende twee avonden In de week van Us tot 10 uur in een lokaal van de openbare school . De Eendracht was "neutraal" maar Huizen zou Huizen niet. z i j n als niet daarnaast , op I oktober 1911 , werd opgericht het "Christelijk Fanfarecorps" met als eerste dirigent de heer A. de Braai , onderwijzer aan de Keucheniusschool , een basisschool op gereformeerde gronds Lag. Financieel konden beide gezelschappen zich blijkbaar redden , want Jarenlang was er geen enkel verzoek om subsidie al zullen de mobilisatie en de oorlogsjaren van 1914-1918 de aktivitelten van de corpsen wel op een laag pitje hebben gezet . 2 . CHR. FANFARECORPS HUIZEN. Eerste rij v. l .n.r. 1 . Gijs de Boer 2 Rudolf Karsemeider 3 Kees Visser Tweede rij v. l .n. r. l . Hein Zeeman 2 . Gijs Honing 3 , Mijnderd Wiesenekker 4 Jan Rebel 5 . Johan Karsemeijer Foto uit 1919. 6 . Hendrik Moll 6 . Willem Schaap 7 . Jan Klein Goose Moll 8 . Willem van der Born B . Kees Visser 9 . Drikus Zeeman 9 . K Laas Brands 1 0 . 10 . ll . Lammert Schaap Harmen Schaap Derde rij v. l .n.r. 12 . Jan Baas l . Gids Honing Vierde rid v. l .n.r 2 . Gijs Schaap 3 . Lammert Kruimen l . Evert Bout 4 . Jaap F hel 5 . Jaap Bos 4 . Arie Goedhart S . Hein Hagedoorn 6 . Jan Boerhout 7 . Willem Schaap 8 . Herman Wind 10 . Ide de Boer ll . Henk Rebel 12. . Jaap Boor 13 . Willem Schaap 1 4 . Klaas Visser —5— Subsidies. Na bovengenoemde benarde tidden kwam het normale leven weer op gang en in september 1919 richtte het christelijk fanfarecorps een verzoek aan de gemeenteraad van Hulzen om een subsidie daar hij "ondanks een vr 1 j hooge conttributle der leden en gratis arbeid van den directeur , steeds met financieel e bezwaren te kampen heeft wat niet beter is geworden door stijging van lokaal huur, reparatiekosten der instrumenten en muziek prijzen in den laatsten tijd. " Tevens meldde het bestuur dat subsidies voor dit. doel ook elders werden verleend. Als contraprestatie wilde het uit dertig muzikanten bestaande corps wel enkele volksconcerten geven. Burgemeester en wethouders stelden de raad voor het muziekgezelschap een jaarlijkse subsidie toe te kennen van f50, - ( ! ) maar de gemeenteraad maakte er voor het jaar 1920 f100, - van. In een brief van 20 januari 1920 bracht het bestuur zijn "grote dankbaarheid" voor de toekenning van de subsidie omdat daaruit gebleken was dat de meerderheid van de raad de beoefening van de muziek op prijs stelde. Nu de bron eenmaal was gaan vloeien, verstoutte het corpsbestuur zich om voor het jaar 1921 een subsidie aan te vragen van f300 , Uitvoerig werden de 1 n- en uitgaven gespecificeerd. Voor 1.921 was het salaris van de directeur beqroot. op f350 , Bij zoveel geld kon het neutrale fanfarecorps de Eendracht , niet werkloos blijven toezien en verzocht om een subsidie van f150, het lezen van de stukken krijgt men wel de indruk dat de Eendracht achterop kwam bj.j het Christelijke corps. Het eerste telde slechts 16 leden, het laatste, zoals reeds vermeld, 30 leden. Ook de kwaliteit van het eerste corps liet te wensen over. In december 1920 kwarn de subsidiekwestie in de raad ter sprake. Een l id vroeg of het dorp wel rijp was voor twee fanfarecorpsen, terwij l een ander lid suggereerde dat het een dankbare taak voor burgemeester en wet. honclers .,. CÌ t1 p. nj n belde ver G?n 1 1.J1 ngen tot Ken t.e doen sa mensme1ten.Overigens was men van mening: gelijke monniken , gelijke kappen, belde subsidie. Uiterst merkwaardig is een opmerking van de voorzitter van de raad, burgemeester Ten Raa t die geen cent wilde geven voor muziek. "Het Is een persoonlijke zaak die men zelf moet betalen . "Spreker stelde voor geen subsidie te verlenen! De raad besloot echter om aan de Eendracht f100, en aan het christelidk corps f200, subsidie te verlenen. Een opmerkelijk voorstel deed een lid door aan de subsidie de voorwaarde te willen verbinden dat beide corpsen niet tegelijkertijd zouden blazen . Dit voorstel haalde het niet . De muziektent . De muziekuitvoeringen werden gegeven op drie of vier platste viswagens , die In de omgeving van de oude kerk aaneengezet werden en aldus als podium dienden voor de muzikanten. Deze wljze van openbare uitvoeringen was als zogenaamde wagenspelen al eeuwen oud. In de meergenoemde brief van 20 januari 1920 om subsidie, vroeg het christelijk fanfarecorps tevens om de beschikking te mogen hebben over een partij hout die aan de haven lag en afkomstig was uit de loopgraven rondom Hulzen. In een toelichting pleit het bestuur voor een muziektent "die een sieraad voor ons dorp is waardoor de klank van de muziek meer tot haar recht komt en de muzikanten beter beschut zitten. " De leden-tirnrnerlieden van het —6— Dorpsgezicht Huizen 3. De muziektent van loopgravenhout , omstreeks 1927, had een bergplaats onder de vloer, welke berCl k baar was via een luik in de vloer . Op de achtergrond de koel emoes . Helemaal rechts ziet u het pand vaar de f Irma Pro Di sco Ingezet. en heeft en dat in maart 1992 afgebroken is . fanfarecorps w 11den de muziektent gratis bouwen "waarbij de achturige arbeidsdag niet In het gedrang komt . " T n januari 1920 kwam dit, verzoek in de gemeenteraad ter tafel . Burgemeester en wethotF der s stelden voor het verzoek in te willigen. Een lid meende dat de gemeente daarvoor niet rijp was In verband met. de financiele toestam-l van he \/i-olking , Een ander I Î (-1 betoogde cl ,3 t. mensen Juist door muziek uit de put gehaald konden worden. Een ware Nurks betoogde dat de muziekuitvoeringen worden gebruikt om relletjes te maken. Weer een ander lid zag In het oude hout nog een grote waarde voor de gemeente en dacht dat er een extra po 1 E tieagent aangesteld zou moeten worden om de tent te bewaken "ander 3 breken ze het. ding dadelijk af! " Weer een ander was v66r met het versje: "Was muz.lek en zang er niet , dan had het leven geen waarde . " Nog een lid stelde dat de Huizers niet gaarne zouden willen dat men ze niet rijp vond voor muziek. "Vooral de Jeugd moet een goede sociale opvoeding hebben . " Het voorstel van burgemeester en wethouders werd ten slotte met zeven stemmen v66r en drie tegen, aangenomen. In juni van dat jaar was de muziektent al zover gevorderd, dat daarvoor een plaats gezocht moest worden. Burgemeester en wethouder s stelden de raad twee lokatles voor. Ten eerste: "Het pleintje, gelegen ten Noorden van het huis van den Burgemeester, tugschen de Voorbaan en de Kerkstraat In. Ten tweede: "Een niet af te graven gedeelte van den Molenberg. " De raad koos voor de eerste lokatie. Gemeente Huis Huizen muz i ekt-.erjt kwam hlerrnee t•. e st: aan op het tegenwoc-'rcll ge (december 1991) Oude Raadhuispleln, ongeveer tussen de toekomstige bloemenzaak van de firma Teeuwissen en het kortelings afgebrande winkeE huis aan het Oude Raadhuispleln hoek Voorbaan. Op de hoek van de Lindelaan en het Oude Raadhuisplein stond in het begin van deze eeuw de ambtswoning van de burgemeester. Van 1921 tot. 1940 werd het huis gebruikt als gemeentehuis , daarna leeszaal en bibl iotheek tot de amovering In 1956 om plaats t.e maken voor de thans bestaande winkelpanden. De bebouwing aan de overzijde van het plein t de , de noordkant , tussen Voor- en Achterbaan, waar zich thans het afqebrande pand en de firma ' s Meys en van den Tol bevinden, bestond voordien u 1 t een rij aaneengesloten arbeiderswoningen, overbevolkt door doodarme gezinnen, in de volksmond van Huizen "de Koel emoes" genoemd, waarop we etymologisch het antwoord schuldig blijven. Huizen (Gooi) — Muziektent 5 . Het Oude Raadhuis plein omstreeks 1934. -8- Een vernieuwing van de muziektent . Het onderhoud van de muziektent had blijkbaar veel te wensen overgelaten, want in 1934 lekte het dak zodanig dat het geheel vernieuwd rnoest worden evenals het plavond; een gedeelte van de vloer en de el ekt.rl gche I nsta l l at. 1e , De gehele IT111 ?. 1 ek t.erl t-. was bovendien aan een verf beurt toe. Openbare Werken begrootte de kosten op f 1168 , De commissie van bijstand in het beheer der Openbare Werken (raadsleden) had met "huivering" van de kosten kennisgenomen en bracht deze terug tot f 1000, hetgeen naar haar oordeel voldoende rnoest zijn. De financiele commissie wilde niet meer dan f 200, beschikbaar stellen voor een "primitieve" her stelling, omdat wanneer tot het bouwen van een nieuw raadhuis zou worden overgegaan, voor de muziektent een andere plaats gezocht moet worden. (Een nieuw raadhuis kwam er in 1940, aan de Naarder straat . ) Burgemeester en Wethouders van Huizen zijn voornemens, ZATERDAG 14 JULI 1934 des middags 12 uur ten raadhuize in het openbaar aan te besteden: a. het vernieuwen van de muziektem aan de Kerkstraat; b. het schilderwerk daarvan. Bestek met teekeningen van de vernieuwing tegen betaling van f 1,— verkrijgbaar ten kantore van Openbare Werken. Restitutie bij Bestek van het schilderwerk f 0,50; restitutie Burgemeester en Wethouders van Huizen, EGBERTS. De Secretaris, J. GROENESTEIN. Op 14 juli 1934 konden burgemeester en wethouders het vernieuwen en schilderen van de muziektent aanbesteden met als resultaat dat de firma Verwelius de vernieuwing, inclusief de elektrische installat 1e, mocht uitvoeren voor f 761 , en Molenaar en S 1 jl het schilder werk voor f 68 , Een muziektent vraagt ook voortdurend goed onderhoud maar dat zal vlak voor, in en na de jaren van de Tweede Wereldoorlog wel te wensen hebben overgelaten. De "struggle for li f e" in de meest letter I Ijke zin vroeg toen meer aandacht dan de muziektent . Bovendien was er geen materiaal en zal het de muziekanten, voor zover niet In Duitse dienst tewerk gesteld, wel aan lust ontbroken hebben om regelmatig openlucht -concerten te geven. 2 , 6. Het Oude Raadhuis plein omstreeks 1943. In 1951 berlchtte het, harmoni.ecorps "Prinses Irene" (waarover hler• na meer) aan burgemeester en wethouders dat zij aarzelden om de muziektent: te betreden, zo verrot was het hout waar de stij len van de kap op rustten. De gemeentes, -- architect zaq dat niet zo somber in doch begrootte het herstellen op f 3960 , Een jaar later werd besloten de aller noodzakel Ijkste herstel 1 Ingen te laten verrichten en om te zien naar een verplaatsbare muziektent . Dat vergde bl ijkbaar nogal wat t.- ljd terwij l de muziektent steeds minder bruikbaar werd. Om ongelukken te voorkomen machtigden burgemeester en wethouders tenslotte de directeur van Openbare Werken op 27 december 1955 om de muziektent aan de Kerkstraat te slopen! Daarmee verdween de muziektent uit het dorpsbeeld. De muziektent was natuurl i jk sterk sfeerbepalend; een ontmoetingsplaats voor jong en oud b 1 j feestelijke gebeurtenissen of zomaar, wanneer er een muziekuitvoering werd gegeven . ne muziektent maakte mede het Oude Raadhuisplein tot het hart van Huizen. De inwoners qi.ngen er vaker en gemakkelijker naartoe dan wanneer de muziekuitvoeringen in een zaal. worden gegeven. Bovendien kon je na de uitvoering gezellig, vrijelijk, orn de tent heenlopen en wanneer de stemming er daarvoor was , bijvoorbeeld Koninginnedag, op een sein van de gemeentebode( ! ) tevens lid van het muziekgezelschap, "hossen om de tent" . Met de verdwidning van de muziektent ging er ook een trefpunt verloren b Ij bijzondere gebeurtenissen, dat het gemeenschapsgevoel zo st irftllleerde . In maart. 1 956 herit-:ht.t.e het dage 1 1 a kg bes t. til) r vari (ie qerneerlt.e aan de raad dat offertes waren gevraagd voor een verplaatsbare muziektent en dat die van de firma Spijk staal F. N .S. te Spijkenisse, hun acceptabel voorkwam. Bovendien was aan een vlj fta.l gemeenten, waar Spijk staal zo' n muziektent had geleverd, gevraagd naar hun ervaringen. Deze waren unaniem gunstig. De gemeenteraad ging met de aankoop accoord en stelde een krediet van f 11 .900, beschikbaar. Een deel van dat geld was nodig om de bergplaats van de tent daartoe geschikt te maken. Tenslotte bestel- 7 . Christelijk harmoniecorps "Prinses Juliana" Huizen. 25 Jarig bestaan in 1936 Va l n r Gerrit Molenaar 2 . Henk Visser Jan Kos Telling: U. H. Roos 14 . Dirk Honing 3 . G i j s K ruimer Scheffers dir c. gasfabr. 15 . Gijs Honing 4 . Gerrit Hartog 9 . Johan Karsemeijer 12 . Harmen Baas 16 . 10 . Kee. lisser 13 . Goose Mo 1U 17 . Jan Klein Hier ziet u de beide vaandels. den burgemeester en wethouders op 14 april 1956 bij Spijkstaal een verplaatsbare muziektent met een diameter van 8 meter , geschikt voor 80 personen, voor een bedrag van f 9000, - De aflevering moest plaats vinden uiterlijk 29 april 1956, dus voor Koninginnedag. Deze aankoop is geen rouwkoop geweest, want dezelfde tent is tot op heden nog altijd in gebruik! Verdere ontwikkelingen van de Hui zer muziekverenigingen. Toen in de dertiger d aren van deze eeuw de nasleep van de Eerste Wereldoorlog grotendeels achter de rug was t beleefde het Hui zer muziekleven ook een opgang. Enkele leden hadden zich, naast de bestaande koperen-blaasinstrumenten, houten-blaasinstrumenten aangeschaft waardoor de fanfare een harmonie genoemd kon worden. Dat was aanleiding om op 15 september 1931 het christelijk fanfarecorps van Huizen orn te zetten in het "Christelijk Harmoniecorps Prinses Juliana" waaraan op 15 januari 1934 koninklijke goedkeuring werd verleend. Directeur van dit gezelschap was Johan Karsemeider , de vader van de later zo bekende Lex Karsemeljer. Daarnaast werd op 2 oktober 1936 in Huizen opgericht het neutrale "Harmonieorkerst Prins Bernhard" . Eerste dirigent was de heer Hooyberg, die kort nadien overleed , opgevolgd door de heer Kley. Bij de opricht inq telde dlt gezelschap 18 leden , een jaar later al 33 leden. Zo waren er in Huizen, met toen nog geen 10.000 inwoners , maar liefst drie muziek gezel. schappen: De Eendracht , neutraal , Prinses Juliana, chr j.st:el lj k en Prins Bernhard, neutraal getint . Dat was vanzelfsprekend teveel van het goede terwijl de onderlinge verstandhoud inq te wensen overliet . Het gevolg was dat het harmonieorkest pr ).ns Bernhard, zonder zichzelf op t.e heffen , omstreeks 1954 zelfs niet meer bestond! Direct na de bevrijding in 1945, g I ng er in Nederland een golf van rond. Alle pc-il l t- ieke vielen voor een tijdje weg en misschien wel mede uit die gep. 1 heid fuseerde het neutrale fanfarecorps "De Eendracht" met het christelijke harmoniecorps "Prinses Jul Iana i' op I augustus 1945 en gingen samen verder als het neutrale harmoniecorps "prinses Irene" dat: op 5 september 194'7 koninklijke goedkeuring verwierf . Dit Hu E zer muziekgezelschap, met ongeveer 170 leden, mag zich in een groeiende belangstelling verheugen. Er zijn vier onderdelen: een harmonle-orkest , een drum fanfare, een klein harmonie-orkest en een jeugddrumfanfare. Deze muziekvereniging beschikt sedert 15 december 1990 over een fraai eigen verenigingsgebouw aan de IJsselmeer straat Sa te Huizen. De uitvoeringen staan op een hoog peil en oogsten allerwege lof . Bronnen: Talrijke stukken uit het archief van de gemeente Huizen. De Huizen van de gemeente. (uit g. Historische Kring Huizen, 1986) Vriendelijke informaties van de heren J. Klompmaker , K . Woude, H.Westland, J. Westland, P. Boor en mw.A.Kruijning-Teeuwissen. Kent U ze nog de Huizers , foto nr . ' s l ; 2 en 7. Hr. C.L. de Braal , foto nr. 9. Hr . M. P. Rooth, foto nr. ' s 3; 4; 5; 6 en 10. Muziekvereniging "Prinses Irene" , foto nr. 8. B . Harmon x-orkest Prinses Irene " 1985. Meester de Braal dirigeert hier in 1939 het harmoniecorps "Prinses Jul i. ana " bij een kj.nderaubade ter gelegenheid van, zoals hij het in zijn fotoalbum schreef , " incomste burgervader Vlug" Lederi Harmon i. e r kest: " Pr I rene " 1085 . Slaqwerk v . l . n . r . l . Peter Kahmanrl 2 . Co Kooman .Jakob Brands 4 . Nico Krn ij f f Eerste r i ,] v . l .n. r . 1 . Jaap Mol l 2 . Wim van de Berg 3 . Cisca van t: er May 4 . Peter de Groot 5 . Klaus Visser 6 . Carl Schubert 7 . Betty Grolleman 8 . Jenny Sipkema 9 . Rob van t ' Klooster 1 0 . Henk Bos ll . Trix Schipper 12 . Marcia Kosmerchock 1 3 . Joke Kos 14 . Fenny de Groot Anneke de Haan Tweede r ij v . 1 . Theo Moussault 2 . Cor j ne de Groot. 3 . Hennie Lustig 4 . Mar i. sca Veerman 5 . Carolien van de Berg 6 . Janneke van Slooten '7 . Dick Barrnentlo 8 . Joop Schik 9 . Gilbert de Bruin Ada Visser 1 2 . Bert:tts de Bruin 1 3 . Janny Bunschoten 14 . Rob Bakker Derde rij v . l . n . r . l . Jan -Frans de Groot 2 . Mieke Stroop 3 . Connie Hortensius 4 . Pieter Kors 5 . Zweeder Schoute Henk Schaap 7 . Peter Bosman 8 . Wim Boor 9 , Jan Klompmaker 1 0 . Madeleine Schoute ll .Bos 12 . Pieter Rebel 1 3 . Hert van Slooten 14 . Harry Schipper Vierde r i j v . l .n. r . 1 . Hans P rommel 2 . Goos Kos 3 . Eddie Schipper 4 . Rob van de Bosch 5 . Bert de Boer 6 . Joop Westland 7 . Hans van Kempen 8 . Piet Honing 10 . Chr. harmoniecorps "Prinses Juliana" . V. I Fi r 4 . Henk Bakker 1 . Aart Vos 5 . Krelia van Amstel 2 . Piet Bunschoten 6 . Harmen Baas 3 . Jan Visser 7 . B i d t je van der Poel Ceintuurbaan, koninginnedag 1938? 8 . Henk Honing 12 . Politieagent 9 . Dirk Visser Hazeveld 10 . Lambert Westland 13 . Gijs Honing ll . Jan Kos 14 . Jan Visser Huizen, 28 Februari 1925. Waarde nicht (en neef) , Ongel 60f lijk harde gaet de tijd vurbij en kan me haast nijt vurstellen dat t nou al weer I maand êliejen is dat jul lui mot mekaar êtrouwd binnen. Zeutjies an wurd ut tijd om weer gewôon te dôon en daerom trek ik de stoute schoenen an en kom effen infurmeren hoo of jul lui ut maken. De wittebrôodsweken binnen vurbij en nou kan ut wel weer docht ik zôo! Nae de trouwerij binnen Oôme en ik, hoe zal ik ut zeggen, een biet jen in een gat êvullen. Alles was in êen klap ovveleupen en dat viel nijt mie. Daer zat ten we dan, mar gelukkig binnen we gien minsen dee bij de pakken gaen neerzitten. Nae êen paar dagen kwammen we vanzelf opdreef en nou binnen we weer in ons ouwe dôon . Dat is mar g60d ôk Jannet jen, want ongemerkt wazzen we toch an je gaen hechten, ondanks dat me wisten dat ter êen a inde an zou kommen. Mar ja, een mins blijft een mins en ongervijnding is de beste leermiester. ' t Is jammer maar waar! Zelf bin ik vroog an de schôonmaak begunnen want in huis was ut een zeutjen van belang. Niks lag ter meer op z 'n p laes en zelfs in de laadjies lag alles schots en schaawf deur mekaar. Zoo' n troep. Bar! Oome had ut weert jen mie en hij is al vroog in de tijd begonnen mot ut omleggen van de tuim. Een mooie of leiding vur hun en vur mijn een mooie oplossing. T k bedoel mar! ' t Spreekt vanzelf dat we nae de bruiloft een grôote an160p hadden want iederêen wou nog effen naepraten over ut mooie feest. Oome Steven was hier vurrige week nog en die za i: ' 'Ut feest klunk as een klok, echt Jannet jen ten voeten uit t Daer konden we volmondig Il ja" opzeggen en ik denk van jij en Freek nèt zoo. En as de minsen vragen hoo of jul lui ut maken dan za it Oome Lammert steevast : t I we hadden besleuten om die twee daer in Ermelo vurlôopig mar effen te laetn uitrazen want daer wazzen ze echt an too l ' I Mar ongertussen het tie al wel duur zed keer teugen me êzait: ' 'hoe zou Jannet jen ut maken. Zou de I t n aer d I r zin hemmen. Snappie.l ! Zôo gaet dat in t t leven. Dus kijer, t wurd langzamerhand weer tijd vur de werkelijkheid. van alledag. De ei gelijke reden dat ik jul lui een brief ie schrijf is eên heêle aare. Ik schrijf echt nijt vur niks, want as ut nijt z60 noodzakelijk êweest was dan had ik jul lui nog wel een paar wek i es laeten koeren mot mekaar, mar nou kon ut nijt langer wachten. Oome Lammert mot namelijk aar e. week oppeneumen wurren in 't ziekenhuis. Ja! ! Nee jen, t is nijt ernstig mar hij zal d t r toch wel effen deurhêene motten. Mar eerlijk is eerlijk, hij wul ut zelf want van mijn hoofd t t n ij t. De zaak zit z60. Oome tobbet al jarenlang mot een hamerteé en nou za it de dokter dat, as tie dum laet breken en opnijuw zetten dat ut dan weer hêelemol gôod komt. t Is die tee die naest z 'n groôte tee zit en aare. week gaet ' t gebeuren. Ik zou cl I r vur gien duuzed golden an beginnen mar Oome Lammert teuft nerges vur vrom. Dee springt zôo in t t water en dan ziet ie wel of tie kan zwemmen. We hemmen cl 'r een hêele awud over zitten praten mar Oome is nijt van z 'n stuk of te brengen. Dokter Schaberg za it dat ut g60d komt en daermie sloes. Ik heb genog op um annedaen en nou is ' t van mijn schouwers of! Tuürlijk hoop ik dat t gôod komt, vanzelf. Dus kijer, dat wou il<. jul lui effen laeten weten. As alles achter de rugge is dan kommen Oome en ik een paar dagen logeren, mar vur ' t zôo veer is dan zal ut wel Mai wezen. Leg mar nijt te mieren over ons want ut is een gezongde kwaal mot je mar denken. Schrijft mar nijt vrom en as ter echt wat an de hangd is dan stuur ik wel êen tillegram. Goed? Wul je de hartelijke groeten an meneer van Lookeren overbrengen en an Coba? Téves de groeten en complementen van Oome Lammert en vur jul lui allebai een poes van Meutjen Aart jen PS. As je ongerhangd wat meer op dreef binnen dan schrijf je mar weer i es een brief ie, dat vijnden we altijd leuk. Mar kom eerst mar effetjies tot jezelf. (Eigen spelling van de auteur. ) 13e jaargang nr. 2, april 1992 Nationale Klederdracht 1992 in het Nederlands Openluchtmuseum Velen zullen zich de streekdrachten—manifestaties herinneren die vroeger plaatsvonden in de Flevohof en onder leiding stonden van Wiel ent Harms. Na een onderbreking van enkele jaren werd vorig jaar mei de draad opnieuw opgenomen in Noordwijk, waar door de Stichting 'Noordwijk 125 jaar bad— plaats' in samenwerking met de klederdrachtgroep Noordwijk wederom een grote Nationale Klederdracht show werd georganiseerd, waaraan 19 groepen deelnamen (waaronder Huizen — zie het Berichtenblad van oktober 1991 ! ) . Wellicht tot vreugde van velen zal dit jaar weer een Nationale Kleder— drachtdag plaatsvinden en wel op 27 juni a.s. in het Nederlands Openlucht— museum te Arnhem (aanvang 11 .00 uur) . Wiel ent Harms zal hierin een centrale rol spelen. Zo'n 25 groepen zullen die dag te zien zijn en op vier lokaties zullen vrijwel doorlopend gevariëerde shows gegeven worden. Komt u ook? Het adres is: Nederlands Openluchtmuseum, Schelmseweg 89, 6816 SJ Arnhem; tel. 085-576111 . 13e jaargang nr. 2, april 1992