De Ratel Maart 1985

Aan de leden van de Historische Kring Huizen, Zoals bekend, is het secretariaat van de Historische Kring gewijzigd: in de kop van dit blad ziet u naam en adres van onze nieuwe secre— tar esse- Tegelijkertijd heeft mw. Rooth de ledenadministratie op zich willen nemen. Wilt u daarom adreswijzigingen, nieuwe leden ( hopelijk in grote aantallen) of eventuele opzeggingen ( hopelijk zeer weinig) aan haar doorgeven en niet meer aan het secretariaat? De penningmeester verzoekt voorts die leden die hun contributie voor 1 986 nog niet hebben voldaan, dit zo spoedig mogelijk te doen. De rekeningen van de Kring zijn: postgiro 1 643357; of RA m—bank rekening nr. 32e 99060.369. Er zullen herinneringen worden toegestuurd; mocht u z ofi herinnering krijgen en reeds betaald hebben, wilt u e.e.a. dan als niet verzonden beschouwen? De activiteiten van de Historische Kring tot aan de zomervakanties zijn divers van aard: allereerst zal in april 1986 ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gemeentehuis een boekje verschijnen ( zie verder in dit blad) , op 30 april zal de Kring vertegenwoordigd zijn op de Koninginnedagmarkt en in juni vindt de afsluiting van het seizoen plaats in de vorm van een excursie onder leiding van de werkgroep Flora en Fauna e Over dit laatste zullen wij u volgende maand nader informeren. Het Bestuur Tussen Vecht en Eem jaardag 1986 De jaarlijkse Open Dag van TI/E wordt gehouden in Eemnes op 24 mei a 0 se Deze dag is open voor begunstigerrs van T\/E, leden van de Vereniging \/rienden van het Gooi en voor alle overige belangstellenden. Het programma luidt als volgt: 1 0.00 uur ontvangst in De Hilt, Hasselaar. laan I A. 1 0040 uur Jaarvergadering. 11 uur Lezingen over kleder— drachten, de Kerk en de Kerkstraat, en over boerderijen. Om 1 2e 30 uur lunch 0 es rqiddags: bezoeken aan de Kerk, de Nel-lo—kerk, de het dikke torentje van Eemnes Binnen en de boerderij Wolf stede e Deze open dag bevelen wij van harte in uw belangstelling aan! 7e jaargang, nr. 2, april 1986 -2- ' 'De HUIZEN van de gemeente DE HISTORISCHE KRING HUIZEN HEEFT ZICH OP HET SCHRIJVERSPAD BEGEVEN Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gemeentehuis van Huizen later deze maand brengt de Historische Kring Huizen een boekje uit, waarin alle te achterhalen voorgaande vergaderplaatsen en gemeentehuizen worden besproken. Dit boekje is het resultaat van veel speur — en zoekwerk en beslaat de periode van ongeveer 1800 tot 1986. Het bestuur van de gemeente Huizen blijkt nog niet zo erg lang een 'eigen t onderkomen te hebben: vroeger werd vaak vergaderd in gehuurde panden. De daarmee samenhangende stukken als huurovereenkoms ten, notulen, e.d. , zijn hier en daar in het boekje opgenomen ter illustratie van de sfeer waarin het gemeentebestuur zijn werk moest doen. Kortom, er is getracht een beeld te schetsen van de lokaliteiten waarin het bestuur van de gemeente werkte en van de mensen die met de uitvoering van dat bestuur belast waren. Het boekje is voorzien van foto's en tekeningen. U zult het boekje "De HUIZEN van de gemeente . kunnen kopen bij onze kraam op de markt op Koninginnedag en tij dens de expositie gedurende de open dagen in het nieuwe gemeentehuis op 30 april ('s middags) en 1 mei ('s avonds) . Daarna is het boekje te verkrijgen bij de plaatselijke boekhandels en bij de bestuursleden van de Historische Kring. De prijs is f 6,50. Het Bestuur van de Historische Kring Huizen is blij met deze uitwerking van de suggestie van de heer H. Dol op de jaarvergadering van maart 1985: nl. het maken van een overzicht van de gemeentehuizen van de Gemeente Huizen, en wel te trachten dit rond de opening van het nieuwe gemeentehuis het licht te doen zien. Aan de totstandkoming van het boekje ' tDe HUIZEN van de gemeente hebben meegewerkt onze leden mevrouw M. Baas (tekeningen) , de heer H. Dol (samenstelling) en de heer N. Harmans (eindredaktie) , terwijl voorbereidend werk gedaan werd door de bestuursleden mevrouw A. Kruyning, de heer C. J. Lindhout en mevrouw J. Rebel. Wij hopen dat de leden van de Historische Kring Huizen deze eerste schreden op het schrijverspad zullen waarderen en ons in staat zullen stellen vele volgende stappen te zetten: door het aandragen van ideeën, door actief onderzoek uit te voeren en door de pen te hanteren. Het Bestuur In het eerste nummer van ons Berichtenblad van dit jaar vroeg hr. fr'l e Heijder of er in het Gooi nog moerbeibomen staan ie vome de stukjes over de zijdecultuur. Hr. fr1 e P e Rooth meldt in antwoord daarop dat in Hilversum, aan de kruising Oude Meentweg/Spaanderslaan in de stompe hoek van de kruising vroeger een boomkwekerij heeft gestaan en dat daar nu nog verwilderde moehbeibomen staan. T n de maand augustus zijn deze bomen goed te herkennen aan de geel/ rose tot oranje vruchten, die zonder steel meteen op de tak zitten. De vruchten hebben de vorm van een framboos en zijn eetbaar. 7e jaargang nr 0 -3- STREEK ARCHIEF C)p 29 januari 1 986 is het streek archief in Hilversum door de commissaris der Koningin van de provincie Noord—Holland, Drs. R.J . de Wit, officieel geopende T n het streek archief zijn de volgende archieven ondergebracht: Van de gemeenten Blaricum, Hilversum en Laren. 2 0 Van de Hervormde gemeenten Ankeveen, Blaricum, Hilversum en Kortenhoef. Wan het comite Blaricum Zelfstandig en de Vereniging Vrienden van het Gooi. 4 e Van particulieren en bedrijven. 5. Van Tussen vecht en Eem de historische boekencollectie en een collectie van de Historische Vereniging Albertus Perk uit Hilversum. men kan er niet alleen archiefstukken raadplegen, maar er wordt ook advies gegeven over het verrichten van historisch onderzoek. De studiezaal is geopend op werkdagen van 1 3030 1 7000 uur; bovendien bestaat de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een bezoek in de ochtenduren. Het adres is: Streek archief voor Blaricum, Hilversum en Laren Oude Enghweg 23 Hilve rsurn. Telefoon 035-292646 Postadres: Streek archief voor Blaricum, Hilversum en Laren Postbus 10053 1 201 DB Hilversum Rooth Mocht u na de lange winter en de koude eerste lentemaand liever niet in archieven duiken, maar eropuit gaan, dan maken wij u graag attent op d e tuinen van Terra Nova in Loenen aan de Vecht 0 Deze tuinen van rond 1 900 zijn nu weer zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht, met een bijzondere vegetatie, zeldzamen watervogels en historische monumenten. Reserveren voor een bezoek is noodzakelijk: het is mogelijk om een vaartocht te maken, gecombineerd met een land— excursie door de tuinen van het park; duur: ruim 2 uur. Informatie en reservering: P"lw . van Leeuwen Boornkamp, telo 02943—1 572. Dat in archieven veel stukken liggen opgeslagen die de moeite waard zijn om op te diepen en onder de aandacht te brengen is iets, dat wij u niet meer hoeven te vertellen! Dit nummer van ons Berichtenblad toont ons de resultaten van speurwerk van de heer IIJ.A. Beekman: ft ûrdonatie en Regel ment voor de Coster, Voorzanger ende Schoolmeesters des dorps Huysen anno 1 677 t ' Het stuk leert ons in ieder geval dat toen al de klok van de Oude Kerk alle dagen om twaalf uur es middags werd geluid! 7e jaargang nro 2, april 1 986 voor de Coster, Voorzanger ende Schoolmeesters des dorps Huysen anno 1677 racende eerstelick de Kerckedienst. De Coster, Voorsanger ende Schoolmeesters, voorsooveele de voorgeschrevene ampten gecombineert s,yn en de door een personrl bekleet worden, sal gehouden wesen (by gesontheyt) zijn dienst in de kercke op alle predickdagen zelfs waer te nemen. Sonder een ander tot dien eynde in zijn plaets te mogen stellen, als met kennese en goedvinden des E. Kerckeraets of te tenminst,en des Predicant,so Sal medegehouden syn alle sondaaen het eerste geley te Ieyden ten acht, uyren, het tweede ten half negen ende het derde te negen uyren. Des narniddaghs het, eerste ten twaalf uyren,het tweede ten half een ende het derde een uyren ofte op soodaenige tijdt als hem by gelegeheyt, door den Predicant, anders belast soude mogen worden. Voorts sal hy alle daegen gehouden syn de kloeke te Iuydeno Namelick de kleyne des namiddaghs ten twaelf uyre; beneffens deze wel op jet uyrwerk te passen dat het syne behoorlycke gang gaet. Noch sal hy gehouden wesen alle weecken des saterdaeghs de kerckebanken in desselve (mitsschaeders het nieuwe doophuyssien) te veegen en te reynigen van stof en vuylichheyt, als oock des sondaeghs schoon water in het doopbecken te besorchen tot bedieninge van den H. doop ende de naemen dergeener die haere k inderen -ter doop presenteeren alsook van de kinderen selve, die gedoopt gullen worden ende opteykenen ende den Predicant (in wiens bewaeringe het Protocol van de kinderdoop seudert, het, jaar 1675 in dato den 7 april is gestel t) nae gedaene predicatie over te leevereno Bovendien sal hy gehouden syn des saevens, wanneer de weeckelycke predicatien in de wintertijd t gedaen worden, de keersen t,en meeste orbaerheyt aan te steecken, nadat de predicatien vroeg of t,e 1 set haeren aanvanck nemen. Alwaer het oock eerst, met den aanvanck van het predicken, of te dat ook de voorbeden al geeyndicht was, opdat de keersen, wanneer desselve voor het leesen of te singen ontsteeken synde, niet geconsumeert syn voor het eyndigen van de predicatie, gelyk meermaels geschiedt is alleen dat, hij op de preeck— stoel, en voor des cos ters lessener de beyde keersen ont,st,eecke, en de op de wetstoele oock soo hier ende daer op eenige bancken daer het meeste volck si t; maer de keersen op de kroonen niet voor dat de predicatie haeren aanvanck genomen heeft, ende na het eyndigen van de godsdienst +erstont wederom uyt dee ende spaere. Oock sal hij verplicht staen telkens ende soomennichmael als de EoKerckeraedt vergaederen sal, de leden vandien door des E. Predicants ordere en comrnando te convoceeren en op tydt en plaets hem belast verdachvaerden, antwoordt aen de E.Preicant brengen van zijn gedaene verplichtinge ende gedurende haere vergaderinge zoo lange present te blijve p uoor de consistoriekamer, of te in het huys van de Predicant, of te alwaer de vergaderingen gehouden sal mogen worden ten eynde of ter eenige Iedemaeten en persoonen te ontbieden waeren of te oock eenige andere consistoriele diensten (den coster eygen ende ten geryve van de EoKerckeraeclt) te verichten berytwilligh waer te nemen. Sal oock telckens -ten tyde van de bedieninge van des Heeren H. Avondmael gehouden syn, des sondags een half uur vroeger te Iuyden het eerste geluy, endeconsequentelick het tweede ende derde geluy, als ordinaris en op andere sondaegen, endat ter oorsaek van de kortheyt des tydts ende de veelheyt der Godsdienstige plichten; invoegen hij het eerste geluy met half achten beginnen, en dan het tweede om om 8 uyren ende het derde de kloeke half negenen; ende alsdan voort na het laatste geluy met leesen een aenvanck maeken (gelijk oock ordinaeris alle s es ndaegen, bededaegen, weeckelijke predicatien en so menichmael de godsdienst gefrequenteert sal worden) en verplicht syn voort nae het laetste geluy te leesen so weinich en soo veel de tydt sal toelaeten. FFR/YA7/L/ jaargang nro -5- Huizen de 20e Maert 1924. Waarde n.icht Jannet jen, Eindelijk is ut effen rustig in huis en kan ik beginnen an een brief vur jouw. Mot Oôme Lammert om me heêne is 't gien doôn. Duuzed keer Ioôpt tie in en uit en dat werkt me gewoôn op m 'n zeêningen. Nijt dat tie 't helpen kan mar ik bin blij dat 't vurjaar in de lucht zit. Zoô l n man de heêle dag om je heêne dat is nog n ij t 't argste. Nee jen, 't argste is as 't vurjaar d t r is en hij kan toch nijt naer buiten. Bevurbeêld mot slecht weer, dan is ter gien goôd gaeren mot um te spinnen. Mar vandaag is 't een mooie dag en margen begint de Lente . Heerlijk.' 't Ts trouwes de heêle week al mooi en nou het tie z 'n draei. De mestpluis het tie al leeg en de heêle tuin is alweer omme legen. As I t effen kan binnen we de eersten dee spinazie eten uit ai gen tuin. Ja, let wel, van 't heêle darp hoor .t Jannet jen kijnd, je motten mar denken "een mins z'n lust is een mins z 'n leven". Mar zoô as ik nèt al zai: Oôme is nou effen weg mot de kruiwagen. Aerepels brengen bij z l n breur Gijbert. Dee was deur z 'n kelderoplaag heêne en wij hemmen nog genog. Nou dan kan een mins beter wat weggeven en de femielje is ter mie êredt -Een huishouwen mot groôte jonges kan heêl wat an. Vandaer dat Oôme ze nou effen brengen is want ut is een knappe dag vandaag. Vurloôpig verwacht ik um nijt vrom, dat weet ik nou al, want hij gaet altijd graeg naer z 'n breur Gijbert. Dee vijnd ut ôk leuk as tie effen langst loôpt. A1 van vroôger of kannen ze goôd akkedeeren mot mekaar. Dat is bij sommige breurs wel aar st/ as je dat tenminste zoô of en too an horen. De minsen gunnen mekaar soms 't licht in de oôqen nijt en dat Vijn ik heêl arg. . . en dom, want samen bin je vuule starker, zeg ik amar. Intussen hem' m we in de brief kannen lezen dat Coba een kijntjen het. Gelukkig vur t t mins dat alles goôd is. Je schreven dat ze nijt vuul zog had. Weet je wat je teugen d l r motten zeggen Janne.' Dat ze saus i es mot eten, dat is heêl goôd vur 't zog. Teminste, dat zeggen ze altijd. 'k Het ter zelf gien ervaring mie mar baat ut nijt dan schaadt ut n ij t, mot je mar denken. Dat je die kerel van d 'r bijna een poes êgeven hadden daer kijk ik heêl nijt van op. Je binnen ôk vuuste ris in je • gedoo. Kijk toch goôd uit je doppen Jannet jen. Zoô'n man zou d I r van alles van kannen denken en daer mag je gien anleiding too geven. jaargang 1 ga6 -6- T k zeg 't je nog mar ries een keer. Wat je d 'r mie doôn mot je zelf weten. Je binnen vuuste anstrant en je bemeujen je mot een aar s huishouwen of ut niks is. Geloôf me, een andermans brieven binnen duister om te lezen, echt waar! Je kannen beter een antjen van je tonge ofbij ten dan je. mongd vur bij praten. Denk daer mar ries over nae Je schreven ôk nog dat dat koôpen van die automobiel deurgaet. Kijnd, ik het ter de heêle nacht van wakker êleegen too lk ut las. En ik zal je uit de doôken doôn waarom! Jullie za Ilen in Ermelo ôk wel êhoord hermen van de vreselijke crisis dee d t r in de weêreld is. En van de inflasie. Wat dat beteeket weet ik ôk nijt, mar ik weet wèl dat ter minsen binnen dee eerst geld hadden en nou hemmen ze niks meer. Gewoôn schipper of. Hem je dan nijt êhoord dat in Duislangd een broôd 428 milj ard marken kost? En een kilo botter 5600 miljard marken, terwijl een krant 200 miljard marken kost en gae zoô nog mar een poôsie deur . Sommige minsen binnen al der spaarcentjies kwijt en jouw meneer van Lookeren doôt mar nèt of ter niks an de hangd is: Weet je, Jannet jen, dat ik dat heêl arg vreemd vi j n. T n darp gonst ut van de geruchten. Duise kruiers hemmen ut uit de eerste hangd en kornmen der mie thuis. En daerom geloôf ik ter gien snars van dat dat autoding êkocht wurd. Dat kon nog welderies eên groôte teleurstelling wurren. Let op m'n woorden! Oôme za it dat ik vuuste achterdochtig bin. Ut kan wel wezen mar de tijd zal alles klaeren. Je za Ilen nog wat beleven. As ik t t mis het (en dat kan netuurlijk, een mins is mar een mins) en alles gaet gewoôn deur dan deugt ut nijt. Mar goôd, laet ik ter mar over ophouwen want ik wur der heêlernol hessig van en dat slecht vur m'n hart. Daerom stap ik nou mar over op wat aarst want Willepiemeut is van de week êsturreven. 't Negetig is ze êwurren . Nee jen, ze het gien ziekbedde êhad en ze is in t t harnas êsturreven . Ze had nèt een kladdewassie êdaen en twijs dat ze effen zit uittetuilen blaest ze d t r assem uit. Een mooie doôd zou je zeggen. Mar neejen, d t r binnen minsen dee zeggen: ze had op 't lest nog wel wat kannen zeggen! Mot je nou toch ophouwen. Teugen zu l k geraaskal kan een mins nijt op, want ze het 't negetig jaar kannen praaten en dan het ze noq êdaen ok en nou is I t nog nijt genog. 't Ts mar gelukkig dat meut wist waar de rais heêne was aarst zou een mins ter nog an gaen twij fel en. jaargang Wie d I r graeq an wul twij felen dee mot 't mar an z'n ai gen doôn zou ik zoô zeqqen . Trouwes, wij erven ôk nog wat as t t qoôd is, hoewel ik ter n ij t vuur vêdusie in het. Want d t r binnen d'r al dee Ioôpen te sluupen mot meutj ies spulletjies. Ze Ioôpen amar rongd te sneuen of ter nog wat van d t r lui gaading is. Volgens mijn zal d 'r n ij t vuur overblijven hoewel ik graeg de naeimachine van meutjen êhad zou wullen hemmen . Mar mot tie aasgieren in de buurt geloôf ik n ij t dat ter vuur kijk op is. Oôme Lammert za i: wacht mar of en aarst zallen we ôk nijt te kort kommen. Zoô l n verstanqdige man as ik toch het! Echt Janne, hij weet n ij t wat hebberig wezen is. Weet je wat tie altijd za i: elk mins is vur z 'n ai gen verangtwoordelijk. Zoô is 't mar nèt, hoewel, je hemmen d 'r aasgieren bij .l Hou d 'r over oppe.' Nou hoor ik de startklok 5 klappen slaen. Sapperloôd, voort komt Oôme d 'r an en dan binnen de raapen gaar . Over dat autoding praaten we nog welderies. Hou in alle gevallen je mongd ter over teugen aare minsen dan bin je nijt de zegsman (as I t fout zou gaen) . Van Lookeren zal ut zelf wel uitzeuken en jij kannen je beter op de achtergrongd houwen. Vur dat een mins 't weet zit tie in de arremeui, echt: Hou alles goôd in de gaaten dan kom je voort nijt vur verrassingen te staen. Kwam nenne, ik breek nou of want Oôme kan d t r zoô ankommen . Gelukkig hem ik de aerepels al êscheld en is ter nog een antjen vlaai s over van Zondag. Nog wat boôntj i es uit 't vat en we eeten weer vorstelijk. En. o A ja, aster van meutjies erfenis nog wat overblijft dan bewaar ik ut wel vur je. Reken d I r mar nijt op dan valt 't nijt teugen . Kijk qoôd uit je doppen en wees zuinig op je ai gen, Janne, want je vijanqd slaept nooit. Doô alle bewoôners van 't huis de groeten en de complementen van Oôme en mijn. Vur jouw de complementen vrom van Oôme Lammert en van mijn een stijve poes. Daghoor.' : Meutjen Aart jen