line decor

 
 
 
 
 
 

Jaarverslag over 2013    
       

Naam: Historische Kring Huizen
Fiscaalnummer:8166.01.082
 
 
Het Beleidsplan: Het verzamelen van historisch materiaal in woord, geschrift en beeld
                        Presenteren van de klederdracht, genealogie,handel en industrie
                        Het vastleggen van het huizersdialect en het spreken daarvan.
Het Beloningsbeleid: Er worden geen betalingen gedaan aan bestuursleden en medewerkers van
                              de historische kring.
                              Betalingen zijn noodzakelijke uitgaven met bonnen of kwitanties voor de 
                              behoefte van de vereniging.
Doelstelling: De vereniging stelt zich onder meer tot doel het bevorderen en verbreiden van de 
                  kennis over de cultuur, dialect, folklore, geschiedenis en klederdracht van de gemeente
                  Huizen. Zij tracht dit doel te bereiken door steun te geven aan historisch onderzoek en
                  het uitgeven van publicaties. Verder door het organiseren van bijeenkomsten, excursies,
                  lezingen, presentaties en tentoonstellingen. Ook ijvert zij voor het behoud van de cultuur-
                  historische en karakteristieke waarde van de gemeente Huizen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
                Archiefgroep: Wekelijks bijhouden van krantenknipsels, genealogie, foto's. Het beheren
                 daarvan, en van de bibliotheek, kaarten, video's, dia's en dvd's,
                 Daarnaast is er een begin gemaakt om alles te digitaliseren met als eerste foto's.
We hebben meer dan 100 gevelstenen met hun verhaal verzameld,welke we mettertijd
willen uitgeven.
                Dialectgroep: Verleent ondersteuning in de tekst van de drie vrouwtjes in de Huizer 
                Courant. Uitzoekwerk voor publicaties van verhalen van Henk Rebel. Medewerking verlenen
                aan de consulent werkgroep dialecten provincie NH.Daarnaast zijn we bezig een Huizer 
woordenboek dat eind 2015 wordt uitgegeven.
                Fotogroep: Ook het afgelopen jaar zijn er foto's gemaakt van de sloop en opbouw in de
                gemeente van karakteristieke panden, zoals de Oude pastorie en de sloop van de voormalige
supermarkt in de Kon.Julianastraat voor woningbouw.
                Klederdrachtgroep: Vele optredens in het dorp o.a. De Bolder, Huizerdag, Botterdag.
                Maar ook er buiten: Spakenburg, Schagen, Katwijk, Nunspeet, Hoorn en Godelinde in 
Bussum. Er heeft een wisseling plaats gevonden in de leiding van de groep.
De presentaties worden wisselend gedaan door de leden.
                Ledenblad Ratel: De redactie is redelijk constant met veel copy van de lezers/abbonees.
                 Er is een nieuw voorblad gekomen.
                Huizerdag: Er was dit jaar geen torenbeklimming wegens renovatie. In de kerk waren er 
modellen van voorwerpen uit de tabernakel te zien en ook klederdracht poppen.
                Website: De website wordt goed bezocht, regelmatig ververst, opnieuw geactualiseerd
                met excursies, klederdracht presentaties, dialect en ledenavonden. 
                Jaarindex: De jaarindex is een handig overzicht van wat de vereniging dit jaar gepubliceerd
                heeft in de Ratel.
 
 
Een financiele verantwoording:
   
Lasten: baten
begroot werkelijk begroot werkelijk
2013 2013 2013 2013
           
Ratel     3.500,00     2.613,61 contributie  5.000,00  4.053,50
Secr.kosten        100,00          71,66 rente     120,00     277,01
Kosten Pennigm          75,00          75,00 entreegelden       50,00       55,00
Ledenavonden     1.500,00     1.415,70 advertenties     625,00     520,75
Biblio/archief        100,00          70,05 gem.aanmoediging     270,00     270,00
Abonnement         verkopen     200,00     344,20
Bestuurskosten        250,00        120,14 diversen       48,98
Evenementen        100,00          37,45 giften  2.600,00
Ledenadministratie        100,00          71,34
Werkgroepen        250,00        105,43
Website          35,00          32,01
Advertentiekosten          80,00        104,53
Onvoorzien        120,00          89,68    
       
    6.210,00     4.806,60  6.265,00  8.169,44

Terug