De Ratel oktober 1981

HISTORISCHE KRING HUIZEN
5e jaargang nro 2, april 1 984
In de komende maand staan twee activiteiten van de Historische Kring op het programma:
— een wandeling op 12 mei ( zaterdag) om '1 4eOC) uur op het landgoed
OUD NAARDEN
 op 1 7 mei om 20000 uur een lezing door architect Ge van de Pol over HET VERANDEREND GEZICHT I/AN HUT ZEN in de Groen van Prinsterermavo, Bovenweg 3, Huizen.
Noteert u deze data?

WANDELTNG: op 12 mei om 1 4e DO uur verzamelen wij bij de ingang van het landgoed DLJD—NAARDEN aan de Oud Huizerwego
Kent u het landgoed al? Zo nee, dan is dit uw kans om er kennis mee te maken e Zo ja, dan valt er altijd wel weer iets nieuws te ontdekken!
Drie of vier  staan klaar om u rond te leiden. Het plan is om een wandeling te maken van ongeveer LILI r 0 Tijdens de wandeling zult u onder de bekoring komen van dit mooie landgoede Het is 66n van de rijkste plekjes in Nederland. Met rijk wordt in dit geval bedoeld: rijk aan leven. \/eel soorten vogels, kevers, vlinders, mossen, padde— stoelen, enzo Ook vleermuizen en Aangen leven ere We kunnen het niet allemaal gaan opnoemen. Komt en overtuigt u zichzelf!

Wij zorgen weer voor zoveel mogelijk gegevens uit het verleden. Zoals altijd houden wij ons aanbevolen voor informatie uwerzijds!
Zoals u weet, zijn de afgelopen maanden regelmatig wandelingen rondom Huizen gehouden. Vragen die bij onze vorige wandelingen zijn opgekomen en waar we het antwoord nog niet op hebben gevonden volgen hieronder.    Wellicht weet iemand van u 'een of meer vragen te beantwoorden?
 Waarom heet de laan die door het Crailose bos loopt (Yluseumlaan?
 1.Waarom heet het IJzeren Veld zo?
 Waarom Holleweq?
 1.Waarom Bikbergenbos?
 Wanneer is er voor het eerst sprake van landgoed Kraai 100? Wie was de eigenaar? Wat is daarna met het

 Wanneer is de Trapjesberg opgeworpen en waarom?
Antwoorden graag naar de Werl<groep Flora en Fauna, Biggekruid 24, 1273 XC Huizen.
    5e     1984    -2-
LEZTNG op donderdag 1 7 mei om 20000 uUr in: de Groen van Prinsterermavo, Bovenweg 3, Huizen.
"Het veranderende gezicht van Huizen"
De doorgaande veranderingen in de historische kern van Huizen vragen om een hernieuwde bezinning op hetgeen blijvende waarde heeft en derhalve behouden zou moeten worden.
Dit thema zal door de heer G, van de Pol, architect te Huizen, worden ingeleid. Er zullen illustraties gegeven worden en er zal ruime gelegenheid zijn tot discussie.

De laatste jaren zijn de wandelingen georganiseerd door de Werkgroep Flora en Fauna van onze Historische Kring een vast punt geworden in het programmao Daarnaast is de wandeling door het t nude Dorp t (in september 1982 opgesteld ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de band met Bad Wil bel) schriftelijk vastgelegd en vermenigvuldigde als eigen uitgave van de Historische Kring. Deze wandeling is nog steeds te krijgen bij het secretariaat à f 1    Dit jaar komt daar nog bij een fietsroute bij ! Op verzoek van de     van Noord—Holland is een fietsroute rond en door Huizen beschreven, welke opgenomen zal worden in de jaarlijkse t' Tour—in 't krant, waarin tal van activi— teiten vermeld staan, die in de zomermaanden plaatsvinden in de provincie Noord—Holland. Deze krant is gratis te verkrijgen bij de maar ook bevo bij de bibliotheken in Huizen,
De beschreven fietstocht duur ongeveer een uur; de route kan uiteraard
001< te voet afgelegd worden! Rekent u dan op ongeveer drie uur e
    nr.    -3-
Ermelo, de 19e juli 1923.
Lieve Illeubje Aart, je,
l\log wel bedankt vur je brief. lk heb t, t r wel een poôsien op 1110Lt,en wachten,
mar het, was wel de Ineut,e waerd 0
1100 is het, nou mot, 06me? Is tie alweer een bietjen bijêklreurt,?
-t, 'Ts zunde dat, ik het, zeg, mar ik had dat, blaauwe oôg en die wange welderies wullen zien. Mar wat, ik effen zeggen wou, ik Vijn wel dat, oôme Lammert, de leste tijd een echte Jan Henne an het, wurren iso Was tie vroger 6k al zoô berneujerig mot, het huishouwen? Kijk, hij mag dan wel uit een gr06ae femielje kommen, mar al dat, gewerk in huis, zou ik as ik jou was, mar eerl biet,jen ofrelllmerlo Want aarst, wurdt, ie vuus te mieter i g, het, mot, wel een kerel blijven. Oneert,ussen hoop ik wel dat, het, nou weer een biet, jen aveseerd mot, t urn 0 Want, je hernmen gelijk, het, is een lieve man, d t r zit, gien kwaad bij o Ik mag turn graeg, mar dat, weten jelui wel!
Veder was het mar goôd , dat, je nog nijt, naer Farmelo konnen kommen, want, het, is hier een heêle drukte êweesto
Je motten wet.,en dat, het, hier de gew06nt,e is, dat, de heêle fernielje van Lookeren mot, de Fainst,erdagen bij meka.ar kommen e I)at, is dan zoô ljn soort, feIljielje bijeenkomst. Ze houwen het oms te beurten bij mekaar.
En nou was Ineneer degeêne dee ze mos ontvangen. Ai gelijk vurrig jaar al, mar, Loo stuung z 'n hoôfd cl 'r Hij t naer, mar nou kon het, weer li jen.
Wat, was ik blij dat, ik zoô deurêzet, had mot, de schoônmaak. Alles zag t, t r z06 knappies uit, je zageen gien kwint, jen. Ze konnen d 'r allemol een punt jen an zuigen.
Mar je z allen wel Ylijuwschierig wezen naer de femielje van meneer 0 Nou meut, da t s een heêl verhaal. lk zal eerst, effen een bakkien thee vur 111 t ri ai gen inschenken en gae jij d q r 6k mar goôd vur zit, ten, want, aarst, raak je het, verbangd kwijt.
Vrijdas, vur de Painsteren, kwallilfren d'r hier z06 q n klaine  man. Dar tien gr06t,en erl een stuk of zes kijer. Nou, ik heb het wel êwet,eno Het, was mar g06d je weten wel, de werkster dee weer een kijntje 1110f, krijgen ) en Stien b jen me zoô g06d êhulpen hemmen, want, aarst, was Ili t n h06fd 6111ê1eupen. Mar nou de fernielje, want, daer gaet, het, om 0
Zukke keurige liiinsen, echt, knap gedooe Je kormen wel zien dat, het, rijke Iûien binnen. be zusters van meneer, ôk al Illinsen op leeftijd, hadden zukke mooie kleren an en de hoeien dee ze op hadden nou meutjen, dat zie je bij ons in darp nijt!

    5e     -4-
10e mannen dreugen van dee mooie lichte pakken, wel arg besmettelijk, mar het, st,ung heêl deft,ie.
Fan dan de kijero Dee zaggen d 'r uit, om deur een ringetje te halen. be maisies hadden mooie geb10111de jurrekies an, alleêrlig veuri ik ze een biet jen de korte kangt,. Illar dat, zal wel nijwerwes wezen, denk ike
I) q r wazzen 6k nog twee klaine joôn•tjieso bee dreugen een metroôzenpakkien en zwarte lakschoÔnt,jies an cl g r lui bint,jies.
Och heden, eên was t, t r toch z06 q n lekker apet,eêrsien! Too dee mijn eênrnaal in de gaten kreeg, was tie gien meer bij me weg te slaen! Amar kwam die effen iri de keuken klesse-besseno Z'n monkie st.,ung nijt, stille. Ik had zuiver schik in dat, kijnd. Hij heet, Karel tje en zal z06 t n jaar of zeuven wezen, want, voord ijlilie gaet, ie naer de tweede klas van schoôlo beur al dat gepraat, mot, Karel t, je, bin ik een h06p -te weten êkommen van de femielje. Neejen, wees mar nijt bange, ik heb het, kijnd nijt, uitêhoorde lk hoofden mar een half woord t.e zeggen, of z ' n Inonkie     weer. Zoô vrij as z06 t n joônt,jen is. l)at, kom je bij ons in darp ril j t, teugen, daer kruipen ze al cmger moeders rokken as t, 'r vol luk an de deur êreupen wurd .
Mar goôd, om bij 111 t n verhaal te blijven, Karel tje vertelden dat, z 'n vader dolder is in Apeldoorn. Dat, lalt, an de are kangt, van de Veluwe, 106f ike
Nou, meneer zal wel gr06s wezen op z t n zeunt
Karel tje z 'n moeder is 6k al z06 t n lief Illinsieno Het, is een klain poppedijnt,jen, je snappen nijt, dat ze nog vier kijer êkregen het, , Want, boven
Karelt,je z i tuten d t r nog dree. Nar hemmen, denk ik zoôe
Weet, je wat, Karel t, je 6k zai?             
Nou, ik zie het er nog van k01Ïlmen
IVI 'n Huizere kleren veun die      al d aer zal de dokter wel raed op êwet,en
as tie later gr06t, is, veejas wul wurreno 61<0 Het, is z06 q n merakel wijs mannetjene
z06 mooie Alles wou die weten, d 'r kwam gien airlde ano
Too ik de eerste Fainst,erdag in vol ornaat, naer de kerk wou eaen, wou die mot, alle geweld mie. Hij zeurde net, z061ang an z t ri vaders h06fd -tot, ie z ' n zin kreeg, Nou, je weten dat, ik vuul van kijer hou, dus ik heb êzaid„ dat, as Lie sfuille kon zitt,en, ik het, d t r wel op durfden waegen,
Wij samen op de kerk ano Zuk gr06s stappen as tie dee en mar praten ongerwege Het, was nog een heêl hort, jen 106pen, dus m 'n oren -tuterden d'r van. Mar ik docht bij lil t n aigen, praat, jij mar an, want je kannen dijmie noe Iane genogt, stille zitten.
Ongert,ussen wurden we inêhaald deur de koest van meneer, daer zat, de femielje in, ôk op weg naer de kerk.
Nou, we hernrnen d 'r samen een heêle toer an êhad, dat, kan ik je wel zeggen.
-5-
heêle rolle peperdement, het, ie ôppêget,en en van m t n flessie ôjek16je is 61ç nijt, vuul overêbleven. Om van de preek mar te zwijgen. I)'r is nijt vuul tol) me deurêclrungen dee marreeen, Ivlar as ik dat blije kijnd zoô naest, me zag z i tuten, maakt,en het weer een h06p eoôdo Nae ofloôp, too we kwanig buiten wazzen, vreug t, ie: As ik weer bij opa lozeer, mag ik dan weer rnel; je mee'? " Wat, zeg je nou van z06 q n joontjen? Zeg daer mar deries neejen teugen 0 Ik heb t um too een niepien in z 'n hangkien 6geven en ezaid, dat, ie alt,06s mot, me mie mag naer de kerk, zoôvuul die mar wule Je kannen trouwes nooit, wet,en waar het, eoôd vur is, vij je 6k nijt,?
Nee jen, het is een mooi huishouwetje, dat, van de dokter.
I)an het, meneer van Lookeren nog een zeun, mar dee leert, nog. Volges mijn, hellilllera ze dee op ci t r lui ouwe dag Ckreeen, want, hij zal zoô achter iri de twijnt,.ig wezen.
Mar dat, is een flierefluit,er. l)ee het,' t, nerreges overe Ilij zit, op sch061 in
l)elf't.     dat neumen ze nou een stmdent,. Nou, ik Vijn het, mar     ouwe scheuk'. Cm zoô Iane op schoôl te blijven, hij had al hoôg en breed  karmen wezen.
as je het, mijn vragen, vijnt, ie het; noe mooi ôk. Fan z 'n vader mar schuiven. Ik kan me ci t r nijt, mie bellieujerl, mar as het, mijn j06n was, haalden ik t,ulll d t r of en kon die mot z t n luie mieter gaen werken. boer!
Laet, ik d 'r mar over ophouwen, want, d aer kan ik toch zoô vuil om wurren, ik
snap nijt, dat, meneer gien wijzer is.
weero
Nee jen, dan is de dochter van meneer van het, stel. Het, wurdt, al een echte Zoô het, ieder z e n gebrek, dat, zie je mar
heêl wat oppassender. Zij is de ouwst,e ouwe vrijster, ik denk dat, ze zoô t n jaar of veertig is.
Illina heet, ze en ze is sch061juff'rouw op een h06ge sch061 in Haarlem. Ik heb beklag 1110t, de kijer dee ze 1110f, leren, want, ze is zoô dr06g as gort, e l)aer zit, ei en reuk of sJ11aak ane Het, is gieri wonder dat,' r nooit een rnan op ofêkornrnen is, want; ze is heêl nijt, appetijtelijk 010 te zien.
bat, het, ze van cl t r moeder, dat, was 6k nijt zoÔ'n knap mins I)at, hem ik wel êmurken, as ik het, pe tret,jen van mevrouw of stof, dee op het, nachtkassie van meneer st,aet,. Z06d06nde dat, de aelijkenis me opvul
Nou ja, dat kar] de stakkert 6k riijt, helpen, ze is veder heêl nijt, kwaad e
Nou Ineutjen, ik had je waarêschouwd, het, zou een heêl verhaal wurmen en we binnen d 'r nog Iane nijt,. Wul je wel 106ven dat, ik een lalflllje hangd van het schrijven krijg?
    5e     2,    1 984
Weet, je wat, ik d 06? Ik schrijf marreeen de are helft, , want, het, wurdt Y10ôe tijd vur een happie e t,eno lk heb een broeder t, jen êbukken. l)at, zal de ouwe baas wel lekker vijnden, want hij houdt, wel van buitenissige
(eigen spelling van de auteur)    Wordt vervolgd.

Zoals u uit de notulen van de Algemene Ledenvergadering op 22 maart
'l C)B3 onder pto 5 hebt kunnen lezen is toen een Hui zer kinderstoel (poppemaat! ) uitgeloofd voor diegene die weet waar de naam Maqdaleen— bos vandaan l<omte Op de jaarvergadering van 20 maart 1 984 had zich nog niemand gemeld, maar bleef de 'prijsvraag? bestaan. Nu hebben wij begin deze maand de volgende mogelijke verklaring ontvangen van mevr. Lucassen:
t \/an de heer Gerard Koekkoek te Laren kreeg ik de volgende informatie (de heer Koekkoek heeft deze gegevens van de familie Hamdorff) :
Magdaleen Hamdorff was een dochter van de eerste Hamdorff te Laren, Chris Harndorff, rijtuigbouwer en broer van Jan Hamdorffo Als Eler vormd meisje mocht zij geen verkering hebben met een katholieke jongen (001< uit Laren) . Olagdaleen werd toen als dienstmeisje ondergebracht bij een dominee in Huizen. De geliefden kwamen echter toch • stilletjes bij elkaar. Op een avond verstopten Magdaleen en haar vriend zich in een bosje. Later zijn ze toch samen gehuwd 0 Het bosje draagt nog altijd haar naam.
(Wie verdient nu de prijs, als dit verhaal het juiste is????? )

TOEWOEGTNG Berichtenblad nr. 1    januari 1 984:
Aan het stukje over het tt Niet gebouwde gemeentehuis" van de. heer rul e Heijder moet nog worden toegevoegd:
Geraadpleegde literatuur: Manfred Bock e 0 a o , Van het nieuwe bouwen naar een nieuwe architectuur, Uitgave Staatsdrukkerij, Den Haag, 1983e

    jaargang,     1 984
ONDERZOEK NAAR DE OLJDERDC)IYI EN (YICJDELLEN VAN HET ZTL\/EREN HUT ZER OORIJZER
T n samenwerl<ing met de Historische Kring van Huizen heb ik in de maanden oktober en november 1983 een onderzoek ingesteld naar de ouderdom en de modellen van het zilveren Hui zer oorijzer. Ilia advertenties en mededelingen in de plaatselijke pers werden mij uiteindelijk 1 54 oorijzers ter onderzoek aangeboden.
De ouderdom varieerde van 1823 tot 1926, met als hoogtepunt de jaren 1881    1885e i/ oor deze reeks zijn slechts 6 oorijzers onder— zocht welke ouder waren dan 1881 : t.w. 1874    1 867    1 864    1 843 1823e Uit deze reeks van jaartallen trek ik voorzichtig de conclusie dat de t' mode lt om een oorijzer te gaan dragen pas in 1880 gebruikelijk werd, mede doordat in die tijd het Gooi vanuit Amsterdam in trek kwam en wellicht de welvaart mede daardoor toenam. Ook de volgende generatie (van de jaren 1900    1910) kocht een oorijzer met toebe— horen 0 Daarna was het snel afgelopen.
\/oor zover aanwezig hadden vooral de oudere oorijzers 1<1 ei ne platte gouden stiften en was 001< het oorijzer zelf smaller en dunner dan die van de jaren tachtig. Na de ti p iel< tt van de beginjaren tachtig volgt een tweede reel<s van oorijzers gemaakt in de jaren 1 902 - 1 91 00

Daarna loopt het snel af met slechts enkele stuks van tijdens de
Eerste Wereldoorlog en twee exemplaren van erna, tewe 1921 en 1926e
De gouden stiften aan de oorijzers zijn wel volgens een bepaald model, maar onderling met veel variatie in dikte—relief gemaakte Ook komt hierbij soms voor koper of zilver verguld, of hol goudo Wellicht om de aanschafkosten te drukken e
Aan de hand van de rijksstempels, de zgn. keuren en het meesterteken in het zilver is na te gaan in welk jaar en door wie het oorijzer gemaakt iso Ook is mogelijk via de archieven van de Waarborg na te gaan hoeveel oorijzers er in de loop der jaren zijn vervaardigde
Niet iedereen was in de gelegenheid zijn/ haar oorijzer te laten onderzoeken. Ik heb daarom ook de indruk dat naast de 1 54 die ik nu heb onderzocht nog een flink aantal onder de Hui zer bevolking wordt bewaard als een kostbaar kleinood uit een nabij verleden. Het onderzoek heb ik met plezier gedaan.
Le (Yleijs juwelier te Huizen
Bovenstaande is een 1<0 r te samenvatting van de lezing van de heer (Yleijs op onze ledenavond van 1 5 november 19830

Van het Rijksarchief in Noord—Holland ontvingen wij de aankondiging van een najaarscursus HTSTCJRTSCH ONDERZOEK VOOR AMATEURS, De cursus wordt grotendeels gegeven door medewerkers van het Rijksarchief en bestaat uit 5 theorie— en 7 praktijklessen, alle op zaterdagochtenden van I C) tot 1 2 uur e Het lesgeld is f ? 5,— incl. syllabus, Telefonische aanmeldingen ( welke nog tot niets verplichten) en inlichtingen op: 023-31 9525 (Rijksarchief Haarlem) . Data: 29/9, 1 3/10, 27/1 0, 1 0/1 1 , 24/1 1 , 8/1 2 1 984 en 1 2/1 , 26/1 , 9/2, 23/2, g/ 3 en 23/3
Het Rijksarchief in Noord—Holland geeft ook cursussen LEZEN W AN OUD SCHRIFT voor beginners en gevorderden.
    5e jaargang nr,    1984
-8-
II]TJGERT    1 855    1 91 9

Wijgert Kooy, markante persoonlijkheid in Huizen zo t n 80 jaar geleden, wiens roem nog steeds op allerlei manieren (mondeling) overgeleverd wordt. Dat was de aanleiding voor de heer 11]. Beekman om te gaan na— speuren wie deze man wel was. Op de jaarvergadering van de Kring op 20 maart j.le heeft de heer Beekman ons de resultaten van zijn eerste speurwerk mee laten beleven    een spannend verhaal !
Zonder de pretentie te hebben volledig te (kunnen) zijn, willen we toch proberen u een beeld te geven van de persoon Wijgert 1<00 y, die door zijn initiatieven op velerlei gebied veel voor Huizen betekend heeft.
Dat de gemeente Huizen zich dat ook ujel bewust was, blijl<t onder meer uit een stuk uit oktober 1 922, dat Burgemeester en Wethouders aan de Raad stuurden, getiteld t Namen voor straten en wegen    Daarin staat onder meer: 'Het ligt niet in • onze bedoeling om hier een uit een— zetting te geven van de motieven waardoor wij het l<iezen der verschi l — lende namen werden geleide Hierop willen wij echter eene uitzonderin maken voor een tweetal wegen in wijk E.
    Van algemeene bekendheid is het dat wijlen de heer Wijgert 1<00 ij aan de uitbreiding van ons dorp veel heeft bijgedragen door den bij— bouw van tal van woningen in genoemde wijl', ujelke wijk door den voll<s— mond tt l<ooijbuurt tl wordt genoemde
    Uit erkenning voor hetgeen hij daardoor in het belang der gemeente deed stellen wij LJ voor aan den weg loop ende vanaf de Lindelaan langs de C06peratie bal<kerij en de woning van den Heer l<oebrugge voorts langs de bakkerij van T . de Boer tot aan den na te noemen Bloemenweg den naam te geven van t ' II]TJGERT     ( 1 ) en aan den weg, loop ende vanaf den Eemnesserweg langs de woning van den Heer Roodhuizen in (Oostelijke richting tot aan de bal<kerij van den heer T e de Boer, alwaar zij aansluit aan de Wijgert Kooij laan, dien van "ALIDAl-AAl\I tt ( 2) alzoo genoemd naar den voornaam van de echtgenoote van wijlen Wijgert Kooij . 
( In een volgend nummer van het Berichtenblad zullen wij het gehele stul< over de naamgeving van straten en wegen afdrukken. Kennelijk hadden lang niet alle straten en wegen een naam in 1 922 en leverde
't het ontbrel<en van straatnamen groot ongerief op voor zoowel voor den vreemdeling die een adres in deze gemeente zoel<t, als voor den inwoner.    Dit stuk werd gevonden in het archief van de gemeente; er is natuurlijk veel informatie te vinden in dit archief    wie wil daar regelmatig in een werkgroep mee aan de gang? Graag melden bij het secretariaat. )
Wan de jeugd van Wijgert 1<00 ij is (ons) niets bel<end. Hij uJerd geboren in 1855, een jaar na de opening van de Hui zer haven en zal de bloei — periode van de Hui zer vissersvloot en aanverwante bedrijven meemaken. Bij de opening van het Oranje Weeshuis is hij 1 4 jaar oud (de opening vond plaats op 31 augustus 1869) . Tijdens zijn kindertijd bestond in Huizen een l<oehaarspinnerij (1854—1859) , die het materiaal leverde voor de bekende Hui zer t dekken t , rode gestreepte vloerkleden.
T n 1880 is Kooij 25 jaar oud en druk bezig met plannen om het dorp een ander aanzien te geven. Huizen heeft dan nog geen 4000 inwoners 0 Het is een periode van betrekkelijke welvaart ( zie ook het verhaal over de oorijzers van de heer Meijs zilveren oorijzers waren duur en men kon zich die in de beginjaren tachtig kennelijk veroorloven) en er uJas duidelijl< emplooi voor een ondernemer als Wijgert Kooij: bouwkundige, aannemer, kalkzandsteen fabrikant, projektontwikkelaare Daarnaast was hij later ook nog logementhouder!
    jaargang nr.    1984
Zelfs nu nog zijn de sporen van de bouwactiviteiten van Illijgert 1<00 ij nadrukkelijk aanwezig in het dorp en geven er een duidelijk herkenbaar accent aan 0 Zijn fraaiste werk was wel het gebouw tegenover de Oude l<erk aan de Kerkstraat, het huidige postkantoor en toentertijd zowel gemeentehuis (links) als postl<antoor ( rechts) . Er waren ook tw66 ingangen in een portiek. Het huidige gebouw heeft zeer veel aan schoonheid en harmonie ingeboet: vooral de gevel versieringen mist men node als men oude foto t s bekijkt. 001< het verleggen van de entree naar de zijkant heeft het gebouw uit zijn evenwicht gehaald: als men goed l<ijl<t is het oorspronkelijke ontwerp nog wel terug te vinden. Op 1 6 april 1890 werd door burgemeester PeP0 [Ylunnil<huizen de eerste steen gelegd van het gemeentehuis.
Verder bouwde Kooij het huis van t Hoogvorst t op de hoek van de
Lindenlaan en de Kerkstraat, waar nu de winl<elpanden van 0 0 a 0 Albert Heijn en Schipper gevestigd zijn. Het was een statig winkelpand met woonhuis. Aan de Havenstraat/hoek Langestraat staat zijn f Tolhuis t zo genoemd naar het ca f6 dat erin gevestigd wase Veel zogenaamde Duitse kruiers gingen daar hun t tol t betalen, In tegenstelling tot het pand van Hoog vorst staat dit er nog. Aan de Havens traat staan dan nog twee voor die tijd vorstelijke huizen: nu zijn er respectieve— lijk de Bibliotheel< en de Rouwl<amer De Groot gevestigde Deze huizen werden gebouwd voor Wijgert Kooij t s zwagers Dirk en Hendrik Krui mere C)ngeveer tezelfdertijd bouwde hij het pand op de hoek van de Achterbaan en de Havens traat dat jarenlang de Rijwielhandel Domselaar huisvestte nu een Chinees restaurant) . Ook weten we dat hij aan de Plaveenseweg een boerderij bouwde, en aan do haven de Rokerij IK ruimer (voor zijn zwagers, nu potterie de Driehoek) en het Taanhuis, dat in 1 914 door burgemeester Langerhuizen ingewijd werd door een t eerste steenlegging t 
Wijgert Kooij vervaardigde de meeste bouwstenen voor zijn eigen bouw— werken zelf in zijn kalkzandsteen fabriek aan de Beurswege Hij haalde het zand van een terrein dicht bij zee, wat een prachtige diepe kuil opleverde, waar de dorpsjeugd zich in vermaakte. Later is de kuil weer opgevuld met puin. Plet botwagens werd zand naar de fabriek ver— voerd en werden de kalkzandstenen naar Blaricum, Eemnes en Laren vervoerd, waar verschillende aannemers ze afnamen. Later verzoekt hij aan de Raad om toestemming voor de aanleg van een smalspoor van de kust naar de fabriek over het Harde 0 Dit spoor heeft enige tijd bestaan.
Het grootste complex van woningen dat door llJijgert Kooij volledig ontwil<keld en aangelegd is, is de zgn. tl<ooijbuurtt    een verhaal apart, dat later aan bod komt. Want nu gaan we even over op een tweede neven. functie: die van logementhouder aan de Lindelaan; in het ft Wapen van Huizen    later ook bel<end als fi l-lotel Bus tt o Het was een houten gebouw, dat tevens fungeerde als eindstation van de tramlijn Hilversum Laren    Blari cum    Huizen. De lijn naar Bussum had als eindstation in Huizen de Naarder straat, zodat reizigers die over wilden stappen op de andere tramlijn een kilometer moesten lopen! (Later wordt de lijn verlegd van de Lindenlaan naar de Ceintuurbaan en worden de twee tram— lijnen met elkaar verbonden. ) T n 1 904 brandde het houten logement af en een jaar later zal Kooij het, nu van steen, herbouwen. Met dit hotel had Kooij grote plannen, vandaar de naam "Promenade". Was het logement er voor de vele handelaren, kooplieden en andere reizigers, die uit Amsterdam, Amersfoort, Utrecht of Hilversum kujamen, of zelfs ook uit Duitsland of België, en in Huizen zaken kwamen doen, het hotel moest ook bevolkt worden door 't badgasten tl . Wijgert Kooij had namelijk als ideaal om van Huizen een badplaats te creëren die er zijn mocht. Hij U.jas daarin zijn tijd zo'n IÛC) jaar vooruit

(wordt vervolgd)